Thứ Hai, 21/5/2018
Nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI)
21/8/2012 5:53' Gửi bài này In bài này

* Ngày 20-8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức Hội nghị Nghiên cứu, quán triệt các kết luận, nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) cho trên 480 cán bộ chủ chốt của tỉnh.

Hội nghị thống nhất: xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, đáp ứng cơ bản những nhu cầu cấp bách, thiết yếu nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển nhanh và bền vững; giải quyết tốt những nhu cầu bức xúc trong đời sống nhân dân; thu hẹp khoảng cách và thúc đẩy phát triển đồng đều giữa các vùng trong tỉnh. Tiếp tục cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, phấn đấu đến năm 2015, cơ bản bảo đảm gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư trên địa bàn tỉnh...

Đồng chí Võ Minh Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải kiên trì và đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; đồng thời quán triệt sâu rộng tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI) và các chương trình hành động của Tỉnh ủy Sóc Trăng đến từng cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân để cùng thực hiện có hiệu quả...

* Trong 2 ngày 20 và 21-8-2012, Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI cho lãnh đạo cán bộ chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở.

Các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận, tiếp thu quán triệt và cụ thể hóa 5 nội dung quan trọng của Nghị quyết Trung ương 5; chương trình hành động của Tỉnh ủy Kiên Giang thực hiện Nghị quyết này. Theo đó, 4 kết luận và 1 nghị quyết đã được đưa ra, gồm: Tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và một số nội dung cơ bản cần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992; tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; một số vấn đề về tiền lương, định hướng cải cách tiền lương đến năm 2020 và Nghị quyết “Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020, với những nội dung chủ yếu như: chính sách ưu đãi người có công; việc làm, thu nhập và giảm nghèo; bảo hiểm xã hội; trợ giúp xã hội những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch, thông tin.

Ngoài việc tiếp thu quán triệt nội dung Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI), các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến cho chương trình hành động của Tỉnh ủy để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết này trên địa bàn tỉnh. Tỉnh ủy Kiên Giang ban hành các văn bản chỉ đạo cụ thể việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI). Qua đó, giúp cho cấp ủy, lãnh đạo các cấp, các ngành và cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 5, góp phần tích cực tham gia tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, đưa Nghị quyết Trung ương 5 thật sự đi vào cuộc sống./.

H.P (tổng hợp)

Mới nhất

Video