Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh về lợi ích quốc gia dân tộc

TCCSĐT - Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa dân tộc và giai cấp là một trong những đóng góp xuất sắc của Người vào lý luận cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Trong đó, việc xác định đúng đắn vấn đề lợi ích dân tộc, đặt lợi ích dân tộc lên trên hết, trước hết là một trong những nhân tố đưa đến thành công của cách mạng Việt Nam.

Một số vấn đề trong xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh

TCCSĐT - Trong công tác xây dựng Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng về xây dựng đạo đức cách mạng. Bởi đạo đức là biểu hiện trực tiếp của tư tưởng, chỉ đạo tư duy và hành động của con người. Xây dựng Đảng, nhất là trong điều kiện Đảng cầm quyền, phải đặc biệt chú trọng xây dựng Đảng về đạo đức.

Việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ở Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố Hồ Chí Minh

TCCSĐT - Với hơn 70 tổ chức cơ sở đảng và gần 7.000 đảng viên, Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chức năng lãnh đạo trên một phạm vi rộng lớn, bao quát các lĩnh vực hoạt động của hệ thống chính trị Thành phố. Với nhiệm vụ, chức trách nặng nề đó, làm tốt công tác tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong đó có việc tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, theo Chỉ thị số 03-CT/TW, của Bộ Chính trị khóa XI, là một trong những cơ sở để Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Huyện Cao Lãnh - Nhiều mô hình tiêu biểu và bài học kinh nghiệm sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị khoá XI

TCCSĐT - Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị khoá XI về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, được các cấp ủy, các ngành, đoàn thể và nhân dân nhiệt liệt hưởng ứng. Nhiều cách làm sáng tạo ở từng cấp ủy, xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu, hiệu quả; từ đó rút ra nhiều bài học kinh nghiệm.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền phụ nữ và thực hiện quyền của phụ nữ ở nước ta hiện nay

TCCSĐT - Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền của phụ nữ là nội dung quan trọng trong hệ thống tư tưởng của Người. Đó là tư tưởng về đấu tranh giải phóng phụ nữ và tìm ra biện pháp thực hiện quyền của phụ nữ, góp phần xây dựng người phụ nữ Việt Nam mới.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại trong công cuộc đổi mới hiện nay

TCCSĐT - Trên cơ sở phương pháp luận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, những quan sát và phân tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh về các vấn đề quốc tế và thời đại, cách ứng xử của Người trên trường quốc tế đã hình thành nên hệ thống lý luận, quan điểm, nguyên lý thực tế, sâu sắc cũng như những hành động đối ngoại chuẩn mực, hiệu quả, định hướng cho việc hoạch định chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Biểu dương các tập thể, cá nhân làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

TCCSĐT - Chiều 31-8-2015, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 - 2015. Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy tham dự buổi Lễ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với đội ngũ trí thức Việt Nam

TCCSĐT - Di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng và nhân dân ta, trong đó Người để lại cho chúng ta một mẫu mực về sự tôn trọng, sử dụng đội ngũ trí thức trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Xây dựng nhân tố chính trị - tinh thần của quân đội theo tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh

TCCSĐT - Trong kho tàng tư tưởng lý luận phong phú và quý giá của Chủ tịch Hồ Chí Minh có rất nhiều tư tưởng quân sự sâu sắc, giữ vai trò định hướng, chỉ đạo quá trình tổ chức xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, quân đội nhân dân cũng như xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; trong đó có nội dung đặc sắc: xây dựng nhân tố chính trị - tinh thần của quân đội.

Bắc Kạn: Học và làm theo Bác là trách nhiệm cụ thể, thiết thân

TCCSĐT - Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, việc làm theo Bác dần trở thành công việc thường xuyên, hằng ngày, là trách nhiệm cụ thể, thiết thân của mỗi tổ chức đảng, chính quyền, của mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

/ / Xem tiếp

Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã ban hành văn bản số 15-TB/BCĐTW thông báo Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp thứ 10 của Ban Chỉ đạo.

VIDEO