Nghiên cứu - Trao đổi

“Lợi ích nhóm” và “Chủ nghĩa tư bản thân hữu” - cảnh báo nguy cơ

TCCS - Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI của Đảng “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã xác định một trong những nhiệm vụ quan trọng phải đấu tranh chống “lợi ích nhóm”. Bởi vì, “lợi ích nhóm” (theo nghĩa tiêu cực) sẽ làm cho sự phát triển của đất nước và lợi ích quốc gia, dân tộc suy yếu và tổn thất nghiêm trọng; nhân dân bị tước đoạt quyền lực và lợi ích; thành quả cách mạng và chế độ chính trị - xã hội không được bảo vệ, dẫn đến đổ vỡ.

Tập trung nguồn lực khắc phục ô nhiễm, cải thiện môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững đất nước

TCCS - Trong những năm gần đây, ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu có diễn biến phức tạp, tác động nhiều mặt tới đời sống kinh tế - xã hội của đất nước. Nhiều chỉ tiêu quan trọng về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được đưa vào chiến lược 10 năm và kế hoạch 5 năm về phát triển kinh tế - xã hội.

Hồ Chí Minh vận dụng và phát triển lý luận cách mạng vô sản vào thực tiễn cách mạng Việt Nam

TCCSĐT - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã kiên trì, bền bỉ vận dụng và phát triển lý luận cách mạng vô sản phù hợp với thực tiễn Việt Nam, gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội; xây dựng nên một học thuyết về cách mạng giải phóng và phát triển dân tộc; từng bước giải quyết đúng những yêu cầu bức thiết của cách mạng Việt Nam, đưa sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc đến thành công, đặt nền móng đưa đất nước vững bước đi lên theo con đường xã hội chủ nghĩa, đặt nền móng đưa đất nước vững bước đi lên theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Phát huy vai trò giám sát của Quốc hội đối với việc cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam

TCCSĐT - Thất thoát tài sản của Nhà nước trong và sau khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước là một trong những vấn đề nan giải hiện nay. Để khắc phục hạn chế này, hoạt động giám sát của Quốc hội đối với quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước cần được đặc biệt coi trọng.

Về lợi ích dân tộc và phương thức thực hiện theo tư tưởng Hồ Chí Minh

TCCS - Các tư tưởng và phương châm chủ đạo, như “không có gì quý hơn độc lập, tự do”, “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, “thêm bạn, bớt thù”, “kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại”, “tăng cường nội lực”, “tự cứu lấy mình”,... chính là sự kết tinh hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh về đường lối, chính sách, quan hệ đối ngoại, và sợi chỉ đỏ xuyên suốt hệ thống tư tưởng đó là lợi ích quốc gia dân tộc của Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công an nhân dân

TCCS - Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài, nhà tư tưởng lỗi lạc, người thầy kính yêu của Đảng và dân tộc ta, người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, luôn chăm lo xây dựng, giáo dục và rèn luyện Công an nhân dân trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt. Người để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó có lực lượng công an nhân dân tư tưởng và những lời dạy quý báu.

Di sản tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác quốc tế

TCCSĐT - Trong kho tàng di sản mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta, di sản tư tưởng của Người về hợp tác quốc tế là một bộ phận hết sức quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với cách mạng Việt Nam. Di sản tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác quốc tế là cơ sở nền tảng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế của Đảng và Nhà nước ta trong các giai đoạn cách mạng, nhất là trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế hiện nay.

Đoàn kết thống nhất trong Đảng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

TCCS - Trong toàn bộ di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng là vấn đề được Người đặc biệt quan tâm. Những quan điểm, luận điểm của Người về đoàn kết thống nhất trong Đảng để xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là Đảng duy nhất cầm quyền ở Việt Nam đã đóng góp quan trọng vào hệ thống lý luận xây dựng Đảng Cộng sản cầm quyền.

Quan điểm về “đối tác, đối tượng” - cái mới, khẳng định trí tuệ, bản lĩnh của Đảng ta trong đổi mới, hội nhập quốc tế

TCCSĐT - Trong sự nghiệp đổi mới, mở cửa hội nhập quốc tế, quan điểm về “đối tác, đối tượng” của Đảng ta làm nên sự khác biệt căn bản. Quan điểm này là cái mới, góp phần khẳng định trí tuệ, bản lĩnh của một đảng cộng sản chân chính không ngừng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Bầu cử tại Đại hội Đảng - Một yếu tố quyết định chất lượng cấp ủy các cấp

TCCS - Để bầu được đội ngũ cấp ủy viên thực sự tiêu biểu cho bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức của đảng bộ từ đại hội Đảng các cấp trong thời gian tới, cần quán triệt sâu sắc và thực hiện đúng các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác nhân sự và bầu cử cấp ủy.

/ / Xem tiếp

Chỉ thị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

Sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 26-3-2004 của Bộ Chính trị (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 36), công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài có nhiều tiến bộ và đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào việc tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; cổ vũ, động viên người Việt Nam ở nước ngoài nâng cao ý thức tự hào dân tộc, lòng yêu nước, gắn bó với quê hương đất nước, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, vươn lên trong cuộc sống, hội nhập vào nước sở tại.

VIDEO