Thứ Sáu, 27/4/2018
Về thu hút thanh niên tham gia các tổ chức do Đoàn Thanh niên làm nòng cốt và phụ trách
5/12/2016 22:1' Gửi bài này In bài này
Ảnh minh họa. Ảnh: TTXVN
Tăng cường xây dựng mối quan hệ của Đoàn Thanh niên với các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội

Một là, tiếp tục và tăng cường xây dựng mối quan hệ của tổ chức Đoàn với Đảng Cộng sản Việt Nam

Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng, tổ chức Đoàn đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện và tuyệt đối của Đảng. Đảng chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ trẻ có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho Đảng. Đoàn tham mưu, đề xuất với Đảng về những vấn đề liên quan đến thanh niên và công tác thanh thiếu niên, tham gia xây dựng, bảo vệ và tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, đóng góp ý kiến cho đảng viên và sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng.

Cần coi công tác xây dựng, củng cố tổ chức đoàn là bộ phận hữu cơ, tất yếu là đi trước một bước trong công tác xây dựng Đảng theo đúng tinh thần Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25-7-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Các cấp ủy đảng và đảng viên cần nhận thức đầy đủ và thực hiện quan điểm của Đảng: "Xây dựng Đoàn vững mạnh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước", là quá trình xây dựng và chuẩn bị đội dự bị tin cậy bổ sung lực lượng cho Đảng.

Hai là, tiếp tục và tăng cường vai trò của tổ chức đoàn trong cơ quan nhà nước các cấp

Nhà nước thông qua hệ thống tổ chức, bộ máy chính quyền các cấp ban hành, hướng dẫn và tổ chức thực hiện Luật Thanh niên (năm 2005). Nhà nước ban hành các cơ chế, chính sách liên quan đến đoàn viên và thanh niên nói chung, tạo điều kiện cho các tổ chức của thanh niên phát huy hết khả năng, năng lực của tuổi trẻ để cống hiến, xây dựng đất nước. Nhà nước bảo đảm nguồn kinh phí, phương tiện làm việc và hoạt động cho tổ chức đoàn.

Đoàn Thanh niên đóng vai trò là chỗ dựa vững chắc, tham gia đóng góp xây dựng, bảo vệ chính quyền nhân dân các cấp; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động đoàn viên thanh niên xung phong, tình nguyện đi đầu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trực tiếp tham gia có hiệu quả vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đoàn tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, thông qua hệ thống tổ chức đoàn các cấp từ Trung ương đến cơ sở để đề cử những đại biểu ưu tú nhất đại diện cho quyền lợi và tiếng nói của tuổi trẻ vào Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp. Vận động, tuyên truyền, giáo dục đoàn viên nói riêng và các tầng lớp thanh niên nói chung, trở thành những công dân tốt, gương mẫu, có ích cho xã hội; tích cực, tự giác thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Ba là, tiếp tục và tăng cường xây dựng mối quan hệ của tổ chức đoàn với các tổ chức là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Tổ chức Đoàn tích cực, chủ động liên kết, phối hợp hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi tổ chức, nhằm quy tụ sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết, giáo dục thanh, thiếu niên. Đoàn là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - một liên minh chính trị rộng lớn, tập hợp, xây dựng lực lượng đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đoàn phối hợp và thống nhất hành động với các tổ chức thành viên khác trong Mặt trận, góp phần thực hiện chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; thông qua đó thu hút rộng rãi các tầng lớp thanh niên thuộc các ngành, các giới khác nhau, vào hoạt động của tổ chức Đoàn.

Bốn là, tiếp tục và tăng cường xây dựng mối quan hệ của tổ chức Đoàn với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, hướng dẫn thiếu nhi làm theo 5 điều Bác Hồ dạy và phấn đấu trở thành đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người công dân tốt của đất nước. Ban Chấp hành Đoàn các cấp có trách nhiệm xây dựng tổ chức đội, lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác thiếu nhi, phối hợp với các cơ quan nhà nước, các đoàn thể và tổ chức kinh tế - xã hội, chăm lo, tạo điều kiện về cơ sở vật chất và tài chính cho hoạt động của Đội. Thông qua đó, thu hút rộng rãi các nhóm thiếu niên trong xã hội vào sinh hoạt Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; từ đó hình thành cơ sở xã hội sâu rộng để phát triển đoàn viên thanh niên.

Những nội dung giáo dục quan trọng nhằm thu hút rộng rãi thanh niên tham gia các tổ chức do Đoàn làm nòng cốt và phụ trách

Thứ nhất, coi trọng giáo dục về tính chính trị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh


Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là thành viên của hệ thống chính trị, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đoàn phối hợp với các cơ quan nhà nước, các đoàn thể nhân dân, các tập thể lao động và gia đình chăm lo giáo dục, đào tạo và bảo vệ thanh thiếu nhi. Coi trọng giáo dục về tính chính trị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là coi trọng tổ chức triển khai, thực hiện giáo dục về lý tưởng cách mạng và những giá trị cao đẹp cho đoàn viên và thanh niên nói chung thông qua việc tổ chức cho đoàn viên và thanh niên tích cực, chủ động tham gia vào công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước và xã hội cũng như hoạt động trong các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là đồng hành với thanh niên trong quá trình lập thân, lập nghiệp, xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ hai, coi trọng giáo dục về tính tiên tiến của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Với tư cách là đội dự bị tin cậy của Đảng, là người chủ tương lai của nước nhà, mỗi đoàn viên của Đoàn là những hạt nhân nòng cốt trong mọi sinh hoạt, công tác, hoạt động của tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và phong trào thanh, thiếu nhi. Việc coi trọng giáo dục tính tiên tiến trước hết tập trung làm rõ phương châm: Đâu Đảng và Tổ quốc cần thanh niên có; việc gì khó thanh niên làm với quyết tâm và lòng hăng say của tuổi trẻ.

Tính tiên tiến thể hiện ở ngay mục tiêu, lý tưởng của Đoàn, ngay trong hành động, việc làm của mỗi đoàn viên, thanh niên, nói đi đôi với làm, học đi đôi với hành; đồng hành cùng thanh niên trong mọi lĩnh vực hoạt động, tiên tiến trong học tập vì ngày mai lập thân, lập nghiệp. Tính tiên tiến còn thể hiện ở việc xung phong, xung kích, tình nguyện, tự nguyện, tự giác trong tất cả các hoạt động của tổ chức Đoàn, hội, tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tính tiên tiến còn thể hiện trong việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc và kế tục truyền thống cách mạng của các thế hệ cha ông đi trước; dám đương đầu đấu tranh với các quan điểm sai trái, đi ngược lại lợi ích của Đảng, Nhà nước và dân tộc, kiên quyết bảo vệ Đảng, chính quyền, bênh vực, bảo vệ chân lý, chống lại những thói hư, tật xấu trong xã hội, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh, thiếu nhi.

Mặt khác, tính tiên tiến còn phải được thể hiện rõ nét trong công tác tuyên truyền, phổ biến và bảo vệ pháp luật, chấp hành nghiêm pháp luật, trong đó liên quan trước hết đến các lĩnh vực: văn hoá giao thông, văn hoá công sở, văn hoá giao tiếp, ứng xử và cải cách hành chính,...

Để bảo đảm giáo dục về tính tiên tiến của tổ chức đoàn đòi hỏi các tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp hiện nay phải làm rõ và góp phần phát huy truyền thống đội quân xung kích của Đoàn, dám đón lấy những nhiệm vụ nặng nề, dám đi đến những nơi khó khăn gian khổ, suy nghĩ sáng tạo để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Và phải thực hiện lời dạy của Bác Hồ: "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó thanh niên đi đầu”, thế hệ trẻ luôn nêu cao tinh thần hăng hái, sẵn sàng xung phong đến những nơi Tổ quốc cần, dù đó là biên cương hay hải đảo, dù công việc đó là mới mẻ, khó khăn.

Thứ ba, coi trọng giáo dục về tính quần chúng (hay tính xã hội) của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Giáo dục tính quần chúng của tổ chức đoàn là làm rõ: thanh niên là lực lượng to lớn trong xã hội, luôn chiếm tỷ lệ bình quân khoảng 1/3 dân số, do đó tỷ lệ thanh niên có mặt trong các giai tầng của xã hội là rất lớn. Và thanh niên luôn giữ vị trí, vai trò quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, an ninh - quốc phòng. Ở đâu có thanh niên, ở đó có sự định hướng chính trị, giúp đỡ, tư vấn, đồng hành cùng thanh niên của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam.

Giáo dục tính quần chúng của tổ chức Đoàn là làm rõ những hoạt động của công tác đoàn, hội và phong trào thanh, thiếu niên, không chỉ lan tỏa đến những đoàn viên, hội viên mà còn ảnh hưởng đến cả những thanh niên chưa có điều kiện trở thành đoàn viên, hội viên.

Giáo dục tính quần chúng còn đòi hỏi làm rõ tổ chức đoàn là thành viên tập thể của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, đóng vai trò nòng cốt, định hướng chính trị cho hoạt động của Hội. Đoàn có mối quan hệ phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và xã hội nghề nghiệp,... để tạo nguồn lực, điều kiện, góp phần đẩy mạnh các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội.

Cụ thể, trong lĩnh vực kinh tế: tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia xây dựng, hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế nhằm xoá bỏ quan liêu, bao cấp, củng cố nguyên tắc tập trung trên cơ sở mở rộng dân chủ; góp phần củng cố những thành tựu kinh tế, văn hoá và khoa học kỹ thuật đã đạt được trong những năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng; tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của các thành phần kinh tế trong đó kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, liên kết và hỗ trợ các thành phần kinh tế khác phát triển có lợi cho quốc kế dân sinh. Đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, từng bước đưa kinh tế tri thức vào Việt Nam, góp phần nhanh chóng hội nhập với khu vực và thế giới.

Trong lĩnh vực văn hóa - tư tưởng: trong nền kinh tế nhiều thành phần, tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát huy vai trò của mình trong việc giáo dục đoàn viên là công nhân, viên chức và lao động nâng cao lập trường giai cấp, lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động, phát huy những giá trị cao đẹp, truyền thống văn hóa dân tộc và tiếp thu những thành tựu tiên tiến của văn minh nhân loại góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam.

Trong lĩnh vực xã hội: tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có vai trò quan trọng trong việc lôi cuốn, giáo dục thanh niên không ngừng nâng cao trình độ giác ngộ chính trị, tính tổ chức kỷ luật, trình độ văn hóa, khoa học kỹ thuật, có nhãn quan chính trị, thực sự là lực lượng nòng cốt của khối liên minh công - nông - trí thức, làm nền tảng của khối đại đoàn kết toàn dân, là cơ sở vững chắc đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng và tăng cường sức mạnh của Nhà nước.

Thứ tư, coi trọng giáo dục các hoạt động thực tiễn tại tổ chức đoàn cơ sở

Các hoạt động giáo dục trong các tổ chức đoàn cần góp phần tuyên truyền, phổ biến và nhân rộng cách nghĩ, cách làm thiết thực của các tổ chức đoàn cơ sở trong thực tiễn đổi mới đất nước; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh niên sát với đặc điểm lao động từng ngành, nghề, nhất là những lao động trẻ trên các công trường, vào những thời điểm tăng ca sản xuất, những cao điểm hoạt động.

Thực hiện đổi mới giáo dục đoàn viên, thanh niên bằng cách khuyến khích, thúc đẩy đoàn viên, thanh niên quan tâm tìm hiểu, cùng thảo luận, trao đổi, thống nhất hành động, phát hiện và nhân rộng tấm gương thực hành đạo đức cách mạng trong đông đảo đoàn viên, thanh niên.

Hiện nay, trong xã hội, đoàn viên, thanh niên ngày càng có thêm điều kiện nâng cao trình độ học vấn, tay nghề. Tuy vậy, sau mỗi ngày lao động cật lực, vất vả cùng những lo toan bộn bề việc gia đình, con cái; việc đến lớp học văn hóa là một thử thách rất lớn, đòi hỏi ý chí thật mạnh mẽ, sự kiên trì của từng đoàn viên, thanh niên và từng tổ chức đoàn cơ sở. Tổ chức đoàn cơ sở cần đi sâu tìm hiểu, khơi dậy lòng hiếu học của mỗi đoàn viên, thanh niên để hỗ trợ họ, phấn đấu nâng cao trình độ, đáp ứng tốt hơn yêu cầu ngày càng cao của sản xuất - kinh doanh; bảo đảm ngày càng nhiều lao động trẻ được đào tạo, nâng cao khả năng tiếp cận và làm chủ khoa học - công nghệ tiên tiến; có tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động cao.

Thứ năm, đa dạng các hình thức giáo dục để “thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” và phát huy vai trò xung kích của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong đời sống kinh tế - xã hội

Đa dạng hóa các hình thức giáo dục góp phần để giới trẻ hướng đến những giá trị cao đẹp, sống có ích và có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội; tổ chức thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác", gắn với triển khai sâu rộng chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh"; từ đó tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và việc làm của mỗi đoàn viên, thanh niên; chú trọng phát hiện, xây dựng, tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình; tổ chức nhân rộng các điển hình trong các tập thể thanh niên, nhằm bồi dưỡng giới trẻ niềm tin và hoài bão vươn lên khẳng định bản thân, và lập thân lập nghiệp trong công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đa dạng hóa các hình thức giáo dục góp phần giúp đoàn viên, thanh niên phát huy vai trò xung kích trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, nhất là gắn với các phong trào, các cuộc vận động và các hoạt động do tổ chức Đoàn làm nòng cốt và phụ trách, nhằm hướng tới mục tiêu đoàn kết, tập hợp rộng rãi đoàn viên nói riêng và thanh niên nói chung, vì sự tiến bộ của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay./.
Ths. Nguyễn Thị Linh GiangHọc viện Chính trị khu vực III

Video