Thứ Sáu, 20/9/2019
Ðại hội lần thứ IX Ðảng NDCM Lào thành công tốt đẹp
22/3/2011 23:32' Gửi bài này In bài này

Đồng chí Chummaly Sayasone
phát biểu tại phiên bế mạc Đại hội.

Sau năm ngày làm việc khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm cao trước Ðảng và nhân dân, chiều 21-3, tại Thủ đô Viêng Chăn, Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ IX của Ðảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào đã bế mạc và thành công tốt đẹp.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào Bun-nhăng Vo-la-chít đã báo cáo kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương, với 61 đồng chí trúng cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IX. Cuộc họp lần thứ nhất của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX sáng 21-3 đã bầu Bộ Chính trị gồm 11 đồng chí; Ban Bí thư gồm chín đồng chí; và Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm bảy đồng chí. Ðồng chí Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn được bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng NDCM Lào khóa IX.

Thay mặt Ðoàn Chủ tịch, đồng chí Xổm-xa-vạt Lênh-xa-vắt, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã đọc Nghị quyết của Ðại hội, nêu rõ: Ðại hội đã nhất trí với tổng kết, đánh giá kết quả việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Ðại hội lần thứ VIII, đặc biệt là các kết quả nổi bật trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố hoàn thiện hệ thống chính quyền nhà nước, công tác mặt trận và công tác quần chúng của Ðảng, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, công tác xây dựng Ðảng, công tác cán bộ. Các kết quả đạt được trong năm năm qua đã tạo cơ sở và tạo đà mới cho việc tiếp tục phát triển đất nước theo hướng và mục tiêu đã đề ra.

Ðại hội khẳng định quyết tâm tiếp tục đưa đất nước tiến lên dân giàu, nước mạnh, xã hội đoàn kết thống nhất, dân chủ, công bằng và văn minh dưới khẩu hiệu: 'Tăng cường đoàn kết toàn dân và thống nhất trong Ðảng; nâng cao vai trò và năng lực lãnh đạo của Ðảng; tạo bước đột phá trong việc tổ chức thực hiện đường lối đổi mới; xây dựng cơ sở vững chắc để đưa đất nước thoát khỏi sự kém phát triển vào năm 2020 và tiếp tục tiến lên chủ nghĩa xã hội'. Ðại hội đã thông qua một số chỉ tiêu lớn, quan trọng để phấn đấu thực hiện trong giai đoạn từ nay đến năm 2015 như chính trị ổn định; kinh tế phát triển không ngừng và vững chắc; số hộ nghèo chỉ còn dưới 10% tổng số hộ trong cả nước; Lào có bạn bè quốc tế rộng rãi, có khả năng chủ động hội nhập khu vực và quốc tế./.

Video