Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước thành công tốt đẹp
23/10/2015 21:35'
Ban Chấp hành mới ra mắt

Kết quả bầu cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020, có 55 đồng chí trúng cử. Ngay sau đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước đã tiến hành Hội nghị lần thứ nhất. Hội nghị thực hiện các nội dung bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Hội nghị đã bầu 16 đồng chí vào Ban Thường vụ; Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ trọng trách mới là Bí thư Tỉnh ủy; Các đồng chí Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Nguyễn Văn Trăm, Lê Văn Châu, Trần Tuệ Hiền được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy; Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy có 11 đồng chí, đồng chí Phạm Phước Hải, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ khóa X, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi trân trọng cám ơn sự tín nhiệm của Đại hội dành cho Ban Chấp hành và khẳng định trách nhiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa X là phải tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chung sức chung lòng quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, phát huy và khai thác hiệu quả mọi tiềm năng, lợi thế của tỉnh để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Đồng thời, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa X rất mong được sự ủng hộ của các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng bộ các khóa trước, sự ủng hộ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các ban, ngành trung ương cùng sự đồng tâm của các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh.

Cũng trong phiên bế mạc, Đại hội đã ra quyết nghị:

Một là, thống nhất những nội dung cơ bản về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh (2010-2015) và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 nêu trong Báo cáo chính trị. Đại hội nhất trí mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới và phấn đấu đạt 15 chỉ tiêu, trong đó có: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân thời kỳ 2016-2020 là 7,5%; đến năm 2020, GRDP bình quân đầu người đạt 61,1 triệu đồng; cơ cấu kinh tế đến năm 2020 là nông - lâm - thủy sản chiếm tỷ lệ 32,4%, công nghiệp - xây dựng 30% và thương mại - dịch vụ 37,6%; tổng vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2016-2020 là 100.000 tỷ đồng; tổng thu ngân sách đến năm 2020 đạt 4.850 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đến năm 2020 đạt 2 tỷ USD; trên 50% số xã của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới; hằng năm có từ 80% trở lên tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; mỗi tổ chức đoàn thể chính trị, hằng năm có trên 90% tổ chức cơ sở được xếp loại khá...

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Báo cáo chính trị, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trong tâm sau: Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; nâng cao năng lực nghiên cứu và ứng dụng có hiệu quả khoa học - công nghệ vào sản xuất, từng bước nâng cao năng suất lao động, tạo sản phẩm mới có sức cạnh tranh cao; nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; đẩy mạnh thực hiện các lĩnh vực xã hội, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân; Bảo đảm quốc phòng - an ninh và đối ngoại; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước; đổi mới hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, tập hợp và phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân.

Hai là, thông qua báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa IX trình Đại hội lần thứ X Đảng bộ tỉnh. Giao Ban Chấp hành khóa X tiếp thu ý kiến của Đại hội để phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Ba là, thông qua kết quả đóng góp ý kiến và dự thảo Báo cáo chính trị của ban Chấp hành Trung ương khóa XI trình Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Bốn là, thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 55 đồng chí; kết quả bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng gồm 15 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết.

Đại hội giao Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X và các cấp ủy, tổ chức Đảng tổ chức quán triệt, triển khai, xây dựng chương trình và kế hoạch hành động cụ thể để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ X.

Trong diễn văn bế mạc Đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đánh giá sự thành công của Đại hội không khí kết quả của tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ và của từng đại biểu, mà còn là sản phẩm trí tuệ của toàn Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh. Bên cạnh đó, nhờ có sự quan tâm sâu sắc của Trung ương Đảng, các cơ quan Trung ương, sự giúp đỡ to lớn về mọi mặt của các tỉnh, thành bạn trong khu vực và các địa phương, Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đã gắn bó trong suốt quá trình phát triển đi lên của tỉnh, cùng chia sẻ những khó khăn, trở ngại, chung sức chung lòng xây dựng Bình Phước ngày càng phát triển.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh hãy phát huy cao độ truyền thống cách mạng của Bình Phước anh hùng, tăng cường hơn nữa sức mạnh đoàn kết toàn dân, nêu cao ý chí tự lực tự cường, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội, xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững, góp phần xứng đáng cùng cả nước thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./.

Tin, ảnh: Ngọc Bảo