Nghiên cứu - Trao đổi

Tư tưởng dân chủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện trong Hiến pháp mới

TCCSĐT - Những luận điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về dân chủ, về vai trò của dân chủ và nhân dân, về quyền và trách nhiệm của công dân đã được kế thừa, được cụ thể hóa rõ nét trong bản Hiến pháp mới được Quốc hội khóa XIII thông qua.

Tác động của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế đến vấn đề dân chủ, nhân quyền ở nước ta hiện nay

TCCSĐT - Phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, bên cạnh những kết quả tích cực cũng đặt ra những vấn đề, thách thức trên các lĩnh vực, trong đó có vấn đề dân chủ, nhân quyền.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng gia đình Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế

TCCSĐT - Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, trong đó có vấn đề xây dựng gia đình. Hiện nay, khi nước ta đang trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, xây dựng gia đình hạnh phúc đóng vai trò quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng của cả dân tộc.

Nâng cao trình độ công nghệ - phát huy nguồn lực trí tuệ Việt Nam

TCCSĐT - Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Đảng ta khẳng định giải pháp hàng đầu để thực hiện các mục tiêu phát triển là “đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên môi trường”. Vấn đề là làm thế nào để xây dựng và phát huy được nguồn lực trí tuệ Việt Nam phục vụ sự nghiệp chấn hưng đất nước?

Mấy vấn đề về đạo đức nghề báo trong cơ chế thị trường

TCCSĐT - Trong quá trình đổi mới, báo chí Việt Nam có sự vươn lên và phát triển vượt bậc, góp phần quan trọng vào những thành tựu chung của đất nước. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, trong đó có tác động từ mặt trái của cơ chế thị trường, báo chí nước ta cũng đã và đang bộc lộ nhiều hạn chế, nhược điểm. Một trong những hạn chế, nhược điểm đó là tình trạng xuống cấp về mặt đạo đức nghề nghiệp của một số nhà báo.

Về nhân cách thanh niên Việt Nam thời kỳ đổi mới

TCCSĐT - Đồng hành cùng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, thế hệ thanh niên Việt Nam với vai trò xung kích luôn đi tiên phong và nhận trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu của đổi mới: “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Xác định vị trí việc làm và những vấn đề đặt ra ở nước ta hiện nay

TCCSĐT - Xác định vị trí việc làm là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức ở nước ta từ nay đến năm 2020 hiện đang được triển khai quyết liệt và toàn diện, với mục tiêu đến năm 2015 có 70% số các cơ quan, tổ chức của Nhà nước từ cấp huyện trở lên xây dựng và được phê duyệt Danh mục vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch.

Bảo vệ, thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam

TCCSĐT - Ngày 12-11-2013, Đại hội đồng Liên hiệp quốc đã bầu ra 14 thành viên mới bổ sung vào Hội đồng Nhân quyền. Việt Nam đã trúng cử với số phiếu cao nhất so với 13 nước còn lại, đạt 184/192 phiếu thuận. Việc đông đảo các quốc gia thành viên Liên hiệp quốc tín nhiệm bầu Việt Nam làm thành viên Hội đồng Nhân quyền có ý nghĩa lớn về nhiều mặt.

Tinh giản biên chế, hướng tới nền hành chính chuyên nghiệp

TCCSĐT - Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 và tiếp đó là giai đoạn 2011-2020 theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ là nhằm mục tiêu xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả.

Đổi mới văn hóa ở Việt Nam

TCCSĐT - Có thể nói những thành tựu đạt được trong lĩnh vực văn hóa gần 30 năm đổi mới vừa qua cần phải khẳng định và rất đáng tự hào. Đây là thành quả của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của các ngành, các cấp; của cả hệ thống chính trị đã kiên trì phấn đấu liên tục và bền bỉ.

/ / Xem tiếp

Bộ Giáo dục chính thức trả lời về kinh phí đề án đổi mới

Đề án Đổi mới Chương trình - Sách giáo khoa sau năm 2015 vừa báo cáo tại Ủy ban Thường vụ Quốc đã nhận được nhiều ý kiến bàn luận, cho rằng số kinh phí hơn 34.000 tỷ đồng mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất là quá lớn, không rõ mục tiêu.

VIDEO