Chủ Nhật, 27/5/2018
Tạp chí Cộng sản: Báo cáo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XII
11/5/2017 15:28' Gửi bài này In bài này

Thành phần tham gia học tập, nghe quán triệt nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XII gồm toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, đảng viên của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên In Tạp chí Cộng sản.

 
 PGS, TS. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, PGS, TS. Đoàn Minh Huấn trình bày những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII diễn ra từ ngày 05 đến ngày 10-5-2017, trong đó tập trung nhấn mạnh vào những nội dung mới được Trung ương thảo luận.

Theo đó, tại Hội nghị Trung ương 5 khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã họp để thảo luận, cho ý kiến về các Đề án, nội dung: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xem xét thi hành kỷ luật cán bộ; và một số vấn đề quan trọng khác.

Tại Hội nghị lần này, Trung ương khẳng định rõ tầm quan trọng của việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xác định đây là một nhiệm vụ chiến lược, là khâu đột phá quan trọng, tạo động lực để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Hội nghị thống nhất xác lập hệ tiêu chí thể hiện tính hiện đại và hội nhập quốc tế của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta và tiêu chí thể hiện định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế, trong đó có nhiều tiêu chí mới. Trong hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cần xác định rõ và thực hiện đúng vị trí, vai trò, chức năng và mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội phù hợp với kinh tế thị trường; bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa; giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên cơ sở đó, Trung ương xác định, trong nhiệm kỳ khóa XII, tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó trước mắt cần khẩn trương rà soát, tháo gỡ những vướng mắc về thể chế kinh tế để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát nợ công, xử lý nợ xấu, cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả hệ thống các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp nhà nước, nhất là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty lớn. Đổi mới, phát triển thị trường dịch vụ công, thị trường bất động sản và quyền sử dụng đất; thực hiện xã hội hóa tối đa các dịch vụ công, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia cung cấp hàng hóa, dịch vụ công theo cơ chế thị trường. Đổi mới căn bản và toàn diện công tác xây dựng và thực hiện các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công và phân bổ các nguồn lực của Nhà nước thực sự theo tín hiệu và cơ chế thị trường, khắc phục tình trạng “xin - cho”, chủ quan, duy ý chí…

 
 Quang cảnh Hội nghị

Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, Hội nghị Trung ương 5 khóa XII thống nhất nhận định, thời gian qua, mặc dù còn nhiều hạn chế, yếu kém cần khắc phục, nhưng nhìn tổng thể, doanh nghiệp nhà nước, bao gồm doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ cổ phần, vốn góp chi phối, đã nỗ lực vươn lên trong sản xuất, kinh doanh, không ngừng đổi mới, đạt được nhiều kết quả. Thời gian tới, cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước để doanh nghiệp nhà nước thực sự phát huy được vai trò, vị trí then chốt trong khu vực kinh tế nhà nước, là một lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

Trung ương đưa ra nhiều giải pháp mới, mạnh mẽ, đột phá để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, trong đó trọng tâm là đẩy mạnh chuyển đổi hầu hết các doanh nghiệp nhà nước thành doanh nghiệp có cơ cấu sở hữu hỗn hợp, chủ yếu là doanh nghiệp cổ phần, niêm yết trên thị trường chứng khoán, lấy hiệu quả kinh tế làm tiêu chí đánh giá chủ yếu. Thực hiện công khai, minh bạch, theo cơ chế thị trường, chủ yếu thông qua thị trường chứng khoán việc thoái vốn tại các doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ 100% vốn nhà nước hoặc không cần tham gia đầu tư để tập trung vốn cho đầu tư phát triển các công trình, dự án quan trọng khác thuộc những lĩnh vực then chốt, thiết yếu, những địa bàn quan trọng về quốc phòng, an ninh, những lĩnh vực mà doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác không đầu tư. Tập trung xử lý dứt điểm các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp, các dự án, công trình đầu tư không hiệu quả, thua lỗ kéo dài, kể cả bằng biện pháp giải thể, phá sản. Chậm nhất đến năm 2018, thành lập một cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước và cổ phần, vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp. Người đứng đầu doanh nghiệp nhà nước chịu trách nhiệm trực tiếp trước pháp luật và Nhà nước về toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp. Ban kiểm soát, kiểm soát viên phải thực sự là công cụ giám sát hữu hiệu của chủ sở hữu, hoạt động độc lập và không chịu sự chi phối vô lý nào về lợi ích của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị và ban điều hành của doanh nghiệp. Tổng giám đốc và các thành viên ban điều hành của doanh nghiệp nhà nước do hội đồng thành viên, hội đồng quản trị bổ nhiệm và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và hợp đồng lao động. Thực hiện rộng rãi cơ chế tuyển dụng, bổ nhiệm qua thi tuyển cạnh tranh, công khai, minh bạch đối với tất cả các chức danh quản lý, điều hành và các vị trí việc làm khác trong doanh nghiệp nhà nước...

Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế, sau hơn 30 năm đổi mới, nhận thức của chúng ta về vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân đã có những bước tiến quan trọng. Từ chỗ kỳ thị, coi nhẹ đã thừa nhận kinh tế tư nhân “là một trong những động lực” và đến nay “là một động lực quan trọng” để phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Thời gian tới, cần chăm lo phát triển kinh tế tư nhân nhanh, lành mạnh và đúng đắn hơn, thực sự trở thành một động lực quan trọng để giải phóng sức sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội; cùng với kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể làm nòng cốt để bảo đảm xây dựng thành công nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế. Tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển ở tất cả các ngành và lĩnh vực mà pháp luật không cấm. Phát huy và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và phong trào khởi nghiệp. Khuyến khích hình thành các tập đoàn kinh tế tư nhân đa sở hữu và tư nhân góp vốn vào các tập đoàn kinh tế nhà nước, có đủ khả năng tham gia mạng sản xuất, chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Ngăn chặn, hạn chế các mặt tiêu cực, đặc biệt là phòng, chống mọi biểu hiện của “chủ nghĩa tư bản thân hữu”, quan hệ “lợi ích nhóm”, “thao túng chính sách”, cạnh tranh không lành mạnh để trục lợi bất chính. Thường xuyên chăm lo tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển kinh tế tư nhân; hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới, sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ và phát triển nguồn nhân lực…

Về kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Ban Chấp hành Trung ương nhất trí cao với nội dung của Báo cáo và khẳng định, điểm mới của việc kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư lần này là đã gắn việc kiểm điểm công tác năm với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; việc tiến hành kiểm điểm đã được chuẩn bị rất nghiêm túc, chu đáo, bài bản; diễn ra trong không khí thẳng thắn, chân tình, cầu thị; là hình mẫu cho cấp dưới noi theo.

Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất cao thông qua các nghị quyết, kết luận của Trung ương; đặc biệt là nhất trí ban hành ba nghị quyết chuyên đề về kinh tế, đều là những vấn đề cốt yếu, đặc biệt quan trọng. Tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận của Trung ương tại Hội nghị lần này sẽ góp phần quan trọng đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống, tạo khí thế mới trong toàn Đảng, toàn dân ta, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững và xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đối với việc xem xét thi hành kỷ luật cán bộ đối với đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, với tinh thần trách nhiệm cao, khách quan, công tâm, nghiêm túc, Ban Chấp hành Trung ương xem xét kỹ lưỡng, cân nhắc nhiều mặt và quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Đinh La Thăng bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII. Quyết định thi hành kỷ luật trên là có lý, có tình, thể hiện sự đoàn kết, tập trung, thống nhất cao trong Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương và cũng tạo điều kiện để đồng chí Đinh la Thăng có cơ hội khắc phục, sửa chữa khuyết điểm.

Việc báo cáo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XII đã kịp thời cung cấp những thông tin quan trọng phục vụ trực tiếp cho công việc chuyên môn của đội ngũ cán bộ, đảng viên, biên tập viên của Tạp chí Cộng sản, nhất là trong việc đặt, viết bài nghiên cứu sâu về những vấn đề cơ bản, cốt lõi, mới trong Nghị quyết lần này, cùng kết quả việc triển khai Nghị quyết trong thực tiễn thời gian tới, để đăng trên các ấn phẩm của Tạp chí. Việc nghe báo cáo nhanh sẽ được tiếp nối bằng việc học tập, tự nghiên cứu của mỗi cán bộ, đảng viên, biên tập viên về Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII. Đây là cách học tập, quán triệt các nghị quyết, văn kiện của Trung ương một cách bài bản, có hệ thống của Tạp chí Cộng sản./.

Tin: Thu PhươngẢnh: Thùy Linh

Video