Nghiên cứu - Trao đổi

Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng trong lĩnh vực văn hóa để đáp ứng yêu cầu hội nhập

TCCSĐT - Để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, trước yêu cầu của quá trình hội nhập, thì vấn đề bức thiết đang được đặt ra hiện nay là đổi mới sự lãnh đạo của Đảng trong lĩnh vực văn hóa.

Về chế định giải thích giao dịch dân sự trong Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)

TCCSĐT - Giao dịch dân sự và thương mại chiếm một vị trí quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội. Phân tích các quy định về vấn đề này trong Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) nhằm đưa ra một số gợi mở để hoàn thiện là cần thiết.

Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên

TCCSĐT - Trong ý thức đạo đức, yếu tố tình cảm đạo đức là đặc biệt quan trọng, nếu thiếu nó thì những khái niệm, phạm trù đạo đức và mọi tri thức đạo đức thu nhận được bằng con đường lý tính không thể chuyển hóa thành hành vi đạo đức. Đối với cán bộ, công chức để việc chuyển hóa đó thành hiện thực, có lẽ trước hết mỗi cán bộ, công chức phải có được ý thức trách nhiệm đối với công việc của mình.

Hiện thực hóa hệ giá trị Việt Nam và các giải pháp cải cách thể chế văn hóa trong giai đoạn mới

TCCSĐT - Xây dựng hệ giá trị Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới là vấn đề từ lâu đã được các nghị quyết của Đảng, các công trình nghiên cứu xác lập, bổ sung và từng bước hoàn thiện. Tuy nhiên, từ lý luận đến thực tiễn hóa hệ giá trị là một vấn đề không đơn giản, đòi hỏi sự chủ động nghiên cứu, tìm tòi cơ chế, chính sách và giải pháp phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể về kinh tế, xã hội, chính trị, đặc trưng văn hóa, bản sắc dân tộc trong tình hình mới và xu thế khách quan của thời đại.

Ba mươi năm hội nhập kinh tế quốc tế: Một vài suy ngẫm và đề xuất hướng tới

TCCS - Trong gần 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, Việt Nam đã từng bước hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Nhìn lại chặng đường gần 30 năm qua giúp chúng ta thấy rõ hơn những thuận lợi, khó khăn, những cơ hội, thách thức để có thể gặt hái được những thành quả mới trong chủ động và tích cực hội nhập quốc tế thời gian tới.

Thành công trong điều hành chính sách tiền tệ năm 2014, quan điểm và dự báo năm 2015

TCCSĐT - Trong năm 2014, Việt Nam đã đạt được những thành công trong điều hành chính sách tiền tệ nhằm thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế vĩ mô như kiểm soát lạm phát, góp phần thúc đẩy tăng trưởng ở mức khá và bảo đảm an sinh xã hội.

Về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

TCCSĐT - Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước ra đời là một bước tiến trong quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Qua quá trình thực hiện Luật, bên cạnh những đóng góp tích cực cũng còn những vấn đề cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện.

Bài học kinh nghiệm từ hệ thống chính trị nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa giai đoạn 1954 - 1975

TCCSĐT - Hệ thống chính trị nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa giai đoạn 1954 - 1975 đã góp phần hoàn thành tốt hai nhiệm vụ lịch sử là xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tìm hiểu hệ thống chính trị thời kỳ này và rút ra được những bài học kinh nghiệm quý báu cho công cuộc đổi mới hệ thống chính trị hiện nay là việc làm hết sức cần thiết.

Các điều kiện công nghiệp hóa rút ngắn trong quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở nước ta hiện nay

TCCSĐT - Việt Nam đi lên chủ nghĩa xã hội trong khi chưa qua phát triển chủ nghĩa tư bản. Đây không phải là hiện tượng rút ngắn đầu tiên trong lịch sử phát triển của nhân loại, nhưng chúng ta là một trong những quốc gia đầu tiên xác định và kiên trì sự lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa từ nền kinh tế thuộc địa nửa phong kiến.

Một số vấn đề rút ra qua tổng kết gần 30 năm đổi mới từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh

TCCS - Thực tiễn đời sống Thành phố Hồ Chí Minh đã minh chứng một yêu cầu tất yếu: nền sản xuất hàng hóa với nhiều thành phần kinh tế là con đường để giải phóng lực lượng sản xuất ở nước ta, trong điều kiện một nước nông nghiệp lạc hậu tiến hành công nghiệp hóa.

/ / Xem tiếp

Chủ tịch nước gửi thư chúc mừng cán bộ, chiến sỹ dân quân tự vệ

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống của Dân quân tự vệ Việt Nam (28-3-1935 – 28-3-2015), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi thư chúc mừng cán bộ, chiến sỹ dân quân tự vệ Việt Nam.

VIDEO