Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng

Đấu tranh làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội

TCCS - “Phi chính trị hóa” quân đội là một âm mưu, thủ đoạn nham hiểm trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch hòng chống phá cách mạng Việt Nam, với mục đích tách Quân đội nhân dân Việt Nam ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm cho Quân đội biến chất, không còn là công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị tin cậy của Đảng và Nhà nước. Bởi vậy, đấu tranh làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội là một nhiệm vụ cấp thiết hiện nay.

Tăng cường và đa dạng hóa nguồn lực tài chính để thực hiện hiệu quả chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

TCCS - Chăm lo đời sống người có công với cách mạng vừa là nhiệm vụ chính trị quan trọng, vừa thể hiện tinh thần, truyền thống “uống nước nhớ nguồn” cao đẹp của dân tộc Việt Nam. Kết luận Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XI “Một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công, định hướng cải cách đến năm 2020” xác định: Nhà nước bảo đảm thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công. Để làm tốt nhiệm vụ này, một trong những vấn đề cấp thiết là cần tăng cường và đa dạng hóa nguồn lực tài chính ưu đãi người có công với cách mạng.

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí đáp ứng yêu cầu nền báo chí cách mạng Việt Nam trong tình hình mới

TCCS - Báo chí nước ta đang có vai trò rất quan trọng trong đời sống chính trị xã hội, đồng thời cũng ở vào giai đoạn nhạy cảm, vừa có những cơ hội lớn, vừa đứng trước nhiều thách thức lớn, nhất là sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới và đang tiếp tục hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới. Sự nghiệp báo chí Việt nam thời gian qua phát triển nhanh chóng và đa dạng. Xuất phát từ thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” mà Đảng và nhân dân ta đã xác định, cần nâng cao hiệu quả quản lý của Nhà nước đối với hoạt động báo chí đáp ứng yêu cầu nền báo chí cách mạng trong tình hình mới.

Làm rõ hơn những giải pháp khả thi, khâu đột phá để giải phóng mạnh mẽ sức sản xuất, phát huy mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực trong nhân dân

TCCS - Giải phóng mạnh mẽ sức sản xuất, phát huy mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực trong nhân dân là công việc trọng đại đối với mọi thời đại và mỗi quốc gia. Tuy mỗi quốc gia có những phương sách và bước đi khác nhau, nhưng có một điểm chung là quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ và tính chất của lực lượng sản xuất. Qua gần 30 năm đổi mới, chúng ta sẽ rút ra những bài học kinh nghiệm để tạo bước đột phá trong phát triển lực lượng sản xuất xã hội nhằm thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình” mà một số quốc gia đã mắc phải.

Tiến hành nhiều biện pháp đồng bộ để ngăn chặn và đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

TCCS - Có thể nói rằng, chưa bao giờ công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả lại được Ðảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo quyết liệt như hiện nay. Trên nền tảng pháp lý mới, chúng ta đã thiết lập mô hình tổ chức mới, có đủ năng lực và thẩm quyền, phân công rõ trách nhiệm, đặc biệt là sự vào cuộc quyết liệt với nhiều giải pháp đồng bộ của các cấp, các ngành.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng để nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh

TCCS - Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn khẳng định vai trò to lớn của quần chúng nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng nói chung và đối với công tác xây dựng Đảng nói riêng; là yếu tố bảo đảm sự sống còn của Đảng, của chế độ ta.

Xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới

TCCS - Trong những năm qua, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, lực lượng công an nhân dân đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng, củng cố vững chắc cơ sở chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sự phát triển mọi mặt của đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội; bảo đảm sự ổn định, vững mạnh của hệ thống chính trị; chăm lo giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước.

Hoạt động đối ngoại của Quốc hội trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XI

TCCS - Nhiệm kỳ Đại hội XI của Đảng diễn ra trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và thách thức đan xen. Mặc dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp và khó lường, song hòa bình, hợp tác vẫn là xu hướng phát triển chủ đạo trong quan hệ quốc tế. Trên cơ sở nhận định về tình hình quốc tế và khu vực, tình hình đất nước, đặc biệt là trong bối cảnh Quốc hội nước ta có sự chuyển tiếp từ khóa XII sang khóa XIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016), chương trình hoạt động đối ngoại nửa đầu nhiệm kỳ của Quốc hội đã được xây dựng, tập trung vào các trọng tâm chính là tiếp tục mở rộng quan hệ quốc tế và hợp tác nghị viện; tạo dựng môi trường quốc tế thuận lợi để phát triển đất nước; quảng bá hình ảnh và nâng cao vị thế của Việt Nam; duy trì các hoạt động đối ngoại giữa hai khóa Quốc hội và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Quy định của Hiến pháp về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường - Bước tiến mới trong quá trình đổi mới toàn diện, hội nhập quốc tế sâu rộng và phát triển bền vững

TCCS - Một trong những nội dung quan trọng của Hiến pháp năm 2013 là những nội dung được quy định tại Chương III và các chương có liên quan về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường. Những quy định này đã thể hiện quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước và ý nguyện của nhân dân ta về đổi mới toàn diện, hội nhập quốc tế sâu rộng và phát triển bền vững trên 3 trụ cột chính: Kinh tế - Xã hội - Môi trường. Đây là cơ sở hiến định, là bảo đảm về mặt chính trị - pháp lý để phát triển kinh tế - xã hội của nước ta trong thời kỳ mới.

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo tinh thần và nội dung của Hiến pháp mới

TCCS - Hiến pháp sửa đổi năm 2013 được xây dựng sau gần 30 năm tiến hành đổi mới ở nước ta, trong không khí dân chủ, pháp quyền, mở cửa và hội nhập nên chứa đựng nhiều nội dung và tinh thần mới; đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, đồng bộ cả về kinh tế và chính trị, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển bền vững và chủ động hội nhập quốc tế; là bảo đảm chính trị - pháp lý vững chắc cho toàn Đảng, toàn dân ta vững bước tiến lên trong thời kỳ mới.

/ / Xem tiếp

Đấu tranh làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội

TCCS - “Phi chính trị hóa” quân đội là một âm mưu, thủ đoạn nham hiểm trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch hòng chống phá cách mạng Việt Nam, với mục đích tách Quân đội nhân dân Việt Nam ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm cho Quân đội biến chất, không còn là công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị tin cậy của Đảng và Nhà nước. Bởi vậy, đấu tranh làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội là một nhiệm vụ cấp thiết hiện nay.

BÀI MỚI NHẤT

VIDEO