Thời sự - Chính trị
Tạp chí Cộng sản: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2014
16:28' 5/3/2014
PGS, TS. Vũ Văn Phúc truyền đạt các nội dung của chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”
TCCSĐT - Ngày 05-3-2014, Đảng bộ Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2014: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Tham dự Hội nghị có toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Tạp chí Cộng sản.


Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí PGS, TS. Vũ Văn Phúc, Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Tạp chí Cộng sản quán triệt, truyền đạt các nội dung cơ bản sau:

Một là, tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm. Trong đó, đồng chí đề cập sự cần thiết phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm; quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nội dung nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm.

Hai là, học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm trong giai đoạn hiện nay. Trong phần này, đồng chí Vũ Văn Phúc trình bày sự cần thiết và nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm cũng như một số giải pháp để thực hiện tốt nội dung này.

Việc học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” là nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và làm theo trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về tấm gương đạo đức của Bác Hồ, trong việc thực hiện chủ đề “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” và chủ đề năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác thành nhiệm vụ thường xuyên, thành nền nếp trong sinh hoạt, gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Vũ Văn Phúc yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động của Tạp chí cần quán triệt và thực hiện tốt những nội dung của chuyên đề, góp phần tích cực, thiết thực xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới./.

HB

VIDEO