Thứ Sáu, 22/6/2018
Vững bước dưới lá cờ vinh quang của Đảng, thực hiện thành công sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa
8/2/2010 15:54' Gửi bài này In bài này

TCCS - Ngày 3-2-1930, giữa đêm đen nô lệ của dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra đời, thắp lên ánh sáng niềm tin cho công cuộc giải phóng dân tộc, giành lại độc lập cho đất nước, tự do hạnh phúc cho nhân dân. Đảng là sự kết hợp của chủ nghĩa yêu nước, phong trào đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân và chủ nghĩa Mác - Lê-nin do lãnh tụ kính yêu Nguyễn ái Quốc sáng lập và rèn luyện từ những ngày đầu tiên còn trong trứng nước. Đảng là sự lựa chọn của dân tộc qua thực tế khắc nghiệt của cuộc đấu tranh chống thực dân, phong kiến. Đảng là sự lựa chọn khách quan của lịch sử để trở thành người lãnh đạo duy nhất công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, cứu nước, cứu nhà.

Ở tuổi 15, với năm nghìn đảng viên, Đảng đã lãnh đạo toàn dân tộc làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vĩ đại, đánh đổ thực dân Pháp, quân phiệt Nhật Bản và ách thống trị phong kiến, lập nên nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam á. Trong thế nước "ngàn cân treo sợi tóc" với những khó khăn chồng chất của một chính quyền non trẻ, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vững tay chèo lái, tranh thủ thời cơ để duy trì hòa bình, dưỡng sức dân, chuẩn bị lực lượng cho cuộc chiến đấu lâu dài, gian khổ.

Chín năm kháng chiến trường kỳ chống thực dân xâm lược Pháp, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo toàn dân, toàn quân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" là minh chứng không gì thuyết phục hơn cho sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, của Bác Hồ, cho sức mạnh vô địch của nhân dân, của đại đoàn kết toàn dân tộc được Đảng khơi dậy và tổ chức. Điện Biên Phủ còn là đòn đánh cuối cùng quyết định, kết liễu số phận của chủ nghĩa thực dân cũ, là đột phá khẩu mở ra cơ hội và động viên thức tỉnh các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới vùng lên đấu tranh giải phóng, tự cứu lấy mình.

Dường như lịch sử nhân loại nửa cuối thế kỷ XX đã chọn dân tộc ta là điểm tựa thử thách cho lương tri con người, làm người chiến sĩ tiên phong trong cuộc chiến đấu chống lại cái ác và thói cường quyền đế quốc. Những hy sinh gian khổ của 9 năm kháng chiến trường kỳ chỉ mới mang lại hòa bình cho một nửa đất nước, nửa miền Nam ruột thịt còn nằm dưới ách thống trị của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta bình tĩnh, tự tin bước vào một thời kỳ mới, thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam.

Chiến thắng lịch sử của Chiến dịch Hồ Chí Minh mùa Xuân năm 1975 đã viết nên một trong những trang sử tươi thắm rực rỡ nhất của dân tộc ta, chôn vùi chủ nghĩa thực dân mới, đuổi sạch bóng quân xâm lược ra khỏi bờ cõi. Đây là chiến thắng của lòng quả cảm, đức hy sinh, trí thông minh, tinh thần yêu nước, đoàn kết đồng lòng của dân tộc, được Đảng, Bác Hồ khơi dậy, tổ chức và rèn luyện thành lực lượng bách chiến, bách thắng. Đây cũng là chiến thắng của xu thế thời đại, của tình đoàn kết giúp đỡ của các nước anh em, của các lực lượng yêu chuộng hòa bình, chính nghĩa trên toàn thế giới!

Từ đống đổ nát do những tàn phá của cuộc chiến tranh khốc liệt kéo dài 30 năm, dân tộc ta lại bước vào một thời kỳ thử thách mới. Đi ra từ thế nước có chiến tranh, Đảng bắt tay vào sự nghiệp mới mẻ - lãnh đạo công cuộc xây dựng cuộc sống mới và phát triển kinh tế - xã hội. Cho dù nơi biên giới phía Nam, phía Bắc còn chưa yên, cho dù cuộc sống của người dân còn bữa no, bữa đói, cho dù trên thế giới còn có những thế lực chống phá, bao vây cấm vận hòng xóa sổ những thành tựu cách mạng mà dân tộc ta đã giành được bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu của mình, nhưng chúng ta đã đứng vững, đã vượt lên mọi khó khăn thử thách để đi tiếp con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa. Và từ trong những khó khăn thử thách đó, Đảng đã nhìn thẳng vào sự thật, tự phê bình, nhận thức được những hạn chế, khiếm khuyết và mở ra một hướng đi mới, đúng đắn cho dân tộc. Hướng đi đó chính là đường lối "Đổi mới" được Đại hội lần thứ VI của Đảng hoạch định và lãnh đạo toàn dân thực hiện.

Qua 25 năm thực hiện đường lối "Đổi mới" của Đảng, đất nước ta đã thu được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử trên tất cả các lĩnh vực của đời sống. Thắng lợi của công cuộc "Đổi mới" lại một lần nữa thể hiện sức mạnh văn hóa tiềm ẩn của dân tộc, tài năng, trí tuệ của con người Việt Nam. Hơn thế nữa, đó là minh chứng hùng hồn cho sự đúng đắn của con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, minh chứng cho vai trò và năng lực lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam trong xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc và phát triển nền kinh tế.

Tám mươi năm có Đảng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc ta, đất nước ta đã đi những bước đi thần kỳ trên con đường phát triển. Từ thân phận nô lệ, nhân dân ta đã trở thành chủ nhân xã hội, "có cơm ăn, có áo mặc, được học hành". Từ một đất nước nửa thuộc địa, nửa phong kiến, nước ta đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, có nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ, có vị thế ngày càng quan trọng trên trường quốc tế. Từ một dân tộc lầm than, mất nước, chúng ta đã ngẩng cao đầu, tự hào là dân tộc Việt Nam anh hùng trong đấu tranh, trí tuệ và sáng tạo trong xây dựng, sánh vai với các dân tộc trên toàn thế giới.

*

* *

Trải qua thực tiễn 80 năm xây dựng tổ chức đội ngũ, lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như công cuộc xây dựng đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, không ngừng trưởng thành trong lòng dân tộc. Đảng luôn là người đại diện trung thành, xứng đáng nhất cho lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của toàn dân tộc. Đảng sinh ra và trưởng thành từ trong nhân dân, được nhân dân tin yêu và quan tâm xây dựng, được nhân dân lựa chọn làm người lãnh đạo cách mạng. Qua những thăng trầm lịch sử, những khó khăn thử thách của thời cuộc, Đảng luôn là đội tiên phong đầy bản lĩnh của giai cấp, của dân tộc, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Chúng ta hoàn toàn có thể tự hào về lịch sử 80 năm vẻ vang và hào hùng của Đảng.

Con đường xây dựng và phát triển đất nước phía trước còn đặt ra cho chúng ta những nhiệm vụ nặng nề. Cùng với những cơ hội tốt đẹp và thuận lợi cơ bản, với những nền tảng quý báu mà các thành tựu cách mạng đã tạo ra, chúng ta cũng còn phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức to lớn. Để đảm đương được vai trò lãnh đạo công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển, vùng trời của Tổ quốc, đòi hỏi Đảng phải vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thường xuyên tự chỉnh đốn, đổi mới phương pháp công tác, không ngừng nâng cao trình độ trí tuệ, năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ đảng viên. Đảng phải bảo đảm dân chủ và kỷ luật trong sinh hoạt đảng, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, đấu tranh kiên quyết với chủ nghĩa cá nhân, sự chia rẽ bè phái và bảo đảm giữ vững truyền thống đoàn kết thống nhất như "giữ gìn con ngươi của mắt mình".

Đặc biệt, công tác xây dựng đội ngũ đảng viên có ý nghĩa sống còn đối với Đảng cũng như đối với chế độ. Bởi vì, Đảng lãnh đạo xã hội thông qua đường lối, chủ trương và bằng công tác tổ chức, cán bộ, sự gương mẫu và ý thức trách nhiệm của đảng viên. Chính chất lượng đội ngũ đảng viên chi phối và quyết định từ việc hoạch định các chủ trương, chính sách đến khả năng hoàn thành chức trách theo các vị trí công tác mà Đảng phân công, giới thiệu ra đảm nhận trước nhân dân. Phẩm chất, năng lực, sức chiến đấu của đội ngũ đảng viên cũng là thước đo sự tin cậy, tín nhiệm của nhân dân đối với Đảng. Vì thế, đòi hỏi Đảng phải tập trung chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, có phẩm chất trong sáng, lối sống lành mạnh, năng lực chuyên môn cao, xứng đáng là những công bộc của dân. Đây cũng chính là nội dung quan trọng nhất của Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đang được thực hiện trong toàn Đảng, nhằm làm cho Đảng ta thật sự "là đạo đức, là văn minh", xứng đáng với sự tin yêu của nhân dân, ngang tầm với nhiệm vụ chính trị và trọng trách trước dân tộc.

*

*     *

Kỷ niệm 80 năm Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta tự hào về những "trang lịch sử bằng vàng" của Đảng, tự hào về những đóng góp to lớn của Đảng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tự hào về những thành tựu quan trọng có ý nghĩa lịch sử của cách mạng Việt Nam trong suốt 80 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Bác Hồ kính yêu, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, nhà văn hóa lỗi lạc, danh nhân thế giới, Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta. Càng tự hào về Đảng, về Bác Hồ chúng ta càng tin tưởng vững chắc vào con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, tin tưởng vào tài năng, trí tuệ và sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng!

Tám mươi năm qua, cả dân tộc ta đã đoàn kết, đồng lòng, dưới lá cờ vinh quang của Đảng, lập nên những chiến công hiển hách và thành tựu diệu kỳ! Phía trước, tương lai và con đường phát triển của đất nước ta, dân tộc ta đang rộng mở. Vững bước dưới lá cờ vinh quang của Đảng, chúng ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu cao cả của cách mạng, xây dựng thành công một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh./.

Video