Chủ Nhật, 16/12/2018
Hội thảo khoa học “Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực phát triển đất nước hiện nay - Vấn đề và giải pháp”
4/12/2017 20:33' Gửi bài này In bài này
 
 Hội thảo khoa học: “Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực phát triển đất nước hiện nay - Vấn đề và giải pháp” do Hội đồng Lý luận Trung ương và Tạp chí Cộng sản đồng phối hợp tổ chức ngày 05-12-2017

1.
Huy động và sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực cho phát triển đất nước là vấn đề đặt ra, yêu cầu quan trọng hàng đầu đối với mọi quốc gia, ở mọi thời đại. Đây cũng là vấn đề đặt ra cấp bách đối với nước ta hiện nay để thực hiện được mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, sớm trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Trong hơn 30 năm đổi mới, nhờ đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước, nền kinh tế nước ta đã phát triển khá mạnh mẽ. Việt Nam từ một nước đói nghèo, dân thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu các vật dụng sinh hoạt cần thiết đã trở thành một nước có thu nhập trung bình thấp, sản xuất cung cấp đủ cho mọi nhu cầu ở trong nước và còn dư thừa để xuất khẩu ra thế giới với số lượng mỗi năm một tăng.

Tuy nhiên, bên cạnh hàng loạt thành tựu to lớn của nền kinh tế, Việt Nam hiện đang đứng trước nhiều thách thức to lớn như tốc độ tăng trưởng chậm lại, môi trường ô nhiễm, tài nguyên cạn kiệt, bất bình đẳng gia tăng, năng suất lao động giảm,... Nhìn toàn cục, Việt Nam vẫn là nước có nền kinh tế chậm phát triển so với nhiều nước trong khu vực và thế giới.

Bởi vậy, nhiệm vụ hàng đầu của Việt Nam trong thời gian tới là phải tập trung mọi nỗ lực đẩy mạnh việc thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, để sớm đưa đất nước cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại như Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra.

Để làm được điều đó đòi hỏi Đảng và Chính phủ Việt Nam phải giải quyết nhiều vấn đề, một trong những nhiệm vụ quan trọng là phải huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển.

Với tinh thần đó, tại Hà Nội, ngày 05-12-2017, Hội đồng Lý luận Trung ương và Tạp chí Cộng sản đồng phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học: “Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực phát triển đất nước hiện nay - Vấn đề và giải pháp”.

2. Có nhiều cách tiếp cận khác nhau, tuy nhiên có thể hiểu, nguồn lực của một nền kinh tế là tổng hợp các yếu tố vật thể và phi vật thể tạo nên nền kinh tế của một đất nước và thúc đẩy nó phát triển. Các nguồn lực có thể chia thành các nhóm cơ bản sau đây:

- Nguồn lực con người mà trung tâm là nguồn lực lao động.

- Nguồn lực đất đai và tài nguyên.

- Các nguồn lực tài sản, tài chính.

- Nguồn lực khoa học - công nghệ.

- Nguồn lực phi vật thể.

Nguồn lực có thể coi là những thành phần cốt lõi tạo ra nền kinh tế của một quốc gia và bảo đảm cho nó phát triển liên tục, bền vững. Là những yếu tố quan trọng, quyết định sự phát triển của một đất nước, nhưng các nguồn lực đều có đặc trưng là tính giới hạn hoặc khan hiếm.

Tuy nhiên, thực tiễn phát triển những năm qua cho thấy chúng ta còn gặp khá nhiều khó khăn trong việc huy động nguồn lực và tạo ra động lực phát triển (cả trong nhận thức và trong hành động). Mô hình phát triển của nền kinh tế nước ta vẫn chủ yếu dựa trên khai thác tài nguyên và nhân công giá rẻ, các yếu tố này đã gặp trần giới hạn.

Toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trên thế giới tạo ra cho nước ta nhiều cơ hội, đồng thời nhiều thách thức lớn; để cơ cấu lại, đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, như yêu cầu Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra, việc huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực càng là một yêu cầu lớn, cấp bách hiện nay của đất nước.

Với đòi hỏi cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn đó, các ý kiến và tham luận tại Hội thảo tập trung vào 3 nhóm vấn đề cơ bản sau:

- Làm rõ các loại nguồn lực cho phát triển của Việt Nam trong nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế.

- Phân tích, đánh giá thực trạng, các yếu tố cản trở việc huy động và phát huy nguồn lực cho phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay.

- Đề xuất quan điểm, hệ giải pháp khơi thông các điểm “nghẽn” và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Hội thảo nhận được sự quan tâm của đông đảo các nhà quản lý, nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn, và Ban Tổ chức đã nhận được gần 40 tham luận đăng trong Kỷ yếu Hội thảo. Đồng thời, Ban Tổ chức đã nhận được sự hỗ trợ từ Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel), một trong những yếu tố quan trọng bảo đảm cho sự thành công của Hội thảo./.
BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

Video