Thứ Hai, 21/5/2018
Đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có năng lực chuyên môn cao *
7/9/2011 20:23' Gửi bài này In bài này
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại lễ khai giảng

"Thưa các đồng chí,

Nhân dịp khai giảng năm học mới (2011 - 2012) - năm học đầu tiên cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, hệ thống các nhà trường trong cả nước triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh bước sang năm thứ sáu thực hiện Nghị quyết 52 của Bộ Chính trị (khóa IX) về đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học, tôi nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí. Chúc các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức của Học viện và toàn thể anh, chị, em học viên đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong năm học có ý nghĩa quan trọng này.

Thưa các đồng chí,

Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, với lịch sử hơn 60 năm xây dựng và phát triển, đã có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo và quản lý chủ chốt của Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể trong hệ thống chính trị qua các thời kỳ cách mạng.

Trong 25 năm đổi mới, Học viện đã từng bước trưởng thành, có những phát triển mới cả về số lượng và chất lượng, xây dựng được một đội ngũ cán bộ giảng dạy và nghiên cứu lý luận gồm nhiều thế hệ kế tiếp nhau, nỗ lực đổi mới và sáng tạo, đem tâm huyết và trí tuệ phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, góp phần làm nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới ở nước ta.

Năm học vừa qua (2010 - 2011), trong không khí sôi động, có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, thầy và trò trong toàn hệ thống Học viện đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nghiên cứu khoa học; tổ chức thực hiện những nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao; mở rộng hợp tác với các đảng cộng sản, các phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Những kết quả đó thể hiện tinh thần lao động nghiêm túc, sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học viên của Học viện.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích mà các đồng chí đã đạt được trong thời gian qua.

Tuy nhiên, Học viện cũng còn những hạn chế, yếu kém cần sớm có giải pháp khắc phục. Đó là: chất lượng một số mặt hoạt động của Học viện chưa cao; công tác đào tạo, bồi dưỡng chưa tập trung vào trọng tâm cơ bản, chưa làm tốt việc đào tạo theo chức danh và tạo nguồn cán bộ. Việc mở các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về đường lối đổi mới, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới còn hạn chế. Công tác nghiên cứu khoa học nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu, chưa có những đóng góp quan trọng vào công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn của Đảng.

Thưa các đồng chí,

Đại hội XI của Đảng có ý nghĩa trọng đại, định hướng cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Để thực hiện được mục tiêu, nhiệm vụ cao cả nhưng vô cùng khó khăn, phức tạp đó, một trong những vấn đề đặc biệt quan trọng là phải đào tạo, xây dựng được một đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có năng lực chuyên môn cao, có khả năng tập hợp, tổ chức công việc giỏi ở tất cả các ngành, các cấp, đặc biệt là những cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp chiến lược. Ở đây, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh có vai trò cực kỳ quan trọng. Đảng và Nhà nước đánh giá cao vai trò của Học viện và những thành tích mà các đồng chí đã đạt được, đồng thời cũng đòi hỏi trong thời gian tới, Học viện phải có nhiều nỗ lực, sáng tạo mới, thực hiện trọng trách là một Trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt trung, cao cấp, cán bộ khoa học lý luận chính trị của Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội; Trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học lý luận Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nghiên cứu đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; đóng vai trò nòng cốt trong công tác tư tưởng lý luận, giáo dục chính trị và thực hành đạo đức cách mạng trong Đảng và trong xã hội. Những đòi hỏi, yêu cầu rất cao của Đảng và Nhà nước đối với các đồng chí cũng đồng thời là một cơ hội lớn thúc đẩy sự phát triển của Học viện mà các đồng chí cần chủ động nắm bắt và thực hiện.

Tôi chắc rằng, các đồng chí đã tự ý thức sâu sắc về vấn đề này, biến quyết tâm và nhiệt tình cách mạng thành hành động sáng tạo, thường xuyên đổi mới cách nghĩ, cách làm, phát huy dân chủ, tìm tòi những giải pháp mới và tập trung mọi nguồn lực cho việc thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu, những khâu đột phá để nhanh chóng tạo ra sự phát triển mới về chất của Học viện.

Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Học viện cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết số 52 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; bám sát mục tiêu, yêu cầu, định hướng của chiến lược cán bộ, gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ. Đặc biệt coi trọng việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng toàn diện cả về nhận thức lý luận và kỹ năng lãnh đạo, quản lý; cả về phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức và tác phong, phương pháp công tác. Muốn thế, phải đổi mới mạnh mẽ chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy, học tập; đổi mới công tác tuyển sinh, công tác quản lý học viên, công tác thi, kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập. Chú ý việc đào tạo theo chức danh, gắn học tập kiến thức lý luận cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng với kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, phương pháp công tác phù hợp với từng đối tượng, từng chức danh cán bộ. Phát huy tính tích cực, tự giác, sáng tạo của người học; tăng cường trao đổi, thảo luận, tranh luận của học viên và giữa học viên với giảng viên. Việc đánh giá kết quả đào tạo, bồi dưỡng phải thực sự khách quan, nghiêm túc, tránh tình trạng nể nang hoặc chạy theo thành tích. Cùng với việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý các cấp, Học viện cũng cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị (bao gồm lý luận Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, khoa học chính trị, khoa học quản lý nhà nước...).

Công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn là một trong những nhiệm vụ to lớn, có tầm quan trọng đặc biệt đối với Học viện. Các đồng chí cần đầu tư nhiều hơn nữa công sức và nguồn lực cho nhiệm vụ này. Nó chẳng những trực tiếp thúc đẩy, nâng cao chất lượng đào tạo, tiềm lực khoa học, vị thế và ảnh hưởng của Học viện trong xã hội mà còn góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tư tưởng - lý luận của toàn Đảng, đóng góp xứng đáng vào việc hoạch định các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trong giai đoạn hiện nay, Học viện cần coi trọng tổng kết thực tiễn để phát triển lý luận, tập trung làm sáng tỏ những vấn đề do thực tiễn đặt ra, kịp thời cung cấp những luận cứ khoa học cho việc hoạch định các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời đấu tranh phản bác những quan điểm thù địch và luận điệu sai trái; phục vụ trực tiếp cho nhiệm vụ nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Trên cơ sở những định hướng chiến lược ấy để triển khai các chương trình, đề tài nghiên cứu cụ thể, các đề án tổng kết thực tiễn thiết thực; kết hợp việc nghiên cứu cơ bản, dài hạn với việc giải quyết những nhiệm vụ cấp bách, trước mắt, phục vụ các hoạt động thực tiễn. Nội dung nghiên cứu cần tập trung làm sáng tỏ những giá trị, sức sống và ý nghĩa của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; về tình hình thế giới và đường lối đối ngoại, hội nhập quốc tế...

Chú trọng xây dựng môi trường dân chủ trong nghiên cứu khoa học, khuyến khích tìm tòi, sáng tạo trên cơ sở giữ vững nguyên tắc, tính Đảng, xây dựng môi trường văn hóa mẫu mực mang phong cách trường Đảng; phát huy được tiềm lực của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên, các nhà khoa học.

Để thực hiện tốt hai nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, Học viện cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy có trình độ cao về chuyên môn, có vốn sống thực tế, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực sáng tạo, đặc biệt chú trọng phát huy vai trò của các chuyên gia, các nhà giáo, các nhà khoa học đầu đàn có kinh nghiệm, có uy tín trong và ngoài Học viện. Đồng thời, hết sức coi trọng việc nâng đỡ, khuyến khích các tài năng trẻ, tạo cơ hội và động lực cho cán bộ trẻ phát triển. Mở rộng hợp tác quốc tế; tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật và nâng cao chất lượng các mặt công tác khác.

Các đồng chí học viên từ mọi miền đất nước được về học tập, nghiên cứu tại trường Đảng mang tên Bác Hồ kính yêu là một vinh dự lớn. Các đồng chí cần ý thức sâu sắc rằng, vào Học viện học tập là để nâng cao kiến thức các mặt, nắm vững nguyên lý và phương pháp khoa học nhằm vận dụng sáng tạo trong hoạt động thực tiễn, đồng thời để rèn luyện phẩm chất đạo đức, phong cách công tác. Mỗi học viên cần nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ : "Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, phụng sự giai cấp và nhân dân, phụng sự Tổ quốc và nhân loại. Muốn đạt mục đích thì phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư". Phát huy tính chủ động, ý thức tự giác, biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo; học đi đôi với hành, gắn kiến thức cơ bản với kiến thức ứng dụng để sau khi hoàn thành chương trình học tập, nghiên cứu, các đồng chí có thể vận dụng nhuần nhuyễn những kiến thức đã được trang bị vào hoạt động thực tiễn, xử lý đúng các tình huống công việc, và hơn nữa, để trở thành một cán bộ ưu tú về trí tuệ và đạo đức, có sức lan tỏa trong thực tiễn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chung của toàn Đảng.

Thưa các đồng chí,

Năm học 2011 - 2012 có ý nghĩa quan trọng đối với hệ thống nhà trường trong cả nước nói chung và Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh nói riêng. Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống và kinh nghiệm đã tích lũy được qua hơn 60 năm xây dựng và trưởng thành; với quyết tâm chính trị lớn được hình thành và thúc đẩy bởi những quyết định trọng đại của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; với một đội ngũ các nhà khoa học đông đảo, gồm nhiều thế hệ, có trình độ chuyên môn và bản lĩnh vững vàng, tâm huyết, nhất định Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2011-2012, có những đóng góp to lớn hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công."./.

* Đầu đề do Tạp chí Cộng sản Điện tử đặt

Video