Nghiên cứu - Trao đổi

Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn và những vấn đề đặt ra trong giai đoạn hiện nay

TCCSĐT - Các vấn đề về nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống nông dân luôn chiếm vị trí quan trọng trong các chương trình nghị sự của Đảng và Nhà nước ta. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ngày càng được nhận thức sâu sắc hơn và Đảng ta đã đề ra những chủ trương, định hướng cũng như ban hành hệ thống chính sách kịp thời, phù hợp từng giai đoạn phát triển của đất nước.

Phải chăng kinh tế tư nhân là nền tảng của nền kinh tế quốc dân?

TCCS - Theo dõi một số cuộc hội thảo khoa học và phương tiện truyền thông đại chúng gần đây cho thấy có một số người đưa ra những quan điểm xa lạ với quan điểm chính thống của Đảng và Nhà nước ta. Đáng chú ý là những phát biểu đó ngày càng nhiều và cao giọng hơn trước. Tiếp sức còn có “cố vấn” đẳng cấp nước ngoài. Vấn đề trung tâm mà họ kêu gọi là tư nhân hóa nền kinh tế.

Cải cách nền hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2015

TCCS - Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 đã đi qua nửa chặng đường. Đánh giá đúng mức việc thực hiện các nội dung và mục tiêu của Chương trình trong thời gian qua, khẳng định những kết quả đã đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm của quá trình tổ chức thực hiện sẽ góp phần hoàn thành toàn bộ nội dung của cả Chương trình.

Phát huy vai trò của báo chí trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng hiện nay

TCCSĐT - Đấu tranh phòng, chống tham nhũng là nhiện vụ của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị. Báo chí với chức năng, nhiệm vụ của mình có vai trò quan trọng trong cuộc đấu tranh này. Thời gian qua, mặc dù báo chí đã chủ động, tích cực tham gia cuộc chiến chống tham nhũng, nhưng nhìn chung, hiệu quả chưa cao.

V.I. Lê-nin phát triển lý luận mác-xít về hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa - Ý nghĩa đối với Việt Nam hiện nay*

TCCSĐT - Tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu sâu, có hệ thống những nội dung lý luận mà V.I. Lê-nin luận giải trong phát triển lý luận mác-xít về hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa là nhu cầu lý luận - thực tiễn bức xúc ở nước ta hiện nay.

Những đóng góp căn bản của công tác lý luận góp phần xây dựng và hoàn thiện đường lối chính trị của Đảng 30 năm qua

TCCS - Cách đây hai năm, có ý kiến khẳng định rằng: Chúng ta đang khủng hoảng lý luận (!). Sự thật thì, ngược lại. Vì, lịch sử thiếu triết học là lịch sử mù quáng; và, triết học thiếu lịch sử chỉ là triết học trống rỗng; và căn cứ vào thực tiễn qua gần 30 năm đổi mới, dưới ngọn cờ của Đảng, không thấy cái gọi là “khủng hoảng lý luận”!

Những nhận thức cơ bản về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta

TCCS - Lịch sử thế giới cho thấy, thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là tất yếu khách quan đối với nhân loại, tất yếu khách quan đối với những nước mà chính quyền đã thuộc về tay nhân dân dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Mác-xít - Lê-nin-nít.

Báo chí cách mạng Việt Nam với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

TCCS - Báo chí cách mạng Việt Nam là tiếng nói của Đảng, các cơ quan nhà nước, của các đoàn thể và là diễn đàn của nhân dân. Trong 90 năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam luôn thể hiện được vai trò tiên phong trên mặt trận chính trị, tư tưởng, góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn

TCCSĐT - Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam có vai trò quan trọng. Giai cấp công nhân là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Công đoàn đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động; động viên họ thi đua yêu nước, thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn là nhiệm vụ trọng yếu và cấp thiết.

“Lợi ích nhóm” và “Chủ nghĩa tư bản thân hữu” - cảnh báo nguy cơ

TCCS - Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI của Đảng “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã xác định một trong những nhiệm vụ quan trọng phải đấu tranh chống “lợi ích nhóm”. Bởi vì, “lợi ích nhóm” (theo nghĩa tiêu cực) sẽ làm cho sự phát triển của đất nước và lợi ích quốc gia, dân tộc suy yếu và tổn thất nghiêm trọng; nhân dân bị tước đoạt quyền lực và lợi ích; thành quả cách mạng và chế độ chính trị - xã hội không được bảo vệ, dẫn đến đổ vỡ.

/ / Xem tiếp

Diễn văn tại lễ kỷ niệm ngày sinh cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

Tạp chí Cộng sản điện tử trân trọng giới thiệu bài diễn văn của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Linh (01-7-1915 – 01-7-2015).

VIDEO