Thứ Ba, 20/8/2019
Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị tại Nghệ An
4/12/2012 23:39' Gửi bài này In bài này
Đồng chí Đinh Thế Huynh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Baonghean.vn

Tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Thế Huynh ghi nhận và hoan nghênh những kết quả mà Đảng bộ, nhân dân Nghệ An đạt được sau khi triển khai chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị. Tỉnh Nghệ An đã có kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị, thành lập bộ phận giúp việc Ban Thường vụ; đã tổ chức quán triệt Chỉ thị sâu rộng trong toàn Đảng bộ; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, giao ban,… Vì vậy, cán bộ, đảng viên và nhân dân đã nhận thức sâu sắc hơn về tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu của Chỉ thị, về quyết tâm của Bộ Chính trị, về sự khác nhau giữa yêu cầu của “Cuộc vận động” ở giai đoạn trước với việc “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, về những điểm mới trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Những kết quả đạt được, điểm nổi bật của Nghệ An là đã tập trung chỉ đạo quyết liệt việc đăng ký làm theo Bác. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các tổ chức Đảng trong toàn tỉnh đánh giá những kết quả đạt được và chưa được trong thực hiện đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Ý thức tự giác giữ gìn, rèn luyện trong đạo đức, lối sống, tác phong, ứng xử hằng ngày của cán bộ, đảng viên bước đầu có chuyển biến tích cực, xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình về học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An và bộ phận giúp việc cấp ủy đã chủ động tham mưu cho cấp ủy ban hành hệ thống văn bản hướng dẫn khá toàn diện, đầy đủ; công tác kiểm tra, đôn đốc được quan tâm, nhờ vậy việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị trong năm 2012 đã được đẩy mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị nhận thức chưa sâu sắc về mục đích, yêu cầu thực hiện chỉ thị, dẫn đến tình trạng không ít đơn vị, cơ sở lúng túng, nhất là việc xây dựng tiêu chuẩn đạo đức và đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nội dung đăng ký làm theo chưa sát chủ đề, chức trách, nhiệm vụ; trong thực hiện Chỉ thị vẫn còn tâm lý “khoán” cho cơ quan tuyên giáo (tuyên huấn) làm là chính; việc phát hiện mô hình hay, nhân rộng điển hình chưa được nhiều; việc xác định những nội dung về học tập tấm gương đạo đức của Bác trong sinh hoạt định kỳ ở các chi bộ, trong đó có việc giám sát việc thực hiện chuẩn mực đạo đức, còn nhiều lúng túng.

Đồng chí Đinh Thế Huynh lưu ý: Năm 2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An cần xác định việc học tập, đặc biệt là làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương trong mọi việc làm, nhất là trong ứng xử với nhân dân; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, gắn việc thực hiện Chỉ thị 03 với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI với thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Tiếp tục phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của cấp ủy, vai trò là cơ quan thường trực của Ban Tuyên giáo và vai trò tham mưu, giúp việc của bộ phận giúp việc cấp ủy; tiếp tục nghiên cứu, hướng dẫn, bổ sung chuẩn mực đạo đức và đưa vào sinh hoạt định kỳ một cách thiết thực trong toàn Đảng bộ; quan tâm chỉ đạo tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá, các tác phẩm văn học nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; có kế hoạch kiểm tra và tăng cường công tác tự kiểm tra theo Điều lệ đối với việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW.

Đồng chí Đinh Thế Huynh cũng cho biết, Ban Tuyên giáo Trung ương đã chuẩn bị xong và đang trình xin ý kiến Ban Bí thư để ban hành Hướng dẫn tổng kết năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2013 thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, tài liệu “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” và hướng dẫn việc học tập chuyên đề của năm 2013 trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể tại các cơ quan, đơn vị và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân. Các tài liệu này sắp tới sẽ ban hành về địa phương để thực hiện.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Phan Đình Trạc: Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước và là quê hương Bác nên việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nghĩa vụ, niềm tự hào, là tri ân của cán bộ, đảng viên và nhân dân Nghệ An đối với Người. Ngay sau khi có Chỉ thị 03-CT/TW và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể từ tỉnh đến cơ sở. Trong đó, có việc triển khai học tập, quán triệt chỉ thị; tổ chức giao ban cụm gắn với kiểm tra thực hiện chỉ thị ở cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tổ chức biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến; gắn triển khai thực hiện chỉ thị với sinh hoạt chi bộ; xây dựng chuẩn mực đạo đức, lối sống…

Qua học tập, quán triệt chỉ thị, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về tấm gương đạo đức của Bác được nâng lên rõ rệt. Các đơn vị, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh ra sức thi đua giúp đỡ đồng bào vùng khó khăn, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, sửa đổi lề lối làm việc; phong trào hỗ trợ, giúp đỡ các xóm, bản nghèo, phong trào hiến đất đai, tài sản, xây dựng nông thôn mới được nhiều đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh thực hiện.

Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới được tỉnh xác định là: Chú trọng xây dựng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, mỗi Ban Thường vụ cấp ủy từ tỉnh trở xuống có ít nhất một cá nhân điển hình; gắn triển khai thực hiện Chỉ thị với 9 nội dung cấp bách rút ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI; đưa tinh thần thực hiện Chỉ thị là tự giác trong sinh hoạt chi bộ, nhất là vào dịp kiểm điểm tự phê bình và phê bình cuối năm; tiếp tục đẩy mạnh, nhân rộng các mô hình làm theo tấm gương đạo đức của Bác gắn với mục tiêu xóa đói, giảm nghèo.

Tỉnh cũng kiến nghị Trung ương sớm ban hành giáo trình các bài giảng về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân và Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; thống nhất chủ trương vận động các cơ quan, đơn vị trong cả nước thực hiện treo ảnh Bác Hồ ở nơi làm việc; vận động khuyến khích cán bộ, đảng viên và nhân dân treo ảnh Bác tại nhà riêng.../.

Theo: TTXVN

Video