Thứ Tư, 21/8/2019
 • Việt Nam thể hiện trách nhiệm khi tranh cử Tổng Giám đốc UNESCO

  Việc Việt Nam giới thiệu ứng cử viên ra tranh cử Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) nhiệm kỳ 2017 - 2021 là bước triển khai cụ thể đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XII về chủ động tích cực hội nhập quốc tế, đóng góp xây dựng, góp phần định hình các thể chế đa phương và khẳng định tinh thần là đối tác có trách nhiệm.

 • Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Người học trò xuất sắc, kế thừa và thực hiện gương mẫu tư tưởng trọng dân, thân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  TCCSĐT - Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là một nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, một vị tướng tài năng, văn võ song toàn của Quân đội nhân dân Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuộc đời, sự nghiệp và cống hiến của Đại tướng đã để lại tình cảm yêu quý, trân trọng và cảm phục trong lòng đồng chí, đồng bào các thế hệ cùng thời và sau này. Một trong những biểu hiện ở Đại tướng là tấm gương mẫu mực trong kế thừa và thực hiện tư tưởng trọng dân, thân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 • Những vấn đề đặt ra trong việc đáp ứng nguồn lực cho lĩnh vực truyền thông mới (New Media)

  TCCSĐT - “New media - truyền thông mới” là một thuật ngữ của thế kỷ XXI được dùng để định nghĩa tất cả những gì liên quan đến in-tơ-nét cũng như sự tương tác giữa công nghệ, hình ảnh và âm thanh. Trên thực tế, “truyền thông mới” được phát triển và ứng dụng nhanh chóng trong rất nhiều lĩnh vực của đời sống, tạo ảnh hưởng sâu sắc lên ba khía cạnh quan trọng nhất của xã hội, đó là kinh tế, chính trị và việc trao đổi ý tưởng. Vấn đề đáp ứng nguồn nhân lực cho lĩnh vực này ở Việt Nam hiện nay là đòi hỏi cấp thiết.

 • Xây dựng nền hành chính năng động, trách nhiệm, hiện đại đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế

  TCCS - Thực hiện chủ trương cải cách hành chính của Đảng và Nhà nước, thời gian vừa qua Chính phủ đã ban hành chương trình tổng thể nhằm cải cách, đổi mới toàn diện nền hành chính nhà nước. Hiện nay Chính phủ đang tích cực, khẩn trương hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường hiệu quả hoạt động và kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước,... để thiết lập một nền hành chính năng động, trách nhiệm, hiện đại đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

 • Báo chí, phát thanh, truyền hình trong kỷ nguyên số đa nền tảng

  TCCS - Những năm cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI, thế giới chứng kiến sự phát triển vũ bão của công nghệ số. “Cơn sóng thần” số hóa ập vào mọi ngõ ngách của đời sống, tác động mạnh mẽ, sâu rộng đến mọi quan hệ của mọi giới, mọi ngành, nghề, mọi người, từ chính trị đến kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại; từ sản xuất đến dịch vụ tại hầu hết các quốc gia trên toàn thế giới.

 • Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác báo chí và truyền thông trong tình hình mới

  TCCS - Trong suốt tiến trình lãnh đạo nhân dân Việt Nam thực hiện cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng vai trò to lớn của báo chí, truyền thông.

 • Quy hoạch, sắp xếp lại hệ thống báo chí đáp ứng yêu cầu phát triển, bảo đảm thiết thực, hiệu quả

  TCCS - Báo chí ở nước ta đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước, trong đó vấn đề quy hoạch báo chí nói chung luôn được Đảng và Nhà nước coi trọng nhằm tạo ra một hệ thống báo chí phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước.

 • Quảng Nam phát huy tinh thần Cách mạng tháng Tám, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

  TCCSĐT - Trong Cách mạng tháng Tám năm 1945, Quảng Nam là một trong bốn tỉnh sớm chủ động, chớp lấy thời cơ, tiến hành khởi nghĩa thành công ở tỉnh lỵ và các phủ, huyện trên địa bàn. Truyền thống tiến công cách mạng đó, không chỉ được tỉnh kế thừa trong đấu tranh giải phóng dân tộc mà còn phát huy có hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

 • Tăng cường tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận về công tác cán bộ trong tình hình mới

  TCCS - Công tác cán bộ là vấn đề then chốt của then chốt trong công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa rất quan trọng quyết định sự thành bại của cách mạng. Bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chúng ta càng phải nhận thức một cách đầy đủ, sâu sắc hơn ý nghĩa quan trọng, tính chất phức tạp của vấn đề cán bộ và công tác cán bộ. Có rất nhiều vấn đề mới đặt ra, đòi hỏi phải có quan điểm và phương pháp đánh giá đúng thực trạng, phân tích nguyên nhân, có biện pháp giải quyết kịp thời, đồng thời hoạch định chính sách lâu dài và cơ bản. Tuy nhiên, việc tổng kết thực tiễn, đặc biệt là công tác nghiên cứu lý luận về vấn đề này còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra trong tình hình mới.

 • Vẹn nguyên Lời thề Độc lập

  Thế kỷ XX chứng kiến sự ra đời của nhiều nền độc lập với thể chế dân chủ cộng hòa, nhưng không có nền dân chủ cộng hòa nào suốt quá trình phát triển của mình phải đấu tranh để giữ vững độc lập tự do như ở Việt Nam.

 • Xây dựng môi trường xã hội hướng tới “già hóa năng động”

  TCCSĐT - Để thích hợp với quá trình “bùng nổ người cao tuổi” - hiện tượng của dân số thế kỷ XXI, phát huy những yếu tố tích cực, hạn chế những yếu tố tiêu cực nhằm phát triển bền vững, cần tạo ra môi trường xã hội hỗ trợ quá trình “già hóa khỏe mạnh” (health aging) và hơn thế nữa là thúc đẩy “già hóa năng động” (active aging).

 • Chủ động tích cực đấu tranh phản bác thông tin xấu độc trên internet và các trang mạng xã hội

  TCCSĐT - Thời gian qua, trong và ngoài nước ta, các thế lực thù địch triệt để khai thác các phương tiện thông tin truyền thông, nhất là mạng internet để đăng nhiều tin, bài, ảnh phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chúng lập các trang facebook, fanpage, blog… thường xuyên đưa thông tin, gán ghép hình ảnh với nội dung xuyên tạc, kích động, kêu gọi cán bộ, đảng viên, nhân dân biểu tình, tụ tập đông người, gây rối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 • Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách báo chí Hồ Chí Minh

  TCCSĐT - Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam, người đặt nền móng cho báo chí cách mạng Việt Nam và cũng là nhà báo lỗi lạc của nền báo chí ấy. Trong sự nghiệp hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi báo chí và những người làm báo là một bộ phận của sự nghiệp cách mạng, là vũ khí sắc bén trong công cuộc đấu tranh giành độc lập cho dân tộc và xây dựng cuộc sống mới cho nhân dân.

 • Công tác quản lý mạng xã hội trong tình hình mới

  TCCSĐT - Hiện nay, ở Việt Nam, ước tính có khoảng 35 triệu người dùng mạng xã hội, chiếm 37% dân số. Trung bình mỗi ngày người Việt Nam vào mạng xã hội khoảng 2 giờ 18 phút. Bên cạnh mặt tích cực, mạng xã hội cũng tồn tại không ít những yếu tố tiêu cực, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường xã hội, lợi ích cộng đồng, thậm chí cả an ninh quốc gia.

 • Công tác xây dựng hậu phương quân đội trong tình hình mới

  TCCSĐT - Để có thể hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh của Tổ quốc trong mọi tình huống, cần phải xây dựng cho Quân đội nhân dân Việt Nam một hậu phương vững mạnh trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, rất phức tạp, khó lường; đất nước đứng trước nhiều vấn đề mới, có cả những thuận lợi, thời cơ đan xen với những khó khăn, thách thức gay gắt.

Video