Nghiên cứu - Trao đổi

Bầu cử tại Đại hội Đảng - Một yếu tố quyết định chất lượng cấp ủy các cấp

TCCS - Để bầu được đội ngũ cấp ủy viên thực sự tiêu biểu cho bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức của đảng bộ từ đại hội Đảng các cấp trong thời gian tới, cần quán triệt sâu sắc và thực hiện đúng các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác nhân sự và bầu cử cấp ủy.

V.I. Lê-nin với những biến đổi cách mạng trong thế kỷ XX

TCCSĐT - Cho đến nay, đã gần 100 năm, nhưng những giá trị của Cách mạng Tháng Mười cũng như di sản lý luận của V.I. Lê-nin vẫn còn tiếp tục được thực hiện trên con đường tiến hóa và phát triển của nhân loại, và vẫn đang soi sáng con đường cách mạng nước ta.

Vận dụng sáng tạo lý luận về xây dựng Đảng trong thời kỳ đổi mới

TCCSĐT - Đại hội VI của Đảng xác định: “Đảng phải đổi mới về nhiều mặt: đổi mới tư duy, trước hết là tư duy kinh tế; đổi mới tổ chức; đổi mới đội ngũ cán bộ; đổi mới phong cách lãnh đạo và công tác”(1). Những nội dung này đã được thực hiện và làm phong phú thêm trong thực tiễn xây dựng Đảng 30 năm đổi mới.

“Chính sách kinh tế mới” của V.I. Lê-nin - một cơ sở lý luận quan trọng của đổi mới ở Việt Nam

TCCSĐT - “Chính sách kinh tế mới” (NEP) là cuộc cải cách đầu tiên của chủ nghĩa xã hội (CNXH) hiện thực và cũng là nơi hình thành những tư duy mới của lý luận về chủ nghĩa xã hội. Giá trị lớn nhất của NEP là những biện pháp mới để xây dựng CNXH trong thời kỳ quá độ. Với NEP, V.I. Lê-nin đã trở thành nhà cách tân vĩ đại đầu tiên trong lịch sử CNXH hiện thực và để lại nhiều chỉ dẫn lý luận quý báu cho công cuộc đổi mới hiện nay ở Việt Nam.

Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam giai đoạn 2015-2020 đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

TCCSĐT - Phát triển nguồn nhân lực được coi là một trong ba khâu đột phá của chiến lược chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; đồng thời phát triển nguồn nhân lực trở thành nền tảng phát triển bền vững và tăng lợi thế cạnh tranh quốc gia.

Giữ vững mối quan hệ máu thịt Đảng - Dân để nâng cao vị thế, vai trò và trách nhiệm cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam

TCCS - Giữ vững mối quan hệ máu thịt Đảng - Dân để nâng cao vị thế, vai trò và trách nhiệm cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam là một vấn đề rất lớn, hệ trọng và có ý nghĩa về lý luận cũng như thực tiễn trong điều kiện một đảng cầm quyền ở Việt Nam. Giải quyết được vấn đề này sẽ góp phần vào thành công của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

V.I. Lê-nin về nghệ thuật lãnh đạo, quản lý cán bộ

TCCSĐT - V.I. Lê-nin nhấn mạnh: đường lối, chính sách của Đảng được thực hiện thông qua con người, khi chính sách và nhiệm vụ cụ thể được vạch ra một cách đúng đắn, thì kết quả của công việc hoàn toàn do công tác tổ chức và đội ngũ cán bộ quyết định.

Đảng cầm quyền và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội

TCCS - Từ sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần khẳng định “Đảng ta là Đảng cầm quyền”. Trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp đổi mới, Đảng ta luôn kiên định vai trò lãnh đạo, vị thế cầm quyền của Đảng. Đây là vấn đề có tính nguyên tắc, là nhân tố quyết định cho công cuộc đổi mới thành công, đất nước phát triển theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa.

Xây dựng Đảng về văn hóa

TCCSĐT - Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ xuyên suốt quá trình phát triển của đất nước ta. Trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, để xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc, Đảng ta cần không ngừng xây dựng Đảng toàn diện về các mặt chính trị, tổ chức và nhất là về văn hóa.

Những thành tựu lý luận của Đảng qua 85 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam

TCCS - Thực tiễn lịch sử cho thấy, điều kiện hàng đầu của mọi thắng lợi trong suốt tiến trình Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam đều gắn bó với những thành tựu nhận thức lý luận, từ năng lực vận dụng và phát triển sáng tạo học thuyết cách mạng và khoa học - chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào thực tiễn đất nước.

/ / Xem tiếp

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư khai mạc Hội nghị Trung ương 11

Sáng 04-5, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị. Tạp chí Cộng sản điện tử xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư.

VIDEO