Thứ Tư, 19/6/2019
Công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu niên qua gần 30 năm đổi mới: Kết quả và những vấn đề đặt ra
29/12/2014 11:21' Gửi bài này In bài này

Từ đường lối đổi mới toàn diện được xác định tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (tháng 12-1986), Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ V (tháng 11-1987) đã đặt nền móng cho quá trình đổi mới Đoàn Thanh niên cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh. Gần 30 năm qua là quá trình của những tìm tòi, thử nghiệm, thậm chí trong những năm đầu của công cuộc đổi mới, có lúc uy tín của tổ chức Đoàn trong xã hội và sức hấp dẫn đối với tuổi trẻ giảm sút. Đó là lúc số lượng đoàn viên giảm sút; nhiều cơ sở đoàn yếu kém; tư duy của đội ngũ cán bộ đoàn chưa đủ sức tiếp cận quá trình đổi mới đất nước; nội dung, phương thức hoạt động còn nghèo nàn; mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên do Đoàn, Hội tổ chức chưa phát huy hiệu quả...(1) Những hạn chế đó có nguyên nhân khách quan từ hậu quả của chiến tranh kéo dài, sự chống phá, lôi kéo thanh niên của các thế lực thù địch; môi trường xã hội biến đổi; tệ nạn xã hội tiêu cực gia tăng; khủng hoảng kinh tế - xã hội và dân số tăng nhanh đã làm cho vấn đề việc làm, thu nhập, học tập, sức khỏe trong thanh, thiếu niên trở nên gay gắt hơn; trong thanh niên có sự phân hóa nhanh về nhận thức, tư tưởng, lối sống, thu nhập, có hiện tượng phai nhạt lý tưởng cách mạng, giảm lòng tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong khi đó, nhiều cấp ủy đảng chưa thấy hết tầm quan trọng của công tác thanh niên và vai trò của thanh niên, từ đó coi nhẹ việc đào tạo, bồi dưỡng thanh niên và xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Bản thân tổ chức Đoàn chậm đổi mới, chưa tích cực giải quyết các vấn đề bức xúc trong cuộc sống của tuổi trẻ, chưa thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh, thiếu niên cũng như vai trò nòng cốt trong phong trào thanh niên; cơ chế vận động thanh niên trong tình hình mới chưa được hình thành đồng bộ.

Sau gần 30 năm đổi mới, đặc biệt trong vòng 10 năm trở lại đây, cùng với sự thay đổi nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn xã hội đối với công tác thanh niên; sự nỗ lực vươn lên của các cấp bộ đoàn, công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu niên đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn góp phần phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam thời kỳ mới

Nhận thức sâu sắc việc xây dựng con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, những năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn phát huy chức năng “trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên”, coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, hướng thanh, thiếu niên tới những giá trị tốt đẹp, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hoạt động đoàn đã từng bước giúp thanh niên nâng cao nhận thức về tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, về vị trí, vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, các ngày kỷ niệm quan trọng của Đảng, Đoàn và các đoàn thể chính trị - xã hội; các thành tựu kinh tế - xã hội đạt được trong sự nghiệp đổi mới, qua đó, hình thành niềm tin, lý tưởng của thanh niên vào đường lối đổi mới mà Đảng, nhân dân đã lựa chọn. Đoàn giáo dục truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc, nâng cao ý thức chính trị, tinh thần cảnh giác cách mạng cho thanh niên. Qua đó, phát huy vai trò của thanh niên trong đấu tranh phản bác, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; giáo dục tinh thần đoàn kết, làm cho thanh niên nhận rõ được vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế; giáo dục thanh niên tinh thần yêu lao động, phát huy truyền thống hiếu học, chuyên cần và sáng tạo, từ đó hình thành tinh thần tự giác trong lao động, học tập và rèn luyện, phấn đấu trở thành những người vừa “hồng”, vừa “chuyên”.

Các cấp bộ đoàn đã quan tâm chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho các đối tượng thanh niên, đặc biệt là thanh niên nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, thanh niên công nhân trong các khu chế xuất, khu công nghiệp; tích cực phối hợp cùng ngành văn hóa xóa các “điểm trắng” văn hóa ở các địa bàn khó khăn. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, các chương trình hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, phát triển kinh tế, chăm lo thanh, thiếu niên nghèo, đối tượng chính sách, người cao tuổi neo đơn... được tổ chức tốt. Nhiều hoạt động thể thao, văn hóa đã thực sự trở thành ngày hội của tuổi trẻ, như phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước”, “Ngày hội thanh niên khỏe”... Qua đó, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao sức khỏe và đời sống văn hóa tinh thần cho thanh, thiếu niên.

Các phong trào hành động cách mạng do Đoàn phát động được nghiên cứu từ lý luận và thực tiễn, đối chiếu với nhiệm vụ chính trị của toàn Đoàn và tuổi trẻ trong từng giai đoạn cách mạng, có tính định hướng chính trị rõ ràng, xuất phát từ chính nhu cầu, lợi ích và nguyện vọng chính đáng của thanh niên, do vậy, có sức hấp dẫn đối với thanh niên, tạo môi trường, động lực, điều kiện để thanh niên rèn luyện, phấn đấu. Đoàn đã phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, tinh thần yêu nước của các thế hệ người Việt Nam; khả năng “tự giáo dục” của thanh, thiếu niên; quan tâm nắm bắt tình hình tư tưởng của thanh niên; tăng cường tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao đáp ứng nhu cầu đa dạng và không ngừng tăng lên của đoàn viên, thanh niên; phát huy vai trò hệ thống báo chí, xuất bản của Đoàn góp phần định hướng, giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh, thiếu niên.

Tổ chức các phong trào hành động cách mạng đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo các tầng lớp thanh niên, góp phần giải quyết các vấn đề xã hội của thanh niên

Kế thừa và phát triển các phong trào hành động cách mạng trong giai đoạn trước, như “Xếp bút nghiên lên đường tranh đấu”, “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong”, trong thời kỳ đổi mới, Đoàn tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Các phong trào lớn, như “Thanh niên lập nghiệp”, “Tuổi trẻ giữ nước”, “Thi đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” được các cấp bộ đoàn cụ thể hóa, phát động rộng rãi trong thanh niên, từng bước đi vào cuộc sống theo chiều sâu. Các chương trình, dự án, cuộc vận động... mở ra nhiều hướng tiếp cận phù hợp với các đối tượng thanh niên, các lĩnh vực hoạt động khác nhau, thu hút ngày càng đông đảo thanh niên tham gia.

Nội dung các phong trào hành động cách mạng có tính thiết thực, hiệu quả, phong phú, đa dạng hơn, chủ động gắn kết các vấn đề kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh ở cơ sở, đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng của các đối tượng thanh niên. Tiêu biểu là các hoạt động tiếp sức, hỗ trợ thanh niên, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; phong trào lập thân, lập nghiệp, xóa đói, giảm nghèo làm giàu chính đáng cho bản thân, quê hương, góp phần phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới trong thanh niên nông thôn; nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của hàng hóa trong thanh niên công nhân; các hoạt động hỗ trợ nâng cao chất lượng giáo dục trong trường học; phong trào thi đua học tập, rèn luyện xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, thi đua thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy thanh niên khối lực lượng vũ trang; các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, xã hội, nhân đạo, từ thiện; các hoạt động giao lưu hữu nghị, hội nhập quốc tế... Qua đó, thể hiện rõ hai yếu tố cơ bản là phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và hỗ trợ, hướng dẫn, cỗ vũ thanh niên vươn lên lập thân, lập nghiệp.

Phương thức tổ chức các phong trào hoạt động của Đoàn cũng không ngừng được đổi mới. Từ phương thức tập hợp, giáo dục thanh niên thông qua các hoạt động phong trào bề nổi, quy mô lớn, trong cơ chế mới, hoạt động đoàn từng bước đi sâu vào từng đối tượng thanh niên trên cơ sở đặc trưng vùng, miền, tôn giáo, tính chất công việc cụ thể. Từ chỗ nặng về huy động, khai thác, phát huy thanh niên, những năm qua, Đoàn đã kết hợp hài hòa hơn giữa chăm lo, bồi dưỡng với phát huy thanh niên. Đoàn quan tâm giải quyết những nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên, vừa tăng cường huy động, tổ chức cho thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những khó khăn của cộng đồng, vừa kết hợp hài hòa giữa tính tình nguyện của thanh niên và khả năng, trình độ tổ chức của Đoàn. Không chỉ dừng lại ở bộ phận thanh niên tiên tiến, các phong trào hành động cách mạng, phong trào tình nguyện do Đoàn, Hội tổ chức đã từng bước đi sâu vào cuộc sống của đông đảo thanh niên, hướng đến đối tượng thanh niên lao động tự do, thanh niên tình nguyện tự phát, thanh niên yếu thế, thanh niên hoàn lương, thanh niên chậm tiến, thanh niên đặc biệt khó khăn giúp họ tạo lập cuộc sống, hòa nhập cộng đồng; chuyển mạnh hoạt động của Đoàn, Hội hướng về cơ sở, đầu tư cho cơ sở, nhất là vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Có thể thấy, việc tổ chức các phong trào hành động cách mạng của Đoàn đã có sự thay đổi về trọng tâm, một mặt tiếp tục phát huy sự tham gia của thanh niên vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mặt khác, gia tăng tính đồng hành với thanh niên, giúp thanh niên phát triển, đáp ứng được yêu cầu cuộc sống(2). Điều này thể hiện rõ ở 2 vế, 2 nội dung song hành trong phong trào Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX và lần thứ X đã xác định, đó là “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Việc triển khai thực hiện các nội dung của hai phong trào trên đã góp phần giải quyết nhiều vấn đề xã hội trong thanh niên, như vấn đề học tập; nghề nghiệp, việc làm, lập nghiệp; vấn đề thể chất của thanh niên; trách nhiệm công dân của thanh niên; hôn nhân và gia đình; môi trường phát triển của thanh niên góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, sự phát triển của thanh niên.

Đổi mới công tác xây dựng Đoàn, tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, góp phần đổi mới hệ thống chính trị

Sau gần 30 năm đổi mới, số đoàn viên đã tăng 4,43 triệu (2,81 lần), chất lượng đoàn viên được nâng cao. Số lượng tổ chức cơ sở đoàn tăng lên, xuất hiện nhiều mô hình tổ chức mới(3). Công tác cán bộ đoàn được quan tâm đầu tư với nhiều điểm mới liên quan đến việc triển khai thực hiện Quy chế Cán bộ đoàn; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội; chấn chỉnh tác phong, lề lối công tác của cán bộ đoàn các cấp. Trong 30 năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã cung cấp lực lượng đông đảo cán bộ đoàn trưởng thành cho cấp ủy, chính quyền, đoàn thể. Hầu hết các cán bộ đoàn trưởng thành khi chuyển công tác đều hoàn thành nhiệm vụ được giao, có kinh nghiệm, kỹ năng công tác và được đánh giá cao(4).

Trong việc phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn đối với hoạt động các hội, Đoàn không ngừng mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên cả về đối tượng, khu vực. Hiện nay, cả nước có hơn 7,03 triệu đoàn viên, hơn 8,3 triệu hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam, hơn 2 triệu hội viên Hội Sinh viên Việt Nam, gần 10.000 hội viên Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. Sau khi vận động thành lập Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Đoàn đang định hướng để Hội LHTN Việt Nam vận động thành lập Hội Thanh niên khuyết tật, Hội Kiến trúc và Xây dựng trẻ, Hội Công nghệ và tin học trẻ, Hội Tài chính và ngân hàng trẻ Việt Nam. Việc xây dựng lực lượng cốt cán trong thanh niên vùng dân tộc, tôn giáo; tập huấn cán bộ làm công tác tập hợp thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, khu công nghiệp, khu chế xuất; tăng cường kết nối, đoàn kết, tập hợp thanh niên ở nước ngoài được tập trung chỉ đạo. Trong từng đối tượng thanh niên quen thuộc, tổ chức đoàn không ngừng củng cố, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đồng thời bước đầu tiếp cận thanh niên lao động tự do, thanh niên tình nguyện tự phát, thanh niên yếu thế, thanh niên hoàn lương, thanh niên chậm tiến, thanh niên đặc biệt khó khăn. Đoàn đã định hướng để Hội đồng Đội các cấp đổi mới nội dung, phương thức giáo dục thiếu nhi theo hướng tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống, định hướng giá trị, hình thành nhân cách cho thiếu nhi, quan tâm hơn đến giáo dục kỹ năng cho thiếu niên, nhi đồng; nhân rộng và tuyên dương các gương điển hình thiếu nhi học tập tốt, rèn luyện tốt, chỉ huy Đội giỏi, phụ trách Sao giỏi, Cháu ngoan Bác Hồ; phát triển hệ thống cung thiếu nhi, nhà thiếu nhi cấp tỉnh, cấp huyện; xem “xây dựng Đội là xây dựng Đoàn trước một bước”.

Công tác đoàn tham gia xây dựng Đảng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp được các cấp bộ đoàn đẩy mạnh với các hoạt động, như tham mưu lãnh đạo cấp ủy, chính quyền đối thoại với đoàn viên, thanh niên; tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu; triển khai cuộc vận động “Đoàn viên, thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”; bổ sung nguồn cán bộ giới thiệu cho cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể các cấp; tham gia góp ý, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên. Đặc biệt, chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng không ngừng được nâng lên. Tính trong 10 năm (2000 - 2010), tổng số đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng là 231.565, trong đó số đoàn viên ưu tú được kết nạp đảng là 97.043 (chiếm 41,9%).

Bên cạnh đó, Đoàn tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) thông qua việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho thanh, thiếu niên và quần chúng nhân dân; tổ chức phòng ngừa vi phạm pháp luật trong thanh, thiếu niên; tổ chức tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho thanh, thiếu niên, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh thiếu niên trước pháp luật; tham gia xây dựng thể chế; quản lý nhà nước và xã hội. Đặc biệt, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã nỗ lực tham mưu ban hành Luật Thanh niên tạo cơ sở pháp lý cần thiết, quan trọng cho việc luật hóa các vấn đề về thanh niên, liên quan đến thanh niên, giáo dục và phát huy lực lượng thanh niên, tạo điều kiện để thanh niên tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

Hiện nay, bối cảnh tình hình trong nước, quốc tế có nhiều diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó lường, ảnh hưởng đến tình hình thanh, thiếu niên, từ đó đặt ra nhiều vấn đề mới trong công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu niên đòi hỏi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các cấp, các ngành và toàn xã hội quan tâm giải quyết.

Thứ nhất, đất nước đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, khoa học - công nghệ tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ; tình hình thế giới có những diễn biến phức tạp, khó lường sẽ tác động nhiều đến tình hình thanh niên. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, tiêu cực xã hội, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí; các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, sử dụng các chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền” hòng làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta, trong đó mũi tấn công nguy hiểm là kích động, lôi kéo, chia rẽ thanh niên. Những tác động đa diện, đa chiều từ đời sống xã hội làm cho tình hình thanh niên tiếp tục có sự đan xen giữa mặt tích cực và tiêu cực. Những diễn biến mới trong tình hình thanh niên đặt ra yêu cầu đối với các cấp ủy đảng cần tập trung lãnh đạo và đầu tư cho công tác thanh niên, các cấp bộ đoàn cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để đáp ứng nhu cầu của thanh niên trong tình hình mới.

Thứ hai, do tình hình di biến động trong thanh niên, điều kiện thực tế tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, khu công nghiệp, khu chế xuất... nên mô hình tổ chức của Đoàn có nhiều thay đổi. Hiện nay, đã xuất hiện nhiều tổ chức đoàn không có chính quyền cùng cấp (mô hình Đoàn khối), thậm chí có những nơi có tổ chức đảng nhưng không có tổ chức đoàn, có một tổ chức đoàn chịu sự lãnh đạo của nhiều cấp ủy đảng (ví dụ mô hình chi đoàn liên thôn, liên khu dân cư...); ngược lại, trên địa bàn dân cư, tình trạng “trắng chi đoàn” hoặc “trắng đoàn viên” đã trở lại. Thực trạng này đòi hỏi cần có sự nghiên cứu, đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động đoàn phù hợp, nghiên cứu bố trí lại đội ngũ cán bộ đoàn chuyên trách tại các địa bàn, ưu tiên cho các khu vực có đông đoàn viên, thanh niên.

Thứ ba, chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, quản lý mọi mặt của đời sống xã hội bằng luật pháp; quản lý kinh tế theo cơ chế thị trường; xã hội hóa nhiều hoạt động, phát triển nhiều loại dịch vụ công… đã tạo ra một số thuận lợi cho hoạt động của Đoàn, như khả năng vận động nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước, tận dụng các cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa mới; song về cơ bản đã, đang và sẽ khó hơn cho hoạt động của các đoàn thể nói chung và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nói riêng, nhất là trong việc xác định lợi ích để gắn kết đoàn viên, hội viên.

Thứ tư, hiện nay, trong chức năng, nhiệm vụ và trong tổ chức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tồn tại song hành hai nội dung: phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hỗ trợ, đồng hành, giúp đỡ thanh niên, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thanh niên. Trong giai đoạn mới, cần nghiên cứu để làm rõ trong chỉ đạo thực tiễn cần quan tâm nhiều hơn đến tính đại diện, đồng hành hay tính phát huy, khơi sức để từ đó nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của tổ chức đoàn, thu hút, tập hợp đông đảo đoàn viên, thanh, thiếu niên tham gia hoạt động của tổ chức.

Thứ năm, trong tình hình mới, vấn đề học tập, nghề nghiệp và việc làm, thể chất, hôn nhân và gia đình, môi trường phát triển của thanh niên... tiếp tục có những diễn biến phức tạp, trong khi đó, quá trình thực thi các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác thanh niên còn nhiều yếu kém, bất cập. Vì vậy, cần xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân có liên quan trong việc giải quyết những vấn đề xã hội của thanh niên; có hướng dẫn thống nhất về cách thức, quy trình, phương pháp phối hợp giữa Đoàn cấp trên với cấp ủy cùng cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh niên, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; Quốc hội cần sớm sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên phù hợp với tình hình thực tiễn.

Đất nước ta đã đi được chặng đường gần 30 năm đổi mới, trong thời kỳ thực hiện Chiến lược kinh tế - xã hội 10 năm (2011 - 2020), bước đầu thực hiện Hiến pháp năm 2013, hơn bao giờ hết, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thế hệ trẻ hôm nay ý thức rất rõ vai trò, trách nhiệm của mình. Đoàn sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, phát huy vai trò xung kích cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, trước mắt là góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng./.

-----------------------------------------

(1) Trong giai đoạn 1988 - 1991, mỗi năm trung bình phát triển được 30 vạn đoàn viên mới, năm sau thấp hơn năm trước. Qua phân loại, số đoàn viên yếu kém chiếm 20% - 30%, chất lượng hoạt động và sinh hoạt thấp, thậm chí có nơi tê liệt. Năm 1991, cả nước có 2,5 triệu đoàn viên (chiếm 12% tổng số thanh niên). Ở vùng cao, vùng sâu và khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, số đoàn viên chiếm tỷ lệ rất thấp so với tổng số thanh niên (2% - 3%)

(2) Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VI đã xác định tham gia giải quyết việc làm, thanh niên làm kinh tế, học tập, sáng tạo, thể hiện rõ nét hơn vai trò hỗ trợ của tổ chức đoàn. Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa VI đã phát động phong trào “Thanh niên lập nghiệp” là sự cụ thể hóa tư tưởng hỗ trợ, đồng hành với thanh niên. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VII xác định một trong bảy nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn là “Thanh niên giúp nhau lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế - xã hội”và tiếp tục triển khai phong trào “Thanh niên lập nghiệp”. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII xác định một trong bốn phương hướng quan trọng là phát triển sâu rộng loại hình hỗ trợ thanh, thiếu niên lập thân, lập nghiệp trong tất cả các lĩnh vực, các đối tượng. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX và lần thứ X phát động phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”

(3) Hiện nay, toàn quốc có 67 đơn vị đoàn cấp tỉnh trực thuộc Trung ương Đoàn, trong đó, có 63 tỉnh, thành đoàn và 04 đoàn trực thuộc (Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban Thanh niên Quân đội, Đoàn Bộ Công an); có 1.648 đoàn cấp huyện, 36.590 đoàn cấp cơ sở, hơn 217.835 chi đoàn

(4) Chỉ tính trong 3 năm, từ 2007 đến hết năm 2010, có 91 cán bộ đoàn cấp tỉnh được giới thiệu tham gia cấp ủy, 80 đồng chí được bầu (đạt 88%); 995 cán bộ đoàn cấp huyện được giới thiệu tham gia cấp ủy, 891 đồng chí được bầu (đạt 89,5%); 12.671 cán bộ đoàn cấp xã, phường, thị trấn được giới thiệu tham gia cấp ủy, 11.331 đồng chí được bầu (đạt 89,4%); 7.137 cán bộ đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở được giới thiệu tham gia cấp ủy, 6.107 đ/c được bầu (đạt 85,6%)

Nguyễn Đắc VinhPGS, TS, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn

Video