Chủ Nhật, 27/5/2018
Tọa đàm “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ - Những vấn đề đặt ra”
19/5/2017 21:42' Gửi bài này In bài này
Ngay đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Chương trình số 02-CTr/HU, ngày 15-12-2015, về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và chỉnh đốn Đảng; tăng cường hiệu lực, hiệu quả của chính quyền các cấp; đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, giai đoạn 2015 - 2020”.

Cùng với đó, định kỳ hằng tháng và các đợt sinh hoạt chi bộ chuyên đề, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo xây dựng hướng dẫn nội dung sinh hoạt để các chi bộ trực thuộc Huyện ủy triển khai thực hiện bảo đảm thống nhất, đồng bộ. Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên, lãnh đạo và cán bộ, chuyên viên các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội huyện định kỳ về dự sinh hoạt chi bộ tại cơ sở.

Nhìn chung, công tác tổ chức sinh hoạt chi bộ trong toàn Đảng bộ Huyện thời gian qua đã được đổi mới về nội dung, chuyển biến về chất lượng. Tuy nhiên, cũng còn những tồn tại, hạn chế cần có giải pháp khắc phục để ngày càng nâng cao hơn chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đó cũng là mục đích của buổi Tọa đàm.

Phát biểu, trao đổi tại Tọa đàm, các đại biểu đã tập trung vào các nhóm vấn đề còn tồn tại trong sinh hoạt chi bộ: (1) Nhóm vấn đề về nội dung. (2) Nhóm vấn đề về kỹ năng điều hành của chủ tọa. (3) Nhóm vấn đề về phát huy vai trò, trách nhiệm của đảng viên. (4) Nhóm vấn đề về công tác kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện nghị quyết.

Các ý kiến phát biểu, trao đổi đều cho rằng, chất lượng sinh hoạt ở đa số các chi bộ chưa cao; công tác chuẩn bị nội dung sinh hoạt chưa được coi trọng dẫn đến nội dung sinh hoạt chưa bảo đảm yêu cầu, không sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Nội dung sinh hoạt đơn giản, một số chi bộ chưa bám sát Hướng dẫn số 09-HD/TW của Ban Tổ chức Trung ương. Phần đánh giá tình hình tư tưởng đảng viên gắn với việc học tập Bác để nâng cao nhận thức cho đảng viên thực hiện còn sơ sài, thậm chí có chi bộ không thực hiện.

Trong sinh hoạt chủ yếu là truyền đạt văn bản cấp trên, thiếu phân tích, đánh giá, liên hệ với thực tiễn. Từ đó dẫn tới tình trạng ít bàn bạc, thảo luận tìm giải pháp thực hiện nhiệm vụ. Ở nhiều chi bộ chưa phát huy được trách nhiệm của bí thư chi bộ, trách nhiệm của cấp ủy và từng đảng viên. Có nơi, việc điều hành sinh hoạt chi bộ của bí thư và cấp ủy còn hạn chế, chưa phát huy dân chủ trong sinh hoạt và thảo luận. Sinh hoạt chi bộ khối cơ quan hành chính sự nghiệp thường gắn với sinh hoạt chuyên môn, chưa rõ nội dung sinh hoạt đảng,… Đặc biệt, đối với khối các chi bộ xã còn gặp những khó khăn về nguồn bí thư chi bộ bởi số lượng đảng viên cao tuổi chiếm đa số (là đối tượng đã nghỉ hưu), số đảng viên trẻ, có trình độ chủ yếu sinh hoạt ở nơi công tác.

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, các đại biểu đề nghị:

Trước hết, cần nâng cao chất lượng đội ngũ bí thư, cấp ủy, ngay từ khi đại hội phải chuẩn bị nhân sự kỹ lưỡng để bầu ra được những người có khả năng, có trách nhiệm và nhiệt tình, tâm huyết.

Thứ hai,
chú trọng công tác chuẩn bị trước khi sinh hoạt, các nội dung sinh hoạt phải bảo đảm bám sát các nội dung đã được cấp ủy cấp trên phổ biến để triển khai đồng bộ, thống nhất trong toàn chi bộ, đảng bộ, gắn với thực tiễn của cơ quan, đơn vị mình…

Thứ ba,
phát huy vai trò, trách nhiệm của đảng viên trong thảo luận các nhiệm vụ, trong việc chuẩn bị nghị quyết và ra nghị quyết. Trong mỗi cuộc sinh hoạt phải có phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng đảng viên, làm cơ sở triển khai hoạt động và đánh giá, kiểm điểm sau này.

Thứ tư,
sau khi ban hành nghị quyết, các chi bộ phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện nghị quyết./.
Nguyễn Mai Anh

Video