Thứ Bảy, 19/1/2019
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp Hội đồng Lý luận Trung ương
23/12/2017 16:48' Gửi bài này In bài này

Tham dự Kỳ họp có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; đại diện lãnh đạo một số ban, ngành, cơ quan Trung ương. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phụ trách Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì Kỳ họp.

 
GS, TS. Phùng Hữu Phú trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018 của Hội đồng Lý luận Trung ương.

Sau khi nghe Báo cáo tổng kết công tác năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018 của Hội đồng Lý luận Trung ương do GS, TS. Phùng Hữu Phú trình bày; Báo cáo đề dẫn tại phiên thảo luận về chủ đề “Công tác lý luận: Thực trạng, vấn đề và giải pháp” do GS, TS. Tạ Ngọc Tấn trình bày; một số phát biểu tham luận, thảo luận tại kỳ họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu chỉ đạo.

Cơ bản nhất trí với báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, Tổng Bí thư hoan nghênh Hội đồng Lý luận Trung ương trong những năm qua đã khẩn trương, tích cực triển khai nhiều hoạt động phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; cung cấp nhiều luận cứ khoa học cho việc hoạch định, tiếp tục hoàn thiện các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước.

Tổng Bí thư chỉ rõ, thực tiễn công cuộc đổi mới đang đặt ra và đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về tư duy lý luận, về công tác lý luận. Nhắc lại quan điểm của V.I.Lênin: Không có lý luận cách mạng thì không thể có phong trào cách mạng, Tổng Bí thư nhấn mạnh vai trò cực kỳ quan trọng của lý luận trong đời sống xã hội, làm gì cũng phải có lý luận. Tuy nhiên, lý luận không thể lạc hậu so với sự vận động và đòi hỏi của thực tiễn, không thể là anh hề chạy theo cỗ xe tam mã thực tiễn, không có vai trò dẫn đường, soi sáng cho thực tiễn. Lý luận phải vươn lên dẫn đường và đồng hành với thực tiễn. Nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn gắn liền với nhau, tuy hai mà là một, không tách rời nhau. Khảo sát thực tiễn không chỉ dừng lại ở sao chụp, mô tả bề mặt của thực tiễn, mà phải khám phá tầng sâu của thực tiễn, phát hiện các mâu thuẫn, các xu hướng và nhân tố phát triển mới. Đó là tổng kết thực tiễn ở tầm lý luận, đòi hỏi phải rất chuyên tâm và công phu.

Tổng Bí thư nhấn mạnh vai trò quan trọng của Hội đồng Lý luận Trung ương, là cơ quan do Trung ương lập ra để nghiên cứu một số vấn đề về lý luận chính trị; đóng vai trò nòng cốt trong việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam theo tinh thần đổi mới; cung cấp những cơ sở lý luận cho Đảng, Nhà nước trong việc xây dựng và hoạch định những chủ trương, đường lối, chính sách, luật pháp phù hợp lý luận chung và xuất phát từ thực tiễn Việt Nam. Các ngành, các cấp, các cơ quan làm công tác lý luận đều phải thực hiện, nhưng Hội đồng Lý luận Trung ương là nòng cốt, tập hợp, tổ chức nghiên cứu. Tổng Bí thư cho rằng hơn ai hết, Hội đồng Lý luận Trung ương phải thấm thía, ý thức rõ nhiệm vụ, tổ chức công việc cho chất lượng, hiệu quả, thiết thực, tránh phô trương, hình thức, hành chính hóa. Phải rất thực chất; phải trở lại với chức năng, nhiệm vụ để xác định nôi dung công việc; phải đúng vai, thuộc bài, không được làng nhàng, có cũng được, không cũng được - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Về nhiệm vụ công tác lý luận trong thời gian tới, Tổng Bí thư lưu ý, tình hình thế giới, khu vực đang và sẽ diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, đặt ra những yêu cầu, đòi hỏi rất lớn đối với công tác lý luận, đó là phải có tầm nhìn vượt trước, dự báo chuẩn xác xu thế phát triển; xây dựng hệ thống luận cứ vững chắc cho chiến lược phát triển quốc gia với lộ trình khoa học, bước đi hợp lý. Cần tập trung nâng cao chất lượng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, phục vụ tốt hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư từ nay đến cuối nhiệm kỳ cũng như chuẩn bị cho việc xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Để hoàn thành tốt những nhiệm vụ đặt ra, Tổng Bí thư yêu cầu Hội đồng Lý luận Trung ương cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung và phương thức hoạt động; chú trọng nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, qua đó khám phá, phát hiện các xu hướng và nhân tố phát triển mới; đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu lý luận chính trị, đề xuất những điểm mới, những giải pháp có tính đột phá; huy động, chắt lọc các kết quả nghiên cứu của các trường đại học, viện nghiên cứu, các ngành, các cấp… Hội đồng Lý luận Trung ương cần tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác lý luận với các đảng cộng sản cầm quyền và một số đảng khác trên thế giới, qua đó tiếp thu có chọn lọc tinh hoa lý luận thế giới có giá trị tham khảo cho Việt Nam.

 
 Quang cảnh kỳ họp.

Về phương pháp, Tổng Bí thư chỉ rõ, phải là phương pháp biện chứng duy vật, vừa kế thừa vừa phát triển sáng tạo, vừa chống bảo thủ, giáo điều vừa chống chủ nghĩa cực đoan, phải kiên định không được nhân danh đổi mới để phủ nhận hết; vừa xây dựng, truyền bá, giáo dục để lý luận đi vào thực tế cuộc sống, vừa kiên quyết đấu tranh bác bỏ, phê phán cái sai, luận điệu xuyên tạc chống phá. Tổng Bí thư nhấn mạnh, phương pháp tư duy, phương pháp luận là rất quan trọng. Hội đồng Lý luận Trung ương cần hết sức chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phải thực chất, nắm thật chắc các nội dung, những điểm mới, vấn đề mới; chú trọng công tác kết nối, cập nhật thông tin lý luận trong nước và quốc tế; đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt nhất chức năng, nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào quá trình hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Nhân dịp sắp bước sang năm 2018 và chuẩn bị đón Xuân Mậu Tuất, với tình cảm gắn bó thân thiết, Tổng Bí thư chúc các thành viên Hội đồng, các đại biểu sức khỏe, hạnh phúc với tinh thần Năm mới quyết tâm mới, nỗ lực mới, thành công mới.

Trong phần tham luận, thảo luận tại Kỳ họp, các đại biểu tập trung đánh giá những thành tựu cơ bản, quan trọng của công tác lý luận đã đạt được. Trong hơn 30 năm qua, Đảng ta đã không ngừng phát triển và hoàn thiện nhận thức lý luận chung về mô hình, mục tiêu, tính chất, con đường của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; phát triển lý luận và xác lập trên thực tế thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phát triển lý luận về xây dựng nền văn hóa tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng con người Việt Nam; quốc phòng an ninh và bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới; đối ngoại và hợp tác quốc tế; phát huy dân chủ, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; xây dựng Đảng trong điều kiện mới.

Các đại biểu cũng đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác năm 2017, chỉ rõ ưu điểm, những điểm mới trong nghiên cứu, những hạn chế, nguyên nhân và giải pháp khắc phục; rút ra những kinh nghiệm trong việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hội đồng, đặc biệt là tăng cường khảo sát, tổng kết thực tiễn; thực hiện vai trò đầu mối tập hợp, phát huy trí tuệ đội ngũ làm công tác lý luận của cả nước. Các đại biểu cũng trao đổi về mục tiêu, phương hướng và những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2018; đề xuất các giải pháp mới, khả thi để tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng Lý luận Trung ương. /.

Nguyễn Đức

Mới nhất

Video