Nghiên cứu - Trao đổi

Cơ sở lý luận và thực tiễn nghiên cứu thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

TCCSĐT - Quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa là một trong những vấn đề lý luận đặc biệt căn bản hiện nay. Để làm rõ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay thì nghiên cứu những cơ sở lý luận và thực tiễn chủ yếu ở nước ta là một điều kiện tiên quyết.

Xây dựng Đảng về đạo đức

TCCS - Để tăng cường vai trò lãnh đạo của mình thì đảng cầm quyền phải tiêu biểu về trí tuệ và đạo đức như Hồ Chủ tịch đã nói “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”. Do đó, xây dựng Đảng, nhất là trong điều kiện Đảng cầm quyền, phải chú trọng xây dựng Đảng về đạo đức. Đây là điểm nhấn, điểm mới trong nội dung xây dựng Đảng, là sự bổ sung hết sức cần thiết trong đổi mới tư duy về xây dựng Đảng hiện nay.

Hoàn thiện các quy định để thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong điều kiện hiện nay

TCCSĐT - Tiếp tục hoàn thiện các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng để bảo đảm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác này, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng đặt ra hiện nay.

Sự nghiệp đổi mới: Những thành tựu và một số vấn đề đặt ra trong quản lý xã hội

TCCSĐT - Công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo trong gần ba mươi năm qua đã thu được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử, tạo ra thế và lực để tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Công nghiệp văn hóa - Ngành công nghiệp trụ cột trong phát triển bền vững ở Việt Nam*

TCCSĐT - Phát triển công nghiệp văn hóa không chỉ là mục tiêu và động lực phát triển kinh tế mà trong thực tế, công nghiệp văn hóa đã được thừa nhận như một ngành sản xuất, như lực lượng sản xuất văn hóa, có khả năng tạo ra các sản phẩm tinh thần cao đẹp cho xã hội, đồng thời mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần bảo đảm cho sự phát triển bền vững ở Việt Nam trong thời gian tới.

Mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam - Những bài học sau 30 năm đổi mới

TCCSĐT - Sau khi mô hình chủ nghĩa xã hội trong thế kỷ XX (1917-1991) được coi là quan liêu, bao cấp, duy ý chí bị sụp đổ, những nước xã hội chủ nghĩa còn lại đều đưa ra mô hình riêng. Là một trong những nước kiên định con đường xã hội chủ nghĩa và tìm kiếm mô hình chủ nghĩa xã hội đích thực, sau 30 năm đổi mới, Đảng ta đã hình thành nên một hệ thống quan điểm lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, làm cơ sở khoa học cho việc hoạch định đường lối, chính sách phát triển đất nước theo mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Bàn về tiêu chí và định hướng chính sách cho mục tiêu “tỉnh, thành phố công nghiệp”

TCCSĐT - Đại hội Đảng bộ nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020 xác định mục tiêu là “cơ bản trở thành tỉnh, thành phố công nghiệp vào năm 2020”. Để đạt được mục tiêu trên, có 2 vấn đề đang được đặt ra: Một là, cần xác định bộ tiêu chí về “tỉnh, thành phố công nghiệp”; hai là, cần có chính sách và giải pháp khả thi trong giai đoạn 2016 - 2020 để hiện thực hóa mục tiêu này.

Ngoại giao văn hóa Việt Nam: Hội nhập quốc tế và lợi ích quốc gia

TCCS - Trên nền tảng nền văn hóa lâu đời, được thừa kế từ di sản lịch sử dân tộc, cùng khả năng tạo dựng “sức mạnh mềm”, trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế, Việt Nam đã nhận thức rõ vai trò quan trọng của ngoại giao văn hóa trong mục tiêu lợi ích quốc gia, và có những hành động cụ thể thúc đẩy hình thức ngoại giao tích cực và hiệu quả này.

Quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa: Cơ hội và thách thức

TCCS - Quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa trong điều kiện Việt Nam hiện nay, bên cạnh những cơ hội là không ít thách thức, khó khăn cần giải quyết. Cơ hội và thách thức đan xen tác động, chuyển hóa lẫn nhau. Việc nhận rõ cơ hội và thách thức trong quá trình vận động đi lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở nước ta hiện nay có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận và thực tiễn.

Về công tác xã hội hóa giáo dục ở nước ta những năm qua và các giải pháp đồng bộ cần thực hiện thời gian tới

TCCS - Công tác xã hội hóa đã đem lại hiệu quả tích cực cho nền giáo dục và đào tạo trong thời gian qua. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, công tác này đã nảy sinh nhiều bất cập cần được giải quyết trong thời gian tới.

/ / Xem tiếp

Toàn văn phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 10 của Chủ tịch Quốc hội

Sau hơn một tháng làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, vào lúc 15 giờ 30 chiều 27-11, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII đã họp phiên bế mạc tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

VIDEO