Thứ Hai, 16/9/2019
Thành ủy Đà Nẵng sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị
16/1/2013 16:42' Gửi bài này In bài này
Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy trình bày báo cáo sơ kết Chỉ thị 03-CT/TW tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, trong năm 2012, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị trong toàn Đảng bộ và đạt được những kết quả bước đầu quan trọng trong việc nâng cao nhận thức và chuyển biến trong làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của các cấp, các ngành, của đội ngũ cán bộ, đảng viên và toàn xã hội.

Biểu hiện rõ nét của những chuyển biến có được sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW thể hiện qua kết quả công tác xây dựng Đảng, nghiêm túc trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên được tăng cường; tỷ lệ đảng viên vi phạm giảm; trong phát huy dân chủ cơ sở, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh, phục vụ nhân dân và tổ chức ngày càng tốt hơn; trong nỗ lực tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp sức vào chương trình xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo và các chính sách về an sinh xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của thành phố…

Theo các đại biểu dự Hội nghị, sau khi tiếp thu Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn có liên quan của cấp trên, cấp ủy Đảng, chính quyền và Mặt trận, đoàn thể thành phố đã chủ động, phối hợp tổ chức thực hiện các nội dung của Chỉ thị số 03-CT/TW sát hợp với nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

Các đại biểu cũng cho rằng, một kết quả đáng kể nữa là trong xây dựng các mô hình, các cấp, các ngành đã lồng ghép với các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác của ngành, địa phương, đơn vị, cơ quan mình tổ chức gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; các địa phương, đơn vị cũng đã lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong đạo đức, lối sống và đề ra biện pháp để tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt điểm.

Theo đồng chí Nguyễn Minh Khâm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng, đã có nhiều phong trào, mô hình hay và tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các địa phương, đơn vị xuất hiện và tiếp tục được duy trì, nhân rộng như phong trào “Người tốt, việc tốt”, “Người đảng viên sống đẹp”, “Mỗi ngày làm một việc tốt vì dân”, chương trình “5 xây, 5 chống”, “Nuôi heo đất tiết kiệm”, “Tiếp sức đến trường”, “Xây dựng người cán bộ hội tiêu biểu, xuất sắc làm theo Bác Hồ”, “Xây dựng thế hệ trẻ giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng, có lối sống đẹp, có bản lĩnh văn hóa con người Việt Nam”…. mang lại kết quả thiết thực, cùng với nhiều tấm lòng, nghĩa cử cao đẹp vì cộng đồng đã tạo sức lan tỏa trong xã hội, thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của thành phố.

Bên cạnh kết quả đạt được, các đại biểu dự Hội nghị cũng đã phát biểu, nêu rõ những tồn tại, hạn chế cần nhanh chóng khắc phục. Đáng kể như vẫn còn một số cấp ủy, lãnh đạo địa phương, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng và quan tâm chỉ đạo đúng mức việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW; thiếu chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện Chỉ thị, đặc biệt là còn trông chờ vào sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; nhiều địa phương, đơn vị còn lúng túng trong xây dựng, bổ sung chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, đơn vị, tiêu chí đề ra còn chung chung, khó nhớ, khó thực hiện; việc tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký phấn đấu, rèn luyện theo tấm gương đạo đức của Bác và thực hiện chuẩn mực đạo đức đề ra một số nơi còn hình thức, thiếu kiểm tra, đánh giá thực hiện; việc hướng dẫn thực hiện Quy định về trách nhiệm tự giác đi đầu, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp chưa kịp thời, thiếu cơ chế để tổ chức Đảng và nhân dân kiểm tra; công tác tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 03 chưa thường xuyên, liên tục, nội dung chưa đủ sức lan tỏa để tăng cường nhận thức, niềm tin, tình cảm và động lực trong thực hiện…

Hội nghị cũng đã xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2013 là tập trung học tập phong cách quần chúng theo gương Bác; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp để cấp dưới và quần chúng noi theo. Đồng thời, trên cơ sở những nhiệm vụ mà Chỉ thị số 03 đã nêu ra cũng như Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể tập trung thực hiện 7 nhóm nhiệm vụ cụ thể như tổng kết năm 2012 và sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI; tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh chuẩn mực đạo đức phù hợp với yêu cầu thực tiễn, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị và hướng dẫn, chỉ đạo cán bộ, đảng viên đăng ký làm theo; đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành nội dung sinh hoạt thường xuyên, thành nền nếp trong sinh hoạt của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể; đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh dưới nhiều hình thức, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội; kịp thời biểu dương, khen thưởng và tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác…/.

Theo:cpv.org.vn

Video