Thứ Sáu, 20/9/2019
Lực lượng vũ trang Quân khu 7 nâng cao cảnh giác, tích cực, chủ động ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ trước tình hình mới
15/1/2018 15:41' Gửi bài này In bài này
Đảng ủy Quân khu 7 tổ chức hội nghị học tập quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (Khóa XII) - Nguồn: baoquankhu7.vn

Kinh tế thị trường cùng với quá trình toàn cầu hóa là xu thế tất yếu, tác động đến mọi mặt về kinh tế - xã hội của các quốc gia, dân tộc trên thế giới. Đối với nước ta, bên cạnh những tác động tích cực quá trình này còn có những tác động tiêu cực, là nguyên nhân dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ đảng viên. Tác động mặt trái của cơ chế thị trường đã khiến sự phân hóa giàu nghèo giữa các vùng, giữa các tầng lớp trong xã hội ngày càng lớn. Tình trạng tham nhũng, lãng phí ở nơi này, nơi khác và lúc này, lúc khác vẫn nghiêm trọng với biểu hiện ngày càng tinh vi, phức tạp. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chậm được đẩy lùi. Các chính sách xã hội, cuộc đấu tranh chống tham nhũng chưa phát huy được hiệu quả, cùng với những bức xúc đang tích tụ trong đời sống xã hội đã từng bước làm giảm lòng tin của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. Các thế lực thù địch bằng nhiều biện pháp, thủ đoạn chiến tranh tâm lý và phương thức hoạt động tìm mọi cách tập hợp lực lượng, tuyên truyền kích động quần chúng chống đối Đảng, Nhà nước, tác động vào quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên ở mỗi con người cụ thể, tác động vào cộng đồng, kích động gây rối, biểu tình, thậm chí gây bạo loạn không vũ trang hoặc có vũ trang, đặc biệt ở các đô thị lớn, như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội... Do đó, việc nâng cao cảnh giác, tích cực, chủ động ngăn chặn nguy cơ “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” cả theo hai chiều hướng, từ trên xuống và từ dưới lên, đòi hỏi Đảng, Nhà nước phải tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp kinh tế, chính trị, xã hội để phòng ngừa, triệt tiêu khả năng “tự diễn biến”, phòng, chống có hiệu quả chiến tranh tâm lý của các thế thù địch...

Nghiên cứu sự sụp đổ của Liên bang Xô-viết, các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và các cuộc “cách mạng sắc màu” diễn ra ở không gian hậu Xô-viết, “mùa xuân A-rập” ở các nước trong khu vực Bắc Phi - Trung Đông xảy ra trong thời gian gần đây cho thấy, thủ đoạn tiến hành chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đã có sự điều chỉnh linh hoạt hơn về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, xuất phát từ những con người trong bộ máy lãnh đạo cao nhất của đảng làm sụp đổ chế độ cho đến việc tạo dựng ngọn cờ, xây dựng lực lượng đối lập, tổ chức các cuộc bạo loạn chính trị với sự tiếp tay, chỉ đạo lật đổ chính quyền từ bên ngoài và các cuộc bạo loạn đường phố do những bức xúc về chính trị, xã hội. Sau đó là việc tổ chức lực lượng đối lập, lợi dụng mạng in-tơ-nét thông qua các trang mạng xã hội tiến hành các thủ đoạn chiến tranh tâm lý để kích động, lôi kéo, xúi giục, mua chuộc quần chúng, tập hợp lực lượng tiến hành bạo loạn có tổ chức với sự tiếp tay của các thế lực nước ngoài để lật đổ chính quyền. Sự tan rã của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu cũng cho thấy nguyên nhân chính là các đảng cộng sản chưa coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, dẫn đến đảng viên bị suy thoái, tự chuyển hóa, đảng tự hủy hoại sức chiến đấu và mất quyền lãnh đạo đất nước và xã hội. Đây là bài học kinh nghiệm sâu sắc cho Đảng ta và mỗi cán bộ, đảng viên trong tình hình hiện nay.

Nhận thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng chiến lược của địa bàn Quân khu 7 trước những thủ đoạn chiến tranh tâm lý của các thế lực thù địch, thời gian qua Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 trên cơ sở phát huy truyền thống xây dựng Đảng trong đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; những thành tựu to lớn trong sự nghiệp đổi mới; kết quả lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ vững chắc; đấu tranh, hoạt động trên lĩnh vực đối ngoại quốc phòng đã góp phần ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, loại trừ những nhân tố gây bất ổn chính trị trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, lực lượng vũ trang Quân khu dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã nâng cao hiệu lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò của các hệ thống chính trị; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tăng cường dân chủ ở cơ sở, củng cố đoàn kết giữa lực lượng vũ trang Quân khu với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương trên địa bàn; củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Trên địa bàn Quân khu, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo ngăn chặn kịp thời, hiệu quả các cuộc biểu tình, gây rối; giải quyết cơ bản những bức xúc từ các vấn đề dân tộc, tôn giáo; góp phần tiếp tục đẩy mạnh xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện, nâng cao đời sống của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị tạo khả năng lớn và thuận lợi cơ bản để phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” và âm mưu thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch; xây dựng phát triển bền vững nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn Quân khu trong tình hình mới.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã nhanh chóng quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016, của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, xem đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu phải tiến hành. Ở địa bàn Quân khu, điều quan trọng nhất là phải kiên quyết giữ vững trận địa lòng dân. Một khi cán bộ, đảng viên, nhân dân thực sự tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, vào hệ thống chính trị thì âm mưu của các thế lực thù địch trong thực hiện “diễn biến hòa bình” và thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” không còn đất đứng chân. Song ngược lại, nếu niềm tin vào tổ chức đảng, chính quyền, nhất là hệ thống chính trị cơ sở đã mất thì quần chúng dễ bị kích động, bị lôi kéo vào các cuộc bạo loạn chính trị... Đây không chỉ là dự báo tương lai mà còn là bài học đắt giá rút ra từ chính thực tiễn. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là những người đứng đầu tổ chức cần tích cực, chủ động thực hiện tốt các giải pháp cơ bản nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh bằng những công việc cụ thể. Đó là:

Trước hết, tiếp tục quán triệt, học tập, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016, của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” là vấn đề cấp thiết trước mắt cũng như lâu dài về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong lực lượng vũ trang Quân khu. Nội dung của Nghị quyết như chiếc gương để mỗi cán bộ, đảng viên soi mình vào các biểu hiện để tích cực, chủ động tu dưỡng, rèn luyện. Mọi cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, địa phương và từng cán bộ, đảng viên phải thể hiện rõ quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn và thống nhất tư tưởng với Đảng về tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tiếp tục tích cực học tập, nâng cao nhận thức, trình độ lý luận, cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Hiện nay, các thế lực thù địch sử dụng nhiều biện pháp tinh vi, nhiều chiêu bài, thủ đoạn chiến tranh tâm lý tác động vào nhận thức của cán bộ, đảng viên, làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức sai lệch về vai trò lãnh đạo của Đảng, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Do đó, mỗi cán bộ, đảng viên trong lực lượng vũ trang Quân khu phải tích cực, chủ động học tập, nghiên cứu lý luận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng để có khả năng tiếp nhận, sàng lọc thông tin, để giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ nền tảng tư tưởng, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; đồng thời, nghiêm túc thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị trong lực lượng vũ trang Quân khu để lực lượng vũ trang Quân khu không bị “phi chính trị hóa” và trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Đây là một trong những giải pháp quan trọng có tính chất quyết định ngăn chặn nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cán bộ, đảng viên trong tình hình mới.

Hai là, phát huy vai trò của cơ quan tuyên huấn, cơ quan báo chí, phát thanh - truyền hình của lực lượng vũ trang Quân khu; chủ động định hướng cung cấp thông tin kịp thời, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực trong ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa ” trong nội bộ. Hệ thống các cơ quan tuyên huấn của các cơ quan, đơn vị, địa phương phải tích cực chủ động, linh hoạt, nhạy bén cung cấp thông tin chính thống đầy đủ, kịp thời định hướng tuyên truyền, tránh tạo ra khủng hoảng truyền thông để các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị bằng các thủ đoạn chiến tranh tâm lý lợi dụng xuyên tạc, bóp méo sự thật. Nghiên cứu hoàn thiện cơ chế kiểm soát và quản lý, nhất là các trang mạng xã hội, blog cá nhân, ngăn chặn kịp thời các thông tin xấu độc. Đập tan những luận điệu chiến tranh tâm lý của các thế lực thù địch. Các tổ chức đảng, các cơ quan báo chí, quản lý báo chí tập trung chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả việc cung cấp thông tin trung thực; chú trọng hơn nữa công tác tuyên truyền những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt để đẩy lùi tiêu cực, tránh tình trạng thông tin một chiều, chạy theo thị trường. Mặt khác, thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan tuyên giáo, báo chí,... của Trung ương, địa phương trên địa bàn Quân khu tạo nên sức mạnh tổng hợp trong tuyên truyền những thông tin trung thực, chính thống, đồng thời đấu tranh với những thông tin sai trái, xuyên tạc sự thật góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Ba là, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tăng cường sự lãnh đạo kiểm tra, giám sát, góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với cán bộ, đảng viên. Tổ chức đảng các cấp và tất cả đảng viên phải kiên trì, kiên quyết đấu tranh trước những hành vi vi phạm kỷ luật đảng. Cùng với việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và công khai kết quả kiểm tra, giám sát trước cán bộ, đảng viên, chiến sĩ sẽ có tác dụng tích cực trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nhất là những vụ, việc gây bức xúc trong dư luận xã hội và trong lực lượng vũ trang, nhân dân; đồng thời cũng là giải pháp để tăng cường sự giám sát của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thường xuyên làm tốt công tác quản lý cán bộ, đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là ở các cơ quan, đơn vị trọng yếu của lực lượng vũ trang Quân khu. Mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn đặt mình trong mối quan hệ với tổ chức, chịu sự quản lý, rèn luyện của tổ chức, nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng. Trong tự phê bình và phê bình, phải nghiêm túc thành khẩn, không che giấu khuyết điểm, mạnh dạn nhận khuyến điểm trước tập thể, tự đánh giá, đề ra các biện pháp phù hợp khắc phục khuyết điểm. Biết lắng nghe, tiếp thu ý kiến của đồng chí, cán bộ, chiến sĩ, quần chúng nhân dân để sửa chữa khuyết điểm.

Bốn là, phát huy vai trò của các ban, ngành, địa phương và các tổ chức quần chúng trong lực lượng vũ trang đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đây là giải pháp nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của mọi lực lượng, của cả hệ thống chính trị trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Để thực hiện có hiệu quả vấn đề này đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, ủy ban kiểm tra các cấp của Đảng phải có bản lĩnh, sáng suốt, đủ sức làm tham m¬ưu cho cấp ủy, lãnh đạo, điều hành thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận thông tin, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đảng bộ cơ quan, đơn vị, địa phương; xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp vi phạm Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội và các quy định của đơn vị, địa phương. Mặt khác, phải ban hành cơ chế bảo vệ và khuyến khích các cá nhân, tổ chức phản ánh, tích cực đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; xử lý nghiêm những người có hành vi cản trở, gây khó khăn đối với những cá nhân, tổ chức tích cực trong đấu tranh chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Nâng cao cảnh giác, tích cực, chủ động, ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ hiện nay là một trong những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, vì đó là vấn đề liên quan đến sự tồn vong của Đảng, chế độ; đấu tranh giữa cái tốt và cái xấu; giữa cái tích cực và cái tiêu cực để giữ vững bản lĩnh chính trị, tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên. Do đó, cần kiên quyết, kiên trì với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn của mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng trong tình hình mới./.

Võ Minh LươngTrung tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7

Các tin khác

Video