Thứ Ba, 23/1/2018
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền với việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

  TCCSĐT - Với những giá trị khoa học to lớn, ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân là cơ sở, định hướng cho việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa mà Đảng ta xác định là một nhiệm vụ trọng tâm của quá trình đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay.

 • Trí tuệ quản lý

  TCCSĐT - Những đòi hỏi của phát triển nền kinh tế thị trường và mở cửa, hội nhập quốc tế đặt ra những đòi hỏi khách quan đối với Việt Nam phải tiến hành công cuộc cải cách và hiện đại hoá nền hành chính nhà nước nhằm tạo lập một nền hành chính hiện đại, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường, đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách kinh tế, phát huy dân chủ xã hội và hội nhập quốc tế, hướng tới đáp ứng những yêu cầu của phát triển nền kinh tế tri thức.

 • Phát huy tinh thần yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

  TCCSĐT - Đối với dân tộc Việt Nam, tinh thần yêu nước là một nhân tố quan trọng hình thành khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Sức mạnh của lòng yêu nước, đoàn kết dân tộc không ngừng phát triển suốt chiều dài lịch sử dân tộc ta. Giai đoạn hiện nay, càng cần phát huy tinh thần yêu nước thành sức mạnh thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 • Biến đổi khí hậu và tăng trưởng kinh tế

  TCCS - Cho đến nay, mặc dù chất lượng tăng trưởng kinh tế đã được quan tâm nhiều hơn, nhưng tốc độ tăng GDP vẫn là chỉ số quan trọng để đánh giá sức khỏe, quy mô của nền kinh tế. Cuộc chạy đua đạt tốc độ GDP cao đang tiến đến trần giới hạn chịu đựng của tự nhiên, khiến môi trường sống bị ô nhiễm, khí hậu biến đổi. Đến lượt mình, biến đổi khí hậu làm giảm mức tăng trưởng kinh tế, gây nên những bất ổn đối với an sinh xã hội và trở thành một trong những vấn đề an ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu, đe dọa sự tồn vong của nhân loại.

 • Một số giải pháp phòng ngừa, ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay

  TCCS - Các mối đe dọa an ninh phi truyền thống rất đa dạng, biểu hiện trên nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội; nguồn gốc tạo nên các mối đe dọa này rất phức tạp, có cả yếu tố phát sinh từ nguồn gốc thiên tạo lẫn yếu tố phát sinh từ nguồn gốc nhân tạo; có khả năng phát tán nhanh, phạm vi rộng, ảnh hưởng xuyên quốc gia. Một số mối đe dọa an ninh phi truyền thống có khả năng chuyển hóa thành an ninh truyền thống, nếu khả năng kiểm soát, quản trị kém, thiếu cơ chế phối hợp hành động giữa các quốc gia.

 • Thành tựu và thách thức của Việt Nam trong bảo vệ và thúc đẩy quyền con người

  TCCS - Sự nghiệp bảo vệ và thúc đẩy quyền con người là bản chất của chủ nghĩa xã hội, là quá trình liên tục, cần có sự nỗ lực thực chất. Trong thời gian tới, Đảng và Nhà nước cần xác định rõ những đối tượng và những quyền mang tính ưu tiên, cấp bách để tập trung đầu tư nguồn lực, tạo nên chuyển biến rõ rệt trong bảo vệ và thúc đẩy quyền con người.

 • Phát triển tính quy luật và quy luật chính trị với định vị chiến lược vị thế, nâng cao năng lực và trách nhiệm cầm quyền của Đảng hiện nay

  TCCS - Đảng Cộng sản Việt Nam là hiện thân của sự kết hợp biện chứng giữa chủ nghĩa Mác - Lê-nin, phong trào yêu nước và phong trào công nhân, là “đứa con nòi xuất thân từ giai cấp lao động”. Do đó, toàn bộ sự cầm quyền là để nhân dân là chủ và làm chủ đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, bằng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

 • “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” - Biểu tượng mẫu mực về nghệ thuật phát huy sức mạnh toàn dân

  TCCSĐT - Cách đây tròn 70 năm, trước vận mệnh của dân tộc, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra một quyết định lịch sử, chính xác, kịp thời - Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, kêu gọi toàn dân tộc nhất tề đứng lên, tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc. Năm tháng đã qua đi, nhưng âm hưởng hào hùng của Lời kêu gọi vẫn còn mãi với thời gian, để lại cho Đảng và sự nghiệp cách mạng nước ta những bài học hết sức quý báu, có ý nghĩa to lớn và thiết thực với công cuộc đổi mới đất nước hôm nay; một trong số đó là bài học khơi dậy, quy tụ và phát huy sức mạnh toàn dân.

 • Tính biện chứng giữa mục tiêu và phương pháp cách mạng trong “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”

  TCCSĐT - Phương pháp biện chứng Hồ Chí Minh là sự kết hợp hài hòa của mục tiêu và phương pháp cách mạng, được biểu hiện ở sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong đấu tranh cách mạng. “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” chính là thể hiện phương pháp biện chứng của Người, là ý chí và khát vọng “hòa bình” của nhân dân Việt Nam.

 • Phát triển tính quy luật và quy luật chính trị với định vị chiến lược vị thế, nâng cao năng lực và trách nhiệm cầm quyền của Đảng hiện nay

  TCCS - Tháng 5-1969, trong Di chúc của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Đảng ta là một đảng cầm quyền”. Và, 42 năm sau đó, trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Đảng ta khẳng định: “Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội...”.

 • Phát triển một số lĩnh vực lý luận gắn liền với thực tiễn đổi mới đất nước trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng

  TCCSĐT - Lịch sử hình thành, phát triển lý luận của Đảng ta luôn gắn liền với thực tiễn đất nước. Đặc biệt, trong quá trình đổi mới vừa qua, Đảng ta luôn quán triệt nguyên tắc thống nhất lý luận - thực tiễn và thực tiễn - lý luận. Do đó, lý luận về đường lối đổi mới và phát triển đất nước đã kịp thời được bổ sung trên nhiều lĩnh vực.

 • Những vấn đề cơ bản cần giải quyết về công tác dân tộc trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

  TCCSĐT - Trong công tác dân tộc ở thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Đảng ta luôn khẳng định chủ trương, chính sách nhất quán là thực hiện bình đẳng, đoàn kết giữa các dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam

  TCCSĐT - Trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng về chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa là đặc biệt quan trọng. Chính quan điểm này là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nhân dân Việt Nam.

 • Phát triển kinh tế tư nhân góp phần hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

  TCCSĐT - Phát triển kinh tế tư nhân và xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có mối quan hệ khăng khít, đồng thời có vai trò quan trọng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay. Từ khi Việt Nam đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, việc phát triển kinh tế tư nhân luôn được Đảng quan tâm, cả về chủ trương cũng như từng bước tạo lập chính sách phù hợp.

 • Về quan điểm của C. Mác và Ph. Ăng-ghen xung quanh vấn đề nông dân

  TCCSĐT - Một trong những vấn đề hết sức quan trọng của lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học là giải quyết một cách đúng đắn, khoa học và cách mạng đối với vấn đề nông dân. Trên thực tế, C. Mác và Ph. Ăng-ghen đã giải quyết về đại thể vấn đề này ngay từ cuối những năm 40 đầu những năm 50 của thế kỷ XIX - thời gian nổ ra các cuộc cách mạng năm 1848 - 1849.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

Kiên quyết loại khỏi bộ máy của Đảng và Nhà nước những cán bộ hư hỏng, tham nhũng*

Ngày 22-01, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã họp phiên toàn thể thứ 13 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo để kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động năm 2017; cho ý kiến về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Video