Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Nâng cao chất lượng công tác giáo dục đạo đức cho cán bộ quân đội theo tư tưởng Hồ Chí Minh

TCCSĐT - Quân đội là đội quân công tác, đội quân chiến đấu nên bên cạnh kỹ năng chiến đấu, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần quyết chiến thắng mọi kẻ thù, phẩm chất đạo đức của quân nhân bao giờ cũng là yếu tố then chốt. Nhiệm vụ hết sức quan trọng đặt ra hiện nay là công tác giáo dục đạo đức cho cán bộ quân đội theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập theo tư tưởng Hồ Chí Minh

TCCSĐT - Là một bộ phận quan trọng của văn hóa Việt Nam, văn hóa doanh nghiệp là sự hòa quyện những nhân tố văn hóa trong kinh doanh của cha ông ta với những tinh hoa văn hóa kinh doanh của các nền kinh tế hàng hóa trên thế giới. Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc đối với xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay.

Kể chuyện về những điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Sức lan tỏa từ một cuộc thi

TCCSĐT - Tối ngày 13-3-2015, tại Nhà văn hóa tỉnh Bắc Kạn đã diễn ra vòng chung khảo Hội thi kể chuyện về những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Kạn năm 2015.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác vận động phụ nữ ở Hà Tĩnh hiện nay

TCCSĐT - Công tác vận động phụ nữ theo tư tưởng Hồ Chí Minh ở Hà Tĩnh thời gian qua đã đạt được một số thành tựu quan trọng thiết thực góp phần đẩy mạnh phong trào phụ nữ ở tỉnh. Tuy nhiên, công tác này thời gian qua cũng bộc lộ một số hạn chế. Để khắc phục những hạn chế này, trong bối cảnh hiện nay cần thực hiện tốt một số giải pháp cụ thể sau.

Gắn xây dựng với chỉnh đốn Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh

TCCSĐT - Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong điều kiện Đảng cầm quyền, quan tâm gắn xây dựng với chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt để giữ vững vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội.

Đăk Hà với việc thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

TCCSĐT - Huyện Đăk Hà tỉnh Kon Tum là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, nhân dân các dân tộc huyện Đăk Hà một lòng tin theo Đảng, Bác Hồ, anh dũng kiên cường, chịu đựng hy sinh gian khổ, làm nên những chiến thắng oanh liệt trong kháng chiến.

Về “nêu gương” trong phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Có nhiều biện pháp để thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước phát triển, trong đó “nêu gương” là biện pháp cơ bản, quan trọng hàng đầu.

Bồi dưỡng sức dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh

TCCSĐT - Trong toàn bộ nội dung tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chữ “DÂN” là nội dung lớn nhất, cốt lõi nhất và luôn được Người đặt lên hàng đầu trong mọi hành động, mục tiêu cách mạng. Dân ở đây là Nhân dân, là quần chúng thuộc các thành phần, các giới, các lứa tuổi, đồng bào các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Đẩy mạnh xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

TCCS - Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện lịch sử vô giá, kết tinh những nội dung cơ bản, quan điểm cốt yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh, đúc kết những vấn đề có tính nguyên lý của cách mạng Việt Nam; là một công trình lý luận về xây dựng và củng cố Đảng cầm quyền. Di chúc của Người đề cập đến nhiều phương diện, chứa đựng những giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc, trong đó những lời di huấn về Đảng, mà trọng tâm là nhiệm vụ xây dựng, củng cố, tăng cường vai trò cầm quyền của Đảng là nội dung quý giá, mãi soi sáng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta.

“Văn hóa Bộ đội Cụ Hồ” - sự kết nối truyền thống và hiện đại

TCCSĐT - Thế kỷ XX ghi nhận một sự kiện chấn động toàn thế giới: Mỹ - một đế quốc sừng sỏ, đã thất bại trước dân tộc Việt Nam đất không rộng, người không đông. Có nhiều nguyên nhân được đưa ra, nhưng - Mỹ thua vì không hiểu văn hóa Việt Nam, là có sức thuyết phục nhất.

/ / Xem tiếp

Thắng lợi của đường lối và nghệ thuật quân sự Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã có bài viết với nhan đề: “Thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước là thắng lợi của đường lối và nghệ thuật quân sự Việt Nam dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng”. Tạp chí Cộng sản điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết.

VIDEO