Nghiên cứu - Trao đổi

Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường

TCCSĐT - Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện lịch sử vô giá, là sự kết tinh tinh thần, tư tưởng, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của Người, vạch ra những định hướng mang tính cương lĩnh cho sự phát triển của đất nước cả hôm nay và trong tương lai.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và xây dựng văn hóa

TCCSĐT - Tiếp tục quan điểm “phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội hài hòa với phát triển kinh tế”(1) được nêu tại Đại hội lần thứ IX của Đảng, Hội nghị lần thứ chín của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) lại một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ giữa văn hóa và kinh tế cả về lý luận và thực tiễn. Để có thể giải quyết đúng và trúng mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, chúng ta nhất thiết phải nắm vững và vận dụng triệt để tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa văn hóa và kinh tế.

Dân chủ và nhân quyền theo tư tưởng Hồ Chí Minh

TCCSĐT - Kế thừa và phát huy tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và nhân quyền có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, nhất là trong bối cảnh chúng ta đang triển khai thực hiện Hiến pháp năm 2013, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.

Góp phần tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia

TCCSĐT - Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia là hệ thống các quan điểm của Người về sự toàn vẹn vùng đất, vùng trời, vùng biển của Tổ quốc, với những biện pháp kiên quyết và triệt để; về quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi người trong việc bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia...

Vận dụng tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh vào cuộc đấu tranh ngoại giao bảo vệ chủ quyền biển, đảo hiện nay

TCCSĐT - Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Dùng binh giỏi nhất, là đánh bằng mưu. Thứ hai là đánh bằng ngoại giao. Thứ ba mới là đánh bằng binh”(1), và “Thực lực là cái chiêng mà ngoại giao là cái tiếng. Chiêng có to tiếng mới lớn”(2).

Đấu tranh chống các quan điểm, tư tưởng sai trái để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

TCCSĐT - Hiện nay, các thế lực thù địch đang ráo riết, đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, tấn công trên mặt trận tư tưởng, văn hóa hòng làm suy giảm niềm tin, gây hỗn loạn về lý luận và tư tưởng. Một trong những vấn đề chúng tập trung chống phá là tách rời mối quan hệ biện chứng giữa tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ nghĩa Mác - Lê-nin, từ đó tiến tới phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Giải quyết mối quan hệ giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng, hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa phải phù hợp với thực tiễn Việt Nam

TCCS - Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) của Đảng ta đã yêu cầu phải đặc biệt chú trọng nắm vững và giải quyết tốt các mối quan hệ lớn, trong đó có quan hệ “giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng, hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa”(1). Việc nhận thức, vận dụng mối quan hệ này phù hợp với thực tiễn Việt Nam sẽ góp phần thực hiện thành công mục tiêu và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh góp phần thực hiện thắng lợi chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

TCCSĐT - Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống chính trị, trong đó nòng cốt là các lực lượng vũ trang nhân dân. Thế trận quốc phòng toàn dân trong tình hình mới phải đáp ứng yêu cầu: khi chưa xảy ra chiến tranh thì toàn dân hăng hái lao động sản xuất, mọi công dân đều có trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khi chiến tranh xảy ra thì thực hiện chiến tranh nhân dân “cả nước một lòng, toàn dân đánh giặc”, tạo ra những “tấm lưới sắt”, “bức thành đồng”, “thiên la địa võng” bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Ứng phó với thù trong, giặc ngoài, bảo vệ vững chắc thành quả Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - vấn đề còn nguyên tính thời sự hiện nay

TCCSĐT - Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã tiến hành thắng lợi cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, đập tan xiềng xích thực dân phong kiến gần 100 nǎm, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc - đất nước được độc lập, thống nhất, nhân dân lao động làm chủ xã hội và tạo ra những tiền đề cần thiết cho con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội. Nhưng thực tế tình hình lại không như dự tính của chúng ta. Các thế lực đế quốc, phản động quốc tế đã câu kết, bao vây, chống phá quyết liệt, hòng thủ tiêu mọi thành quả cách mạng, tái dựng ách thống trị đối với đất nước ta.

Thúc đẩy chuyển giao kết quả nghiên cứu và phát triển vào sản xuất, kinh doanh

TCCSĐT - Trong những năm qua, việc triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, ứng dụng kết quả nghiên cứu đã góp phần tạo ra sự chuyển biến rõ rệt về năng suất, chất lượng và hiệu quả trong sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm hàng hoá. Tuy nhiên, một vấn đề lớn đang được đặt ra hiện nay là làm thế nào để nâng cao chất lượng nghiên cứu và hiệu quả ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ.

/ / Xem tiếp

Đấu tranh làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội

TCCS - “Phi chính trị hóa” quân đội là một âm mưu, thủ đoạn nham hiểm trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch hòng chống phá cách mạng Việt Nam, với mục đích tách Quân đội nhân dân Việt Nam ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm cho Quân đội biến chất, không còn là công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị tin cậy của Đảng và Nhà nước. Bởi vậy, đấu tranh làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội là một nhiệm vụ cấp thiết hiện nay.

VIDEO