Thứ Sáu, 20/9/2019
Tây Ninh: 5 năm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
13/6/2016 21:58' Gửi bài này In bài này

Chỉ thị được quán triệt sâu rộng, tuyên truyền đa dạng

Ngày 30-8-2011, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 28-KH/TU để triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW và Quyết định số 358-QĐ/TU thành lập Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng với Quy chế hoạt động của Bộ phận giúp việc. Theo đó, các cấp ủy thành lập bộ phận giúp việc phù hợp với tình hình của ngành, địa phương.

Hằng năm, Ban Thường vụ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đều chỉ đạo, hướng dẫn bằng văn bản triển khai học tập chuyên đề, sơ kết, tổng kết quá trình tổ chức thực hiện Chỉ thị. Nhờ đó, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đem lại nhiều kết quả thiết thực, tạo ra nhiều chuyển biến tốt ở các địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong 5 năm qua, tỉnh đã tổ chức được 3.192 lớp học có nội dung quán triệt Chỉ thị cùng với các chủ đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của mỗi năm cho 442.618 lượt đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Trong đó, 304.251 lượt công chức, viên chức, chiến sĩ, người lao động chưa là đảng viên tham gia học tập.

Cấp ủy các cấp tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền thực hiện Chỉ thị khá đa dạng, quá trình triển khai thường gắn với việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước bằng nhiều hình thức như: tổ chức chiếu phim, giao lưu, tọa đàm; hội thi kể chuyện về Bác, về những tấm gương làm theo Bác; hái hoa dân chủ, nói chuyện chuyên đề... Đồng thời, các phương tiện truyền thông đại chúng tiếp tục duy trì chuyên trang, chuyên mục về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đăng tải nội dung chuyên đề hằng năm, những mẩu chuyện về Bác; gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo tổ chức, trực tiếp quản lý Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2011 - 2015, định hướng cho Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh phát động sâu rộng trong lực lượng văn nghệ sĩ, hội viên, cộng tác viên… tham gia sáng tác. Tính đến năm 2015 đã có 118 tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí được sáng tác, quảng bá; trong đó, chọn được 9 tác phẩm đạt chất lượng cao về nội dung và nghệ thuật gửi dự xét ở Hội đồng giải thưởng Trung ương.

Những kết quả đáng khích lệ

Bước đầu triển khai thực hiện Chỉ thị, tất cả các đảng bộ, chi bộ cơ sở trong toàn tỉnh nhanh chóng xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thiết thực hơn, bám sát điều kiện thực tế, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị và phù hợp với đối tượng, vị trí công tác. Nội dung các chuẩn mực rất ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Một số ngành đã xây dựng, tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo ngành dọc cấp trên.

Đồng hành với thực hiện Chỉ thị, các đảng bộ, chi bộ cơ sở đều triển khai thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI của Đảng về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Giai đoạn 2012 - 2014 đã có 94.497 lượt đảng viên, đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ và người lao động tham gia đăng ký gương mẫu đi đầu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Trong đó, có 83.254 đảng viên và 11.243 đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ và người lao động đăng ký thực hiện. Qua đăng ký, thực hiện đã tạo được chuyển biến tích cực đến quá trình rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, tư cách cán bộ, đảng viên, họ vì công việc chung, hy sinh lợi ích cá nhân, đi đầu trong cải cách hành chính, đổi mới lề lối, tác phong trong công việc, đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, hiến đất mở đường, xây dựng nông thôn mới... góp phần chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong giai đoạn hiện nay và được nhân dân đánh giá tốt.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên của các chi bộ, đảng bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh. Hằng tháng, các chi bộ, đảng bộ sinh hoạt đều đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị qua những thành tựu, hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm vận dụng trong thực tiễn của cán bộ, đảng viên ở cơ quan, đơn vị; gắn đánh giá kết quả từ “học tập” sang “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác với phấn đấu khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI của Đảng về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Các cơ quan, đơn vị thuộc khối hành chính nhà nước nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cán bộ, công chức, đảng viên, nhất là lãnh đạo, người đứng đầu nhiều cơ quan, đơn vị đã thực hiện nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm; quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính, sửa đổi lối làm việc; thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu; công tác giải quyết các khiếu nại, tố cáo, những bức xúc của quần chúng, nhân dân được quan tâm hơn; tiết kiệm trong chi tiêu hành chính, mua sắm tài sản công, tiếp khách, sử dụng tài sản công, xe công; gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; mạnh dạn đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng. Đa số đảng viên đồng tình và tự giác rèn luyện, qua đó xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến của tập thể, cá nhân nêu gương tốt cho quần chúng noi theo.

Hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ban thường vụ các tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy đều tổ chức kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị ở các cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở. Sau kiểm tra đều thông báo cho các huyện, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở về kết quả kiểm tra, chỉ đạo phát huy những mặt tích cực làm được, ghi nhận những mô hình tốt, nhân rộng cách làm hay đem lại hiệu quả thiết thực, gương điển hình; đồng thời, chỉ ra rõ hơn những khó khăn, bất cập cần tháo gỡ để thực hiện nhiệm vụ chính trị hiệu quả hơn, khắc phục những hạn chế, yếu kém.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị, Tây Ninh đã xuất hiện nhiều mô hình tốt, cách làm hay trong học tập và làm theo tấm gương của Bác ở các địa phương, cơ quan, đơn vị. Tiêu biểu, ông Võ Hữu Thanh Nhàn, hội viên Hội Cựu chiến binh Thị trấn Hòa Thành đã ủng hộ 10.000 USD cho Cảnh sát biển để bảo vệ chủ quyền biển, đảo; phong trào “Ống tre Bác Hồ” của Hội Nông dân; “Nuôi heo đất” của Hội Liên hiệp Phụ nữ; “Góp xi măng xây nhà”, “Hũ gạo tình thương” của Hội Nông dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ; thành lập quỹ “Mái ấm công đoàn” của Liên đoàn Lao động tỉnh; “Nhà đồng đội” của Hội Cựu chiến binh. Và, nhiều phong trào khác cũng được phát động ở các địa phương, cơ quan như: ủng hộ quỹ khuyến học, khuyến tài; xóa đói, giảm nghèo; hiến máu nhân đạo; làm đường giao thông nông thôn... Những mô hình tốt, cách làm hay trên đã và đang có tác động tích cực, tạo sự lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân. Tỉnh đã bình chọn khen thưởng cho 918 tập thể, 2.982 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; trong đó, cấp tỉnh khen 59 tập thể và 79 cá nhân tiêu biểu.

Bên cạnh những chuyển biến đáng khích lệ trên, Đảng bộ Tây Ninh cũng nhận thấy còn một số hạn chế nhất định cần khắc phục trong thời gian tới. Đó là: công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể ở một vài nơi triển khai thực hiện Chỉ thị chưa được thường xuyên; việc xác định, lựa chọn vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung lãnh đạo giải quyết ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị còn lúng túng; nhận thức của một số cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí, ý nghĩa của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa cao, chưa rõ nét.

Qua thực tiễn triển khai ở Tây Ninh, có thể rút ra một số kinh nghiệm sau:

Thứ nhất, đã nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị có hiệu quả; gắn thực hiện Chỉ thị với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Thứ hai, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện từ cơ sở. Có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các ban, ngành, đoàn thể và hướng dẫn cụ thể của các cơ quan tham mưu, giúp việc trong tổ chức thực hiện Chỉ thị. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước là điều kiện cần thiết để thực hiện tốt Chỉ thị trong từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thứ ba, xem thực hiện Chỉ thị là công việc quan trọng, thường xuyên của cấp ủy, địa phương, đơn vị, cũng là yêu cầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên. Do đó, trong quá trình tổ chức thực hiện phải thường xuyên kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng, coi trọng góp ý, giám sát của nhân dân về đạo đức, lối sống, tác phong của người cán bộ, đảng viên.

Thứ tư, kịp thời biểu dương, khen thưởng nhân rộng gương tập thể, người tốt, việc tốt điển hình có tác động tích cực trong việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở cơ sở.

Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác

Từ nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động phải học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh xây dựng kế hoạch thực hiện trong thời gian tới như sau:

Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức về yêu cầu thường xuyên, tự giác trong thực hiện Chỉ thị. Ban thường vụ, thường trực cấp ủy, đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp chỉ đạo thực hiện Chỉ thị, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, phải đưa vào chương trình công tác của tập thể cấp ủy, từng đồng chí lãnh đạo, nhất là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong thực hiện Chỉ thị gắn với các quy định, chỉ thị, nghị quyết khác của Đảng.

Hai là, tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo các chủ đề của những năm trước. Các cấp ủy tổ chức thảo luận tìm ra các giải pháp đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị hướng vào việc quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp cùng nhiệm kỳ gắn với công việc của tổ chức mình.

Ba là, chú trọng gắn thực hiện Chỉ thị với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước. Quán triệt trong toàn đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh Tây Ninh về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là công việc thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể và các địa phương, cơ quan, đơn vị. Quá trình thực hiện Chỉ thị cần tăng cường tuyên truyền về các kinh nghiệm hay, mô hình tốt, gương tiêu biểu; tìm ra các vấn đề còn hạn chế, yếu kém, những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Bốn là, tiếp tục thực hiện Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Chú trọng sáng tác, quảng bá về người tốt, việc tốt trong thực hiện Chỉ thị gắn với xây dựng nhân cách con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết số 33-NQ/TW khóa XI của Đảng “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Năm là, nghiên cứu, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào quá trình thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW khóa XI của Đảng “Về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo”, nhất là trong triển khai thực hiện các chương trình, đổi mới giáo trình, sách giáo khoa, phương pháp dạy và học trong các cấp học, bậc học. Đưa nội dung giáo dục đạo đức của Bác vào giảng dạy và sinh hoạt ngoại khóa ở các trường./.

Bạch Mai

Video