Thứ Hai, 16/9/2019
Phú Yên tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
30/1/2013 18:4' Gửi bài này In bài này

Ngay sau khi Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 07-11-2006, của Bộ Chính trị khóa X về tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên đã khẩn trương xây dựng kế hoạch quán triệt, thực hiện; xác định mục tiêu, nội dung và các bước triển khai thực hiện Cuộc vận động; thành lập Ban Chỉ đạo Cuộc vận động cấp tỉnh và chỉ đạo thành lập bộ phận thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo. Đối với cấp huyện (tương đương), trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cũng triển khai thực hiện Chỉ thị số 06 như cấp tỉnh. Thông qua việc tổ chức học tập, quán triệt các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Người, các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã tự đề ra tiêu chí phấn đấu rèn luyện, nhất là việc đưa nội dung Cuộc vận động vào sinh hoạt thường kỳ của chi bộ đã góp phần tác động đến tư tưởng, tình cảm, đến cách nghĩ, cách làm của nhiều cán bộ, đảng viên.

Nét nổi bật trong triển khai thực hiện Cuộc vận động thời gian qua là nhiều địa phương, cơ sở đã có nhiều cách làm hay, xây dựng các mô hình mới, đem lại hiệu quả cao,  như tổ chức chào cờ đầu tuần gắn với việc học tập dưới cờ các tác phẩm, các bài nói, bài viết của Người và mẩu chuyện về Người; tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân,… Tiêu biểu nhất là huyện Sông Hinh, địa phương đầu tiên của tỉnh tổ chức và duy trì nghiêm túc việc chào cờ Tổ quốc đầu tuần. Mô hình này được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo nhân ra diện rộng cả tỉnh và duy trì nền nếp cho đến nay.

Với những việc làm thiết thực, cụ thể nêu trên, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở Phú Yên ngày càng có sức lan tỏa lớn, góp phần cổ vũ cán bộ, đảng viên rèn luyện phẩm chất đạo đức, xây dựng lối sống trong sạch, lành mạnh, nâng cao ý thức, trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của  Đảng,  trong  khi  chờ  Bộ  Chính  trị chỉ đạo cụ thể và dựa trên cơ sở tổng kết 4 năm (2007 - 2010) thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh kịp thời ban hành Công văn số 35-CV/BCĐ, ngày 28-01-2011 chỉ đạo các cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc, các hội, đoàn thể tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong năm 2011 với 6 nội dung cụ thể theo hướng chuyển từ “học tập là chính” sang “làm theo là chính”, bảo đảm sự liên tục trong triển khai thực hiện Cuộc vận động ở địa phương.

Khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011, về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Ban Bí thư Ban hành Kế hoạch số  03-KH/TW về triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã khẩn trương xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện trong toàn Đảng bộ, bảo đảm bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương và phù hợp với tình hình thực tiễn ở tỉnh; thành lập bộ phận giúp việc, xây dựng quy chế hoạt động, phân công các thành viên thực hiện nhiệm vụ theo chức năng; tổ chức hội nghị quán triệt cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo toàn tỉnh; chỉ đạo cấp ủy cấp dưới xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện.

Năm 2012, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức lớp học tập, quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” và tác phẩm “Đường kách mệnh” cho cán bộ lãnh đạo toàn tỉnh. Sau lớp cấp tỉnh, cấp huyện (tương đương) tiếp tục mở lớp quán triệt các chuyên đề cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo và đội ngũ báo cáo viên cấp mình. Tuyệt đại bộ phận các địa phương, cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong tỉnh đã đưa nội dung Chỉ thị số 03-CT/TW thành nội dung hoạt động của cấp ủy, chính quyền, hội, đoàn thể; xây dựng và hoàn chỉnh chuẩn mực đạo đức, lối sống, tác phong cán bộ, công chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Tiếp tục duy trì các mô hình tốt; đồng thời triển khai một số việc làm mới có tính tích cực, mang lại hiệu quả, như mô hình quân dân y kết hợp, mái ấm biên cương của đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh đã góp phần chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, chia sẻ những khó khăn về vật chất và tinh thần của các chiến sĩ nơi hải đảo xa xôi của Tổ quốc; Sở Nội vụ thành lập Tổ thanh tra, kiểm tra chấn chỉnh tình trạng cán bộ, công chức, viên chức la cà quán xá trong giờ làm việc, bước đầu đã tạo tác dụng tốt trong việc chấp hành thời gian làm việc của cán bộ, công chức; Đoàn Thanh niên, với công trình, phần việc thanh niên làm theo lời Bác, góp phần giúp nhiều gia đình khó khăn ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao đời sống vật chất, tinh thần,...

Đến nay, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng lan tỏa rộng rãi và đi vào chiều sâu. Các cơ quan thông tin đại chúng trong tỉnh đã kịp thời xây dựng chuyên trang, chuyên mục về học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người gắn với các chuyên mục xây dựng Đảng, góp phần đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người đến với đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó, giúp ban thường vụ các cấp ủy và lãnh đạo các ngành phát hiện, nhân rộng các tập thể và cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cùng với các cơ quan báo chí, ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh thông qua các hoạt động chuyên ngành đã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, cổ động về học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người, tạo nên sức mạnh tổng hợp, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh thực hiện quyết tâm chính trị, xây dựng nền tảng đạo đức, nền tảng văn hóa, tinh thần theo tư tưởng và tấm gương đạo đức của Người.

Việc  học  tập  và  làm  theo  tấm  gương đạo đức Hồ Chí Minh còn được đưa vào hệ thống giáo dục và đào tạo của địa phương. Ngành giáo dục tỉnh đã chủ động đưa nội dung học tập đạo đức của Người vào các lớp bồi dưỡng chính trị hè cho giáo viên; tiếp tục thực hiện giảng dạy thí điểm nội dung tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào các ngành khoa học xã hội nhân văn, sư phạm; đưa nội dung các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người vào một số bộ môn khoa học xã hội ở các bậc học phổ thông từ năm học 2009 - 2010 cho đến nay. Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã, thành phố đưa các chuyên đề năm 2012 và việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW vào chương trình giảng dạy chính thức hệ sơ cấp chính trị, chương trình bồi dưỡng đảng viên mới và các chương trình tập huấn hằng năm của các hội, đoàn thể,...

Đối với thế hệ trẻ, Tỉnh ủy càng quan tâm đến việc giáo dục đạo đức, lối sống theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng và phổ biến các chuẩn mực đạo đức cho đoàn viên, thanh niên; nâng cao hiệu quả các phong trào hành động cách mạng của Đoàn đối với từng đối tượng, gắn với việc xác lập những nội dung thực hiện và có tiêu chí đánh giá cụ thể; triển khai thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên gắn với nâng cao chất lượng đoàn viên, chất lượng chi đoàn, đưa các nội dung học tập, làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách của Người trở thành một nội dung sinh hoạt định kỳ, thường xuyên ở cơ sở đoàn.

Đặc biệt, trong học tập tư tưởng của Người về phê bình và tự phê bình, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo đưa việc thực hiện quy chế chất vấn trong Đảng theo Quyết định số 158-QĐ/TW, ngày 12-5-2008, của Bộ Chính trị vào sinh hoạt hội nghị cấp ủy các cấp trong tỉnh và bước đầu đạt một số kết quả. Trên cơ sở nội dung chất vấn, một số cấp ủy đã chỉ đạo giải quyết kịp thời và đồng thời rà soát những mặt còn hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo của cơ quan, đơn vị để tập trung chỉ đạo giải quyết. Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, mới đây Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có “Thư ngỏ” gửi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong tỉnh góp ý đối với tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cá nhân các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Qua đó, đã có nhiều ý kiến góp ý xác đáng, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn bị tốt việc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4; rút kinh nghiệm và đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Phú Yên vẫn còn một số hạn chế nhất định, như công tác kiểm tra, giám sát ở nhiều cấp ủy cơ sở chưa kịp thời nên việc chỉ đạo khắc phục các mặt hạn chế còn chậm; một số cấp ủy, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch “làm theo” chưa sát thực tế, chưa bám sát vào kế hoạch, hướng dẫn cấp trên; việc đăng ký “làm theo” của một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa đầy đủ theo yêu cầu; một số chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị còn lúng túng trong việc xây dựng, bổ sung chuẩn mực đạo đức, nhất là cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; một số địa phương, đơn vị chưa tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc của địa phương, đơn vị mình; việc xây dựng các mô hình mới để triển khai thực hiện và việc tuyên truyền về các mô hình tốt còn chưa được chú trọng, làm hạn chế một phần kết quả việc học tập và làm theo.

Phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thời gian tới, Đảng bộ tỉnh Phú Yên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác; xác định rõ nhiệm vụ các năm tiếp theo là đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, trở thành ý thức tự giác trong toàn Đảng bộ và toàn xã hội, gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tiếp tục rà soát, xây dựng và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng chi bộ, cơ quan, đơn vị, gắn với thực hiện Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Lựa chọn một số vấn đề bức xúc thuộc lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, phong cách để chi bộ, đảng bộ bàn biện pháp chấn chỉnh, khắc phục, tạo chuyển biến tích cực, đẩy lùi, tiến tới giải quyết dứt điểm. Chú trọng công tác xây dựng điển hình, phát hiện, tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng những tập thể, cá nhân tiên tiến, những cách làm hay, sáng kiến tốt trên các phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời biểu dương, động viên những nhân tố tích cực, đồng thời phê phán, ngăn chặn những hiện tượng tiêu cực, lệch lạc, nói không đi đôi với làm, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị địa phương./.


Đào Tấn LộcỦy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên

Video