Thứ Tư, 21/8/2019
 • Hoàn thiện pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước ở Việt Nam hiện nay

  TCCSĐT - Bí mật nhà nước có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của quốc gia, dân tộc. Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm, chú trọng đến công tác bảo vệ bí mật nhà nước, trong đó pháp luật được coi là một công cụ sắc bén, hữu hiệu. Tuy nhiên, pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước hiện nay còn nhiều hạn chế, bất cập ảnh hưởng không nhỏ đến công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Một trong những giải pháp quan trọng hoàn thiện pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước hiện nay là xây dựng Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

 • Bảo đảm quyền của các dân tộc thiểu số và đấu tranh chống lợi dụng vấn đề dân tộc ở nước ta

  TCCS - Bảo đảm quyền của các dân tộc thiểu số cùng với đấu tranh chống lợi dụng vấn đề dân tộc ở nước ta hiện nay là những vấn đề lý luận - thực tiễn vừa cơ bản, vừa cấp bách, cần được nhận thức thấu đáo và tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện, kiên trì. Đây là một bộ phận hữu cơ của sự nghiệp phát triển toàn diện các dân tộc, bảo vệ và phát triển các quyền con người chân chính, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân ở vùng dân tộc thiểu số.

 • Phát huy vai trò của Luật Hợp tác xã năm 2012 trong phát triển kinh tế tập thể

  TCCSĐT - Qua gần 5 năm triển khai, Luật Hợp tác xã (Luật số 23/2012/QH13) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 20-11-2012, đã phát huy vai trò trong phát triển kinh tế tập thể, nhiều mô hình hợp tác xã ra đời, khẳng định thương hiệu, uy tín trên thị trường, làm ăn có lãi, đem lại lợi ích kinh tế cho các thành viên. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai thực hiện Luật cũng bộc lộ những hạn chế, khó khăn, cần khẩn trương khắc phục.

 • Vai trò của khoa học xã hội và việc định hướng phát triển văn hóa

  TCCS - Việt Nam có vị thế địa - chính trị đặc thù. Điều đó thể hiện rõ trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong thế kỷ XX. Sang thế kỷ XXI, vị thế này của Việt Nam ngày càng có ảnh hưởng đến trật tự địa - chính trị khu vực và thế giới. Về phía Việt Nam, phương thức để giải bài toán địa - chính trị đặc thù này chỉ có thể là các chiến lược có tầm lịch sử và văn hóa. Thách thức rất lớn, nhưng cơ hội là không nhỏ. Với nền văn hóa có bề dày lịch sử mấy nghìn năm, nội lực văn hóa cần phải tính đến là sức mạnh của lòng dân, là ý chí của dân tộc, là chủ nghĩa yêu nước, khát vọng phát triển và bản sắc văn hóa,... Đó là “sức mạnh mềm” trong chiến lược phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Và đó là khẳng định của khoa học xã hội Việt Nam ở trình độ hiện nay.

 • Tầm nhìn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giải quyết lợi ích chính trị giữa Việt Nam - Hoa Kỳ giai đoạn 1945 - 1946

  TCCSĐT - Trong những năm 1945 - 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có một tầm nhìn chính trị vượt trội, mang tính cách mạng và khoa học khi giải quyết vấn đề lợi ích chính trị giữa cách mạng Việt Nam và Hoa Kỳ trong bối cảnh lịch sử đầy biến động của thời đại sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc với những thay đổi bước đầu trong vị thế chính trị của các nước lớn và sự lớn mạnh của phong trào đấu tranh giành độc lập của các dân tộc thuộc địa.

 • Trách nhiệm của Nhà nước và xã hội trong xã hội hóa giáo dục

  TCCSĐT - Xã hội hóa giáo dục là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Chủ trương đó đã được thực hiện trong thời gian dài trong thời kỳ đổi mới, nhưng cho đến nay, quan niệm về xã hội hóa giáo dục vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau.

 • Giáo dục quyền con người trong các tổ chức chính trị, xã hội trên cơ sở quan điểm Đại hội XII của Đảng

  TCCSĐT - Cách tiếp cận dựa trên quyền lợi của người học trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng chứng tỏ, việc bảo đảm quyền con người (hay nhân quyền) được quan tâm thực hiện. Trong giáo dục quyền con người, bên cạnh hệ thống giáo dục - đào tạo, rất cần các giải pháp tăng cường giáo dục ngoài nhà trường, mà cơ bản là trong các tổ chức chính trị và xã hội.

 • Những tác động của quá trình tích tụ, tập trung ruộng đất và một số giải pháp

  TCCS - Vấn đề tích tụ, tập trung ruộng đất phục vụ phát triển nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn ở nước ta đã được Đại hội XI và Đại hội XII của Đảng nêu ra, chỉ đạo đưa vào thực hiện và đã thu được những thành tựu nhất định. Tuy vậy, cho đến nay vẫn còn có những ý kiến chưa thật đồng thuận cả về mặt lý luận lẫn thực tiễn. Do vậy, cần làm rõ hơn những tác động tích cực và tác động tiêu cực của quá trình này, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy tích tụ, tập trung ruộng đất bảo đảm hài hòa về cả hai mặt kinh tế và xã hội.

 • Một số vấn đề xung quanh tích tụ, tập trung ruộng đất

  TCCS - Một trong những đặc trưng cơ bản của đầu tư vào nông nghiệp là thu hồi vốn chậm, nhiều rủi ro, lợi thế sản xuất theo quy mô trong nông nghiệp bị hạn chế hơn so với sản xuất công nghiệp, dịch vụ. Vì vậy tích tụ, tập trung ruộng đất nhằm thúc đẩy phát triển nền nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn phải phù hợp với những đặc điểm sản xuất nông nghiệp của nước ta và hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống của người dân ở khu vực nông thôn.

 • Thúc đẩy lưu chuyển, tích tụ, tập trung ruộng đất cho phát triển nông nghiệp hàng hóa

  TCCS - Phát triển nền nông nghiệp hàng hóa, nhất là nền nông nghiệp hàng hóa hiện đại đòi hỏi phải tích tụ, tập trung ruộng đất với những quy mô thích hợp (đối với từng lĩnh vực và đối tượng sản xuất) để bảo đảm hiệu quả. Tuy nhiên, quá trình này ở nước ta đang gặp nhiều trở ngại.

 • Tăng cường quản lý tài nguyên nước để phát triển bền vững

  TCCSĐT - Nước là tài nguyên quan trọng đối với sản xuất và đời sống, cần phải được quản lý và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả. "Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước đến năm 2020" đề ra yêu cầu quản lý tài nguyên nước theo phương thức tổng hợp, sử dụng đa mục tiêu và gắn với các tài nguyên thiên nhiên khác để phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

 • Thể chế pháp quyền của công dân và của Nhà nước trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  TCCS - Thể chế pháp quyền của công dân và của nhà nước là một dạng thể chế “tuy hai mà một” trong nội hàm của nhà nước pháp quyền. Lịch sử xây dựng nhà nước pháp quyền trên thế giới cho thấy, để xây dựng thành công thể chế pháp quyền của nhà nước phải đồng thời, thậm chí trước tiên coi trọng việc thiết lập thể chế pháp quyền của công dân.

 • Vai trò của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới trong thương mại quốc tế

  TCCS - Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của sản xuất, hoạt động thương mại thế giới thể hiện ở các nhu cầu giao thương, loại hình sản phẩm, dịch vụ, nguyên tắc, chuẩn mực giao dịch... cũng có sự phát triển ngày càng cao, minh bạch, toàn diện, hướng đến sự phát triển bền vững. Minh chứng cụ thể là sự chuyển đổi lên mức độ rộng hơn, cao hơn trong các thỏa thuận thương mại tự do, mà hiện nay được gọi là hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

 • Thực hiện quản lý phát triển xã hội gắn với tiến bộ, công bằng xã hội theo quan điểm Đại hội XII của Đảng

  TCCS - Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tiếp tục phát triển quan điểm và thực tiễn quản lý xã hội gắn với tiến bộ và công bằng xã hội phù hợp với bối cảnh mới. Tiến bộ và công bằng xã hội vừa là mục tiêu phấn đấu trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa là động lực phát triển kinh tế - xã hội, kích thích tính năng động, sáng tạo của mọi thành viên xã hội, huy động các nguồn nhân lực, vật lực, tài lực trong và ngoài nước vào việc phát triển kinh tế - xã hội. Muốn thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội thì phải bảo đảm hiệu quả quản lý phát triển xã hội...

 • Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh - nền tảng tinh thần cho xây dựng nền đạo đức mới trong hiện tại và tương lai ở Việt Nam

  TCCS - Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh kết tinh và chứa đựng cả những giá trị của truyền thống và hiện đại, dân tộc và quốc tế, phù hợp với thực tiễn Việt Nam, là những chỉ dẫn hết sức quý báu cho việc xây dựng nền tảng tinh thần của dân tộc.

Video