Thứ Sáu, 20/9/2019
 • Tỉnh Lai Châu sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị

  TCCSĐT - Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9-10-2014, của Bộ Chính trị, về “Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”, công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận của tỉnh Lai Châu đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các mặt, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh, cơ bản đưa Lai Châu ra khỏi tình trạng kém phát triển.

 • Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở vững mạnh - khâu đột phá thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XII của Công đoàn Việt Nam

  TCCS - Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu là nhiệm vụ quan trọng, vừa khẳng định vị thế, vai trò, tiếng nói của công đoàn trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động, vừa thúc đẩy doanh nghiệp và nền kinh tế quốc gia phát triển. Đây cũng được xem là khâu đột phá nhằm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XII của Công đoàn Việt Nam, là giải pháp góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

 • Phát triển đội ngũ cán bộ văn hóa - nghệ thuật trong điều kiện xã hội hóa

  TCCS - Hiện nay, công tác phát triển đội ngũ cán bộ văn hóa - nghệ thuật đang đứng trước nhiều thách thức, một phần do tính chất đặc thù của nghề nghiệp, một phần do điều kiện kinh tế - xã hội đang thay đổi với việc coi trọng các ngành, nghề liên quan đến kinh tế, kỹ thuật... vốn đem lại thu nhập nhiều hơn so với những ngành, nghề trong lĩnh vực văn hóa. Tuy nhiên, những thách thức đó cũng đem lại cơ hội để ngành văn hóa, thể thao và du lịch thay đổi, tìm ra những hướng đi mới, phù hợp hơn với thực tiễn.

 • Các nội dung cơ bản của việc giải quyết mối quan hệ nhà nước và thị trường

  TCCS - Quan hệ nhà nước và thị trường là vấn đề luôn được quan tâm trong tiến trình phát triển nền kinh tế thị trường. Việc giải quyết mối quan hệ này trong các nền kinh tế thị trường khác nhau là không giống nhau, song để giải quyết mối quan hệ này các nền kinh tế đều dựa trên chủ thuyết phát triển nhất định, từ đó xác định vai trò nhà nước, thị trường, thể chế hóa, tạo cơ sở, hành lang pháp lý cho các chủ thể thị trường vận động phát huy hiệu quả.

 • Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới

  TCCS - Công tác cán bộ đã có nhiều đổi mới, tiến bộ, đã tiến hành nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện và ban hành nhiều nghị quyết, quy định, quy chế, kết luận và các văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời đáp ứng yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ công tác cán bộ, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, công tâm, khách quan; cùng với việc chuẩn hóa, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo cơ chế, môi trường, điều kiện để khuyến khích đổi mới, sáng tạo và tăng cường kiểm soát quyền lực, triệt để chống chạy chức, chạy quyền, kịp thời ngăn chặn và đẩy lùi có hiệu quả những tiêu cực trong công tác cán bộ.

 • Cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận tất yếu, lâu dài và không khoan nhượng hiện nay

  TCCS - Những luận điệu xuyên tạc công cuộc đổi mới, sự công kích Đảng, Nhà nước và đất nước ta từ nhiều phía, với nhiều thủ đoạn, ở nhiều mức độ và nhiều tính chất, cả bên trong lẫn bên ngoài, rất phức tạp. Theo đó, xuất hiện đủ loại thái độ và phương cách hành xử gây nên tình trạng trắng đen lẫn lộn, thật giả hỗn mang, rất khó nhận diện và rất nguy hiểm nhưng rất tinh vi.

 • Giáo dục đạo đức kết hợp với tăng cường kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng

  TCCS - Trong mọi giai đoạn cách mạng, đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn luôn có vai trò đặc biệt quan trọng, quyết định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và toàn Đảng cũng như sự thành bại của cách mạng. Bởi vậy, việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên về mọi mặt luôn là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và cấp thiết. Để làm được điều này, trong giai đoạn hiện nay cần kết hợp nhuần nhuyễn giữa giáo dục đạo đức với thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng.

 • Về mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị trong quan điểm của V.I. Lê-nin và ý nghĩa đối với Việt Nam hiện nay

  TCCS - Từ khi tiến hành công cuộc đổi mới đất nước (năm 1986) đến nay, trên cơ sở nhận thức lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin nói chung, quan điểm của V.I. Lê-nin nói riêng về mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị, Đảng ta chủ trương đổi mới toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có đổi mới cả kinh tế lẫn chính trị. Qua hơn 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới, trong nhận thức và thực tiễn giải quyết mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam đã có nhiều biến chuyển theo hướng ngày càng sáng rõ hơn, hợp lý hơn.

 • Phát triển đội ngũ công nhân trước yêu cầu mới

  TCCSĐT - Dưới tác động của công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, giai cấp công nhân Việt Nam đã có sự phát triển nhanh về số lượng, đa dạng về cơ cấu ngành, nghề, chất lượng được nâng lên nhiều mặt, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, thái độ chính trị có nhiều tiến bộ. Để đáp ứng yêu cầu mới của cách mạng, khi cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, Việt Nam đã và sẽ tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, giai cấp công nhân Việt Nam cần tiếp tục được phát triển mạnh mẽ, để thực sự là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

 • Một số vấn đề cốt yếu về xây dựng thể chế phát triển nhanh - bền vững

  TCCS - Sự chuyển biến mau lẹ của thời cuộc vừa đòi hỏi cấp thiết, vừa tạo nền để chúng ta xây dựng, thực thi thể chế phát triển nhanh - bền vững. Đây là một sự nghiệp to lớn, một quá trình lâu dài, không thể chần chừ nhưng cũng không thể nóng vội. Kế thừa những thành tựu lý luận tích lũy được qua hơn 30 năm đổi mới; cập nhật, nắm bắt các xu thế phát triển của thời đại; tính toán toàn diện điều kiện, khả năng của đất nước để xây dựng và thực hiện vững chắc thể chế phát triển nhanh - bền vững là con đường đi đến thành công.

 • Kiểm soát quyền lực trong thực hiện cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”: Lý luận và thực tiễn

  TCCS - Cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” với vấn đề kiểm soát quyền lực hiện nay đã có những quy định, quy phạm để thực hiện, tuy nhiên trong quá trình thực hiện vẫn còn những vấn đề mới, phức tạp, cần tiếp tục làm sáng tỏ cả về lý luận và thực tiễn trong điều kiện Đảng duy nhất cầm quyền, nhằm kiểm soát tốt quyền lực, phục vụ sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng.

 • Đổi mới tư duy về hội nhập kinh tế quốc tế

  TCCS - Vấn đề phát triển bền vững, sáng tạo và bao trùm đang nổi lên với sức hấp dẫn, lôi cuốn và lan tỏa khắp thế giới. Điều này thật dễ hiểu bởi cho đến nay, chưa một quốc gia nào có thể khẳng định đã phát triển một cách bền vững, sáng tạo và bao trùm. Ngay ở các nước phát triển nhất, việc phát triển bền vững cũng chỉ là tương đối, phát triển sáng tạo cũng chỉ ở một vài lĩnh vực và phát triển bao trùm thì còn khó mà đạt được.

 • Xuất bản cuốn sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về "Quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng"

  Nhằm hệ thống hóa sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, giúp các ngành, các cấp, các địa phương, các tổ chức đảng và nhân dân nắm vững, quán triệt và triển khai có hiệu quả công tác quan trọng này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản cuốn sách "Quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng" của đồng chí Nguyễn Phú Trọng.

 • Quyền lực và kiểm soát quyền lực ở nước ta

  TCCSĐT - Quyền lực là năng lực, khả năng của một tổ chức hay cá nhân, tác động đến hành động, hành vi của những người khác, buộc họ phải thực hiện ý chí của mình thông qua các phương tiện, phương thức nào đó như uy tín, quyền hành, cơ chế, chính sách, quy định, thậm chí cưỡng bức thực hiện.

 • Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh - thực tiễn và kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình đổi mới

  TCCS - Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là quy luật phát triển của Đảng. Điều đó đã được khẳng định trong thực tiễn cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, cũng như từ thực tiễn quá trình đổi mới hơn 30 năm qua.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Video