Thứ Hai, 19/8/2019
Cách mạng Tháng Mười thắng lợi mở ra một thời đại mới trong lịch sử nhân loại
6/11/2014 20:26' Gửi bài này In bài này

Từ công xã Pa-ri đến Cách mạng Tháng Mười Nga

Năm 1848, “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” do C.Mác và Ph.Ăng-ghen soạn thảo ra đời, chỉ rõ sứ mệnh lịch sử vẻ vang của giai cấp công nhân là “thủ tiêu” chủ nghĩa tư bản, xây dựng chủ nghĩa cộng sản. Có lý luận tiền phong hướng dẫn, giai cấp công nhân thế giới bước lên vũ đài lịch sử. Công xã Pa-ri nổ ra và giành thắng lợi, mặc dù chỉ tồn tại 72 ngày (18-3-1871 - 28-5-1871) nhưng là bước khởi đầu một sự nghiệp vinh quang, biểu tượng của tinh thần chiến đấu quả cảm và thắng lợi tất yếu của giai cấp công nhân và lao động quốc tế vì sự nghiệp giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng con người. Những bài học kinh nghiệm được rút ra từ Công xã Pa-ri là vô cùng quý giá, góp phần làm giàu chủ nghĩa Mác, cung cấp luận cứ khoa học để các Đảng Cộng sản và phong trào công nhân quốc tế xác định đường lối chiến lược, sách lược cách mạng đúng đắn.

Sau Công xã Pa-ri, đầu thế kỷ XX, nước Nga trở thành tâm điểm của cách mạng thế giới. Tháng 02-1917, cuộc Cách mạng Nga lần thứ nhất đã nổ ra và giành thắng lợi, chế độ Nga hoàng bị lật đổ, nhưng cuộc cách mạng vẫn chưa kết thúc. Nước Nga đã trải qua một thời kỳ lịch sử đặc biệt - hai chính quyền cùng tồn tại. Giai cấp tư sản nắm quyền lãnh đạo Chính phủ lâm thời Trung ương, còn ở các địa phương do các Xô-viết công - nông - binh điều hành với vai trò chủ đạo thuộc về Đảng (B) lãnh đạo. Chính phủ tư sản dần bộc lộ bản chất phản động và tính chất cải lương trong giải quyết các vấn đề cốt tử của đất nước về chiến tranh, ruộng đất và quyền tự quyết của các dân tộc. Điều đó đã thúc đẩy tinh thần cách mạng của quần chúng nhân dân ngày càng lên cao. Các đảng phái chính trị cải lương khác thái độ ngày càng ngả theo xu hướng thoả hiệp với giai cấp tư sản, phản bội lợi ích quần chúng nhân dân. Khi đó, chỉ có Đảng (B) đề ra được cương lĩnh đúng đắn đáp ứng nguyện vọng của quần chúng nên đã thu hút được đông đảo các tổ chức và quần chúng công nhân, binh lính, nông dân tham gia. Tình thế và thời cơ cách mạng đã chín muồi, các lực lượng sẵn sàng bước vào trận chiến quyết định giành chính quyền ở Thủ đô.

Đêm 24 sáng 25-10-1917 (tức đêm 06 sáng 07-11-1917), Cuộc khởi nghĩa nổ ra và nhanh chóng giành thắng lợi, công nhân và quân đội cách mạng đã chiếm giữ hầu hết thành phố Pê-tơ-rô-grát; Uỷ ban quân sự - cách mạng ra lời kêu gọi: “Chính phủ lâm thời đã bị lật đổ. Chính quyền nhà nước đã chuyển qua tay cơ quan của đại biểu Xô-viết công nhân và binh sĩ Pê-tơ-rô-grát; cơ quan đó là Ủy ban quân sự - cách mạng, đứng đầu giai cấp vô sản và đội quân bảo vệ Pê-tơ-rô-grát”(2). Cùng ngày, Đại hội II toàn Nga các Xô-viết đại biểu công nhân và binh lính đã khai mạc, thông qua những nghị quyết lịch sử, quyết định: “Toàn bộ chính quyền ở các địa phương đều chuyển về tay các Xô-viết đại biểu công nhân, binh lính và nông dân. Các Xô-viết sẽ bảo đảm trật tự cách mạng thật sự”(3). Đại hội thông qua: Sắc lệnh về hoà bình, Sắc lệnh về ruộng đất, Sắc lệnh về tổ chức chính quyền. Lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại xuất hiện một Nhà nước kiểu mới, trong đó giai cấp vô sản trở thành giai cấp thống trị. Chính phủ mới thực thi cương lĩnh đáp ứng những khát vọng sâu sắc của người lao động về hoà bình, ruộng đất và Chính quyền Xô-viết. “Tuyên ngôn về quyền của các dân tộc nước Nga”, khẳng định quyền bình đẳng và chủ quyền của các dân tộc, tự do tự quyết. Các sắc lệnh và tuyên ngôn hợp lòng dân có sức mạnh lan toả nhanh chóng khắp nước Nga. Từ thắng lợi ở Thủ đô Pê-tơ-rô-grát, Cách mạng đã nhanh chóng giành toàn thắng trên cả nước Nga vĩ đại.

Cách mạng Tháng Mười thắng lợi, một thời đại mới đã mở ra - Thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới

Ngay sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười, V.I.Lê-nin đã khẳng định rằng, “chúng ta có quyền tự hào và quả thật chúng ta tự hào là đã có cái hân hạnh được bắt đầu việc xây dựng Nhà nước Xô-viết và do đó mở đầu một thời đại mới trong lịch sử thế giới, thời đại thống trị của một giai cấp mới, giai cấp bị áp bức trong tất cả các nước tư bản và ở khắp nơi đều đang tiến tới một cuộc đổi mới, tới chỗ chiến thắng giai cấp tư sản, tới chỗ thành lập chuyên chính vô sản, tới chỗ giải phóng nhân loại khỏi ách tư bản, khỏi những cuộc chiến tranh đế quốc”(4). Cách mạng Tháng Mười là cuộc cách mạng sâu sắc nhất trong lịch sử nhân loại, lần đầu tiên trên thế giới chính quyền đã từ trong tay thiểu số người bóc lột chuyển sang tay đa số người lao động bị bóc lột vươn lên làm chủ. Khác với tất cả các cuộc cách mạng xã hội từng diễn ra trong lịch sử loài người chỉ nhằm thay thế một phương thức bóc lột này bằng một phương thức bóc lột khác, Cách mạng Tháng Mười chứa đựng nội dung vô cùng sâu sắc nhằm thủ tiêu mọi hình thức bóc lột giai cấp và áp bức dân tộc, mở đường thắng lợi cho độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới. Với ý nghĩa đó, Cách mạng Tháng Mười mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử nhân loại. Khẳng định tầm vóc, giá trị to lớn của nó, Hồ Chí Minh đã viết: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”(5).

Từ sau Cách mạng Tháng Mười, chủ nghĩa xã hội được biết đến không chỉ là một học thuyết mà còn là một chế độ xã hội mới tốt đẹp. Cách mạng Tháng Mười thực hiện công cuộc giải phóng triệt để những người vô sản và nông dân nghèo khổ khỏi sự áp bức, bóc lột của chủ nghĩa tư bản, của chế độ phong kiến, nâng họ lên hàng những người chủ thực sự của chế độ xã hội mới. Sức sáng tạo của hàng triệu triệu quần chúng cách mạng là cội nguồn sức sống của Cách mạng Tháng Mười, của chủ nghĩa xã hội hiện thực và những biến đổi căn bản lịch sử phát triển của nhân loại trong thế kỷ XX. Cách mạng Tháng Mười thắng lợi, còn làm xuất hiện những khả năng mới về sự phát triển không ngừng của cách mạng ở các nước thuộc địa, các dân tộc chậm phát triển tự quyết định con đường phát triển đất nước gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội. Lý luận về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và “sự phát triển rút ngắn” của học thuyết Mác đã đư