Chủ Nhật, 24/6/2018
Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đóng góp vào công tác xây dựng Đảng*
12/1/2012 5:0' Gửi bài này In bài này
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại Hội nghị

Thưa các cụ, các vị và các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,


Thưa Hội nghị,


Hôm nay, trong không khí phấn khởi của những ngày đầu năm mới 2012, tôi rất vui mừng đến dự Hội nghị lần thứ 4 Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa VII). Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và chúc sức khỏe các cụ, các vị và các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch, trong Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị khách quý và toàn thể các đồng chí, các vị tham dự Hội nghị. Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.


Thưa các cụ, các vị và các đồng chí,


Tôi nhất trí cơ bản với dự thảo Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2011, chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2012 do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày. Năm 2011, trong điều kiện nước ta có rất nhiều khó khăn, Mặt trận Tổ quốc các cấp, với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, sáng tạo, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền, động viên nhân dân tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đã đóng góp tích cực vào những thành tựu chung của đất nước. Về chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2012 và các năm tiếp theo, ngoài báo cáo đã trình bày, có nhiều ý kiến quan trọng của các cụ, các vị, các đồng chí phát biểu tại Hội nghị, tôi xin ghi nhận để cùng Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan có liên quan của Đảng, Nhà nước nghiên cứu, giải quyết. Sau đây, tôi xin được nêu một số vấn đề để các cụ, các vị và các đồng chí chúng ta cùng trao đổi:


Đại đoàn kết dân tộc là nguồn sức mạnh và là động lực to lớn, nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta. Thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công”, trong mọi thời kỳ cách mạng, khi chưa có chính quyền cũng như khi có chính quyền, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi việc xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ chiến lược của cách mạng; luôn đề cao vai trò của Mặt trận dân tộc thống nhất trong xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011) được Đại hội XI của Đảng thông qua xác định “thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường và mở rộng Mặt trận dân tộc thống nhất” là một trong những phương hướng lớn của Cách mạng Việt Nam. Đại hội XI của Đảng cũng xác định: “Lấy mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh làm điểm tương đồng; xóa bỏ mặc cảm, định kiến về quá khứ, thành phần giai cấp, chấp nhận những điểm khác nhau không trái với lợi ích chung của dân tộc; đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống nhân nghĩa, khoan dung… để tập hợp, đoàn kết mọi người vào mặt trận chung, tăng cường đồng thuận xã hội” và “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, chăm lo lợi ích của các đoàn viên, hội viên; thực hiện dân chủ và xây dựng xã hội lành mạnh; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước”. Đây là sứ mệnh cao cả và trách nhiệm to lớn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.


Để thực hiện sứ mệnh đó, năm 2012 và những năm tới, tôi đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng các hoạt động tuyên truyền, phổ biến quan điểm, đường lối của Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước đến đông đảo các tầng lớp nhân dân; vận động, thu hút nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước, như tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng các phong trào, các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo cuộc sống của các gia đình chính sách, người có công với nước; kêu gọi cán bộ và nhân dân hưởng ứng các việc làm từ thiện, nhân đạo, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn và nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua khác hết sức sáng tạo, thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tham gia tích cực vào hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần cùng với hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao của Nhà nước xây dựng, củng cố môi trường hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, nâng cao vị thế của đất nước và góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.


Thưa các cụ, các vị và các đồng chí,


Một vấn đề lớn mà hôm nay tôi muốn phát biểu và đề nghị các cụ, các vị, các đồng chí trao đổi, thảo luận là việc phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đóng góp vào công tác xây dựng Đảng. Như các cụ, các vị, các đồng chí đã biết, cuối tháng 12-2011 vừa qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã họp hội nghị lần thứ 4, thảo luận, ra Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Hội nghị đã khẳng định hơn 80 năm qua bằng bản lĩnh, trí tuệ, lý luận tiền phong đề ra đường lối cách mạng đúng đắn và với một tổ chức đoàn kết chặt chẽ, vững chắc, sự hy sinh quên mình của đội ngũ cán bộ đảng viên, sự liên hệ máu thịt với nhân dân, được nhân dân tin yêu, ủng hộ, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác lập và củng cố vai trò lãnh đạo đối với cách mạng Việt Nam. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định những thành tựu vĩ đại mà nhân dân ta, đất nước ta đạt được hơn 80 năm qua. Trong những năm đổi mới vừa qua, với quan điểm phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, công tác xây dựng Đảng đã được tăng cường và đạt một số kết quả tích cực. Tuy nhiên, trong Đảng vẫn còn nhiều mặt khuyết điểm, yếu kém chưa được khắc phục, có mặt còn phức tạp thêm, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, ảnh hưởng đến sự phát triển đất nước. Trước thực trạng đó và trước yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, củng cố lòng tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước, đáp ứng đòi hỏi của đất nước trong thời kỳ phát triển mới, Hội nghị xác định công tác xây dựng Đảng phải tập trung giải quyết một số vấn đề cấp bách: (1) Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; (2) Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là ở cấp Trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế; (3) Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Ba nội dung trên có quan hệ mật thiết với nhau, trong đó vấn đề thứ nhất là trọng tâm, xuyên suốt và là vấn đề cấp bách nhất để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.


Để thực hiện được những nhiệm vụ trên, trên cơ sở thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng, các quy định của pháp luật, dựa vào sự giám sát, giúp đỡ của nhân dân, nêu cao ý thức trách nhiệm, tự giác của mỗi cán bộ đảng viên, kết hợp giữa “xây và chống”, “chống và xây”, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực, như mỗi cán bộ, đảng viên phải tự chỉnh đốn mình, cán bộ càng cao thì càng phải gương mẫu, đặc biệt sự gương mẫu của Trung ương là cực kỳ quan trọng, có ý nghĩa quyết định; thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, không nể nang, né tránh, dĩ hòa vi quý, hữu khuynh trong sinh hoạt “tự phê bình và phê bình” ở các tổ chức đảng; tập trung chỉ đạo cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; kịp thời có kết luận, giải quyết những vụ, việc tiêu cực lớn, dư luận xã hội bức xúc, xử lý nghiêm những vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; khẩn trương nghiên cứu, tổng kết, đề xuất các cơ chế, chính sách, quy chế, quy định phù hợp với điều kiện mới… Trong đó, có giải pháp phải thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, sự giám sát của nhân dân, của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, của các phương tiện thông tin đại chúng.


Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó, liên hệ máu thịt với nhân dân. Nhân dân không chỉ là lực lượng hùng mạnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng mà Đảng đề ra, tạo nên sức mạnh vô địch của cách mạng, mà nhân dân còn là người nuôi dưỡng, che chở, bảo vệ Đảng, thường xuyên theo dõi, giám sát hoạt động của cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng, giúp Đảng kiểm nghiệm sự đúng đắn của các chủ trương, đường lối, phát hiện những mặt tích cực để phát huy, những hạn chế, khuyết điểm để khắc phục, cung cấp cho Đảng những người ưu tú để Đảng bổ sung vào hàng ngũ của mình, tăng cường nguồn sinh lực mới cho Đảng… Quan liêu, xa rời nguyện vọng, lợi ích của nhân dân là nguy cơ dẫn đến sai lầm về đường lối; xa rời, thoát ly sự giám sát, theo dõi của nhân dân là nguy cơ dẫn đến suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hợp tự nguyện của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, các dân tộc, tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; trong đó, Đảng Cộng sản Việt Nam vừa là thành viên, vừa là người lãnh đạo Mặt trận. Vì vậy, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước cũng là chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tôi đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tham gia tích cực vào công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương vừa qua. Trước hết, Mặt trận cần phối hợp với các cơ quan có liên quan khẩn trương xây dựng Quy chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc để các cơ quan có thẩm quyền sớm thông qua, làm cơ sở phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc giám sát hoạt động của các tổ chức, cơ quan Đảng, nhà nước, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và phản biện các chủ trương chính sách của các cơ quan Đảng, Nhà nước trong quá trình chuẩn bị và thường xuyên theo dõi, giám sát việc thực hiện, phát hiện, đấu tranh kịp thời với những vi phạm, bảo đảm cho các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc các cấp, trên cơ sở tập hợp ý kiến của các tầng lớp nhân dân, cần cung cấp cho tổ chức đảng các thông tin trung thực, khách quan, không né tránh để các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thực hiện tốt, có chất lượng hoạt động tự phê bình và phê bình trong Đảng; đồng thời, Mặt trận Tổ quốc các cấp cần làm tốt việc tổ chức, động viên nhân dân tham gia phát hiện, đấu tranh với những cán bộ, đảng viên tham nhũng, lãng phí, quan liêu, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, dù đó là ai, ở cấp nào, không có “vùng cấm”; tạo ra dư luận xã hội phê phán, lên án mạnh mẽ các tệ nạn này; theo dõi, giám sát, thúc đẩy việc xử lý nghiêm minh mọi vi phạm theo đúng kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không để “chìm xuồng”, “rơi vào im lặng” hoặc “nhẹ trên, nặng dưới”; kiến nghị kịp thời với Đảng và Nhà nước tôn vinh những người có công đóng góp với công tác xây dựng Đảng và bảo vệ những người có dũng khí đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực…


Thưa các cụ, các vị và các đồng chí,


Với niềm tin tưởng sâu sắc vào tổ chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, vào tâm huyết, ý thức trách nhiệm cao của các cụ, các vị và các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch và trong Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với đất nước, với nhân dân, tôi xin chúc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không ngừng lớn mạnh, hoạt động ngày càng hiệu quả, thu được nhiều thành tích mới trong năm 2012 và những năm tới.


Một lần nữa, nhân dịp năm mới 2012 và chuẩn bị đón Tết Nhâm Thìn, tôi chúc các cụ, các vị, các đồng chí cùng gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Năm mới, thắng lợi mới!

 

Xin trân trọng cảm ơn./.

*: Đầu đề là của Tạp chí Cộng sản Điện tử

Video