Thứ Tư, 24/1/2018
 • Xây dựng nền văn hóa Việt Nam trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

  TCCS - Nhân loại đang chứng kiến cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với tốc độ phát triển nhanh chóng và chứng minh khả năng kỳ diệu của con người trong chinh phục tự nhiên. Cuộc cách mạng này tác động đến hầu hết các quốc gia, dân tộc; ở tất cả các lĩnh vực và mỗi con người trên toàn thế giới một cách trực tiếp, sâu sắc. Văn hóa Việt Nam cũng không nằm ngoài sự tác động đó. Cách mạng công nghiệp 4.0 tạo ra đồng thời cả cơ hội lẫn thách thức lớn cho sự phát triển của văn hóa Việt Nam hiện nay.

 • Kiểm soát quyền lực trong cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”

  TCCS - Nghiên cứu vấn đề kiểm soát quyền lực trong cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” là nhằm góp phần vào thực hiện chủ trương của Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, đó là “Hoàn thiện và thực hiện nghiêm cơ chế kiểm soát quyền lực, ngăn ngừa sự lạm quyền, vi phạm kỷ luật, kỷ cương”(1).

 • Quản lý xã hội, quản trị xã hội từ góc độ lý thuyết hệ thống

  TCCSĐT - Nhiều người đã quá quen thuộc với quản trị, quản lý trong lĩnh vực kinh tế và hành chính đến mức phủ nhận lĩnh vực nghiên cứu - đào tạo đang có yêu cầu thực tiễn phát triển mạnh là quản trị xã hội, quản lý xã hội.

 • Chuẩn mực đạo đức của người đảng viên Cộng sản trong di sản lý luận của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng

  TCCSĐT - Trong suốt quá trình không ngừng đấu tranh cách mạng từ thời kỳ chuẩn bị thành lập đảng mác-xít ở Nga (năm 1903) đến thời kỳ lãnh đạo và tiến hành Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười năm 1917 giành chính quyền và xây dựng Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới thì xây dựng Đảng về đạo đức, yêu cầu về các chuẩn mực đạo đức của người đảng viên cộng sản luôn được V.I.Lê-nin quan tâm và không tách rời với xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

 • Cơ sở lý luận, thực tiễn xây dựng nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng

  TCCS - Bất cứ một đảng chính trị nào, từ khi chuẩn bị thành lập cho đến suốt quá trình hoạt động, đều phải chú trọng đến việc xây dựng, ban hành các văn kiện chính trị với các thể thức, mức độ khác nhau tùy thuộc vào yêu cầu nhiệm vụ, điều kiện lịch sử cụ thể. Văn kiện chính trị đó có thể là cương lĩnh, tuyên bố, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận... của đại hội đảng hoặc của cơ quan lãnh đạo của đảng - gọi chung là nghị quyết đảng.

 • Nền tảng hệ thống lý luận văn nghệ Việt Nam

  TCCS - Hơn một thế kỷ qua, lý luận văn nghệ mác-xít gắn bó với nền văn nghệ nhiều nước, nhất là các nước theo con đường xã hội chủ nghĩa, trong đó có Việt Nam. Nhiều tìm tòi, đổi mới và thành tựu lý luận đã hình thành, phát triển. Nhưng bước vào thời kỳ mới, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đã xuất hiện những câu hỏi hoài nghi rằng: còn tồn tại hay không một nền lý luận văn nghệ mác-xít? Và rằng, nếu có, trong bối cảnh xuất hiện, xâm nhập, giao thoa nhiều hơn các trào lưu tư tưởng và lý luận mới thì lý luận mác-xít có vị trí, vị thế như thế nào trong hệ thống lý luận văn nghệ nước ta?

 • Xây dựng nền văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới: Gắn kết văn hóa với chính trị và kinh tế

  TCCS - Trong thời kỳ mới, văn hóa phải thôi thúc con người tự nhận thức được trách nhiệm của mình và thực thi trách nhiệm đó một cách tốt nhất trong mọi lĩnh vực hoạt động. Chính vì vậy, bên cạnh ba trụ cột phát triển bền vững kinh tế - xã hội gồm phát triển bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường thì sự phát triển bền vững của bất cứ một quốc gia nào trong thời hiện đại cũng còn cần phải có sự phát triển bền vững về văn hóa.

 • Kinh tế tư nhân: Động lực quan trọng trong phát triển kinh tế Việt Nam

  TCCSĐT - Trong tất cả các nền kinh tế, không phụ thuộc vào trình độ phát triển kinh tế của quốc gia, kinh tế tư nhân luôn tồn tại. Sự khác biệt chỉ là vị trí, vai trò của khu vực tư nhân trong nền kinh tế. Ở Việt Nam, sự yếu kém của khu vực tư nhân được coi là điểm nghẽn lớn của nền kinh tế trong quá trình phát triển.

 • Mô hình và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

  TCCSĐT - Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội thời kỳ đổi mới đang đặt ra không ít vấn đề cần nghiên cứu, giải quyết. Những câu hỏi như: Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam có những đặc trưng gì? Bằng cách nào để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong điều kiện hiện nay? đang tiếp tục đặt ra và đòi hỏi phải được trả lời bằng lý luận và thực tiễn sinh động.

 • Phát triển văn hóa - xã hội Việt Nam trước các biến động lớn của khu vực và thế giới hiện nay

  TCCS - Biến động của khu vực và thế giới trong thập niên thứ hai của thế kỷ XXI tác động nhiều mặt tới đời sống văn hóa - xã hội Việt Nam, bao gồm cả tác động trực tiếp và tác động gián tiếp. Vì vậy, mọi chính sách quản lý và phát triển văn hóa - xã hội của Việt Nam không thể thoát ly khỏi bối cảnh thế giới và khu vực, đặc biệt là những chuyển biến lớn trong thời gian gần đây.

 • Tinh gọn tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị

  TCCS - Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị là mục đích trực tiếp của đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta. Đây cũng là nội dung chủ yếu của đổi mới chính trị để thực hiện sự đồng bộ giữa đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị, bảo đảm cho chính trị đóng được vai trò vừa định hướng, vừa thúc đẩy sự phát triển kinh tế, đồng thời tạo lập ổn định chính trị - xã hội tích cực, củng cố đoàn kết và đồng thuận xã hội làm cho đất nước phát triển hài hòa, bền vững.

 • Nhận diện một số nguy cơ tham nhũng từ quá trình hoạch định chính sách ở nước ta hiện nay

  TCCS - Vấn đề tham nhũng và tham nhũng từ hoạch định chính sách đã được Đảng, Nhà nước ta đặt ra và nghiên cứu, tìm cách giải quyết từ lâu. Gần đây, chúng ta có những hành động quyết liệt hơn nhằm ngăn chặn tình trạng này. Nhằm góp thêm tiếng nói về vấn đề phòng, chống tham nhũng, bài viết tập trung vào một khía cạnh cụ thể là nhận diện các nguy cơ dẫn đến tham nhũng từ quá trình hoạch định chính sách ở nước ta hiện nay.

 • Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” với đổi mới phong cách lãnh đạo và đề cao trách nhiệm người đứng đầu hiện nay

  TCCS - Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” (tháng 10-1947) của Chủ tịch Hồ Chí Minh có Chương V viết về cách lãnh đạo. Ở chương này, Người nêu rõ cả nội dung lãnh đạo và cách thức, phong cách của người lãnh đạo. Phong cách lãnh đạo đúng đắn quyết định kết quả của sự lãnh đạo. Cần nhận rõ đối tượng lãnh đạo của Đảng trước hết là nhân dân. Khi Đảng cầm quyền thì đối tượng lãnh đạo còn là chính quyền nhà nước, là cả hệ thống chính trị.

 • Tích tụ, tập trung ruộng đất ở Việt Nam trong điều kiện mới: Những vấn đề lý luận và thực tiễn

  TCCS - Nhằm góp phần đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản đã tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề: “Tích tụ, tập trung ruộng đất ở Việt Nam trong điều kiện mới: Những vấn đề lý luận và thực tiễn”. Các tham luận tại Tọa đàm đã được chọn lọc, biên tập và giới thiệu trên các số 896 (6-2017), 897 (7-2017) và 898 (8-2017) của Tạp chí Cộng sản. Chúng tôi xin tổng hợp lại nội dung của các tham luận và ý kiến tại tọa đàm này.

 • Bàn về mối quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội

  TCCS - Để hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Hội nghị Trung ương 5 khóa XII nêu rõ: “Xác định rõ và thực hiện đúng vị trí, vai trò, chức năng và mối quan hệ của Nhà nước, thị trường và xã hội phù hợp với kinh tế thị trường; bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa; tăng cường và giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng”(1). Đây là một trong những điểm mới trong quan điểm của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Có thể thấy, với xu hướng chung, không một xã hội nào phó mặc cho nhà nước và thị trường việc điều hành đời sống kinh tế - xã hội. Xây dựng nền kinh tế thị trường, củng cố tính hiệu quả của nhà nước và phát huy vai trò của xã hội là những quá trình diễn ra đồng thời, làm tiền đề cho nhau và quan hệ chặt chẽ với nhau.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

Kiên quyết loại khỏi bộ máy của Đảng và Nhà nước những cán bộ hư hỏng, tham nhũng*

Ngày 22-01, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã họp phiên toàn thể thứ 13 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo để kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động năm 2017; cho ý kiến về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Video