Thứ Năm, 18/7/2019
Bạc Liêu: Nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ, tạo bước đột phá trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018
16/5/2018 22:19' Gửi bài này In bài này
Các đại biểu tham dự hội nghị xúc tiến đầu tư thảo luận về các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu - Nguồn: baobaclieu.vn

5 nhiệm vụ trọng tâm và 4 trụ cột kinh tế

Năm 2017, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng kinh tế của Bạc Liêu vẫn tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỉnh đã đạt và vượt 17/20 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra. Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) ước đạt 24.188 tỷ đồng, tăng 6,5% so với năm 2016; GRDP bình quân đầu người ước đạt 37,5 triệu đồng/năm… Trong năm, tỉnh đã thu hút tổng vốn đăng ký đầu tư trên 3.326 tỷ đồng, tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ năm trước. Nguồn vốn này tập trung vào các lĩnh vực thế mạnh của tỉnh như: phát triển năng lượng tái tạo, du lịch, thương mại - dịch vụ, hạ tầng đô thị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao… Bên cạnh đó, công tác giảm nghèo, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực;…

Tuy nhiên, theo nhận định của đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu tại cuộc họp mặt báo chí đầu năm 2018, kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn đang đối diện với nhiều khó khăn, thách thức. Đó là: Quy mô kinh tế còn khá nhỏ bé so với nhiều tỉnh, thành khác trong nước; tỉnh nằm trong khu vực chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu; vị trí địa kinh tế bất lợi khi nằm xa các trung tâm kinh tế lớn của đất nước; kết cấu hạ tầng kinh tế còn thiếu và yếu; các chỉ số về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) thấp; số lượng và chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng nhu cầu phát triển; tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa cao; môi trường kinh doanh còn nhiều hạn chế;…

Để vượt qua những khó khăn, thách thức đó, phấn đấu đến năm 2020 đưa tỉnh Bạc Liêu đứng vào tốp khá của khu vực đồng bằng sông Cửu Long và trung bình của cả nước, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu của năm 2018 mà các cấp ủy, chính quyền cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Cụ thể là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,7% so với năm 2017; thu nhập bình quân đầu người cả năm tăng lên 41,5 triệu đồng; tổng thu trong cân đối ngân sách đạt 2.908 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 16.500 tỷ đồng; nâng số xã có đường ô tô lên 43/49 xã (năm 2017 là 40/49 xã); 22 xã đạt tiêu chí nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm thêm 2%.

Để đạt các chỉ tiêu đã đề ra, Tỉnh ủy Bạc Liêu xác định rõ 5 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện. Đó là:

Tiếp tục phát huy tối ưu những tiềm năng, lợi thế của tỉnh để đưa kinh tế phát triển nhanh, bền vững

Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, tỉnh xác định 4 trụ cột kinh tế. Thứ nhất, phát triển nông nghiệp, trong đó chú trọng ngành nuôi tôm mà trọng tâm là Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu; sản xuất, bao tiêu lúa gạo và nâng cao giá trị nông sản, tăng cường chế biến sâu để nâng sức cạnh tranh và tỷ suất lợi nhuận. Thứ hai, khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh về năng lượng tái tạo để phát triển các nhà máy điện gió, điện mặt trời. Thứ ba, phát triển du lịch với định hướng trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh; xây dựng hạ tầng du lịch, hệ sinh thái du lịch sống động, đa dạng sản phẩm, kết nối với các trung tâm du lịch lớn. Thứ tư, phát triển có trọng tâm các lĩnh vực thương mại - dịch vụ, giáo dục - đào tạo, y tế chất lượng cao.

Tập trung chăm lo đời sống nhân dân, phát triển văn hóa, xã hội và đào tạo nguồn nhân lực

Trong công tác chăm lo đời sống nhân dân, cấp ủy, chính quyền các địa phương chú trọng thực hiện các chính sách giải quyết việc làm gắn với phát triển thị trường lao động; thực hiện tốt công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; nâng cao hiệu quả các hoạt động trợ giúp, chăm sóc, bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các đối tượng yếu thế trong xã hội. Trong công tác bảo vệ sức khỏe nhân dân, các yêu cầu được nhấn mạnh là đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực y tế, nhất là y tế cơ sở, cả về số lượng, chất lượng và tăng cường giám sát, phòng, chống các loại dịch bệnh; tăng cường quản lý về an toàn vệ sinh thực phẩm, khám chữa bệnh tư nhân.

Trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, ưu tiên phát triển giáo dục ở vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển, vùng đồng bào dân tộc Khmer, nhằm nâng cao dân trí, thu hẹp khoảng cách chênh lệch về giáo dục giữa các vùng trong tỉnh.

Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới; xây dựng, lồng ghép các nội dung bảo vệ môi trường, các mục tiêu tăng trưởng xanh vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đẩy mạnh cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Trong cải cách hành chính, tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tinh giản biên chế, sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động, quản lý của các cơ quan trong hệ thống chính trị. Triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp để nâng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Bạc Liêu từ vị trí 41 (năm 2017) lên vị trí 20, nâng chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) từ vị trí 60 lên vị trí 30 trong bảng xếp hạng các tỉnh, thành cả nước.

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với quy hoạch cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục thực hiện chương trình khuyến khích thu hút người tài phù hợp với nhu cầu của tỉnh vào làm việc trong các cơ quan quản lý hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp, đặc biệt là ở cơ sở.

Song song với việc thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, giải quyết có hiệu quả các vụ khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ, việc khiếu nại kéo dài. Tỉnh kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức nhũng nhiễu, tiêu cực, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tăng cường quốc phòng - an ninh và đối ngoại

Về quốc phòng - an ninh, quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; thường xuyên theo dõi tình hình, xử lý kịp thời, chính xác các vấn đề nóng, nổi cộm, bức xúc, phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tôn giáo, dân tộc,… xảy ra trên địa bàn; tăng cường công tác tiếp và giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo của công dân từ cơ sở.

Về đối ngoại, đẩy mạnh vận động, tranh thủ các nguồn vốn, dự án viện trợ, tài trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài mà tỉnh đang có nhu cầu như: y tế, giáo dục, tài nguyên và môi trường, hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội, đào tạo nhân lực,…

Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị

Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, đặc biệt là nghiêm túc và kiên trì triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng nội bộ đoàn kết, nâng cao ý thức kỷ luật và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu để bảo đảm sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Bên cạnh đó, chú trọng hơn nữa công tác cán bộ, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao trình độ quản lý và tổ chức thực hiện của đội ngũ cán bộ các cấp.

Đột phá từ trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức

Muốn đạt được những nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra, theo đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, trong năm 2018 và những năm tiếp theo, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh phải quán triệt phương châm hành động mà Chính phủ đã đề ra trong thực thi trách nhiệm công vụ là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” và phải xem đây là phương châm hành động của tỉnh. Trong đó, nhân tố có tính đột phá, tạo chuyển biến mới trong phát triển kinh tế - xã hội của Bạc Liêu thời gian tới là khuyến khích tính năng động, sáng tạo, tâm huyết, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp.

Để hiện thực hóa tinh thần chỉ đạo này, ngày 12-03-2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu đã ban hành Chỉ thị số 12-CT/TU “Về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh”. Theo Chỉ thị này, trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế, yếu kém trong công tác cải cách hành chính; tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (gọi chung là cán bộ, đảng viên); công tác quản lý cán bộ, đảng viên thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu đã xác định một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Một là, tiếp tục thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”; Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp”; Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước” và xem đây là những công việc trọng tâm, xuyên suốt phải tập trung thực hiện từ nay đến hết nhiệm kỳ.

Hai là, ngay từ đầu năm 2018 và các năm tiếp theo, từng cấp, từng ngành, từng cán bộ, đảng viên phải đăng ký công việc cụ thể, chọn những việc trọng tâm để tập trung giải quyết, nhất là những vấn đề bức xúc tại địa phương, đơn vị mình. Khâu xây dựng và tổ chức thực hiện các chủ trương, chương trình, kế hoạch của các cấp cần được đổi mới theo hướng: xây dựng nội dung sát hợp, có trọng tâm, trọng điểm; phân công rõ trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân phụ trách, phối hợp; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh cải cách hành chính; đánh giá đúng chất lượng, trình độ, phẩm chất của cán bộ, đảng viên để sắp xếp, điều chuyển, bố trí nhân sự phù hợp với việc làm gắn với chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII.

Ba là, theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, các địa phương, đơn vị chủ động xử lý công việc thuộc thẩm quyền; tăng cường trách nhiệm trong phối hợp xử lý các nội dung có liên quan. Hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phải đầy đủ thủ tục, nội dung; không chuyển công việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của mình lên cấp trên. Các cấp lãnh đạo tự kiểm điểm, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của tổ chức, cơ quan, đơn vị mình trong thời gian qua; chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, nhất là trong công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính thuộc thẩm quyền, phẩm chất, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên. Qua đó, kịp thời thể chế hóa bằng văn bản để khắc phục những tồn tại, hạn chế thuộc thẩm quyền hoặc kiến nghị với cấp trên để xem xét, xử lý theo quy định.

Bốn là, rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế, quy trình làm việc của cơ quan, đơn vị; xác định rõ chức trách, nhiệm vụ được giao trong tập thể lãnh đạo và giữa các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; bảo đảm không chồng chéo, không bỏ sót nhiệm vụ, không trái với quy định của cấp trên và phù hợp với thực tiễn cơ quan, đơn vị. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc trên cơ sở cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Tiếp tục rà soát nhiệm vụ cụ thể đối với từng vị trí làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; xác định rõ những vị trí dễ phát sinh tiêu cực, những vị trí không đáp ứng yêu cầu để bố trí lại cho phù hợp với năng lực, sở trường, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.

Năm là, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải nêu cao tính tiên phong, gương mẫu; tăng cường kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm trước cấp có thẩm quyền trong công tác quản lý, đánh giá, phân loại, bố trí, sử dụng cán bộ, đảng viên tại cơ quan, đơn vị mình. Khẩn trương chấn chỉnh, xử lý kịp thời khi cơ quan, đơn vị mình có trường hợp vi phạm về thiếu trách nhiệm, trì trệ trong thực thi nhiệm vụ, quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh, môi trường đầu tư của tỉnh, đặc biệt là các vấn đề bức xúc được dư luận xã hội quan tâm. Giảm số lượng, nâng cao chất lượng các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và tiết kiệm thời gian bằng cách đổi mới phương pháp, cách thức tổ chức, điều hành các cuộc họp, hội nghị, hội thảo theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Sáu là, từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải tuân thủ quy trình, quy định và trật tự hành chính, gương mẫu thực hiện nhiệm vụ được giao. Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức công vụ, phấn đấu làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất theo phương châm “Làm hết việc chứ không hết giờ”. Trong thực thi công vụ phải tuân thủ tính thứ bậc, kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền; nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, không bỏ sót nhiệm vụ, không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc; thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của người cán bộ, công chức, viên chức; không sử dụng rượu, bia, đồ uống có chất cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực. Nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây nhũng nhiễu, phiền hà, cố tình trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. Cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính phải bị xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Bảy là, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng làm việc phù hợp vị trí việc làm; khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức tự học, tự nâng cao trình độ, năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phát huy tính năng động, sáng tạo, tâm huyết với nhiệm vụ được giao và tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Đổi mới phương thức tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ, hướng tới tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc sở, ban, ngành tỉnh, ủy ban nhân dân cấp huyện; tổ chức thi nâng ngạch công chức theo nguyên tắc cạnh tranh để lựa chọn người có đủ phẩm chất, năng lực vào các cơ quan hành chính nhà nước và gắn với vị trí việc làm; xây dựng người hình ảnh cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”.

Tám là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát (bao gồm cả giám sát từ nhân dân) về kỷ luật, kỷ cương hành chính, về văn hóa công sở, về trách nhiệm và đạo đức, văn hóa ứng xử, giao tiếp của cán bộ, đảng viên khi thực thi công vụ. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, thiếu trách nhiệm, bê trễ công việc, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là các trường hợp tái phạm, vi phạm có tổ chức, có tính chất nghiêm trọng. Kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có thành tích xuất sắc và kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy những người không đủ phẩm chất, năng lực và không hoàn thành nhiệm vụ.

Với việc xác định rõ những mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của năm 2018 và chọn khâu đột phá là tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bạc Liêu vững tin sẽ tạo ra động lực mới, tạo được sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra./.

Huy Vũ

Video