Thứ Hai, 16/9/2019
Cách làm mới sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ tỉnh Bắc Giang
24/8/2019 14:23' Gửi bài này In bài này
Các tập thể, cá nhân được biểu dương tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Nguồn: dangcongsan.vn

Cách làm mới sáng tạo và những kết quả bước đầu

Ngay từ đầu khóa, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ động xây dựng chương trình hành động toàn khóa, trong đó hết sức coi trọng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ đã chủ động, tích cực, sáng tạo trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị, về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vừa bảo đảm theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, vừa sát với tình hình thực tế của tỉnh.

Căn cứ Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, hằng năm Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các kế hoạch cụ thể. Chương trình hành động số 22-CTr/TU thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được ban hành từ ngày 22-10-2016 đã xác định rõ nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong cả giai đoạn 2016 - 2020, chỉ rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân từng đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thực hiện Chỉ thị. Hằng năm, xây dựng kế hoạch cụ thể gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII để tổ chức thực hiện. Đây là cách triển khai chủ động, sáng tạo, gắn chặt với tình hình thực tế của tỉnh, được cán bộ, đảng viên đón nhận và nghiêm túc thực hiện. 100% các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh đã hoàn thành việc xây dựng, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo cần thiết để thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và tổ chức quán triệt, triển khai với nhiều biện pháp linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, tiêu biểu như các huyện ủy Lạng Giang, Tân Yên, Yên Thế, Hiệp Hòa, Đảng ủy Các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh và Thành ủy Bắc Giang...

1- Cụ thể hóa từng nội dung và triển khai trong tất cả các cấp, các ngành

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch chỉ đạo trong toàn Đảng bộ tỉnh, chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn cụ thể nội dung học tập và cách thức tiến hành học tập chuyên đề trong năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; và chuyên đề trong năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào sinh hoạt hằng tháng tại chi bộ, cơ quan, đơn vị; gắn với các nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng, kết hợp với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành. Nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được cụ thể hóa vào từng nội dung, như bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng để phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị; về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu theo hướng bổ sung các chuẩn mực mới, như tính khoa học, sự linh hoạt, nhạy bén...; về xây dựng đạo đức trung thực, lối sống lành mạnh; xây dựng đoàn kết thống nhất trong từng tổ chức đảng... Các nội dung này được cụ thể hóa vào hoạt động của từng tổ chức đảng, vào kế hoạch cụ thể của từng cá nhân cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đối với cán bộ làm lãnh đạo, quản lý.

Việc đăng ký làm theo Bác được cụ thể hóa qua việc lựa chọn một số nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn 05 vấn đề trọng tâm, năm 2019 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra 07 nhiệm vụ trọng tâm trong Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tập trung chỉ đạo ngay từ đầu năm. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc cũng lựa chọn từng nội dung cụ thể, như Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đã chỉ đạo các cấp ủy cơ sở trực thuộc tập trung thực hiện tốt phương châm “Làm theo Bác”, những việc cần làm ngay về “Tăng năng suất lao động; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tình yêu thương vì con người”; Huyện ủy Lục Nam chọn nội dung “tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” làm một trong 10 nhiệm vụ trọng tâm của Huyện ủy năm 2018; Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Yên chỉ đạo các đơn vị trong huyện xây dựng các mô hình điểm về “Quỹ tiết kiệm tương thân tương ái” tại Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; mô hình “Nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân tại Bệnh viện Đa khoa huyện”; mô hình cứng hóa đường giao thông nông thôn ở Đảng bộ xã Đại Hóa; thực hiện làm theo Bác gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới; Huyện ủy Lạng Giang chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc phối hợp các đoàn thể chính trị - xã hội huyện tổ chức Hội thảo chuyên đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”...

Thông qua việc đăng ký làm theo Bác, mỗi tập thể và cá nhân lựa chọn từ 01 đến 02 việc làm theo gắn với nhiệm vụ cụ thể của cấp ủy, cơ quan, đơn vị, bản thân. Kết quả, toàn tỉnh có 7.776 việc của tập thể, 331.900 việc của đảng viên và hàng trăm nghìn việc của đoàn viên, hội viên đăng ký; 10/10 huyện, thành phố đăng ký 460 nhiệm vụ trọng tâm, việc bức xúc, nổi cộm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và chỉ đạo giải quyết dứt điểm; các cơ quan, đơn vị, các xã, phường, thị trấn đăng ký giải quyết 3.623 vụ việc, tập trung vào các nội dung, như thực hành tiết kiệm, thực hiện tốt Quy chế Văn hóa công sở, nâng cao chất lượng công việc được giao, trung thực, gương mẫu, không suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân... Năm 2018 tỷ lệ số vụ, việc được giải quyết đạt trên 97%. 100% số cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh xây dựng kế hoạch cá nhân làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 624-CV/TU, ngày 01-3-2017, về thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, trong đó quy định rõ: trong sinh hoạt chi bộ hằng tháng, mỗi đảng viên phải tự đối chiếu với 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để tự giác kiểm điểm; chi ủy gợi ý kiểm điểm đối với các đảng viên nếu thấy có biểu hiện vi phạm; đảng viên có vi phạm mà không được chi bộ, cấp ủy đảng trực tiếp quản lý phát hiện, gợi ý kiểm điểm, phê bình thì chi bộ, cấp ủy đảng cấp đó phải chịu hình thức kỷ luật của Đảng.

2- Đẩy mạnh tuyên truyền

Năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến với chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, với 243 điểm cầu trên địa bàn tỉnh với 58.233 đại biểu tham dự. Một số đơn vị tổ chức tốt hội nghị học tập, tập huấn chuyên đề, như các huyện Tân Yên, Yên Thế tổ chức học tập chuyên đề năm 2018 bằng hình thức trực tuyến ở điểm cầu cấp huyện và 100% số đảng ủy cấp xã; huyện Hiệp Hòa tổ chức hội nghị chuyên đề mời báo cáo viên Trung ương. Các địa phương Tân Yên, Lạng Giang, Yên Thế, thành phố Bắc Giang có cách làm sáng tạo, hiệu quả, như tổ chức cho học viên, đoàn viên, học sinh thăm quan thực tế, kết nạp đoàn viên, đội viên tại nhà truyền thống và khu di tích lịch sử trên địa bàn; tổ chức sinh hoạt ngoại khóa, hành trình về nguồn, giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ.

Việc tuyên truyền trên hệ thống thông tin truyền thông của tỉnh được triển khai thông qua nhiều hình thức. Trên 8.000 bản tin sinh hoạt chi bộ được phát hành tới các chi bộ trong Đảng bộ tỉnh. Trong 2 năm, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã thực hiện gần 300 tin, bài; duy trì và nâng cao chất lượng phát sóng chuyên mục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” mỗi tháng 2 số. Báo Bắc Giang đăng tải trên 350 tin, bài, ảnh tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Riêng từ tháng 5-2018 đến tháng 5-2019 có gần 100 tác phẩm, nhiều tin, bài viết hay có tác dụng cổ vũ, động viên và nhân rộng điển hình tiêu biểu, như: “Việc tốt lan tỏa ở Sơn Động”; “Dấu ấn những trang nhật ký”; “Vạn dặm rừng sâu “cõng” cây dược liệu về đồng đất quê hương”; “Việc nhỏ, ý nghĩa lớn”... Trong năm 2018, Hội Văn học  - Nghệ thuật tỉnh tổ chức 4 trại sáng tác về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, mỗi trại thu hút được 30 - 100 hội viên với khoảng 200 tác phẩm ở các loại hình; tổ chức 03 cuộc tọa đàm, xuất bản 04 cuốn sách... Trường Chính trị tỉnh và trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố kịp thời cập nhật các tài liệu mới. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị trường học lồng ghép nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các bài giảng, sinh hoạt ngoại khóa, chào cờ đầu tuần.

3- Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến

Từ kinh nghiệm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá, rút kinh nghiệm và xác định việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến là nội dung quan trọng góp phần thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở Đảng bộ tỉnh. Ngoài việc phát hiện điển hình từ phong trào thi đua yêu nước, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị  - xã hội tiến hành lựa chọn những tập thể và cá nhân tiêu biểu để chỉ đạo xây dựng thành điển hình, cuối năm đánh giá kết quả thực hiện. Năm 2018, mỗi huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc lựa chọn ít nhất 1/3 số cấp trưởng của cấp ủy, cơ quan, đơn vị trực thuộc cấp mình quản lý để xây dựng điển hình người đứng đầu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; mỗi cấp ủy, chi bộ, cơ quan, đơn vị chọn ít nhất 2 đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là những cá nhân tiêu biểu để bồi dưỡng, xây dựng thành điển hình. Một số đơn vị cấp huyện tiêu biểu trong xây dựng các điển hình tiên tiến của tập thể và nhân dân làm theo gương Bác đã tích cực chỉ đạo đăng ký việc làm mới của người đứng đầu, như thành phố Bắc Giang xây dựng 364 việc mới của người đứng đầu; huyện Lục Nam có 806 đồng chí xây dựng điển hình tiên tiến; huyện Lạng Giang có 43 đồng chí huyện ủy viên, lãnh đạo các cơ quan, phòng, ban huyện xây dựng điển hình tiên tiến... Định kỳ hằng quý, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy báo cáo kết quả việc xây dựng điển hình về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) để tổng hợp, định hướng tuyên truyền.

Quá trình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, như Đảng ủy Các cơ quan tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn các chi, đảng bộ trực thuộc xây dựng các điển hình tiên tiến với hàng trăm tập thể, cá nhân đăng ký. Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện với chủ đề cụ thể “Xây dựng, biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác”, “Mỗi cấp ủy viên xây dựng một điển hình tiên tiến, mỗi đảng viên làm một việc tốt tiêu biểu”. Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh chỉ đạo các cấp hội trong tỉnh lựa chọn, duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoặc xây dựng mới 1 hoạt động/loại hình làm theo Bác...

4- Tăng cường kiểm tra, giám sát

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị thành một nội dung quan trọng trong thực hiện kế hoạch hằng năm, đồng thời chỉ đạo các cấp ủy khi xây dựng kế hoạch phải đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị thành một nội dung trong kế hoạch của cấp mình. Năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập 10 đoàn giám sát do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm trưởng đoàn tiến hành giám sát việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đối với 15/15 ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đối với các đảng bộ trực thuộc; tổ chức sơ kết đánh giá kết quả năm 2018 và nhìn lại 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tuy nhiên, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị cũng còn một số hạn chế:

Thứ nhất, việc triển khai ở một số nơi còn hình thức, chưa tự giác, các buổi học tập, quán triệt nghị quyết vẫn còn tình trạng sáng đông, chiều vắng; công tác tuyên truyền chưa chú trọng đến các điển hình tiên tiến; “xây” ở nhiều nơi chưa gắn liền với “chống”; nể nang trong đấu tranh, chỉ đạo, xử lý; nhiều việc còn thụ động, đợi cấp trên chỉ đạo; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chưa quyết liệt...

Thứ hai, một số cấp ủy, đơn vị, cán bộ, đảng viên nhận thức chưa thật sự sâu sắc, đầy đủ, toàn diện về nhiệm vụ học tập, nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, dẫn đến việc triển khai ở một số nơi chưa rõ việc, còn biểu hiện sao chép của cấp trên và của các đơn vị bạn; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, việc lồng ghép thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở một số đơn vị chưa tốt. Nội dung chương trình, kế hoạch thực hiện còn chung chung; chưa xác định rõ nội dung trọng tâm, khâu đột phá, vấn đề nổi cộm, bức xúc, những nhiệm vụ cần làm ngay và thường xuyên theo lộ trình gắn với thực tế đơn vị để tập trung lãnh đạo thực hiện.

Thứ ba, một số cấp ủy cơ sở, chi bộ chưa thực hiện nền nếp việc tự phê bình, phê bình theo 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong sinh hoạt định kỳ.

Thứ tư, việc nêu gương của cán bộ, đảng viên ở một số nơi chưa nghiêm, chưa thường xuyên, chưa gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; việc phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo có mặt còn hạn chế.

Một số giải pháp chủ yếu thời gian tới

Một là, tiếp tục gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, các phong trào thi đua và thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; gắn với việc giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm hoặc còn hạn chế, yếu kém ở địa phương, cơ quan, đơn vị theo hướng rõ việc, rõ người chịu trách nhiệm và rõ thời gian hoàn thành nhiệm vụ.

Hai là, tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ba là, đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các hình thức đa dạng, sinh động. Duy trì nghiêm việc giảng dạy nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các nhà trường, trường chính trị tỉnh, trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố; quan tâm tổ chức các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ.

Bốn là, kiên trì, kiên quyết khắc phục tính hình thức trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên cơ sở rà soát, bổ sung các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các ngành, cơ quan, đơn vị, gắn với thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9-6-2014, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và trách nhiệm cụ thể của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ.

Năm là, tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên có những biểu hiện suy thoái, biến chất, nhất là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống./.

Khuất Thị Thanh PhongTrường Chính trị tỉnh Bắc Giang

Video