Thời sự - Chính trị
Triển khai thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
18:31' 6/3/2013
Sáng 6-3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Quy chế phối hợp công tác năm 2013. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm chủ trì Hội nghị.


Tiếp tục phối hợp củng cố, mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, năm 2013, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục xây dựng các cơ chế, chính sách và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; động viên thu hút đông đảo nhân sỹ, trí thức, doanh nhân, người tiêu biểu trong các dân tộc thiểu số, các chức sắc tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp thiết thực xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước.

Trong công tác xây dựng luật, pháp lệnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo các cơ quan chủ trì soạn thảo thực hiện đầy đủ và tốt hơn nữa các bước, các quy trình lấy ý kiến góp ý, phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên; có ý kiến phản hồi, tiếp thu đối với các văn bản tham gia góp ý kiến của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp tổ chức có hiệu quả việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, tập trung vào những vấn đề dân chủ, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Đồng thời, tập hợp đầy đủ, chính xác ý kiến tham gia góp ý của các tầng lớp nhân dân gửi tới Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp để tổng hợp chung, bảo đảm tiến độ. Bên cạnh đó, đảm bảo chất lượng, tiến độ chuẩn bị dự án Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp triển khai hướng dẫn các cấp chính quyền địa phương và các cơ quan, tổ chức hữu quan trong việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn; bảo đảm các thông tin đánh giá chính xác, khách quan; giải quyết những kiến nghị của cử tri và đại biểu Quốc hội nếu có. Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát cũng là những trọng tâm phối hợp công tác năm 2013 giữa hai bên.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đánh giá: Trong năm qua, hoạt động phối hợp đã đạt được nhiều kết quả, ngày càng thực chất, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của mỗi bên, nhất là trong việc xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết. Việc phối hợp tổ chức tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân và đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm khẳng định: Trong bối cảnh khó khăn, thách thức, hoạt động phối hợp giữa hai bên tiếp tục có bước tiến mới, chặt chẽ, hiệu quả hơn, góp phần trực tiếp thúc đẩy mỗi cơ quan thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình, động viên sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân.

Đề cập nhiệm vụ năm 2013, các đại biểu tán thành cần tăng cường hơn nữa hoạt động phối hợp trong công tác xây dựng pháp luật, nhất là việc tổ chức, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân góp tham gia góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp năm 1992; tổng hợp, giải trình đầy đủ, thấu đáo, chính xác, xứng đáng với sự nhiệt thành và mong mỏi của nhân dân. Thông qua đó tạo sự đồng thuận, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Mặt khác, làm rõ, khẳng định vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc; sớm tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện giám sát và phản biện xã hội; tổng kết, bổ sung Quy chế phối hợp giữa hai bên cho phù hợp tình hình mới.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: Mục tiêu cao nhất của hoạt động phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là nhằm phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn, phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, làm cho đất nước ngày càng phát triển, giàu đẹp, công bằng, dân chủ, văn minh hơn. Theo Chủ tịch Quốc hội, hiệu quả công tác phối hợp giữa hai bên đã góp phần thúc đẩy công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và của Quốc hội, thúc đẩy hoạt động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan của Mặt trận nói chung và cả hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong đó, kết quả lớn nhất là góp phần tạo ra tinh thần gắn kết trong toàn dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo không khí đoàn kết, tin tưởng của nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Trọng tâm công tác trong năm 2013 là làm tốt việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 để Hiến pháp thực sự là cơ sở chính trị, pháp lý cho việc tiếp tục xây dựng đất nước trong tình hình mới và có ý nghĩa lâu dài. Bên cạnh việc lắng nghe, tập hợp, tổng hợp trung thực, đầy đủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cả hệ thống Mặt trận cũng cần thể hiện rõ chính kiến chung trên cơ sở phân tích, đánh giá ý kiến của nhân dân từ các kênh, các giai tầng xã hội, làm cơ sở để Quốc hội thảo luận. Các cơ quan của Quốc hội nêu cao vai trò, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, đại biểu dân cử trong quá trình lấy ý kiến, tổng hợp, phán ánh ý kiến của nhân dân và thể hiện chính kiến của mình khi thảo luận, biểu quyết, đúng với nguyện vọng của nhân dân. Bên cạnh đó, cách thức tổ chức lấy ý kiến phải đến trực tiếp được với toàn dân. Chủ tịch Quốc hội lưu ý, một trong những nội dung cần quan tâm hơn trong hoạt động phối hợp giữa hai bên là tăng cường giám sát việc thực thi pháp luật thực sự đi vào cuộc sống./.

Theo: TTXVN

VIDEO