Thời sự - Chính trị
Kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đề ra giải pháp khắc phục sửa chữa khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI
0:11' 21/9/2012

TCCSĐT – Ngày 20-9-2012, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh: Quảng Trị, Sơn La, Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".Tại Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên chủ trì Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Đại Quang nêu rõ mục đích, yêu cầu, phương châm, phương pháp, nội dung kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của đợt sinh hoạt chính trị này. Đồng chí Trần Đại Quang nhấn mạnh, việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể, cá nhân Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phải đạt được mục đích thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo với trọng tâm là bám sát những vấn đề cấp bách đã nêu trong Nghị quyết Trung ương, Chỉ thị và Kế hoạch của Bộ Chính trị.

Đồng chí Trần Đại Quang đề nghị, Báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 phải bám sát 3 vấn đề cấp bách nêu trong Nghị quyết, phân tích làm rõ những ưu điểm đã đạt được, chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế và biện pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt công tác kiểm điểm phải tập trung vào việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhất là các vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; công tác phối hợp với các bộ, ngành trung ương, cấp ủy, chính quyền các tỉnh Tây Nguyên trong việc tham mưu với Đảng, Nhà nước về các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn.

Dự thảo Báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên nêu rõ, những năm qua, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các tỉnh Tây Nguyên. Ban Chỉ đạo chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tốt công tác nắm tình hình, phân tích và dự báo đúng tình hình, đặc biệt là nắm tình hình từ xa, từ bên ngoài và tại cơ sở để kịp thời đề xuất các chủ trương, giải pháp, đối sách chủ động phòng ngừa, đấu tranh, làm thất bại từ xa, từ bên ngoài và tại cơ sở để kịp thời đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Ban Chỉ đạo thực hiện tốt chính sách tôn giáo, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sức mạnh thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, ổn định chính trị, xã hội.

Chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế như việc thực hiện các chương trình, nội dung công tác của Ban Chỉ đạo, Dự thảo Báo cáo cũng nêu 10 giải pháp khắc phục những khuyết điểm hạn chế trên để trình Hội nghị cho ý kiến hoàn thiện. Dự thảo Báo cáo cũng chủ trương hàng năm tổ chức thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm phê bình, tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) đối với tập thể và cá nhân cán bộ, công chức Cơ quan, coi đây là việc làm thường xuyên, liên tục nhằm xây dựng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo vững mạnh, góp phần phát triển Tây nguyên toàn diện, bền vững, xứng đáng với vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và môi trường sinh thái của đất nước. Dự kiến hội nghị sẽ làm việc đến hết ngày 21-9-2012.

** Tại Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị, các đồng chí Trần Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đại diện lãnh đạo các Ban Đảng tại miền Trung, cùng đông đủ các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tham dự hội nghị này.

Đồng chí Lê Hữu Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nêu rõ: Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện tự phê bình và phê bình trong Đảng, nhằm đánh giá những ưu điểm và làm rõ những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thuộc thẩm quyền và trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, nhất là những vấn đề trọng tâm, cấp bách mà Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) đã nêu.

Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị mỗi đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, phát huy dân chủ, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, công tâm, khách quan, chân thành, thẳng thắn; phải giữ đúng nguyên tắc của Đảng trong tự phê bình và phê bình. Mỗi đồng chí trong Ban Thường vụ phải nghiêm túc, tự giác, gương mẫu trong tự phê bình và phê bình và tiếp thu ý kiến phê bình với tinh thần cầu thị. Việc tự phê bình và phê bình cần thực hiện với phương châm chủ động phòng ngừa, tích cực ngăn chặn, với tinh thần đoàn kết, thương yêu đồng chí; vừa có lý, có tình, vừa phải nghiêm khắc phê bình và xử lý nghiêm nếu có khuyết điểm, vi phạm nghiêm trọng mà không tự giác tự phê bình để sửa chữa khuyết điểm... Trên cơ sở đó mỗi đồng chí xác định biện pháp, lộ trình cụ thể để khắc phục từng nội dung yếu kém tạo sự chuyển biến cụ thể, rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

Theo kế hoạch, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị dành thời gian 6 ngày (từ ngày 20 đến ngày 26-9-2012) để kiểm điểm tập thể và cá nhân. Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã lấy ý kiến đóng góp của 8/9 cơ quan Trung ương; 45 cấp uỷ, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh và các đồng chí là Tỉnh uỷ viên đã nghỉ hưu gửi văn bản và phiếu góp ý cho tập thể và cá nhân Ban thường vụ Tỉnh uỷ.

** Tại Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La, đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đã dự và chỉ đạo hội nghị.

Để chuẩn bị cho Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã triển khai nghiêm túc việc lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan Trung ương, các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan ở tỉnh; tổ chức hội nghị lấy ý kiến của các đồng chí nguyên là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, giám đốc các ban, ngành, đoàn thể đã nghỉ hưu cư trú trên địa bàn tỉnh; triển khai việc lấy ý kiến góp ý xây dựng Đảng của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã nhận được 64 văn bản góp ý của các cơ quan Trung ương và của tỉnh, 37 văn bản của các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh và xây dựng dự thảo Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI. Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La sẽ diễn ra trong hai ngày, 20 và 21-9-2012.

** Cũng trong ngày 20-9, với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, xây dựng và cầu thị, không né tránh, Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã hoàn thành nội dung sau 5 ngày làm việc.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết, qua kiểm điểm, góp phần củng cố thêm sự đoàn kết, tin tưởng và chia sẻ trách nhiệm hơn trong tập thể và từng cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đặc biệt, Ban Thường vụ đã nhất trí đề ra 8 giải pháp nhằm khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong chỉ đạo, điều hành: Tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác tư tưởng chính trị theo hướng tăng cường đối thoại, cung cấp thông tin, hướng mạnh về cơ sở; đổi mới công tác cán bộ trong tất cả các khâu quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, sử dụng; đổi mới phương thức lãnh đạo, duy trì phê và tự phê bình trong Đảng. Bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, xét xử những vấn đề tồn tại, bức xúc trong quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, xây dựng cơ bản, tài chính; thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo hướng từ “nâu” sang “xanh”. Đồng thời, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nâng cao ứng dụng công nghệ trong sản xuất; bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến phê bình, góp ý với tinh thần cầu thị và chủ động đề ra biện pháp khắc phục, sửa chữa trong thời gian tới./.

Thục Anh tổng hợp

VIDEO