Thứ Sáu, 22/6/2018
Quần chúng nhân dân - Nhân tố quyết định thắng lợi cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự
10/6/2017 21:5' Gửi bài này In bài này
Hai cuốn sách chính thức được giới thiệu tới bạn đọc ngày 09-6-2017
Đây là sự kiện đặc biệt gắn với Chương trình tuyên truyền 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Hai cuốn sách được giới thiệu dịp này có liên quan mật thiết tới công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gồm cuốn sách mang tên "Quần chúng nhân dân - nhân tố quyết định thắng lợi cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự" của Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và cuốn "Cẩm nang công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" do Cục V28 biên soạn.

Với 472 trang, cuốn sách "Quần chúng nhân dân - Nhân tố quyết định thắng lợi cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự" gồm 47 bài viết, phát biểu của đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm, được tuyển chọn từ hàng trăm bài viết, bài nói, ý kiến chỉ đạo trong những năm gần đây.

Đây là cuốn sách mang tính tổng kết lý luận chỉ đạo thực tiễn về công tác xây dựng phong trào, chỉ ra các bài học kinh nghiệm quý báu rút ra từ thực tiễn và những nhiệm vụ, giải pháp công tác quan trọng, hiệu quả nhằm tiếp tục xây dựng, phát huy phong trào ngày càng phát triển, góp phần đắc lực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày càng phát triển.

Trong đó, một số bài viết đáng chú ý là: “Quan điểm của Đảng về bảo vệ an ninh Tổ quốc qua các thời kỳ cách mạng” đăng trên Tạp chí Khoa học và Chiến lượng số ra tháng 5-2016; “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới tại tỉnh Hưng Yên” phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01-12-2011 của Ban Bí thư; “Quan điểm của Đảng ta về xây dựng thế trận an ninh nhân dân” phát biểu tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII về bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; “ Vai trò của quần chúng nhân dân trong phòng, chống ma túy tuyến biên giới Việt Nam - Lào” đăng trên Tạp chí Cộng sản số 117 tháng 9-2016...

Qua những bài viết được in trong cuốn sách, có thể thấy những câu chuyện được Bộ trưởng Tô Lâm ghi lại trong quá trình tiếp xúc với các già làng, người dân tộc có uy tín, bà con giáo dân..., đồng thời có những bài viết phân tích vai trò của báo chí cách mạng và các ban, ngành Trung ương, địa phương đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc .

Bên cạnh đó, cuốn "Cẩm nang công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" gồm
2 phần, phần I: tổng hợp các bài giảng chuyên đề về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…; phần II là hệ thống các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình hiện nay.

Cuốn sách đã tập hợp những vấn đề mang tính nguyên tắc nhằm quán triệt sâu sắc những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về cội nguồn sức mạnh của Công an nhân dân; đồng thời cung cấp những kiến thức nghiệp vụ cơ bản về công tác vận động quần chúng; vai trò của quần chúng trong công tác bảo vệ an ninh trật tự và phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên lĩnh vực bảo vệ an ninh trật tự;...

Với 495 trang, cuốn sách thực sự đúng với tên gọi của nó, là cẩm nang thiết thực phục vụ lực lượng Công an nói chung và lực lượng làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nói riêng, nghiên cứu, giảng dạy và vận dụng vào thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc./.
Linh Nga

Video