Thứ Sáu, 20/4/2018
Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa theo quan điểm Đại hội Đảng XI
26/4/2011 15:41' Gửi bài này In bài này

TCCSĐT - Đại hội XI của Đảng xác định: “Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững hòa bình, ổn định chính trị và an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta”(1).

Quan điểm Đại hội XI của Đảng về bảo vệ Tổ quốc là hệ thống những quan điểm hoàn chỉnh, toàn diện và phát triển về những vấn đề cơ bản của mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Quan điểm Đại hội XI thể hiện sự kế thừa, phát triển truyền thống của dân tộc và các quan điểm của Hội nghị Trung ương 8, khoá IX, Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng, đồng thời, nhấn mạnh nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, lực lượng bảo vệ Tổ quốc là toàn dân và cả hệ thống chính trị, trong đó, Quân đội và Công an là lực lượng nòng cốt; phương thức bảo vệ Tổ quốc là kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng - an ninh - đối ngoại, phát triển đường lối nghệ thuật chiến tranh nhân dân v.v..

Đảng ta xác định xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội đã xác định rõ mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa: “Xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc là hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam. Trong khi đặt lên hàng đầu nhiệm vụ xây dựng đất nước, nhân dân ta luôn nâng cao cảnh giác, củng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Tổ quốc và các thành quả của cách mạng”(2). Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX tiếp tục khẳng định quan điểm: bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ với bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng… Kế thừa và phát triển quan điểm bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đại hội XI xác định: bảo vệ Tổ quốc hiện nay không chỉ là bảo vệ các yếu tố về mặt tự nhiên - lịch sử mà còn bảo vệ các yếu tố chính trị xã hội, là bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa…

Sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta được tiến hành trong bối cảnh đất nước ta đã trải qua 25 năm đổi mới, đất nước đã ra khỏi tình trạng kém phát triển, sức mạnh quốc gia về mọi mặt được tăng cường, độc lập, tự chủ và chế độ xã hội chủ nghĩa được giữ vững, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao v.v.. đã tạo ra thế và lực mới cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, cùng với những thuận lợi, thời cơ đó, sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đang đứng trước tác động từ những khó khăn, thách thức như: hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa đang trong tình trạng khủng khoảng; nguy cơ chệch định hướng xã hội chủ nghĩa; sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch; sự tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường; đặc biệt là sự suy giảm lòng tin của một bộ phận nhân dân với Đảng, với chế độ. Điều đó đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ không chỉ đối với bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của đất nước mà còn đối với yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Đảng, Nhà nước và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.

Quán triệt và thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam mà Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đã xác định là yêu cầu hàng đầu đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị và mỗi người dân Việt Nam. Quá trình quán triệt và tổ chức thực hiện cần chú ý một số vấn đề sau đây:

Một là, giải quyết tốt mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là một trong tám mối quan hệ lớn được Đại hội XI của Đảng tổng kết qua 25 năm thực hiện công cuộc đổi mới và 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Trong mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ thì xây dựng được xác định là cơ sở của bảo vệ, trong xây dựng có bảo vệ, xây dựng là “phương thức hữu hiệu nhất” để bảo vệ; theo đó, xây dựng đất nước phát triển bền vững, khắc phục những yếu kém, suy thoái, chệch hướng, tụt hậu là tạo điều kiện vững chắc cho bảo vệ. Bảo vệ được xem là tạo ra môi trường ổn định, tạo điều kiện cho xây dựng đất nước phát triển nhanh và bền vững, trong bảo vệ có xây dựng, bảo vệ trong quá trình xây dựng; lực lượng bảo vệ cũng là lực lượng tham gia xây dựng. Phát triển kinh tế - xã hội không chỉ đáp ứng nhu cầu kinh tế - xã hội, dân sự, dân sinh; mà còn phải đáp ứng nhu cầu quốc phòng, an ninh. Củng cố, xây dựng quốc phòng, an ninh không chỉ phục vụ bảo vệ Tổ quốc, mà còn phải phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội, theo yêu cầu của phát triển kinh tế - xã hội. Mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa thể hiện trên quy mô toàn quốc cũng như từng địa phương, cơ sở, từng đơn vị, doanh nghiệp, trong nhận thức cũng như trong tổ chức hoạt động thực tiễn của tất cả các cấp, các ngành.

Mối quan hệ giữa xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa còn đòi hỏi xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội cũng phải có “thế trận”, đó là thế bố trí chiến lược phát triển kinh tế trên tất cả các vùng, miền, trong tất cả các cấp, các ngành, tạo ra sự liên hoàn và phát triển đồng bộ của toàn bộ nền kinh tế. Đồng thời, thế chiến lược kinh tế phục vụ trực tiếp cho việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân. Thế trận đó phải đáp ứng yêu cầu: trong hòa bình mọi tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, thúc đẩy kinh tế phát triển; khi chiến tranh xảy ra, nhanh chóng chuyển sang trạng thái chiến tranh, phát huy sức mạnh tổng hợp lớn nhất, huy động sức người, sức của đáp ứng yêu cầu chiến tranh, toàn dân đoàn kết, cả nước một lòng, quân với dân một ý chí, quyết tâm chiến thắng kẻ thù. Vì thế, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng tiếp tục khẳng định: “Phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với tăng cường sức mạnh quốc phòng - an ninh. Kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng - an ninh; quốc phòng - an ninh với kinh tế trong từng chiến lược quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội và trên từng địa bàn”(3).

Quan điểm của Đảng thể hiện rõ mối quan hệ giữa xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là mối quan hệ thống nhất, gắn bó chặt chẽ, khăng khít với nhau, tạo điều kiện cho nhau, không thể tách rời và cần phải kết hợp chặt chẽ. Đặt lên hàng đầu nhiệm vụ phát triển kinh tế, không có nghĩa là coi nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc là thứ yếu; xác định bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ “trọng yếu thường xuyên”, không có nghĩa là không tập trung phát triển kinh tế, xây dựng đất nước. Từ đó, có những biện pháp đấu tranh, khắc phục một số biểu hiện không đúng hiện nay như: nhận thức kinh tế đơn thuần trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của các đơn vị, tổ chức kinh tế làm nhiệm vụ xây dựng chỉ tập trung phát triển kinh tế; còn nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc là của lực lượng vũ trang, dẫn đến những biểu hiện xem nhẹ, lơ là nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc ở một số bộ, ngành và địa phương, khắc phục nhận thức quân sự đơn thuần trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, cho rằng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc là hoạt động của lực lượng vũ trang, của quân đội chỉ thuần túy là hoạt động quân sự mà không thấy hết phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội còn là bảo vệ Tổ quốc và lực lượng vũ trang cũng cần phải tham gia và tham gia có hiệu quả vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của từng địa phương. Coi đây là hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam.

Hai là, xác định rõ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn dân

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhằm phát huy sức mạnh toàn dân trong sự nghiệp cách mạng nói chung, trong bảo vệ Tổ quốc nói riêng. Người chỉ rõ: sự nghiệp cách mạng là của dân, do dân và vì dân. Tư tưởng của Người đã được thực tiễn cách mạng Việt Nam khẳng định với quan điểm, đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước để phát huy được sức mạnh của toàn dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình hiện nay rất nặng nề, do vậy, đòi hỏi phải phát huy được trách nhiệm của toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Phát huy trách nhiệm của toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, trước hết là phát huy được các nguồn lực trong dân để bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, đề cao ý thức tự bảo vệ của người dân trước những diễn biến bất lợi của tình hình thế giới, trong nước cũng như sự chống phá của các thế lực thù địch để người dân Việt Nam luôn tin tưởng vào sự nghiệp cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, thông qua đó thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của người công dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, trước hết là phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Do vậy, tổ chức đảng các cấp phải tiếp tục nâng cao bản lĩnh, trí tuệ và năng lực lãnh đạo của mình đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Thể hiện bằng việc xác định đường lối, chủ trương, chính sách về bảo vệ Tổ quốc phù hợp trong từng giai đoạn cụ thể để đoàn kết và phát huy sức mạnh của toàn dân tộc trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Tăng cường quản lý của Nhà nước trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiến hành cụ thể hoá, thể chế hoá đường lối, chủ trương của Đảng thành những văn bản luật, nghị định để triển khai thực hiện thống nhất, có chính sách tôn vinh, cổ vũ động viên kịp thời đối với những người có công, có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời có những chế tài để xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật đối với những đối tượng có những hành vi làm phương hại tới nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Các tổ chức chính trị - xã hội cần quán triệt, nắm vững những quan điểm, mục tiêu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc do Đại hội XI của Đảng xác định, trên cơ sở đó tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước. Đồng thời thực hiện quyền giám sát, phản biện xã hội trong quá trình tổ chức thực hiện đường lối, chính sách, luật pháp của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong các tổ chức của hệ thống chính trị, xây dựng và phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đấu tranh phê phán kịp thời những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ba là, phát huy vai trò của Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Trước yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới của cách mạng, nhiệm vụ xây dựng, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt. Để thực sự phát huy vai trò nòng cốt, trước hết, Quân đội cần phải làm tốt vai trò tham mưu cho hệ thống tổ chức đảng, Nhà nước về lĩnh vực quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, đồng thời thực hiện tốt vai trò tổ chức thực hiện đường lối, mục tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Phát huy vai trò của quân đội trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay, nhất thiết phải xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại nhằm bảo đảm cho quân đội là lực lượng “nòng cốt” trong bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Để thực hiện được chủ trương, phương hướng xây dựng quân đội, trước hết phải kiên định nguyên tắc lấy xây dựng quân đội về chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng đối với quân đội. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 51 của Bộ Chính trị về thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính uỷ, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Quán triệt sâu sắc, nắm vững các văn kiện Đại hội XI, kết hợp với đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, nâng cao kiến thức và năng lực chuyên môn, bảo đảm cho quân đội thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phát huy vai trò của quân đội trong kết hợp quốc phòng với kinh tế, trước hết là xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng trên những địa bàn trọng yếu của đất nước, đồng thời xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố vững chắc trong tình hình mới. Trong đó, coi trọng xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần, hình thành “thế trận lòng dân” vững chắc ở từng địa bàn, nhất là ở cơ sở xã, phường, thị trấn nhằm hình thành thế trận bảo vệ Tổ quốc ở từng vùng, miền, từng hướng chiến lược và trên phạm vi cả nước.

Phát huy vai trò của quân đội trong việc nghiên cứu quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục phát huy vai trò của quân đội trong đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng nhằm xây dựng, nâng cao ý thức bảo vệ Tổ quốc, tạo lòng tin và trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc của các tổ chức trong hệ thống chính trị và nhân dân; khắc phục nhận thức chưa đầy đủ về mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong đội ngũ cán bộ và nhân dân./.

------------------------------------------------------------------------
 
(1) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr 44-45

(2)Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1991, tr 10

(3) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr 82

Nguyễn Tiến Quốc

Video

Xem nhiều nhất