Thứ Sáu, 20/9/2019
Tiếp tục tăng cường sự phối hợp công tác giữa Chính phủ với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
31/1/2011 21:8' Gửi bài này In bài này

Ngày 30-1-2011, Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 12/TB-VPCP ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Kết luận của Thủ tướng nêu rõ: Chính phủ hoan nghênh những kết quả đã đạt được trong quá trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chính phủ đánh giá cao vai trò và kết quả công tác của Mặt trận Tổ quốc: Hệ thống Mặt trận tiếp tục được tăng cường và mở rộng, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố và phát huy; Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thu được những kết quả tích cực, nổi bật là việc tham gia chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; Phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh, đặc biệt trong dịp Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 65 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; 35 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam; thống nhất đất nước; 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và 50 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam; Các cuộc vận động ''Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh''; ''Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư''; ''Ngày vì người nghèo''; ''Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam'' có bước phát triển mới, phong phú về nội dung, đa dạng về phương thức thực hiện, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước.

Năm qua, Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã khắc phục khó khăn, tăng cường công tác phối hợp và đạt được hiệu quả thiết thực giúp Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, góp phần thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đã đề ra.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, sự phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vẫn còn một số hạn chế...

Trong năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đề nghị sự phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần thường xuyên, sâu sắc hơn, trong đó tập trung vào các nội dung trọng tâm sau đây:

Một là: Phối hợp có hiệu quả việc triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc toàn quốc lần thứ XI của Đảng, cùng với thực hiện nhiệm vụ, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 đã đề ra, trong đó tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm là: Ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát; khởi động mạnh mẽ quá trình tái cấu trúc nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh và mở rộng thị trường; phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc; đẩy mạnh hoàn thiện thể chế quản lý.

Hai là: Phối hợp tham gia chuẩn bị tốt và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp (nhiệm kỳ 2011-2016) bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật.

Ba là: Các cơ quan và chính quyền các cấp tiếp tục phối hợp và tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các cuộc vận động ''Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư'', ''Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam'', ''Ngày vì người nghèo'', góp phần cùng Chính phủ thực hiện có hiệu quả các Chương trình 132, 134,135, Nghị quyết 30a và các chương trình, mục tiêu quốc gia khác để chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, đồng bào bị thiên tai do thiên tai gây ra...

Bốn là: Các cơ quan và chính quyền các cấp cần tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc thực hiện tốt chức năng giám sát theo quy định của pháp luật, nhất là trong việc phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước trong sạch vững mạnh; phối hợp trong công tác xây dựng pháp luật; chú trọng nâng cao vai trò phản biện xã hội trong quá trình xây dựng thể chế; tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân. Đồng thời đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quan tâm đến việc tăng cường thêm nhân sĩ, trí thức tham gia Ban Thường trực của Mặt trận để tăng thêm tính đại diện.

Trong Thông báo, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã trả lời một số đề nghị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam như: về chế độ phụ cấp cho trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, về việc nghiên cứu quy định phụ cấp trách nhiệm cho ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, về việc giải quyết những bất hợp lý về lương và phụ cấp của đội ngũ lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc các cấp và một số vấn đề quan trọng khác liên quan tới Chính phủ./.

Video