Thứ Sáu, 20/9/2019
 • Đẩy mạnh xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  TCCS - Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện lịch sử vô giá, kết tinh những nội dung cơ bản, quan điểm cốt yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh, đúc kết những vấn đề có tính nguyên lý của cách mạng Việt Nam; là một công trình lý luận về xây dựng và củng cố Đảng cầm quyền. Di chúc của Người đề cập đến nhiều phương diện, chứa đựng những giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc, trong đó những lời di huấn về Đảng, mà trọng tâm là nhiệm vụ xây dựng, củng cố, tăng cường vai trò cầm quyền của Đảng là nội dung quý giá, mãi soi sáng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta.

 • “Văn hóa Bộ đội Cụ Hồ” - sự kết nối truyền thống và hiện đại

  TCCSĐT - Thế kỷ XX ghi nhận một sự kiện chấn động toàn thế giới: Mỹ - một đế quốc sừng sỏ, đã thất bại trước dân tộc Việt Nam đất không rộng, người không đông. Có nhiều nguyên nhân được đưa ra, nhưng - Mỹ thua vì không hiểu văn hóa Việt Nam, là có sức thuyết phục nhất.

 • Xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  TCCSĐT - Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại và kính yêu của Đảng và dân tộc ta, người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế trước lúc “đi xa” đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta bản Di chúc lịch sử. Đó là những lời căn dặn cuối cùng của Người, được các thế hệ người Việt Nam và bạn bè quốc tế coi là di sản tinh thần vô giá, kết tinh những tư tưởng, tình cảm, đạo đức của một vĩ nhân.

 • Hội thi Kể chuyện về những điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại huyện Ba Bể

  TCCSĐT - Ngày 22 và 23-12-2014, Huyện ủy huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội thi Kể chuyện về những điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 • Lực lượng vũ trang nhân dân thực hiện và làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  TCCSĐT - Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng vũ trang nhân dân cùng toàn Đảng, toàn dân đã kiên cường đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Bốn mươi lăm năm qua, việc thực hiện và làm theo Di chúc của Bác trong lực lượng vũ trang thể hiện sinh động bằng những việc làm thiết thực.

 • Công tác kiểm tra, kiểm soát Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  TCCSĐT - Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng công tác kiểm tra, kiểm soát gắn liền với hoạt động lãnh đạo của Đảng. Theo Người, lãnh đạo tất yếu phải có kiểm tra. Đây là đòi hỏi mang tính khách quan của hoạt động có mục đích của con người và tổ chức do con người lập ra.

 • Bắc Ninh: Ngành giáo dục và đào tạo học tập và làm theo lời Bác

  TCCSĐT - Thiết thực học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong những năm qua, ngành giáo dục và đào tạo thành phố Bắc Ninh đã nỗ lực vượt khó, đoàn kết, sáng tạo, đạt được những kết quả tích cực, trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào dạy và học trên địa bàn tỉnh.

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về đảng cầm quyền trong “Di chúc”

  TCCSĐT - “Di chúc” của Hồ Chủ tịch là những lời di huấn, dặn dò thiêng liêng của Người trước lúc đi xa. Bởi lẽ, “Di chúc” không thể viết dài và chỉ viết về những vấn đề hệ trọng nhất nên vấn đề đầu tiên trong những vấn đề hệ trọng đó, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh là “Trước hết nói về Đảng”(1).

 • Vấn đề con người và chính sách xã hội đối với con người trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  TCCSĐT - Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại bản Di chúc thiêng liêng, bất hủ. Đó là văn kiện lịch sử vô giá, kết tinh những tư tưởng, tình cảm, đạo đức, nhân cách, tâm hồn cao đẹp của một vĩ nhân; xuyên suốt và bao trùm trong đó là vấn đề con người và chính sách xã hội đối với con người.

 • Yên Bái thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, kết quả và định hướng

  TCCSĐT - Sau hơn 3 năm Đảng bộ tỉnh Yên Bái thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị khóa XI, về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có thể rút ra một số đánh giá và nhận định để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị này.

 • Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở huyện miền núi Như Xuân

  TCCSĐT - Qua hơn 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện ủy Như Xuân (Thanh Hóa) đã tập trung chỉ đạo toàn Đảng bộ xác định rõ việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm và là công việc thường xuyên gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

 • Tìm hiểu quan điểm dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  TCCSĐT - Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh vai trò của công tác dân vận trong xây dựng Đảng, củng cố chính quyền. Tìm hiểu quan điểm dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa thực tiễn đẩy mạnh công tác dân vận trong tình hình hiện nay.

 • Thanh niên Thủ đô phát huy vai trò xung kích trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

  TCCSĐT - Thời gian qua, thanh niên Hà Nội đã và đang tích cực thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Nhiều phong trào, hành động đã được thanh niên Thủ đô phát động hiệu quả và có sức lan tỏa cao.

 • Binh chủng Tăng - Thiết giáp đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

  TCCSĐT - Từ đầu năm 2014 đến nay, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14-5-2011, của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Binh chủng Tăng - Thiết giáp đã đạt được một số kết quả quan trọng.

 • Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở tỉnh Bình Phước

  TCCSĐT - Quán triệt, triển khai Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị bằng nhiều hình thức phong phú vào thực tiễn, tỉnh Bình Phước đã đạt nhiều kết quả tích cực, đáng ghi nhận trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng như nhiều bài học kinh nghiệm quý.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Video