Thứ Tư, 25/4/2018
Quận Thanh Xuân đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước
25/11/2011 0:40' Gửi bài này In bài này

Từ những kết quả đạt được...

Giai đoạn 2006-2010, đứng trước yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết những vấn đề bức xúc của đời sống, xã hội phù hợp với xu hướng phát triển của nền kinh tế tri thức, xu hướng dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, đòi hỏi Đảng bộ và chính quyền quận Thanh Xuân một mặt đẩy mạnh tiến trình dân chủ hóa, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, mặt khác tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền quận và phường. Đây có thể coi là một trong những nguyên nhân quan trọng tạo nên thành tựu đáng phấn khởi của quận trong nhiệm kỳ qua - một nhiệm kỳ đầy khó khăn và thử thách.

Công tác chỉ đạo, điều hành được Quận chỉ đạo các cơ sở một cách cụ thể. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận sớm tổ chức các hội nghị quán triệt và triển khai kịp thời các chủ trương tới cán bộ chủ chốt của Quận và cơ sở. Đồng thời, ban hành chương trình công tác của Quận ủy, ra nghị quyết của Hội đồng nhân dân, ban hành kế hoạch của Ủy ban nhân dân nhằm chỉ đạo thống nhất về nội dung công tác này. Bên cạnh đó, từng bước chỉ đạo các đơn vị thực hiện việc rà soát các danh mục thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo trách nhiệm, thẩm quyền của từng đơn vị và sơ kết đánh giá hoạt động cải cách hành chính hằng năm và đưa ra các giải pháp thực hiện tiếp theo.

Về cải cách thủ tục hành chính, trọng tâm là thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông cũng được đẩy mạnh thông qua việc thành lập Tổ Công tác thực hiện đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính của Quận và tổ chức tập huấn đối với lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn, chủ tịch ủy ban nhân dân (UBND) các phường thuộc Quận. Toàn Quận đã có 557 thủ tục hành chính cấp quận. Theo đó, 214 thủ tục hành chính cấp phường được rà soát, thống kê và bổ sung bộ thủ tục hành chính theo hướng dẫn của thành phố.

Việc công bố các thủ tục hành chính, trình tự giải quyết các thủ tục hành chính, phí - lệ phí được tiến hành công khai theo quy định tại bộ phận “một cửa” đã giúp cho các công dân và tổ chức tới liên hệ công việc được thuận tiện hơn, giảm phiền hà cho nhân dân. Qua kiểm tra, các đơn vị nghiêm  túc triển khai thực hiện như: sử dụng hệ thống bảng biểu, sổ sách, cơ sở vật chất trang thiết bị, chế độ thông tin cập nhật và báo cáo đúng hạn, kịp thời bổ sung điều chỉnh khi có thay đổi (phí và lệ phí).

Qua từng năm, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, Văn phòng đăng ký đất và nhà Quận cũng như UBND của 11 phường được duy trì tốt cơ bản đi vào nền nếp, từng bước đáp ứng được nhu cầu của người dân, người dân rất đồng tình vì không phải mất thời gian, đến nhiều bộ phận để giải quyết như trước đây. Các phòng, bộ phận chuyên môn đã phối hợp chặt chẽ trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính, mặc dù số lượng hồ sơ tăng nhiều, song kết quả giải quyết về cơ bản bảo đảm đúng thời gian quy định, số hồ sơ quá hạn giải quyết được hạn chế, khắc phục nhiều, số hồ sơ tồn đọng giảm đáng kể.

Cùng với việc tập trung giải quyết công việc nhanh, gọn, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, Quận chỉ đạo và triển khai việc tổ chức làm ngày thứ bảy hằng tuần tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, Văn phòng đăng ký đất và nhà của Quận và UBND của 11 phường theo đúng Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg, ngày 01-8-2007, của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức làm việc  ngày thứ bảy hằng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Song song, với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và phân cấp của các cơ quan nhà nước, cải cách chế độ công vụ, công chức, cán bộ cũng được chú trọng. Theo đó, Quận đã tiến hành sắp xếp lại tổ chức bộ máy các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND Quận; bổ nhiệm, điều động 11 lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn là 24 cán bộ, công chức, nhân viên của các phòng, ban. Nhờ đó, bộ máy hành chính của Quận tinh gọn, chuyên nghiệp hơn, công việc được xử lý, giải quyết nhanh chóng hơn, không bị tồn đọng như trước kia. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức của các phòng, ban chuyên môn của bộ chủ quản, việc xây dựng quy chế làm việc của các đơn vị được tiến hành theo đúng quy định, hằng năm tiến hành rà soát, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế.

Bên cạnh đó, từ việc phân cấp quản lý Nhà nước ở một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn Quận giai đoạn 2009-2010 tạo điều kiện, cơ chế cho việc thực hiện cải cách hành chính của các phường, tăng tính chủ động, sáng tạo và hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức về chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức công vụ, các kỹ năng hành chính và lý luận chính trị được chú trọng. Nhiệm kỳ qua, có hơn 120 lượt cán bộ, công chức tham gia các lớp học cao cấp, trung cấp chính trị; bồi dưỡng quản lý nhà nước, chương trình chuyên viên, chuyên viên chính, đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ, công chức tham gia các khóa học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Hằng năm, các khóa học đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, công chức nhà nước, công chức phòng thuộc quận Thanh Xuân được tiến hành nghiêm túc, đúng thời gian, nội dung phù hợp với từng đối tượng và tình hình đặc điểm của Quận.

Công tác cải cách hành chính công theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, ngày 17-10-2005, của Chính phủ được 100% số phòng, ban, ngành và ủy ban nhân dân các phường trên địa bàn tổ chức thực hiện theo mô hình khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính. Ủy ban nhân dân quận giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp thuộc Quận, đồng thời thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thành phố và Trung ương về công tác quản lý tài chính. Thông qua việc thực hiện các nghị định trên, tạo điều kiện cho các đơn vị chủ động trong việc sử dụng biên chế và kinh phí một cách hợp lý để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Qua đó, thúc đẩy việc xắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng lao động, nâng cao hiệu suất, hiệu quả sử dụng kinh phí.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các phòng, ban, đơn vị và UBND của 11 phường tiếp tục được duy trì và phát triển. Quận đã kết nối mạng VPN từ UBND quận tới tất cả các đơn vị thuộc quận và UBND của 11 phường. Quá trình thực thi nhiệm vụ, phần lớn các phòng, ban chuyên môn đã sử dụng các phần mềm ứng dụng vào hoạt động của đơn vị như: quản lý và chuyển, nhận văn bản, cổng giao tiếp điện tử, các phần mềm chuyên ngành… gửi và nhận email trong giải quyết công việc thông qua mạng. Phần lớn bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ phường lên quận được đầu tư, xây dựng hoàn chỉnh, khang trang, trang thiết bị kỹ thuật đáp ứng được yêu cầu cơ bản của hoạt động quản lý. Tiêu chuẩn ISO 9001-2000 được triển khai tại Văn phòng đăng ký nhà đất quận và Ủy ban nhân dân hai phường Khương Đình và Kim Giang.

Công tác kiểm tra việc giải quyết các thủ tục hành chính tại UBND các phường cũng được chú trọng. Trên cơ sở các kết quả có được sau kiểm tra, Quận kịp thời chấn chỉnh và rút kinh nghiệm nhằm tạo sự thống nhất, liên thông và đồng bộ trong thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn.

... Đến những khó khăn, hạn chế

Mặc dù công tác điều hành và chỉ đạo về CCHC quận Thanh Xuân đã được thực hiện một cách tập trung và quyết liệt, song, quá trình thực hiện Nghị quyết vẫn còn một số hạn chế, khiếm khuyết. Sự nhận thức của một số cán bộ, công chức về nhiệm vụ CCHC còn chưa rõ, chưa hiểu hết yêu cầu của CCHC đặt ra nên quá trình thực thi nhiệm vụ có lúc, có nơi còn lúng túng, bị động. Ở một số phường, việc thực hiện CCHC và thủ tục hành chính chưa thống nhất nên còn gây phiền hà cho một bộ phận nhân dân đến giao dịch. Cơ sở vật chất ở một số nơi chưa được đầu tư trang bị một cách đồng bộ. Việc triển khai áp dụng các giải pháp kỹ thuật, nhất là công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý nhà nước còn chậm, hiệu quả thấp. Công tác kiểm tra, kiểm tra đột xuất việc thực hiện CCHC của Quận đối với các đơn vị chưa tiến hành thường xuyên, chủ yếu theo từng đợt.

Các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện nghị quyết của Trung ương về cải cách hành chính

Thứ nhất, tiếp tục coi công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC, tổ chức thực hiện các quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân tại các cơ quan quản lý hành chính nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân thành phố.

Thứ hai, đẩy mạnh cải tiến lề lối làm việc, phương pháp, tác phong lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể theo hướng: sát dân, sát cơ sở, sát thực tế, dựa vào dân, vào cơ sở để giải quyết từng vấn đề, từng đối tượng cụ thể, thực hiện dân chủ thực sự, rộng rãi, tăng cường đoàn kết thống nhất, phát huy sức mạnh tổng hợp.

Thứ ba, thường xuyên điều chỉnh, bổ sung nội quy, quy chế hoạt động của bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả” và quy trình hướng dẫn, tiếp nhận, chuyển giao hồ sơ, xử lý, trình ký, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của đơn vị theo đúng quy định của Thành phố.

Thứ tư, tiếp tục thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành tập trung nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội hằng năm của Quận. Nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả về giải quyết thủ tục hành chính về: chất lượng giải quyết công việc; năng lực, đạo đức, văn hóa ứng xử của công chức trong việc tiếp nhận và kết quả hồ sơ, tránh tình trạng còn đơn thư phản ánh tiêu cực gây phiền hà trong thủ tục hành chính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các đơn vị thực hiện cải cách hành chính.

Thứ năm, từng bước hiện đại hóa nền hành chính nhà nước. Tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin theo Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 09-6-2009. Phấn đấu hoàn thiện chính sách đồng bộ thống nhất trong quản lý điều hành chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan thuộc Quận. Xây dựng và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, chú trọng chất lượng thông tin trên trang website của Ủy ban nhân dân quận, khắc phục tình trạng lỗi mạng trong liên thông giữa quận và phường.

Thứ sáu, tăng cường thanh tra, kiểm tra về công tác CCHC, kiểm tra thường xuyên và đột xuất cả về tinh thần, thái độ và cách xử lý của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ.

Yêu cầu phát triển kinh tế và giải quyết những vấn đề cấp bách của đời sống xã hội phù hợp với xu hướng phát triển, đòi hỏi Đảng bộ và chính quyền quận Thanh Xuân quyết tâm khắc phục những hạn chế; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền cơ sở. Đây là một trong những nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Thanh Xuân lần thứ IV, nhiệm kỳ 2010- 2105./.

 

Lê Mai TrangỦy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Thanh Xuân

Video