Thứ Tư, 25/4/2018
Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5
16/5/2012 22:56' Gửi bài này In bài này

Đồng chí đã giới thiệu các nội dung cơ bản mà Hội nghị đã thảo luận và cho ý kiến về: Tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và một số nội dung cơ bản cần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992; tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) "Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí" và Đề án "Kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng"; một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020; một số vấn đề về tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020.

Ðồng chí cho biết, Trung ương đã thống nhất cao và quyết định ban hành các Kết luận về: tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và một số nội dung cơ bản cần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992; tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) "Tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí"; một số vấn đề về tiền lương và định hướng cải cách tiền lương đến năm 2020 và ban hành Nghị quyết "Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020".

Ðồng chí nhấn mạnh việc triển khai thực hiện có kết quả các nghị quyết và kết luận của Hội nghị Trung ương 5 là khâu mấu chốt quyết định trong việc biến nghị quyết thành hiện thực; đòi hỏi tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, phương pháp làm việc khoa học, chặt chẽ. Các báo cáo viên trên cương vị công tác cần tích cực tham gia tuyên truyền việc triển khai thực hiện các kết luận và nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của đất nước./.

Theo Dangcongsan.vn

Các tin khác

Mới nhất

Video