Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng

Tập trung nguồn lực khắc phục ô nhiễm, cải thiện môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững đất nước

TCCS - Trong những năm gần đây, ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu có diễn biến phức tạp, tác động nhiều mặt tới đời sống kinh tế - xã hội của đất nước. Nhiều chỉ tiêu quan trọng về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được đưa vào chiến lược 10 năm và kế hoạch 5 năm về phát triển kinh tế - xã hội.

Một số vấn đề rút ra qua tổng kết gần 30 năm đổi mới từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh

TCCS - Thực tiễn đời sống Thành phố Hồ Chí Minh đã minh chứng một yêu cầu tất yếu: nền sản xuất hàng hóa với nhiều thành phần kinh tế là con đường để giải phóng lực lượng sản xuất ở nước ta, trong điều kiện một nước nông nghiệp lạc hậu tiến hành công nghiệp hóa.

Vấn đề đối tác - đối tượng trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc

TCCSĐT - Sau khi kết thúc Chiến tranh lạnh, đất nước ta vẫn phải đối diện với rất nhiều nguy cơ, thách thức trên mọi lĩnh vực; đồng thời, phải đứng trước sự lựa chọn, phân định bạn - thù, đối tác - đối tượng, để định hình chiến lược, sách lược; đề ra và triển khai có hiệu quả đường lối đối nội, đối ngoại; bảo vệ lợi ích của dân tộc và vai trò lãnh đạo của Đảng, sự vững mạnh của Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nắm vững quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

TCCS - Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam. V.I. Lê-nin, người thầy vĩ đại của cách mạng thế giới đã chỉ rõ: “Một cuộc cách mạng chỉ có giá trị khi nào nó biết tự vệ”(1). Trải qua các giai đoạn cách mạng, cùng với đường lối xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, Đảng ta luôn đặt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ chiến lược sống còn.

Một số vấn đề về công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ - thành tựu, hạn chế và phương hướng, giải pháp khắc phục

TCCS - Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm đến công tác cán bộ và xác định việc xây dựng đội ngũ cán bộ có đức, có tài là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến sự thành bại của cách mạng.

Thực hiện một số Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em: Những yếu tố thành công và giải pháp duy trì

TCCS - Trong hai ngày, 30-6 và 1-7-2014, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế ở thành phố Giô-han-ne-xbớc (Nam Phi) đã diễn ra Diễn đàn Đối tác toàn cầu vì sức khỏe phụ nữ và trẻ em. Tại Diễn đàn này, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã chia sẻ những thành tựu nổi bật của nền y tế nước ta trong những năm qua, đặc biệt là trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, với các chính sách chiến lược mang tính đột phá, nhiều Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đã được hoàn thành, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Thực hiện chủ trương cơ cấu lại đầu tư, trọng tâm là đầu tư công gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế

TCCS - Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Kết luận số 10-KL/TW, ngày 18-10-2011, Hội nghị Trung ương 3 khóa XI, vấn đề cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng đã được thể chế hóa và tổ chức thực hiện như một nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt trong việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015. Một trong những lĩnh vực quan trọng nhất của quá trình cơ cấu lại nền kinh tế là cơ cấu lại đầu tư mà trọng tâm là đầu tư công.

Chiến lược phát triển thị trường bất động sản trong tiến trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

TCCS - Trong tiến trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thị trường bất động sản có vai trò rất quan trọng đối với nền kinh tế, liên thông và tác động rất lớn đến các loại thị trường khác, như thị trường tài chính, xây dựng, vật liệu xây dựng... Để thị trường bất động sản vừa phát triển lành mạnh, vừa bảo đảm tuân thủ các quy luật của thị trường, vừa hỗ trợ và thúc đẩy phát triển các thị trường khác, cần nghiên cứu, xây dựng Chiến lược phát triển thị trường bất động sản trên cơ sở quán triệt các quan điểm khoa học và đưa ra các giải pháp đồng bộ phù hợp với điều kiện thực tiễn của nước ta.

Công tác quản lý và sử dụng tài nguyên ở nước ta hiện nay: Thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp khắc phục

TCCS - Công tác quản lý tài nguyên hướng tới làm rõ tiềm năng, trữ lượng, giá trị các nguồn tài nguyên của đất nước, từ đó bảo đảm khai thác, sử dụng tài nguyên hợp lý, hiệu quả và bền vững đi đôi với bảo vệ, phục hồi và tái tạo các nguồn tài nguyên để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Thực tiễn công tác quản lý, sử dụng tài nguyên ở nước ta hiện nay đã và đang đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi phải có cách tiếp cận hệ thống từ nâng cao nhận thức, đổi mới, hoàn thiện chính sách, pháp luật đến tổ chức thực hiện để khắc phục những bất cập, yếu kém của công tác này, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đấu tranh làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội

TCCS - “Phi chính trị hóa” quân đội là một âm mưu, thủ đoạn nham hiểm trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch hòng chống phá cách mạng Việt Nam, với mục đích tách Quân đội nhân dân Việt Nam ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm cho Quân đội biến chất, không còn là công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị tin cậy của Đảng và Nhà nước. Bởi vậy, đấu tranh làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội là một nhiệm vụ cấp thiết hiện nay.

Các tin bài khác

/ / Xem tiếp

Củng cố niềm tin của nhân dân, tạo không khí phấn khởi tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng

TCCSĐT - Chiều 11-10-2015, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng bế mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Tạp chí Cộng sản điện tử trân trọng giới thiệu Toàn văn bài phát biểu trên:

VIDEO