Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Để nâng cao chất lượng công tác giáo dục đạo đức cho cán bộ quân đội hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh

TCCSĐT - Quân đội là đội quân công tác, đội quân chiến đấu, do đó, bên cạnh kỹ năng chiến đấu, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần quyết chiến thắng mọi kẻ thù, phẩm chất đạo đức của quân nhân bao giờ cũng là nhân tố có ý nghĩa quyết định. Hiện nay, một nhiệm vụ hết sức quan trọng là công tác giáo dục đạo đức cho cán bộ quân đội theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Để hoàn thành tốt công tác này, cần phải thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau.

Lực lượng vũ trang nhân dân thực hiện và làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

TCCSĐT - Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng vũ trang nhân dân cùng toàn Đảng, toàn dân đã kiên cường đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Bốn mươi lăm năm qua, việc thực hiện và làm theo Di chúc của Bác trong lực lượng vũ trang thể hiện sinh động bằng những việc làm thiết thực.

Công tác kiểm tra, kiểm soát Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh

TCCSĐT - Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng công tác kiểm tra, kiểm soát gắn liền với hoạt động lãnh đạo của Đảng. Theo Người, lãnh đạo tất yếu phải có kiểm tra. Đây là đòi hỏi mang tính khách quan của hoạt động có mục đích của con người và tổ chức do con người lập ra.

Bắc Ninh: Ngành giáo dục và đào tạo học tập và làm theo lời Bác

TCCSĐT - Thiết thực học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong những năm qua, ngành giáo dục và đào tạo thành phố Bắc Ninh đã nỗ lực vượt khó, đoàn kết, sáng tạo, đạt được những kết quả tích cực, trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào dạy và học trên địa bàn tỉnh.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đảng cầm quyền trong “Di chúc”

TCCSĐT - “Di chúc” của Hồ Chủ tịch là những lời di huấn, dặn dò thiêng liêng của Người trước lúc đi xa. Bởi lẽ, “Di chúc” không thể viết dài và chỉ viết về những vấn đề hệ trọng nhất nên vấn đề đầu tiên trong những vấn đề hệ trọng đó, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh là “Trước hết nói về Đảng”(1).

Vấn đề con người và chính sách xã hội đối với con người trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

TCCSĐT - Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại bản Di chúc thiêng liêng, bất hủ. Đó là văn kiện lịch sử vô giá, kết tinh những tư tưởng, tình cảm, đạo đức, nhân cách, tâm hồn cao đẹp của một vĩ nhân; xuyên suốt và bao trùm trong đó là vấn đề con người và chính sách xã hội đối với con người.

Yên Bái thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, kết quả và định hướng

TCCSĐT - Sau hơn 3 năm Đảng bộ tỉnh Yên Bái thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị khóa XI, về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có thể rút ra một số đánh giá và nhận định để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị này.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở huyện miền núi Như Xuân

TCCSĐT - Qua hơn 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện ủy Như Xuân (Thanh Hóa) đã tập trung chỉ đạo toàn Đảng bộ xác định rõ việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm và là công việc thường xuyên gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Tìm hiểu quan điểm dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh

TCCSĐT - Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh vai trò của công tác dân vận trong xây dựng Đảng, củng cố chính quyền. Tìm hiểu quan điểm dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa thực tiễn đẩy mạnh công tác dân vận trong tình hình hiện nay.

Thanh niên Thủ đô phát huy vai trò xung kích trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

TCCSĐT - Thời gian qua, thanh niên Hà Nội đã và đang tích cực thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Nhiều phong trào, hành động đã được thanh niên Thủ đô phát động hiệu quả và có sức lan tỏa cao.

/ / Xem tiếp

Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định phát triển Quân đội

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã có bài viết nhan đề: “Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi và sự trưởng thành, phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam”. Xin trân trọng giới thiệu bài viết này:

VIDEO