Thứ Ba, 16/10/2018
 • Chủ động, tích cực trong tiếp cận các cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

  TCCSĐT - Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phản ánh một trong những xu thế lớn của thời đại, đã và đang tác động mạnh mẽ đến các khía cạnh của đời sống của các quốc gia, góp phần định hình xu thế phát triển của thế giới. Việt Nam, tuy là quốc gia có trình độ phát triển trung bình về khoa học công nghệ nhưng không thể thụ động đứng ngoài xu thế đó mà cần chủ động, tích cực chuẩn bị các điều kiện để nắm bắt, tiếp cận với Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

 • Sớm thống nhất các nội dung về quy hoạch xây dựng trong Dự thảo Luật Quy hoạch

  TCCSĐT - Quy hoạch xây dựng là một loại quy hoạch vật thể, trực tiếp tạo lập, tổ chức không gian vật thể bao gồm các công trình bất động sản, nhà ở, hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái. Chính vì vậy, quy hoạch xây dựng có tầm quan trọng đặc biệt, luôn hiện hữu, tác động lớn, trực tiếp, thường xuyên, liên tục tới không gian sống của từng người dân và toàn xã hội, tạo lập bộ mặt đô thị, nông thôn hiện đại và có bản sắc.

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và sự thấm nhuần, vận dụng sáng tạo tại Đại hội XII của Đảng

  TCCSĐT - Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc là tài sản tinh thần vô giá của toàn Đảng, toàn dân, là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đại hội XII của Đảng khẳng định, đại đoàn kết dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Một trong những cơ sở quan trọng để Đảng ta khẳng định chiến lược đó là việc kế thừa, bổ sung và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc.

 • Sự nguy hại của tham nhũng

  TCCSĐT - Tham nhũng là một tệ nạn của các loại hình quyền lực nhà nước trên thế giới từ xưa đến nay. Nói đến tham nhũng là nói đến sự nguy hại do nó gây ra trên tất cả các phương diện, từ chính trị, kinh tế, hành chính - pháp luật cho đến văn hóa, xã hội, đạo đức, tâm linh,…

 • Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân hiện nay

  TCCSĐT - Đại hội XII của Đảng đề ra phương hướng tiếp tục tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, nhằm đẩy mạnh tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 • Tư tưởng lớn, tầm nhìn xa trong tư duy lãnh đạo của đồng chí Lê Duẩn

  TCCSĐT - Đồng chí Lê Duẩn là một trong những chiến sĩ tiền bối của Đảng và của cách mạng Việt Nam. Với gần 60 năm hoạt động cách mạng, trong đó có 26 năm giữ vị trí người đứng đầu tổ chức Đảng, đồng chí đã để lại những dấu ấn đậm nét, góp phần quan trọng cho thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

 • Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước: Một số bài học về sự lãnh đạo của Đảng

  TCCSĐT - Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã kết thúc toàn thắng cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta. Thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trước hết là thắng lợi của đường lối chính trị, đường lối quân sự độc lập, tự chủ, đúng đắn và sáng tạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đường lối đó chính là sự kết hợp hài hòa giữa lợi ích dân tộc và xu thế thời đại, được thể hiện trong các chủ trương, chính sách mang tính hệ thống của Đảng, kết hợp những vấn đề về nguyên tắc, chiến lược với những vấn đề về sách lược và phương pháp.

 • Bình đẳng giới trong quản lý cán bộ, công chức

  TCCSĐT - Trong hoạt động công vụ, công chức nam và nữ đều có cơ hội, nghĩa vụ, quyền lợi ngang nhau theo những nguyên tắc nhất định. Tuy nhiên, để đánh giá xác thực mức độ bình đẳng giới trong quản lý cán bộ, công chức cần có những tiêu chí cụ thể.

 • Những cống hiến sáng tạo của đồng chí Lê Duẩn trong chỉ đạo xây dựng đường lối đối ngoại của Đảng

  TCCSĐT - Sau Đại hội III của Đảng (tháng 9-1960), trên cương vị Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Lê Duẩn đã có những đóng góp to lớn và sáng tạo vào việc xây dựng, hoạch định đường lối đối ngoại của Đảng và hoạt động ngoại giao chống Mỹ, cứu nước. Những cống hiến của đồng chí có ý nghĩa quan trọng hình thành nên “thế trận ngoại giao ba tầng”(1) góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa ngoại giao Việt Nam lên tầm cao mới, trở thành nhân tố phát huy sức mạnh dân tộc kết hợp với sức mạnh quốc tế, làm nên thắng lợi oanh liệt nhất của dân tộc ta ở thế kỷ XX.

 • Lê Duẩn - Người con lỗi lạc của nhân dân Việt Nam

  TCCSĐT - Trong gần 60 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Lê Duẩn đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Trong những thời điểm lịch sử đầy thử thách cam go, phức tạp, đồng chí Lê Duẩn đã có những đóng góp to lớn cho cách mạng, thể hiện ở những quyết sách mang tính đột phá và tầm nhìn xa trong tư duy lãnh đạo của mình, đồng thời thể hiện xuất sắc các luận điểm đó trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn cách mạng Việt Nam.

 • Đồng chí Lê Duẩn với việc giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên

  TCCSĐT - Sinh thời, đồng chí Lê Duẩn rất quan tâm đến thanh niên và phong trào thanh niên, đến việc giáo dục, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau. Xuất phát từ yêu cầu và nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam trong từng giai đoạn, đồng chí Lê Duẩn đã chỉ cho thanh niên thấy rõ vai trò và trách nhiệm của mình trong cách mạng, đồng thời chỉ ra nhiệm vụ cho các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể xã hội phải coi trọng công tác giáo dục, bồi dưỡng thanh niên, coi đây là vấn đề có ý nghĩa chiến lược quan trọng.

 • Ninh Bình vươn mình trong xu thế hội nhập, phát triển

  Những ngày này, đi đến bất cứ đâu ở Ninh Bình cũng nhận thấy không khí hăng say thi đua lập nhiều thành tích chào mừng 25 năm tái lập tỉnh (01-4-1992 – 01-4-2017). Trải qua 1/4 thế kỷ từ khi tái lập, từ một tỉnh nhỏ thuần nông, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ninh Bình đã đoàn kết một lòng, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thành tựu tương đối toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

 • Tăng cường vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn hiện nay

  TCCS - Từ khi ra đời đến nay, trải qua những giai đoạn lịch sử khác nhau, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn phát huy vai trò của mình trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hiện nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đang tập trung đổi mới nội dung và phương thức vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội và phát huy dân chủ.

 • Châu Âu - thách thức từ chủ nghĩa dân túy

  TCCSĐT - Sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy có lẽ được coi là một trong những vấn đề nhức nhối và gây hệ lụy sâu sắc ở châu Âu trong năm 2016. Năm 2017 là năm diễn ra một loạt sự kiện bầu cử ở Hà Lan, Pháp, Đức, có thể cả tại I-ta-li-a. Không loại trừ khả năng phong trào dân túy có thể giành chiến thắng tại các cuộc bầu cử quan trọng này. Châu Âu đang đứng trước một thách thức lịch sử và tương lai Liên minh châu Âu (EU) ra sao là vấn đề rất khó đoán định.

 • Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn: Chấm dứt tình trạng báo chí sống "ký sinh" vào doanh nghiệp

  Thời gian qua, nhiều biểu hiện tiêu cực từ một số các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí, nhất là báo điện tử của các tổ chức xã hội-nghề nghiệp tại các tỉnh, thành phố gây khó khăn cho không ít cơ quan, đơn vị, nhất là các doanh nghiệp và gây phản cảm cho người dân. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã chính thức lên tiếng về tình trạng này.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

Tuyên bố báo chí chung Việt Nam - Áo

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Áo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, hai bên đã ra Tuyên bố báo chí chung. TCCSĐT trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố báo chí chung.

Video