Nghiên cứu - Trao đổi

Quyền con người, quyền công dân trong Hiến pháp năm 2013

TCCSĐT - Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 đã chế định đầy đủ các quyền con người, quyền công dân. Trên cơ sở đó, cần thể chế hóa các quyền hiến định, đồng thời rà soát, sửa đổi các văn bản pháp luật hiện hành để tạo sự thống nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng

TCCSĐT - Trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh phần nói về Đảng, Người đề cập đến ba vấn đề trọng đại: Một là: Vấn đề đoàn kết trong Đảng. Hai là: Vấn đề tự phê bình và phê bình trong Đảng. Ba là: Vấn đề Đảng cầm quyền. Ba vấn đề này thể hiện vai trò lãnh đạo của Đảng.

Quan điểm và giải pháp chiến lược phòng, chống tội phạm thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

TCCSĐT - Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm (1998 - 2010) của Ban Chỉ đạo 138/CP, 5 năm thực hiện Chỉ thị số 48/CT-TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới (2010 - 2014), công tác phòng, chống tội phạm ở nước ta đã thu được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực giữ gìn trật tự, kỷ cương pháp luật, phục vụ công cuộc phát triển đất nước.

Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường

TCCSĐT - Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện lịch sử vô giá, là sự kết tinh tinh thần, tư tưởng, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của Người, vạch ra những định hướng mang tính cương lĩnh cho sự phát triển của đất nước cả hôm nay và trong tương lai.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và xây dựng văn hóa

TCCSĐT - Tiếp tục quan điểm “phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội hài hòa với phát triển kinh tế”(1) được nêu tại Đại hội lần thứ IX của Đảng, Hội nghị lần thứ chín của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) lại một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ giữa văn hóa và kinh tế cả về lý luận và thực tiễn. Để có thể giải quyết đúng và trúng mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, chúng ta nhất thiết phải nắm vững và vận dụng triệt để tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa văn hóa và kinh tế.

Dân chủ và nhân quyền theo tư tưởng Hồ Chí Minh

TCCSĐT - Kế thừa và phát huy tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và nhân quyền có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, nhất là trong bối cảnh chúng ta đang triển khai thực hiện Hiến pháp năm 2013, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.

Góp phần tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia

TCCSĐT - Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia là hệ thống các quan điểm của Người về sự toàn vẹn vùng đất, vùng trời, vùng biển của Tổ quốc, với những biện pháp kiên quyết và triệt để; về quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi người trong việc bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia...

Vận dụng tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh vào cuộc đấu tranh ngoại giao bảo vệ chủ quyền biển, đảo hiện nay

TCCSĐT - Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Dùng binh giỏi nhất, là đánh bằng mưu. Thứ hai là đánh bằng ngoại giao. Thứ ba mới là đánh bằng binh”(1), và “Thực lực là cái chiêng mà ngoại giao là cái tiếng. Chiêng có to tiếng mới lớn”(2).

Đấu tranh chống các quan điểm, tư tưởng sai trái để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

TCCSĐT - Hiện nay, các thế lực thù địch đang ráo riết, đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, tấn công trên mặt trận tư tưởng, văn hóa hòng làm suy giảm niềm tin, gây hỗn loạn về lý luận và tư tưởng. Một trong những vấn đề chúng tập trung chống phá là tách rời mối quan hệ biện chứng giữa tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ nghĩa Mác - Lê-nin, từ đó tiến tới phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Giải quyết mối quan hệ giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng, hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa phải phù hợp với thực tiễn Việt Nam

TCCS - Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) của Đảng ta đã yêu cầu phải đặc biệt chú trọng nắm vững và giải quyết tốt các mối quan hệ lớn, trong đó có quan hệ “giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng, hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa”(1). Việc nhận thức, vận dụng mối quan hệ này phù hợp với thực tiễn Việt Nam sẽ góp phần thực hiện thành công mục tiêu và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

/ / Xem tiếp

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trả lời phỏng vấn của Yonhap

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm cấp Nhà nước tới Đại Hàn Dân Quốc (Hàn Quốc) từ ngày 01 đến 04-10 theo lời mời của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Park Geun-hye

VIDEO