Thời sự - Chính trị
Kiểm điểm phê bình, tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI)
8:9' 20/9/2012
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Cán sự đảng Chính phủ chủ trì hội nghị
TCCSĐT - Kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, giúp tập thể lãnh đạo và cá nhân từng cán bộ, đảng viên nhận rõ những ưu, khuyết điểm, trách nhiệm của mình về ba vấn đề cấp bách được Nghị quyết Trung ương 4 chỉ ra. Từ đó rút ra bài học và đề ra phương hướng phát huy ưu điểm, sửa chữa, khắc phục những khuyết điểm.


* Từ ngày 11-9, Ban cán sự đảng Chính phủ đã tiến hành phiên họp trong 5 ngày để kiểm điểm tự phê bình và phê bình, theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.” 

Đồng chí Nguyễn Văn Quynh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban tổ chức Trung ương, Trưởng Nhóm công tác Trung ương đã đến dự. 

Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã chuẩn bị báo cáo tự phê bình và tiến hành kiểm điểm nghiêm túc, cầu thị, thẳng thắn, trách nhiệm theo đúng Nghị quyết Trung ương 4, hướng dẫn gợi ý của Bộ Chính trị và tiếp thu giải trình ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân.

Qua kiểm điểm đã khẳng định Ban Cán sự Đảng Chính phủ luôn kiên định với Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu lý tưởng Chủ nghĩa xã hội, Cương lĩnh, đường lối của Đảng; trung thành với lợi ích của quốc gia, dân tộc; nghiêm túc chấp hành, kịp thời thể chế hóa, quyết liệt triển khai thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng. Không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; không cục bộ, bè phái; không có “lợi ích nhóm”. Kiên quyết đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị và tham nhũng, lãng phí.

Ban Cán sự đảng Chính phủ luôn đề cao trách nhiệm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ trong các cơ quan Chính phủ có phẩm chất và năng lực cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ và có bước chuẩn bị cho nhiệm kỳ sau; luôn nghiêm túc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; phát huy vai trò tập thể và cá nhân người đứng đầu. Ban Cán sự Đảng Chính phủ là một tập thể đoàn kết, thống nhất cao; tất cả hành động vì lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân; vì độc lập chủ quyền quốc gia, vì sự ổn định và phát triển của đất nước.

Trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn, thách thức, Ban cán sự Đảng đã nỗ lực lãnh đạo Chính phủ điều hành ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng hợp lý; giữ vững quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự xã hội; cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân...

Qua kiểm điểm nghiêm túc, Ban cán sự đảng Chính phủ đã thẳng thắn nhận trách nhiệm, khuyết điểm đối với những hạn chế, yếu kém:

- Chưa thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước. Năng lực tư duy, tổ chức triển khai còn hạn chế. Thể chế hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng có mặt còn chậm, chưa sát thực tiễn. Hiệu lực, hiệu quả điều hành chưa cao, kinh tế, xã hội còn nhiều mặt yếu kém.

- Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, công chức suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Chưa đạt được mục tiêu đã đề ra là ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí. Một số lãnh đạo tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước vi phạm pháp luật nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về kinh tế và bức xúc trong xã hội.

Ban Cán sự Đảng Chính phủ khẳng định quyết tâm phát huy ưu điểm, khắc phục yếu kém, khuyết điểm; nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

* Ngày 19-9, Ban Cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiến hành kiểm điểm phê bình, tự phê bình tập thể và cá nhân các đồng chí thành viên Ban Cán sự Đảng.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh cho biết ngay sau khi Nghị quyết Trung ương 4 được ban hành, Ban Cán sự Đảng đã xây dựng Kế hoạch số 116-KH/BCSĐ ngày 11-5-2012 để triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 trong tập thể Ban Cán sự Đảng, các đơn vị thuộc Bộ theo đúng Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Chính trị và các Hướng dẫn của các Ban Đảng Trung ương; Coi đây là một đợt học tập chính trị sâu rộng góp phần chỉnh đốn đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên từ đó nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên nhằm đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu nhiệm vụ chính trị và chuyên môn được giao.

Trong quá trình triển khai, Ban Cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã gửi văn bản xin ý kiến góp ý đối với tập thể và cá nhân các đồng chí thành viên Ban Cán sự Đảng của các tập thể cơ quan ở Trung ương và địa phương theo đúng quy định, đồng thời tổ chức họp xin ý kiến góp ý của cá nhân các đồng chí nguyên là lãnh đạo Bộ qua các thời kỳ. Ban Cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được ý kiến góp ý của 76 tập thể và 9 cá nhân. Các ý kiến góp ý rất thẳng thắn, chân thành đã chỉ ra nhiều vấn đề còn hạn chế, khuyết điểm của tập thể và cá nhân các thành viên Ban Cán sự Đảng theo 3 vấn đề cấp bách được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 cũng như trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn được giao.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh đợt kiểm điểm lần này là hết sức hệ trọng, công tác kiểm điểm phải làm sao để tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng, nâng cao sức chiến đấu của cơ sở Đảng.

Thông qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, tập thể lãnh đạo và cá nhân từng cán bộ, đảng viên nhận rõ những ưu, khuyết điểm, trách nhiệm của mình về ba vấn đề cấp bách được Nghị quyết Trung ương 4 chỉ ra. Từ đó rút ra bài học và đề ra phương hướng phát huy ưu điểm, sửa chữa, khắc phục những khuyết điểm.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Ban cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện kiểm điểm, tự phê bình nghiêm túc, trách nhiệm, thẳng thắn trên tinh thần xây dựng và có hiệu quả.

Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể của Ban cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư diễn ra đến ngày 20-9-2012. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình của cá nhân thành viên Ban cán sự Đảng sẽ tiếp tục sau khi kết thúc kiểm điểm tập thể.

* Cùng ngày, tại Hà Nội, Ban Cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước cũng đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Đồng chí Mai Trực, Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tới dự và phát biểu.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước nhấn mạnh: Nhận thức và quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình lần này, Ban cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước đã xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện nghị quyết và thực hiện kiểm điểm tập thể và cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4. Để chuẩn bị cho công tác kiểm điểm, Ban cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước đã xin ý kiến của 17 cơ quan, đơn vị, các ban Đảng, bộ ngành trung ương, 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và 30 đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước; tổ chức hội nghị lấy ý kiến 5 đồng chí nguyên là lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước qua các thời kỳ.

Đến nay, Ban cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước đã nhận được 541 lượt ý kiến góp ý của các ban Đảng, bộ, ngành Trung ương, 37 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 30 đơn vị trực thuộc trong toàn ngành và 5 đồng chí nguyên là lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước qua các thời kỳ. Trên cơ sở các ý kiến góp ý và ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban cán sự Đảng tại 4 cuộc họp tham gia trực tiếp đối với dự thảo Báo cáo kiểm điểm, Ban cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước xây dựng báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể trên tinh thần trung thực, cầu thị, bám sát vào các nội dung hướng dẫn của Trung ương và tiếp thu, giải trình các nội dung gợi ý kiểm điểm của Bộ Chính trị.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Mai Trực, Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước dành thời gian thỏa đáng cho việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo ba vấn đề cấp bách mà Nghị quyết Trung ương 4 đã đề ra: Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp Trung ương, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về xây dựng Đảng của Ban Cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước làm việc đến ngày 22-9-2012./.
Hoàng Mai (tổng hợp)

VIDEO