Nghiên cứu - Trao đổi

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về “dĩ bất biến, ứng vạn biến” trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo

TCCSĐT - Tư tưởng Hồ Chí Minh về “dĩ bất biến, ứng vạn biến” chẳng những là phương châm chỉ đạo nhận thức và hành động của Đảng và nhân dân ta trong thời kỳ 1945 - 1946, mà còn có giá trị to lớn, đã và đang tiếp tục soi sáng công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta nói chung và trong việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo nói riêng.

An sinh xã hội với ổn định và phát triển bền vững ở Việt Nam

TCCSĐT - Coi trọng các vấn đề xã hội, thực hiện an sinh xã hội đòi hỏi phải có nhận thức đúng rằng, đầu tư các nguồn lực cho việc giải quyết các vấn đề xã hội và an sinh xã hội là đầu tư cho phát triển. Phát triển con người là mục tiêu đích thực của phát triển xã hội. Đó là cơ sở lý luận cho việc giải quyết trong thực tiễn các vấn đề xã hội của đời sống con người.

Hiến pháp năm 2013 tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho việc đẩy mạnh cải cách tư pháp theo Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020

TCCS - Để các quy định của Hiến pháp năm 2013 đi vào cuộc sống, bảo đảm tính thượng tôn Hiến pháp, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả cải cách tư pháp, một nhiệm vụ lớn và trọng tâm lúc này là căn chỉnh, hoàn thiện hệ thống pháp luật về tư pháp cho phù hợp với tinh thần và nội dung của Hiến pháp mới và các định hướng của Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.

Nâng cao chất lượng tham mưu, góp phần xây dựng, hoàn thiện đường lối đổi mới

TCCSĐT - Tham mưu là hiến kế, kiến nghị, đề xuất, đưa ra các ý tưởng, đề xuất các phương pháp, giải pháp sáng tạo có cơ sở khoa học, các sáng kiến, các phương án tối ưu, những dự báo chiến lược, sách lược và các giải pháp hữu hiệu cho cơ quan cấp trên, cho thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác ngắn hạn, dài hạn, với mục đích đạt kết quả cao nhất.

Nhận diện biểu hiện “Lợi ích nhóm” trong công tác tổ chức, cán bộ và giải pháp khắc phục

TCCS - “Lợi ích nhóm” có trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, vì vậy, nó có cả trong công tác xây dựng Đảng nói chung, trong công tác tổ chức, cán bộ nói riêng với những biểu hiện đa dạng và phức tạp. Cần sớm có chủ trương, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện này.

Đoàn kết là một giá trị văn hóa

TCCSĐT - Về văn hóa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng chỉ rõ: “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hằng ngày về mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hoá. Văn hoá là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn”(1).

Một số vấn đề cơ bản cần tập trung giải quyết để đưa Việt Nam thành công trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa

TCCS - Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, Đảng ta đặc biệt chú trọng đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, coi đây là “nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội”. Nhận thức về từng giai đoạn cụ thể của quá trình công nghiệp hóa cũng có sự điều chỉnh, hoàn thiện cùng với sự hoàn thiện về tư duy chính trị và điều kiện thực tiễn.

Về quyền lực nhà nước và sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp hiện nay

TCCS - Thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Hiến pháp sửa đổi năm 2013 bổ sung một nguyên tắc mới về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước ta: “Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”. Đây vừa là quan điểm, vừa là nguyên tắc chỉ đạo công cuộc tiếp tục, xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước ta trong thời kỳ mới.

Chính sách phát triển kinh tế - yếu tố tạo nên sức mạnh mềm của Việt Nam

TCCSĐT - Năm 2007, khi tới thăm Việt Nam, GS. Giô - xép Nai (Joshep Nye) - tác giả của Học thuyết “Sức mạnh mềm” - đã nhận định: những điểm làm nên sức hấp dẫn nhất của sức mạnh mềm Việt Nam hiện nay là tinh thần tự chủ, độc lập dân tộc; chính sách phát triển kinh tế và nền văn hóa. Những điểm này luôn có sức lôi cuốn các nước phương Tây.

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa phiên bản 3.0: giải pháp thoát bẫy thu nhập trung bình

TCCSĐT - Trong một buổi hội thảo tại Hà Nội, GS. Kenichi Ohno người Nhật Bản khẳng định, Việt Nam đã rơi vào bẫy thu nhập trung bình. Vậy câu chuyện bẫy thu nhập trung bình nay xem ra đã là một sự kiện truyền thông ăn khách. Tuy nhiên, rơi vào bẫy cũng là do chúng ta và thoát khỏi bẫy cũng tùy thuộc vào chính bản thân chúng ta, vào việc chúng ta tiến hành công nghiệp hóa và hiện đại hóa như thế nào.

/ / Xem tiếp

Phản bác lập luận về Biển Đông của Đại sứ Trung Quốc ở châu Âu

Ngày 17-7, trên tờ New Europe, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, kiêm nhiệm Đại công quốc Luxembourg và Ủy ban châu Âu Phạm Sanh Châu đã có bài viết: "Hãy trả lại bình yên cho Biển Đông" phản bác lại những lập luận cố tình làm sai sự thật của Đại sứ Trung Quốc Dương Yến Di trong bài viết cũng trên tờ New Europe về vụ “giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981)”.

VIDEO