Nghiên cứu - Trao đổi

Phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách của con người và xây dựng con người để phát triển văn hóa

TCCSĐT - Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ chín khóa XI của Đảng đã nêu ra quan điểm: Phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách của con người và xây dựng con người để phát triển văn hóa. Đây là một trong những quan điểm chỉ đạo nhằm phát triển mạnh mẽ nền văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới.

Đặc điểm lý thuyết đổi mới và những bài học lớn từ thực tiễn gần 30 năm đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

TCCS - Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt qua gần 30 năm đổi mới, chúng ta đã tiến những bước dài quan trọng có ý nghĩa lịch sử trong toàn bộ sự phát triển của đất nước, dưới ngọn cờ của Đảng. Dù lịch sử dân tộc chưa đi nhanh như chúng ta mong đợi, nhưng không ai không thấy, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đất nước đang vững vàng tiếp tục tiến lên phía trước trên con đường xã hội chủ nghĩa một cách tất yếu.

Để bảo đảm an toàn và bền vững nợ công ở Việt Nam

TCCSĐT - Đối với nhiều quốc gia, vay nợ là cần thiết và là nguồn lực tài chính có vai trò quan trọng đáp ứng nhu cầu bổ sung vốn cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội và cân đối ngân sách nhà nước. Do đó, bảo đảm an toàn và bền vững nợ công đã trở thành bài toán mà đa số các quốc gia đều phải tính đến.

Bồi dưỡng sức dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh

TCCSĐT - Trong toàn bộ nội dung tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chữ “DÂN” là nội dung lớn nhất, cốt lõi nhất và luôn được Người đặt lên hàng đầu trong mọi hành động, mục tiêu cách mạng. Dân ở đây là Nhân dân, là quần chúng thuộc các thành phần, các giới, các lứa tuổi, đồng bào các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam sau gần 30 năm đổi mới

TCCSĐT - Với nhiều nỗ lực thay đổi tư duy, quan điểm và hành động, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam đã và đang đạt được nhiều thành tựu đáng kể trên nhiều lĩnh vực, song vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra cần khắc phục.

Tăng cường quản lý đất đai để thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản Việt Nam hiện nay

TCCSĐT - Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, quản lý đất đai là một trong những trọng tâm đổi mới và phát triển, do vậy, cần tăng cường hơn nữa các biện pháp sao cho quản lý hiệu quả nguồn tài nguyên vô giá này.

Hội nhập kinh tế quốc tế: Từ quan điểm của Đảng đến thực tiễn

TCCSĐT - Ngày nay, hợp tác và liên kết kinh tế trên bình diện toàn cầu cũng như khu vực là xu thế tất yếu. Tất cả các quốc gia, dù lớn, dù nhỏ, mạnh hay yếu đều tìm cách để hội nhập kinh tế quốc tế một cách hiệu quả nhất. Việt Nam đã và đang bước vào nền hội nhập kinh tế với những lợi thế và thách thức.

Nhu cầu chuyển hướng chính sách dân số: từ dân số - kế hoạch hóa gia đình sang chính sách dân số và phát triển

TCCSĐT - Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình luôn được Đảng và Nhà nước Việt Nam xác định là một bộ phận quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, là yếu tố cơ bản nâng cao chất lượng cuộc sống của con người. Trong điều kiện hội nhập quốc tế hiện nay, nhu cầu chuyển hướng chính sách dân số từ dân số - kế hoạch hóa gia đình sang chính sách dân số và phát triển là một tất yếu.

Độc lập, tự chủ trong hội nhập kinh tế quốc tế

TCCSĐT - Hội nhập quốc tế những thập niên qua là thuật ngữ xuất hiện khá nhiều trong đời sống kinh tế - chính trị ở nước ta. Hội nhập quốc tế được hiểu như quá trình mở cửa tham gia đời sống kinh tế - chính trị quốc tế, cũng như quá trình thế giới đến với Việt Nam, nghĩa là chúng ta vươn ra gắn bó sâu, rộng với thế giới và ngược lại.

Bảo đảm an ninh môi trường, phục vụ nhiệm vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới

TCCSĐT - Ngày nay, suy thoái môi trường đã trở thành vấn đề toàn cầu, không chỉ đe dọa an toàn, an ninh cá nhân mỗi con người, mà còn là một trong những nguy cơ lớn đe dọa an ninh quốc gia và sự sống còn của cả xã hội loài người. Chưa bao giờ vấn đề bảo vệ môi trường lại được đặt ra cấp bách đối với xã hội loài người như hiện nay.

/ / Xem tiếp

Nâng cao tính lý luận, tính chính trị để Tạp chí Cộng sản mãi xứng đáng là cơ quan lý luận và chính trị hàng đầu của Đảng

TCCSĐT - Ngày 19-01-2015, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Tạp chí Cộng sản. Trân trọng giới thiệu bài phát biểu với bạn đọc.

VIDEO