Thứ Hai, 16/9/2019
Sư đoàn 304 (Quân đoàn 2) - Thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
11/2/2013 23:5' Gửi bài này In bài này

Sư đoàn 304 có vinh dự là một trong những sư đoàn chủ lực đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, đã góp phần quan trọng trong thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Trải qua 63 năm kể từ ngày thành lập (10-3-1950 - 10-3-2013), đơn vị đã khẳng định sự trưởng thành, lớn mạnh mọi mặt, được suy tôn “sư đoàn thép” của Quân đội nhân dân Việt Nam. Bằng trí tuệ, sự hy sinh gian khổ, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 304 đã xây dựng nên truyền thống “Đoàn kết - Kiên cường - Cơ động - Đánh thắng”.

1 - Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 317 - CT/QƯTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được triển khai gắn liền với quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và nhiệm vụ xây dựng Sư đoàn điểm vững mạnh toàn diện. Đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 304 luôn nêu cao ý thức trách nhiệm trong xây dựng đơn vị, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị nói trên chặt chẽ, nghiêm túc, đạt hiệu quả cao. Mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng,… trong toàn Sư đoàn nhận thức sâu sắc về nội dung cơ bản, ý nghĩa, giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và những nội dung cơ bản trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

Hằng năm, 100% cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên trong Sư đoàn đều có bản đăng ký phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức lối sống, trọng tâm đi vào đổi mới phương pháp, tác phong công tác, nâng cao ý thức trách nhiệm và chất lượng thực hiện nhiệm vụ, chấm dứt vụ việc nghiêm trọng; tiếp tục thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí trong sử dụng ngân quỹ, tài sản của cơ quan, đơn vị; đổi mới hình thức sơ kết, tổng kết theo hướng tiết kiệm, văn hóa, lành mạnh, hạn chế thấp nhất vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và quy định của đơn vị. 

Căn cứ vào kế hoạch của cấp trên, các cơ quan, đơn vị tổ chức học tập, quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung của các chỉ thị; tổ chức nghiên cứu các chuyên đề, tài liệu về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đưa các nội dung, chuyên đề vào chương trình, kế hoạch giáo dục chính trị thường xuyên. Các cơ quan, đơn vị trong Sư đoàn đã sáng tạo và đổi mới nhằm đa dạng hóa nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kết hợp giữa tuyên truyền với quán triệt tập trung và giáo dục thông qua sinh hoạt chính trị, văn hóa; tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh nội bộ, tuyên truyền trực quan (pa-nô, áp-phích, khẩu hiệu,…); đặc biệt cổ động nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các phương tiện thông tin đại chúng tạo được sức lan tỏa sâu, rộng trong và ngoài đơn vị. Chủ động gắn kết quả thực hiện Cuộc vận động với xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, các tổ chức đoàn thể vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Định kỳ hằng tháng, quý, 6 tháng và cả năm đều có sơ kết, đánh giá nội dung lãnh đạo thực hiện việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong sinh hoạt cấp ủy đều có nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện của từng đảng bộ, chi bộ và từng cán bộ, mỗi đảng viên.

Từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 317 của Thường vụ Quân ủy Trung ương đến nay, các cơ quan, đơn vị trong Sư đoàn đã có sự chuyển biến thêm về nhận thức, ý thức sâu sắc hơn về nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; khơi dậy được tính chủ động, sáng tạo, tự giác của bộ đội; tạo được bầu không khí dân chủ, cởi mở, đoàn kết rộng rãi trong đơn vị và giữa cấp trên với cấp dưới, giữa bộ đội với nhân dân; ý thức chấp hành pháp luật, kỷ cương ở mọi nơi, mọi lúc ngày càng được nâng cao và niềm tự hào với sự vinh danh “Anh bộ đội Cụ Hồ”.

Các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ Sư đoàn 304 luôn chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt và nâng cao tính đấu tranh tự phê bình và phê bình, không né tránh, giấu diếm khuyết điểm; thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí; chủ động đấu tranh ngăn ngừa không để các tệ nạn xã hội, mặt trái cơ chế thị trường xâm nhập vào đơn vị. Nhờ vậy, đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về năng lực lãnh đạo, chỉ huy đơn vị. Các tổ chức quần chúng trong đơn vị không ngừng được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, quản lý quân số, rèn luyện kỷ luật ngày càng được nâng cao. Việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của các cấp về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã phát huy tác dụng, hiệu quả thiết thực và đi vào thực tiễn đời sống và trong công tác ở các cơ quan, đơn vị trong Sư đoàn. Từ cán bộ, đảng viên đến quần chúng đều có những chuyển biến tốt về ý thức trách nhiệm, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực tu dưỡng, rèn luyện phương pháp, tác phong công tác, không mơ hồ, ảo tưởng, mất cảnh giác trước luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện sai trái trong cơ quan, đơn vị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn những hạn chế như: nhận thức về nội dung, vai trò, ý nghĩa của các chỉ thị, nghị quyết ở một số ít cán bộ, đảng viên chưa sâu dẫn đến chất lượng, hiệu quả đạt được trong công tác ở một số đơn vị chưa cao. 

Công tác tham mưu với lãnh đạo, chỉ huy và tổ chức kiểm tra, đôn đốc thực hiện của cơ quan có lúc chưa sâu sát cụ thể. Việc lồng ghép giữa tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua và cuộc vận động khác có lúc chưa thật khoa học, nhịp nhàng; tinh thần tự học, tự rèn của một số cán bộ, chiến sĩ còn ở mức độ thấp. Bản thu hoạch của đảng viên vẫn còn hiện tượng sao chép, viết chung chung, dàn trải, thiếu cụ thể, liên hệ chưa sát với chức trách, nhiệm vụ của từng cá nhân; hoạt động tuyên truyền, nhất là tuyên truyền gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các phương tiện thông tin đại chúng chưa nhiều. Nội dung tuyên truyền về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn đơn giản, số lượng bài viết về gương cán bộ, đảng viên còn ít. 

2 - Để nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, lãnh đạo Sư đoàn 304 xác định, cần tập trung thực hiện một số giải pháp:

Trước hết, cấp ủy đảng các cấp tổ chức quán triệt cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhận thức sâu sắc hơn nữa giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống; ngăn chặn và hạn chế đến mức thấp nhất hiện tượng vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội. Tạo sự thống nhất cao về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như việc học làm người; coi đó là công việc thường xuyên, hằng ngày và là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải gắn liền với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ IX, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về Những vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay; giải quyết có hiệu quả những vấn đề tư tưởng, kỷ luật nảy sinh trong cơ quan, đơn vị.

Hai là, nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, quần chúng, phát huy vai trò gương mẫu của cấp ủy viên, cán bộ chủ trì, người đứng đầu cơ quan, đơn vị; gắn với việc đôn đốc, kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng. Cấp ủy các cấp phải đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường kỳ của chi bộ và đảng bộ cơ sở. Định kỳ 6 tháng phải tổ chức rút kinh nghiệm; lấy kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh làm một tiêu chí quan trọng trong đánh giá tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. 

Đội ngũ cán bộ, đảng viên là lực lượng nòng cốt trong xây dựng cấp ủy trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, do vậy, mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng trong các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục nêu cao ý thức tự giác, có ý chí và quyết tâm cao; phát huy tốt vai trò của các tổ chức trong quản lý, giáo dục, bồi dưỡng đối với từng cá nhân, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cán bộ chủ trì các cấp. Tích cực tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; quan tâm xây dựng đơn vị, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của bộ đội; thực sự là tấm gương sáng để quần chúng noi theo.

Ba là, để việc học tập, làm theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt hiệu quả cao, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, các cấp ủy đảng cần chú trọng lãnh đạo kết hợp tốt việc tổ chức học tập, làm theo với công tác xây dựng Đảng và các cuộc vận động, các phong trào thi đua; phát huy sức mạnh tổng hợp của mọi tổ chức, cá nhân trong đơn vị, nhất là của bộ phận giúp việc và cơ quan chính trị các cấp. Gắn việc rèn luyện kỷ luật quân đội, chấp hành pháp luật Nhà nước ý thức công dân với xây dựng nền nếp chính quy; khắc phục triệt để “khâu yếu, mặt yếu” trong từng lĩnh vực công tác, chủ động tham mưu, đề xuất cho cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy đề ra biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 317 của Thường vụ Quân ủy TW một cách thiết thực, hiệu quả; phê bình, uốn nắn các nhận thức lệch lạc, các việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm; tích cực đấu tranh với các quan điểm sai trái, các biểu hiện quan liêu, tham ô, lãng phí.

Thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nội dung có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với nhiệm vụ xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, nâng cao bản lĩnh chính trị, sức mạnh quân đội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra./.

Huy Tuấn

Video