Thứ Sáu, 20/9/2019
Đảng bộ thành phố Cần Thơ đưa việc học tập và làm theo Bác Hồ thành việc làm nền nếp, thường xuyên
25/1/2019 16:27' Gửi bài này In bài này
Thành ủy Cần Thơ trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nghiêm túc trong học tập, quán triệt Chỉ thị

Sau khi tiếp thu Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (viết tắt là Chỉ thị số 05-CT/TW), Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã ban hành nhiều chỉ thị, kế hoạch nhằm tăng cường lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 và xác định đây là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đến nay, toàn thành phố đã triển khai 633 hội nghị triển khai, học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW cho 45.245 đảng viên tham gia, đạt tỷ lệ gần 98% số đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố.

Song song đó, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Năm 2016, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức đoàn giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở 2 cấp ủy trực thuộc Thành ủy; năm 2017, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở 5 cấp ủy trực thuộc Thành ủy và 5 cấp ủy cơ sở. Qua đó, Thành ủy kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những hạn chế, thiếu sót tại các đơn vị, địa phương được giám sát; đồng thời có thêm cơ sở chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể triển khai thực hiện nghiêm túc việc thực hiện Chỉ thị với nội dung cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình địa phương, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố.

Thực hiện Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, hằng năm, Ban Thường vụ Thành ủy đều ban hành Kế hoạch cụ thể về học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Năm 2016, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kế hoạch số 17-KH/TU, về học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, kết hợp với triển khai thực hiện Kết luận số 07-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX “Về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Năm 2017, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kế hoạch số 24-KH/TU “Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Năm 2018, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 “Về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

Đa dạng hóa phương thức tuyên truyền

Theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Thường vụ các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền và tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo quán triệt, phổ biến Chỉ thị số 05-CT/TW đến từng chi bộ, đảng bộ và cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên bằng các hình thức: thông báo nội bộ; bản tin, tài liệu; hệ thống báo, đài; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; tuyên truyền lồng ghép vào các chương trình kinh tế - xã hội, các ngày lễ, kỷ niệm trong năm. Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trên các phương tiện thông tin đại chúng địa phương thông qua việc tăng cường số lượng tin, bài về học tập và làm theo Bác; giới thiệu những gương điển hình làm theo lời Bác. Các địa phương phối hợp với các ngành văn hóa, thông tin tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với phong trào xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới và thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các phong trào của địa phương.

Nhiều địa phương, đơn vị đã linh hoạt trong tổ chức các phương thức tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và thực hiện Chỉ thị.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức trách nhiệm trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu niên thông qua việc thực hiện các phần việc, công trình thanh niên cụ thể tại từng cơ sở Đoàn, gắn với xây dựng, phát triển địa phương, đơn vị.

Đảng ủy Trường Đại học Cần Thơ tăng cường tuyên truyền về Chỉ thị số 05-CT/TW qua các hình thức trang thông tin điện tử, pa-nô, áp-phích, lồng ghép tuyên truyền trong hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên như văn nghệ, thi Olympic các môn khoa học chính trị, cuộc thi “Bác Hồ và pháp luật”, tiểu phẩm, thuyết trình...

Quận Bình Thủy tổ chức Liên hoan các mô hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng hình thức sân khấu hóa. Qua đó, các đơn vị tham dự Liên hoan giới thiệu, tuyên truyền những cách làm hay, mô hình tiêu biểu, sáng tạo của địa phương trong học tập và làm theo Bác.

Nhiều mô hình mới, cách làm hay

Để việc học tập và làm theo Bác Hồ đi vào nền nếp, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy nghiêm túc tổ chức, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các đợt sinh hoạt định kỳ. Sau các hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW, nhiều cấp ủy đã cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch “làm theo”, gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị bằng nhiều hình thức như: biên soạn sổ tay “Nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; phát động phong trào “tự soi, tự sửa”; tổ chức kể chuyện Bác Hồ trong sinh hoạt chi bộ... Đến nay, theo báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy, 100% các cơ quan, đơn vị đã duy trì việc đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt chi bộ định kỳ.

Để bảo đảm việc xây dựng kế hoạch làm theo nghiêm túc, chất lượng, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Công văn số 754-CV/TU, ngày 01-9-2017, “Về việc xây dựng cam kết của cán bộ, đảng viên hằng năm thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng” nhằm chỉ đạo các cấp ủy triển khai thực hiện trong cán bộ, đảng viên. Theo đó, sau khi hoàn thành việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình hằng năm, mỗi cán bộ, đảng viên phải xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng, trong đó có nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Việc xây dựng kế hoạch làm theo của cá nhân được các cấp ủy Đảng quan tâm đã giúp nhiều địa phương, đơn vị triển khai việc đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức đa dạng, gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của từng cá nhân.

Huyện ủy Vĩnh Thạnh thực hiện sổ tay “Làm theo gương Bác” trong đảng viên, từ đó nhân rộng ra cán bộ ngoài đảng, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn huyện. Đảng ủy Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy thành phố hướng dẫn đảng viên và cán bộ, chiến sĩ tự giác đăng ký, phấn đấu học tập và làm theo Bác từ những việc nhỏ nhất, thường ngày gắn với yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp. Quận ủy Cái Răng căn cứ vào nội dung chuyên đề toàn khóa ban hành các nội dung đăng ký chuyên đề giai đoạn 2016 - 2017 gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII; đồng thời phát động các chi, đảng bộ trực thuộc đăng ký 151 mô hình “Dân vận khéo” học tập và làm theo Bác năm 2017. Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố triển khai các tiêu chí đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đảng bộ và lực lượng vũ trang thành phố theo mẫu sổ thống nhất toàn quân. Đoàn Thanh niên Công an Thành phố tổ chức mô hình “Sổ tay rèn luyện đoàn viên” học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy trong tuổi trẻ Công an thành phố Cần Thơ giai đoạn 2016 - 2018...

Kết quả đáng ghi nhận và những vấn đề cần quan tâm

Nhìn chung, theo đánh giá của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, qua hơn 2 năm học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, các cấp ủy đã quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị, kịp thời xây dựng kế hoạch hành động phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương; tập trung tuyên truyền những điểm mới, những nội dung cơ bản của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các cấp ủy đã xác định rõ các nội dung hành động trong từng năm và những năm tiếp theo; chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Chỉ thị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII và các nghị quyết chuyên đề khác của Thành ủy. Qua đó, tạo sức lan tỏa, thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần thực hiện các chủ trương, chính sách của thành phố.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã từng bước đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất trong toàn đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội. Công tác tuyên truyền, giáo dục gương người tốt, việc tốt và các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có tác dụng rõ nét trong xây dựng hình ảnh thành phố Cần Thơ và con người Cần Thơ.

Thông qua việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, nhiều phong trào thi đua được phát động mạnh mẽ, góp phần giải quyết những vấn đề nổi cộm, tồn đọng ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức ở nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị được nâng lên, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố.

Tuy vậy, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trên địa bàn thành phố Cần Thơ thời gian qua còn tồn tại một số vấn đề cần quan tâm:

Một số cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị chưa gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao; xây dựng kế hoạch làm theo chưa cụ thể, còn nặng tính hình thức, còn tâm lý đợi hướng dẫn của cấp trên.

Một số nơi chưa gắn việc thực hiện Chỉ thị với tập trung giải quyết những khâu đột phá và những vấn đề bức xúc, nổi cộm tại địa phương, đơn vị.

Quá trình thực hiện các tiêu chí làm theo chưa có nhiều sáng tạo, đổi mới trong cách làm, nên kết quả từng lúc, từng nơi chưa thật sự nổi bật; chưa xây dựng được mô hình mới làm theo Bác để nhân rộng.

Công tác tuyên truyền giáo dục chưa thật sự lan tỏa rộng; việc phát hiện, biểu dương những gương tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn hạn chế.

Để việc học tập và làm theo Bác thành việc làm thường xuyên

Phát huy những kết quả bước đầu đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế; tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm mà toàn Đảng bộ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới:

Một là, đẩy mạnh triển khai thực hiện tốt chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa của Chỉ thị số 05-CT/TW đối với công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Hai là, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tập thể và mỗi cán bộ, đảng viên. Chú trọng việc đăng ký và làm theo của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương. Tiếp tục lựa chọn những việc quan trọng, cần thiết, những việc nổi cộm, bức xúc, những việc mà cán bộ, đảng viên, người dân đặc biệt quan tâm để tập trung xử lý, giải quyết có kết quả.

Ba là, tiếp tục rà soát, xây dựng chuẩn mực đạo đức theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với đặc điểm của từng chi bộ, cơ quan, đơn vị. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chú trọng ban hành quy định về việc thực hiện nghiêm túc các chuẩn mực đạo đức, lấy kết quả phấn đấu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm.

Bốn là, tăng cường công tác tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW bằng nhiều hình thức, như các hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí; tuyên truyền cổ động trực quan; thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các ngành, các cấp; các buổi sinh hoạt của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể;... Tăng cường phối hợp, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, truyền thông để có những sản phẩm báo chí hay, hấp dẫn, sâu sắc,... nhằm tuyên truyền, quảng bá rộng rãi việc thực hiện và kết quả học tập, làm theo Bác.

Năm là, thực hiện tốt công tác sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Chú trọng phát hiện, biểu dương, nhân rộng những mô hình, cách làm sáng tạo, các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tạo sức lan tỏa trong Đảng, trong hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đồng thời, phê bình, uốn nắn nhận thức lệch lạc, việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm...

Sáu là, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, hình thức; nêu cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu, đưa việc học tập và làm theo Bác ngày càng trở nên thực chất, đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng Đảng bộ Thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Bảy là, kiện toàn đội ngũ chuyên trách thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của các cấp ủy, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị; qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả tham mưu việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của thành phố./.

Huy Vũ

Các tin khác

Video