Thứ Hai, 19/8/2019
Họp báo về Hội thảo khoa học “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh”
12/8/2019 22:31' Gửi bài này In bài này
Quang cảnh buổi họp báo
Hội thảo khoa học “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh” là sự kiện khoa học, văn hóa quan trọng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Di chúc của Người. Hội thảo bao gồm 60 chuyên đề do các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, người làm công tác đảng chuyên trách ở các ngành nghề, lĩnh vực, vùng miền trên cả nước nghiên cứu, chắt lọc, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, làm rõ những luận điểm trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức nhân ái, phong cách giản dị, tinh thần nêu gương của Người về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, về vai trò và giá trị thực tiễn của việc nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, nổi bật trên các phương diện:

Về lý luận, Hội thảo tập trung làm rõ hơn nội hàm về đạo đức “nêu gương” của Chủ tịch Hồ Chí Minh kết tinh trong Di chúc và trong cuộc đời, sự nghiệp của Người; làm sâu sắc hơn đạo đức “nêu gương” trong sáng, giản dị, có sức cảm hóa, thu hút cán bộ, đảng viên, nhân dân học tập và làm theo. Qua 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giá trị về lý luận tiếp tục được phát triển, vận dụng sáng tạo trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể, từ đó làm rõ hơn tính khoa học, nhân văn, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong công tác xây dựng Đảng; xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì nhân dân.

Về thực tiễn, Hội thảo tập trung làm nổi bật giá trị thực tiễn, kết quả và thành tựu, những vấn đề mới đặt ra để thực hiện tốt việc noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, của Bộ Chính trị, về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 7-6-2012, của Ban Bí thư Trung ương, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25-10-2018, của Ban Chấp hành Trung ương, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương… Làm rõ những kết quả, thành tựu trên các lĩnh vực trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, trong đó nổi bật là những cách làm hay, bài học quý trong việc noi gương Bác của các đảng bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương.

Trên cơ sở phân tích, làm rõ giá trị lý luận, kết quả thực tiễn noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh theo Di chúc của người, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định nêu gương của Ban Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương để đề xuất nội dung, giải pháp thực hành noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với nội dung xây dựng Đảng về đạo đức và các quy định về nêu gương bảo đảm sát yêu cầu thực tiễn, đem lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng yêu cầu về công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Hội thảo được tổ chức theo cơ chế phối hợp, do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì, phối hợp với Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương và Tạp chí Cộng sản đồng tổ chức. Dự kiến có 350 đại biểu tham dự Hội thảo, trong đó Ban Tổ chức Hội thảo mời đại diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư dự và chủ trì Hội thảo; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và đảng ủy khối một số tỉnh, thành phố; các đại biểu là những tấm gương tiêu biểu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các chuyên gia, nhà nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh và công tác xây dựng Đảng.

Sau Hội thảo, Ban Tổ chức Hội thảo phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách: “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Nội dung cuốn sách tập hợp các chuyên đề, tham luận, một số bài viết và hình ảnh về Hội thảo. Sách dùng để phục vụ công tác nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương.

Hội thảo khoa học “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh” sẽ diễn ra vào ngày 22-8-2019, tại Hà Nội.
                                                                                               


BTV

Video