Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng

Thực hiện một số Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em: Những yếu tố thành công và giải pháp duy trì

TCCS - Trong hai ngày, 30-6 và 1-7-2014, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế ở thành phố Giô-han-ne-xbớc (Nam Phi) đã diễn ra Diễn đàn Đối tác toàn cầu vì sức khỏe phụ nữ và trẻ em. Tại Diễn đàn này, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã chia sẻ những thành tựu nổi bật của nền y tế nước ta trong những năm qua, đặc biệt là trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, với các chính sách chiến lược mang tính đột phá, nhiều Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đã được hoàn thành, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Thực hiện chủ trương cơ cấu lại đầu tư, trọng tâm là đầu tư công gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế

TCCS - Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Kết luận số 10-KL/TW, ngày 18-10-2011, Hội nghị Trung ương 3 khóa XI, vấn đề cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng đã được thể chế hóa và tổ chức thực hiện như một nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt trong việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015. Một trong những lĩnh vực quan trọng nhất của quá trình cơ cấu lại nền kinh tế là cơ cấu lại đầu tư mà trọng tâm là đầu tư công.

Chiến lược phát triển thị trường bất động sản trong tiến trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

TCCS - Trong tiến trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thị trường bất động sản có vai trò rất quan trọng đối với nền kinh tế, liên thông và tác động rất lớn đến các loại thị trường khác, như thị trường tài chính, xây dựng, vật liệu xây dựng... Để thị trường bất động sản vừa phát triển lành mạnh, vừa bảo đảm tuân thủ các quy luật của thị trường, vừa hỗ trợ và thúc đẩy phát triển các thị trường khác, cần nghiên cứu, xây dựng Chiến lược phát triển thị trường bất động sản trên cơ sở quán triệt các quan điểm khoa học và đưa ra các giải pháp đồng bộ phù hợp với điều kiện thực tiễn của nước ta.

Công tác quản lý và sử dụng tài nguyên ở nước ta hiện nay: Thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp khắc phục

TCCS - Công tác quản lý tài nguyên hướng tới làm rõ tiềm năng, trữ lượng, giá trị các nguồn tài nguyên của đất nước, từ đó bảo đảm khai thác, sử dụng tài nguyên hợp lý, hiệu quả và bền vững đi đôi với bảo vệ, phục hồi và tái tạo các nguồn tài nguyên để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Thực tiễn công tác quản lý, sử dụng tài nguyên ở nước ta hiện nay đã và đang đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi phải có cách tiếp cận hệ thống từ nâng cao nhận thức, đổi mới, hoàn thiện chính sách, pháp luật đến tổ chức thực hiện để khắc phục những bất cập, yếu kém của công tác này, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đấu tranh làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội

TCCS - “Phi chính trị hóa” quân đội là một âm mưu, thủ đoạn nham hiểm trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch hòng chống phá cách mạng Việt Nam, với mục đích tách Quân đội nhân dân Việt Nam ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm cho Quân đội biến chất, không còn là công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị tin cậy của Đảng và Nhà nước. Bởi vậy, đấu tranh làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội là một nhiệm vụ cấp thiết hiện nay.

Tăng cường và đa dạng hóa nguồn lực tài chính để thực hiện hiệu quả chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

TCCS - Chăm lo đời sống người có công với cách mạng vừa là nhiệm vụ chính trị quan trọng, vừa thể hiện tinh thần, truyền thống “uống nước nhớ nguồn” cao đẹp của dân tộc Việt Nam. Kết luận Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XI “Một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công, định hướng cải cách đến năm 2020” xác định: Nhà nước bảo đảm thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công. Để làm tốt nhiệm vụ này, một trong những vấn đề cấp thiết là cần tăng cường và đa dạng hóa nguồn lực tài chính ưu đãi người có công với cách mạng.

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí đáp ứng yêu cầu nền báo chí cách mạng Việt Nam trong tình hình mới

TCCS - Báo chí nước ta đang có vai trò rất quan trọng trong đời sống chính trị xã hội, đồng thời cũng ở vào giai đoạn nhạy cảm, vừa có những cơ hội lớn, vừa đứng trước nhiều thách thức lớn, nhất là sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới và đang tiếp tục hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới. Sự nghiệp báo chí Việt nam thời gian qua phát triển nhanh chóng và đa dạng. Xuất phát từ thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” mà Đảng và nhân dân ta đã xác định, cần nâng cao hiệu quả quản lý của Nhà nước đối với hoạt động báo chí đáp ứng yêu cầu nền báo chí cách mạng trong tình hình mới.

Làm rõ hơn những giải pháp khả thi, khâu đột phá để giải phóng mạnh mẽ sức sản xuất, phát huy mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực trong nhân dân

TCCS - Giải phóng mạnh mẽ sức sản xuất, phát huy mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực trong nhân dân là công việc trọng đại đối với mọi thời đại và mỗi quốc gia. Tuy mỗi quốc gia có những phương sách và bước đi khác nhau, nhưng có một điểm chung là quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ và tính chất của lực lượng sản xuất. Qua gần 30 năm đổi mới, chúng ta sẽ rút ra những bài học kinh nghiệm để tạo bước đột phá trong phát triển lực lượng sản xuất xã hội nhằm thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình” mà một số quốc gia đã mắc phải.

Tiến hành nhiều biện pháp đồng bộ để ngăn chặn và đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

TCCS - Có thể nói rằng, chưa bao giờ công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả lại được Ðảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo quyết liệt như hiện nay. Trên nền tảng pháp lý mới, chúng ta đã thiết lập mô hình tổ chức mới, có đủ năng lực và thẩm quyền, phân công rõ trách nhiệm, đặc biệt là sự vào cuộc quyết liệt với nhiều giải pháp đồng bộ của các cấp, các ngành.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng để nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh

TCCS - Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn khẳng định vai trò to lớn của quần chúng nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng nói chung và đối với công tác xây dựng Đảng nói riêng; là yếu tố bảo đảm sự sống còn của Đảng, của chế độ ta.

/ / Xem tiếp

Diễn văn của Chủ tịch nước tại Lễ kỷ niệm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Xin trân trọng giới thiệu toàn văn Diễn văn của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944-22-12-2014); 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 – 22-12-2014) và đón nhận Huân chương Sao Vàng lần thứ 5.

BÀI MỚI NHẤT

VIDEO