Nghiên cứu - Trao đổi

Đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh

TCCSĐT - Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “dĩ bất biến ứng vạn biến” đã được thực tiễn sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất Tổ quốc kiểm nghiệm, khẳng định giá trị lịch sử quý báu, lâu bền đối với cách mạng Việt Nam.

Quan điểm xây dựng quân đội về chính trị của V.I Lê-nin và sự vận dụng của Đảng ta trong Quân đội nhân dân Việt Nam

TCCSĐT - Lãnh tụ V.I. Lê-nin đã để lại cho nhân loại nhiều di sản lý luận vô cùng quý giá, trong đó quan điểm “xây dựng quân đội về chính trị” vẫn mang tính thời sự, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.

Phương thức bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong công cuộc đổi mới

TCCSĐT - Tư duy của Đảng ta về bảo vệ Tổ quốc ngày càng được bổ sung, phát triển cho phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước và bối cảnh mới của quốc tế; trong đó, Đảng ta có sự đổi mới về nhận thức và chỉ đạo thực tiễn sử dụng các phương thức bảo vệ Tổ quốc đáp ứng với nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới.

Từ đổi mới tư duy lý luận đến biến đổi cấu trúc kinh tế - xã hội ở Việt Nam

TCCSĐT - Quan điểm của V.I. Lê-nin về cấu trúc kinh tế - xã hội của thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội là nền tảng cho việc nghiên cứu quá trình đổi mới tư duy lý luận về thành phần kinh tế và biến đổi cấu trúc kinh tế - xã hội.

Quản lý nhà nước về quốc phòng - an ninh trong thời kỳ mới

TCCSĐT - Trong giai đoạn hiện nay, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn những yếu tố khó lường. Trong nước, các thế lực thù địch vẫn ráo riết chống phá sự nghiệp cách mạng. Điều đó đặt ra trọng trách không hề nhỏ đối với công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đảng cầm quyền trong “Di chúc”

TCCSĐT - “Di chúc” của Hồ Chủ tịch là những lời di huấn, dặn dò thiêng liêng của Người trước lúc đi xa. Bởi lẽ, “Di chúc” không thể viết dài và chỉ viết về những vấn đề hệ trọng nhất nên vấn đề đầu tiên trong những vấn đề hệ trọng đó, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh là “Trước hết nói về Đảng”(1).

Giáo dục đào tạo với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở nước ta hiện nay

TCCSĐT - Trong điều kiện nền kinh tế thế giới đang bước vào giai đoạn toàn cầu hóa, lợi thế so sánh của sự phát triển kinh tế đang chuyển từ yếu tố giàu tài nguyên, nhiều tiền vốn, giá nhân công rẻ sang lợi thế về nguồn nhân lực chất lượng cao. Vấn đề đặt ra đối với Việt Nam là đổi mới cơ chế giáo dục đào tạo nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đột phá thể chế để phát triển doanh nghiệp

TCCSĐT - Đột phá về thể chế là một trong ba đột phá chiến lược, mang tính quyết định thành công trong phát triển kinh tế - xã hội đất nước thời kỳ 2011 - 2020 được khẳng định tại Đại hội XI của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, nhiều định hướng lớn, quan trọng về tiếp tục hoàn thiện thể chế đã được cụ thể hóa và làm sâu sắc hơn trong các văn kiện của Đảng tại 9 kỳ Hội nghị Trung ương khóa XI.

Quan điểm, đường lối chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam khi bước vào công cuộc đổi mới và hiện nay

TCCSĐT - Công cuộc đổi mới ở nước ta đã diễn ra trong từng lĩnh vực của đời sống xã hội từ đầu những năm 80 của thế kỷ XX; đến năm 1986 công cuộc này diễn ra một cách toàn diện khi có chủ trương đổi mới của Đảng tại Đại hội VI. Những thành công có được ngày hôm nay là kết quả khởi phát từ quan điểm, đường lối chiến lược đúng đắn của Đảng ta về công cuộc đổi mới đất nước.

Đổi mới giáo dục đại học theo hướng hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay

TCCSĐT - Cùng với quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, giáo dục đại học Việt Nam cần được đổi mới trên cơ sở vẫn giữ được những nét đặc thù của giáo dục đại học trong nước, đồng thời tiệm cận được các chuẩn chung của thế giới.

/ / Xem tiếp

Tuyên bố chung Hội nghị Hợp tác Tiểu vùng Mekong mở rộng

Ngày 20-12, Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) lần thứ 5 đã diễn ra tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung về Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) lần thứ 5:

VIDEO