Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng

Hiến pháp và thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước

TCCS - Càng nghiên cứu sâu sắc từng điều của Hiến pháp, các dân tộc càng thấy tự hào về Đảng ta, về Bác Hồ, về Nhà nước ta; chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, sự chăm lo kiên trì của Nhà nước, của cả hệ thống chính trị, cùng với sự cố gắng vươn lên, đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam mới có cuộc sống như ngày hôm nay. Do đó, các dân tộc thiểu số càng thấy sâu sắc hơn trách nhiệm trong việc thực hiện Hiến pháp, sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam yêu quý của chúng ta.

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo tinh thần và nội dung của Hiến pháp mới

TCCS - Hiến pháp sửa đổi năm 2013 được xây dựng sau gần 30 năm tiến hành đổi mới ở nước ta, trong không khí dân chủ, pháp quyền, mở cửa và hội nhập nên chứa đựng nhiều nội dung và tinh thần mới; đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, đồng bộ cả về kinh tế và chính trị, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển bền vững và chủ động hội nhập quốc tế; là bảo đảm chính trị - pháp lý vững chắc cho toàn Đảng, toàn dân ta vững bước tiến lên trong thời kỳ mới.

Đối ngoại đảng góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đại hội XI

TCCS - Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế do Đại hội XI của Đảng đề ra, gần ba năm qua, công tác đối ngoại của Đảng đã được thúc đẩy theo hướng vừa đi vào chiều sâu, vừa phát triển mở rộng nhằm củng cố nền tảng chính trị cho quan hệ nhà nước, quan hệ nhân dân, vừa tạo thế chủ động trong quan hệ quốc tế, phù hợp với sự thay đổi nhanh chóng của tình hình thế giới; đối ngoại đảng đã phối hợp chặt chẽ với ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, đóng góp rất quan trọng vào thắng lợi to lớn trên mặt trận ngoại giao nước nhà, thiết thực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, những kết quả đạt được và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2015

TCCS - Công tác sắp xếp, cổ phần hóa và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước đã được Đảng và Nhà nước ta quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện cùng với quá trình đổi mới của đất nước. Qua hơn 20 năm sắp xếp và đổi mới, cơ cấu doanh nghiệp nhà nước đã được điều chỉnh hợp lý hơn, tập trung vào ngành, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế, hiệu quả hoạt động được nâng cao, góp phần không nhỏ vào thành tựu phát triển chung của đất nước. Tuy nhiên, trong tình hình thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta đã được hoàn thiện một bước, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, nền kinh tế nhiều thành phần ngày càng năng động, đa dạng hơn, đòi hỏi doanh nghiệp nhà nước với vai trò của mình cần được sắp xếp, tái cơ cấu và nâng cao hiệu quả mạnh mẽ hơn.

Vai trò của Chính phủ trong quá trình sửa đổi, bổ sung và tổ chức thi hành Hiến pháp

TCCS - Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2014. Nhân sự kiện quan trọng này, Tạp chí Cộng sản trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ về vai trò của Chính phủ trong quá trình sửa đổi, bổ sung và tổ chức thi hành Hiến pháp.

Tiếp tục làm tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong tình hình mới

TCCS - Năm 2013 đánh dấu một năm đầy khó khăn, thách thức đối với công tác xây dựng Ðảng nói chung và công tác tổ chức xây dựng Ðảng nói riêng; đồng thời cũng đánh dấu một năm đầy nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của ngành tổ chức xây dựng Ðảng trong việc nghiên cứu, tham mưu, triển khai đồng bộ một khối lượng lớn công việc, có ý nghĩa quan trọng đối với việc kiện toàn tổ chức, bộ máy, xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ không chỉ cho trước mắt mà cả cho lâu dài.

Nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo

TCCS - Năm 2013, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có những thuận lợi nhưng cũng nhiều phức tạp, khó khăn, thách thức, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác tuyên giáo. Song, ngành tuyên giáo đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng. Năm 2014, nhiệm vụ và công tác tuyên giáo là rất quan trọng, đòi hỏi toàn ngành phải nỗ lực phấn đấu toàn diện và mạnh mẽ hơn nữa.

Tiếp tục xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong thời kỳ mới

TCCS - Văn hóa không phải là toàn bộ đời sống con người - xã hội, nhưng là phần cốt tủy, là tinh hoa được chưng cất, kết tụ nên bản chất, bản sắc, linh hồn của dân tộc, của thời đại; nó được thăng hoa từ hơi thở cuộc sống, từ năng lực và trình độ của mỗi cá nhân, cộng đồng; và đến lượt mình, nó lại có mặt trong mọi hoạt động từ suy tư đến hành động, từ hoạt động cá nhân đến hoạt động xã hội, từ hoạt động vật chất đến hoạt động tinh thần. Trong thành tựu chung của công cuộc đổi mới có sự đóng góp rất lớn của sự nghiệp văn hóa. Đảng ta luôn quan tâm và đánh giá cao vai trò, vị trí của văn hóa đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa, trong đó nhiệm vụ xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong thời kỳ mới là một nhiệm vụ quan trọng.

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp nước ta hiện nay

TCCS - Ngày 10-6-2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 899/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Bài viết này đề xuất một số nội dung và giải pháp cần thiết, cấp bách, góp phần nghiên cứu tiếp tục đổi mới căn bản và đồng bộ về chiến lược, thể chế và tổ chức trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết 26-NQ/TW khóa X của Ban Chấp hành Trung ương và Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã được phê duyệt.

Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị

TCCS - Xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị là nguyên tắc cơ bản, xuyên suốt trong toàn bộ lịch sử xây dựng và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, dưới ngọn cờ của Đảng. Cùng với những nỗ lực của bản thân, Quân đội rất cần sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị, để Quân đội nhân dân Việt Nam luôn xứng đáng với lời khen và mong mỏi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

/ / Xem tiếp

Bộ Giáo dục chính thức trả lời về kinh phí đề án đổi mới

Đề án Đổi mới Chương trình - Sách giáo khoa sau năm 2015 vừa báo cáo tại Ủy ban Thường vụ Quốc đã nhận được nhiều ý kiến bàn luận, cho rằng số kinh phí hơn 34.000 tỷ đồng mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất là quá lớn, không rõ mục tiêu.

VIDEO