Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Điểm nhấn quan trọng trong thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ở Lào Cai

TCCS - Phát huy kết quả đã đạt được sau hơn hai năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011, của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (gọi tắt là Chỉ thị 03), năm 2013, Lào Cai tiếp tục lựa chọn nội dung, cách làm hiệu quả, thiết thực, tạo ra điểm nhấn, có sức lan tỏa rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Việc làm đó góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cũng như nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tỉnh.

Hiệu quả, thiết thực trong học tập và làm theo Bác ở Quảng Bình

TCCS - Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011, của Bộ Chính trị, “Về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Quảng Bình tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động ở các cấp, các ngành, trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng.

Khi phụ nữ học tập và làm theo gương Bác

TCCSĐT - Trong rất nhiều cách học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ của các cơ quan, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân, cách làm của các cấp hội phụ nữ mang những đặc trưng riêng, tạo thành bức tranh nhiều màu sắc.

Tấm gương người đảng viên, cựu chiến binh

TCCSĐT - Đến thị trấn Hoàn Lão (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), nhiều người cảm kích trước tấm lòng của bác Nguyễn Ngọc Liêu, người đã nhặt được tài sản và tự nguyện trả lại cho người đánh rơi.

Học tập tấm gương của Bác: Hãy nói và làm từ những điều gần gũi

TCCSĐT - Học tập và làm theo tấm gương đạọ đức Hồ Chí Minh là cuộc vận động lớn trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta hiện nay. Nhưng học tập như thế nào, hay chỉ học mà không làm liệu có mang lại hiệu quả đích thực?

Một số giải pháp xây dựng chi bộ tốt hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh

TCCSĐT - Trong di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những luận điểm cơ bản về xây dựng Đảng nói chung và xây dựng chi bộ đảng nói riêng là một nội dung rất quan trọng, trong đó nổi bật là tư tưởng về xây dựng chi bộ tốt.

Lan tỏa sức trẻ ở Lai Châu

TCCSĐT - Sau hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, tỉnh Lai Châu đã đạt được những kết quả quan trọng, nhất là trong việc giáo dục tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên và thế hệ trẻ trong toàn tỉnh.

Bảo tàng Hồ Chí Minh với việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị

TCCSĐT - Với chức năng, nhiệm vụ được quy định, Bảo tàng Hồ Chí Minh có một lợi thế đặc biệt trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011, của Bộ Chính trị, về “tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Hội nghị toàn quốc Bộ phận giúp việc cấp ủy cấp tỉnh thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị

TCCSĐT - Ngày 20-02-2014, tại Nghệ An, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc Bộ phận giúp việc cấp ủy cấp tỉnh thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, của Bộ Chính trị, về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tỉnh ủy Khánh Hòa ban hành Kế hoạch Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2014

TCCSĐT - Tỉnh ủy Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2014 về “nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.

/ / Xem tiếp

Bộ Giáo dục chính thức trả lời về kinh phí đề án đổi mới

Đề án Đổi mới Chương trình - Sách giáo khoa sau năm 2015 vừa báo cáo tại Ủy ban Thường vụ Quốc đã nhận được nhiều ý kiến bàn luận, cho rằng số kinh phí hơn 34.000 tỷ đồng mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất là quá lớn, không rõ mục tiêu.

VIDEO