Thứ Sáu, 20/7/2018
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam

  TCCSĐT - Trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng về chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa là đặc biệt quan trọng. Chính quan điểm này là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nhân dân Việt Nam.

 • Phát triển kinh tế tư nhân góp phần hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

  TCCSĐT - Phát triển kinh tế tư nhân và xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có mối quan hệ khăng khít, đồng thời có vai trò quan trọng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay. Từ khi Việt Nam đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, việc phát triển kinh tế tư nhân luôn được Đảng quan tâm, cả về chủ trương cũng như từng bước tạo lập chính sách phù hợp.

 • Về quan điểm của C. Mác và Ph. Ăng-ghen xung quanh vấn đề nông dân

  TCCSĐT - Một trong những vấn đề hết sức quan trọng của lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học là giải quyết một cách đúng đắn, khoa học và cách mạng đối với vấn đề nông dân. Trên thực tế, C. Mác và Ph. Ăng-ghen đã giải quyết về đại thể vấn đề này ngay từ cuối những năm 40 đầu những năm 50 của thế kỷ XIX - thời gian nổ ra các cuộc cách mạng năm 1848 - 1849.

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về kiểm soát quyền lực nhà nước và các giá trị kế thừa trong xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay

  TCCSĐT - Kiểm soát quyền lực nhà nước là yêu cầu tất yếu trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Đây cũng là nguyên tắc được hiến định tại Điều 2 Hiến pháp năm 2013. Bởi vậy, việc nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về kiểm soát quyền lực nhà nước là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của quá trình tổ chức triển khai Hiến pháp năm 2013 vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

 • Thống nhất nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  TCCS - Xây dựng và phát triển đất nước theo mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ta kiên định thực hiện trong nhiều năm qua. Tuy nhiên trên thực tế, đặc biệt vào những thời điểm khó khăn của nền kinh tế, đâu đó lại dấy lên nghi ngại về tính đúng đắn của con đường đã chọn. Vì vậy, tiếp tục thống nhất và làm rõ hơn nhận thức về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là việc cần thiết.

 • Quan điểm của Đảng về kinh tế tư nhân qua các kỳ đại hội trong 30 năm đổi mới

  TCCSĐT - Đại hội VI của Đảng năm 1986, khởi xướng công cuộc đổi mới, đề ra chính sách kinh tế nhiều thành phần và qua từng kỳ đại hội sau đó, tư tưởng này đã có những phát triển, đặc biệt, Đại hội X (năm 2006) chủ trương coi trọng kinh tế tư nhân, đến Đại hội XII coi kinh tế tư nhân là một trong những động lực của nền kinh tế.

 • Cách mạng Tháng Mười Nga với con đường cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam

  TCCSĐT - Ngày 07-11-1917, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Nga đứng đầu là V.I. Lê-nin, giai cấp công nhân và nhân dân lao động đã nhất loạt khởi nghĩa, lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản và phản cách mạng, lập nên Nhà nước Xô-viết. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà Cách mạng Tháng Mười mở ra đã làm thay đổi cục diện thế giới. Đó là sự thể nghiệm thắng lợi chủ nghĩa Mác - Lê-nin trong thực tiễn, để lại những bài học kinh nghiệm vô giá cho các quốc gia, dân tộc trong cuộc đấu tranh cách mạng vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

 • Phát triển kinh tế tư nhân: Từ quan điểm của Đảng đến thực tiễn hiện nay

  TCCSĐT - Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, kể từ Đại hội lần thứ VI (tháng 12-1986), với nền kinh tế nhiều thành phần, kinh tế tư nhân ở nước ta được tạo điều kiện để từng bước phát triển và ngày càng lớn mạnh. Từ một thành phần kinh tế cần phải cải tạo cho đến khi được thừa nhận, kinh tế tư nhân ở nước ta không ngừng phát triển và có đóng góp không nhỏ cho kinh tế đất nước.

 • Quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội theo tinh thần Đại hội XII của Đảng

  TCCS - Một trong 15 nội dung của Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI tại Đại hội XII của Đảng (tháng 01-2016) là “Quản lý phát triển xã hội; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội”(1). Nội dung này hàm chứa nhiều nhận thức mới của Đảng về phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội, về thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội trong điều kiện mới.

 • Giải quyết vấn đề lợi ích dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh và thực tiễn đổi mới hiện nay

  TCCS - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nghiên cứu giải quyết lợi ích giữa dân tộc và quốc tế trên nguyên tắc bảo đảm lợi ích dân tộc. Đây là quan điểm nhất quán của Người và được Đảng ta vận dụng sáng tạo trong mọi quyết sách phát triển đất nước.

 • Những thách thức với tổ chức công đoàn và hệ thống chính trị khi Việt Nam thực thi cam kết về lao động, công đoàn trong TPP

  TCCSĐT - Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) là một hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới hứa hẹn sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hỗ trợ tạo ra và duy trì việc làm, thúc đẩy đổi mới, tăng năng suất lao động, tính cạnh tranh, giảm nghèo, nâng cao mức sống, nâng cao tính minh bạch, năng lực quản trị cũng như công tác bảo hộ lao động, bảo vệ môi trường ở các nước thành viên, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, kèm theo đó là 2 năm sau khi TPP được ký kết, các quốc gia thành viên phải thực thi các cam kết hết sức chặt chẽ với mức độ bắt buộc thực thi cao hơn tất cả các FTA khác đã ký kết hoặc đang đàm phán, trong đó, có những cam kết cụ thể, chuyên biệt về vấn đề lao động, công đoàn.

 • Quyền công đoàn của người lao động và hiện thực hóa quyền này - Kinh nghiệm của thế giới và thực tiễn Việt Nam hiện nay

  TCCSĐT - Tuyên ngôn thế giới về quyền con người của Liên hợp quốc năm 1948, đã nêu nội dung cơ bản là: “Mọi người đều có quyền thành lập hoặc gia nhập công đoàn để bảo vệ các quyền lợi của mình”.

 • Xây dựng, phát huy vai trò của nông dân trên cơ sở văn kiện Đại hội XII của Đảng

  TCCSĐT - Văn kiện Đại hội XII của Đảng xác định phương hướng: Xây dựng, phát huy vai trò của giai cấp nông dân, chủ thể của quá trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Để thực hiện phương hướng do Đại hội XII của Đảng đặt ra, cần phải thực hiện các giải pháp sau:

 • Công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

  TCCSĐT - Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và ngày càng nhanh chóng như hiện nay, quốc gia nào muốn phát triển phải đi nhanh vào nền kinh tế tri thức. Bởi vậy, công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức là bước đi tất yếu mà Việt Nam sẽ phải trải qua. Qua mỗi kỳ Đại hội Đảng đều đưa ra những chủ trương, đường lối, chính sách thiết thực nhằm thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức hiện nay.

 • Những biểu hiện sinh động của sự vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong văn kiện Đại hội XII của Đảng

  TCCSĐT - Tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác - Lê-nin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng, dân tộc ta. Đến văn kiện Đại hội XII, tư tưởng Hồ Chí Minh đã được biểu hiện sinh động trong sự vận dụng sáng tạo, phát triển của Đảng, thực sự trở thành giá trị to lớn đối với con đường đi lên của dân tộc.

Tiêu điểm

Phát biểu của Chủ tịch nước tại Hội nghị biểu dương người có công

Ngày 19-7, tại thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Báo Nhân dân phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2018.

Video