Chủ Nhật, 16/12/2018
Tỉnh Quảng Bình tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII
15/8/2017 8:30' Gửi bài này In bài này
Hội thi Bí thư chi đoàn giỏi được Huyện đoàn tổ chức hàng năm, nhằm nâng cao kỹ năng cho thủ lĩnh đoàn cơ sở - Ảnh: quangbinh.vn

Ngay từ khi mới thành lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã xác định: Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Để đảm đương được vai trò lãnh đạo, Đảng phải vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, ra sức nâng cao trình độ trí tuệ, năng lực lãnh đạo.

Thấm nhuần lời dạy của Người, trong những năm qua, cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị với nhiều giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng; giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” và các luận điệu xuyên tạc, bịa đặt, vu khống của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội; nắm diễn biến tư tưởng, phân tích, dự báo tình hình, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vấn đề nổi lên, không để xảy ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, từng bước đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, củng cố niềm tin trong Đảng bộ và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng ở Quảng Bình vẫn còn có một số yếu kém, hạn chế, như: Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở một số tổ chức đảng chưa được chú trọng thường xuyên; nội dung chưa đa dạng, phong phú. Sự suy thoái về đạo đức, lối sống, chủ nghĩa cá nhân, cục bộ, bè phái, biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, thiếu tinh thần trách nhiệm trước công việc, vô cảm trước nhân dân vẫn còn diễn ra ở một bộ phận cán bộ, đảng viên. Việc nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, xử lý những vấn đề phức tạp phát sinh từ thực tiễn có mặt, có thời điểm còn lúng túng, thiếu kịp thời; chưa phát huy hiệu quả vai trò của nhân dân trong tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” có mặt còn chậm. Công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch có mặt còn thiếu sắc bén, tính thuyết phục chưa cao.

Đội ngũ cán bộ ở Quảng Bình còn có một số hạn chế, tình trạng một số cán bộ, kể cả có những cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành, địa phương, đơn vị nói không đi đôi với làm, nói một đằng, làm một nẻo hoặc nói nhiều, làm ít; nói hay làm dở; nhiều công việc được phân công triển khai chậm trễ, trì trệ, sức ỳ lớn, hiệu quả thấp. Tình trạng sợ trách nhiệm cá nhân, giải quyết công việc thiếu kịp thời, để dây dưa, kéo dài hoặc không đủ khả năng giải quyết, khi không hoàn thành nhiệm vụ lại đổ lỗi trách nhiệm lẫn nhau, gây khó khăn cho việc xử lý, làm ảnh hưởng, cản trở đến sự phát triển của tỉnh, làm mất niềm tin của nhân dân và doanh nghiệp, ảnh hưởng đến sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền. Để khắc phục những hạn chế đó, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình xác định chủ đề năm 2016, cũng là phương châm hành động xuyên suốt trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 là: “Tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, biến lời nói thành hành động”. Thực hiện phương châm đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình ban hành Quy định số 01-QĐ/TU về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, qua đó để phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu trong quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời, từng bước soát xét, chấn chỉnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, tạo chuyển biến tích cực và sức bật mới trong công tác cán bộ, làm cơ sở, căn cứ xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu, tạo sự ràng buộc trách nhiệm chính trị và pháp lý đối với cán bộ các cấp trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Có thể nói, đây là việc làm hết sức quan trọng và cần thiết, là bước tiến mới trong công tác cán bộ nói riêng và công tác xây dựng Đảng nói chung ở Quảng Bình nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Sau một năm thực hiện, Quy định số 01-QĐ/TU góp phần quan trọng nâng cao chất lượng công tác cán bộ, củng cố niềm tin của nhân dân, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế, nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là của người đứng đầu, giải quyết tốt nhất, nhanh nhất, đạt hiệu quả cao nhất các công việc của người dân và doanh nghiệp, góp phần đẩy nhanh sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (sau đây viết tắt là Nghị quyết) được Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) quyết định ban hành như một luồng gió mới củng cố thêm quyết tâm chính trị của Đảng bộ tỉnh Quảng Bình trong công tác xây dựng Đảng. Nghị quyết thể hiện rõ quan điểm nhất quán của Đảng ta là: nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật; thẳng thắn chỉ ra một cách có hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và xác định rõ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp với những điểm nhấn quan trọng. Nghị quyết được cán bộ, đảng viên tỉnh Quảng Bình đón nhận, đồng tình và đặt nhiều kỳ vọng vào kết quả thực hiện, nhất là việc ban hành Nghị quyết cùng đồng thời thực hiện song hành với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị, khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đang thực hiện phương châm hành động trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 là: “Tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, biến lời nói thành hành động”.

Với mục tiêu nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện, đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, trách nhiệm, năng lực, có động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân, thực sự là cán bộ của dân, phục vụ nhân dân; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến tích cực về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình xây dựng kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chính, đó là:

Thứ nhất, về công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức trong toàn Đảng bộ tỉnh về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để có chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả. Nêu cao tính tiên phong gương mẫu của tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Đảng; cụ thể hóa việc xây dựng chuẩn mực đạo đức về mối quan hệ của cán bộ, đảng viên với tổ chức đảng, với nhân dân và thực hiện nghiêm túc Quy định số 01-QĐ/TU, ngày 3-3-2016, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu các cấp phải xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát, khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân; tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện phong cách làm việc khoa học, cụ thể, sâu sát cơ sở cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ. Khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; coi trọng việc nêu gương người tốt, việc tốt, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, nhất là cán bộ lãnh đạo và đảng viên ở cơ sở. Chú trọng tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng thông qua tổ chức các hội nghị báo cáo viên cấp ủy, tổ chức hội thảo khoa học, nghiên cứu lý luận... và chỉ đạo các cơ quan báo chí, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ sáng tác tác phẩm, có nhiều bài viết sắc bén đấu tranh, phản bác có hiệu quả đối với các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, tập trung xử lý đứt điểm các vấn đề phức tạp nổi lên, giải quyết kịp thời các vụ việc lợi dụng tôn giáo, lợi dụng sự cố môi trường biển để gây rối an ninh trật tự, tụ tập đông người, cản trở giao thông làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo chí, xuất bản, in-tơ-nét, mạng xã hội. Chủ động giao ban, gặp mặt báo chí địa phương và các cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn để kịp thời định hướng dư luận xã hội, cung cấp thông tin theo quy định hoặc đột xuất.

Triển khai thực hiện tốt các chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; về chấn chỉnh và tăng cường kỷ luật, xiết chặt kỷ cương hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; phong trào xây dựng “văn hóa công sở, cơ quan, đơn vị văn hóa”, các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện có hiệu quả chủ đề hành động xuyên suốt trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Tỉnh ủy.

Thứ hai, về cơ chế, chính sách. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện và thực hiện nghiêm cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức, có quyền, theo hướng quyền hạn đến đâu trách nhiệm đến đó; phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm tập thể, cá nhân trong từng công đoạn giải quyết công việc và có chế tài xử lý nghiêm những hành vi vi phạm. Tập trung làm tốt khâu đánh giá cán bộ, coi đây là một trong những nhiệm vụ then chốt trong công tác cán bộ. Kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức đối với cán bộ làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu.

Đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng; rà soát, sửa đổi, hoàn thiện các quy định nhằm tăng cường quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên; khắc phục những bất hợp lý trong công tác cán bộ nhằm bảo đảm nguyên tắc bình đẳng, tổng thể, liên thông giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị và chấn chỉnh, khắc phục tình trạng kén chọn vị trí, chức danh trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Rà soát, hoàn thiện các quy định, văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, điều hành bảo đảm công khai, minh bạch, góp phần xóa bỏ cơ chế “xin - cho”, “duyệt - cấp”, từ đó, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, trục lợi trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, vốn đầu tư, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài chính, ngân hàng, thuế, hải quan, phân bổ, quản lý và sử dụng biên chế... Chú trọng nắm tình hình và giải quyết tốt vấn đề chính trị hiện nay; chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các đối tượng chống đối, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị.

Thứ ba, về kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng. Xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân ban hành văn bản không đúng, không phù hợp hoặc thực hiện không nghiêm túc các nội dung nghị quyết, kết luận của Đảng; khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân thực hiện có hiệu quả. Cụ thể hóa và thực hiện quy định xử lý những tập thể, cá nhân suy thoái nghiêm trọng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có lời nói và việc làm biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nghiêm trọng. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức đảng phải chịu trách nhiệm nếu không kịp thời phát hiện hoặc phát hiện mà chậm xử lý đối với các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, điều tra và các cơ quan tư pháp để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xử lý nghiêm minh đối với những cán bộ sai phạm theo quy định của pháp luật. Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án phức tạp được dư luận xã hội quan tâm và công khai kết quả xử lý. Bên cạnh đó, phải thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định; cơ quan đề xuất đề bạt, bổ nhiệm cán bộ phải tiến hành thẩm định, xác minh, đánh giá tính trung thực của việc kê khai tài sản, thu nhập và công khai theo quy định.

Thứ tư, phát huy vai trò của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Quán triệt và thực hiện nghiêm quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và quy định về việc Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, của nhân dân, báo chí và công luận trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra; trước mắt là tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề bức xúc của nhân dân. Xây dựng và thực hiện quy định về việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với cơ quan, cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp; có hình thức xử lý đối với những tổ chức, cá nhân có chỉ số hài lòng thấp. Xây dựng và thực hiện cơ chế bảo vệ, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh phòng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, phòng, chống tham nhũng, lãng phí./.

Hoàng Đăng QuangỦy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình

Video