Thời sự - Chính trị
Nâng cao chất lượng công tác đảng ngoài nước, đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập quốc tế
16:5' 6/3/2013
TCCSĐT - Ngày 6-3-2013, tại Hà Nội, Tạp chí Cộng sản và Đảng ủy Ngoài nước phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Công tác đảng ngoài nước thời kỳ hội nhập quốc tế”. Các đồng chí: PGS, TS. Vũ Văn Phúc - Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Trương Mạnh Sơn - Bí thư Đảng ủy Ngoài nước chủ trì Hội thảo. Hội thảo đã thu hút trên 100 đại biểu là các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, cán bộ lãnh đạo, quản lý các bộ, ban, ngành Trung ương đến dự.


Phát biểu tại Hội thảo, PGS, TS. Vũ Văn Phúc, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương nêu rõ: Đảng ta xác định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam, là cầu nối giữa Việt Nam với nước sở tại, góp phần vào việc làm lan tỏa những giá trị truyền thống tốt đẹp, bản sắc văn hóa Việt Nam ra thế giới, đóng góp vào mối quan hệ hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam và nước sở tại. Quá trình xây dựng và trưởng thành của tổ chức đảng ngoài nước luôn giữ vai trò rất quan trọng, là một bộ phận hữu cơ, luôn gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

 
 Toàn cảnh Hội thảo - Ảnh Hương Hạnh

Thực hiện nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước giao phó, Đảng ủy Ngoài nước đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên và cộng đồng ta thực hiện đường lối đối ngoại, hội nhập quốc tế của Đảng; đấu tranh phòng, chống âm mưu chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch; góp phần quan trọng vào sự nghiệp đào tạo trí thức, cán bộ khoa học - kỹ thuật, phục vụ sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tập hợp đoàn kết quần chúng, cộng đồng người Việt Nam ở ngoài nước ổn định làm ăn, cư trú ở nước sở tại, hướng về quê hương, đất nước.

Từng bước vươn lên theo yêu cầu của cách mạng, đáp ứng với sự phát triển ngày càng đông đảo và mạnh mẽ của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, công tác đảng ở nước ngoài và trực tiếp là các tổ chức đảng ở ngoài nước đã phát triển sâu rộng, trở thành hệ thống hoàn chỉnh, giúp cho sự lãnh đạo của Đảng ta thông suốt tới các tổ chức cơ sở đảng ở nước ngoài, góp phần thực hiện đường lối đối ngoại: tích cực, chủ động hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước, đấu tranh chống các thế lực thù địch và tăng cường khối đoàn kết, thống nhất cộng đồng người Việt ở nước ngoài, hướng về Tổ quốc, cùng xây dựng và bảo vệ chế độ, bảo vệ đất nước.

Từ thực tiễn hoạt động hơn nửa thế kỷ qua, công tác đảng ở ngoài nước vẫn đang đặt ra những vấn đề, trong đó không ít vấn đề vừa mới, vừa khó, cần tiếp tục nghiên cứu để tìm ra những giải pháp phù hợp, hiệu quả đáp ứng ngang tầm công cuộc đổi mới, trước sự diễn biến nhanh chóng và những thách thức của thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay.

Tại Hội thảo, các nhà lãnh đạo, các nhà khoa học tập trung đi sâu phân tích những yêu cầu mới của cách mạng đã và đang đặt ra trước toàn bộ công tác đảng ngoài nước, trực tiếp là Đảng ủy Ngoài nước thời kỳ hội nhập quốc tế những nhiệm vụ to lớn, nặng nề và rất khó khăn.

Các đại biểu đã nêu lên những lĩnh vực cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác đảng ngoài nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế; thảo luận về những vấn đề nhằm cải tiến việc quản lý đảng viên trên những địa bàn rộng lớn; đổi mới về mô hình, cơ chế vận hành, sự phối hợp thống nhất quản lý đảng viên, về phát triển Đảng tại tổ chức đảng thuộc các tập đoàn, tổng công ty đang đầu tư, liên doanh, liên kết ở ngoài nước cũng như đề xuất những giải pháp đổi mới mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của Đảng ủy Ngoài nước; đổi mới mô hình, phương thức hoạt động của các đảng bộ ở ngoài nước có đông đảng viên.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã trao đổi về một số nội dung như: đổi mới nội dung và hình thức công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, thông tin tuyên truyền góp phần nắm được tư tưởng của cán bộ, đảng viên và đồng bào ta ở nước ngoài, nhất là cán bộ, đảng viên ngoài các cơ quan đại diện; đổi mới phương thức quản lý, đánh giá quá trình đảng viên ra nước ngoài đến khi về nước; xác định nhiệm vụ chính trị, nội dung sinh hoạt của tổ chức đảng ở ngoài nước.

Những ý kiến thiết thực được các đại biểu đưa ra tại Hội thảo sẽ phần nào tham mưu cho Trung ương phát triển, bổ sung, ra các quyết sách mới về công tác xây dựng Đảng, góp phần triển khai hiệu quả những chủ trương lớn của Đảng ta về công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài, xây dựng các tổ chức đảng ở ngoài nước; nâng cao hơn nữa chất lượng công tác đảng ngoài nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế và phát triển hiện nay./.
Thùy Linh

VIDEO