Bình luận

Cách mạng Tháng Tám - Ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm

TCCSĐT - Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã mở ra bước ngoặt lớn của cách mạng, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.

Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 - Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại

Cách đây 70 năm, ngày 02-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình, thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt quốc dân đồng bào đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á.

Phát huy thành quả của Cách mạng tháng Tám trong xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của Nhà nước ta hiện nay

TCCSĐT - Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công dẫn đến sự ra đời của Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước Công Nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Đồng thời, cũng đặt ra những yêu cầu mới trong xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của một Nhà nước kiểu mới - Nhà nước của dân, do dân, vì dân.

Ba nguyên tắc Tập trung - Thống nhất - Kịp thời trong thành công Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và ý nghĩa của nó

TCCSĐT - Trong thành công của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, bên cạnh sức mạnh vô cùng to lớn của toàn thể dân tộc Việt Nam, xuất phát từ truyền thống yêu nước nồng nàn của dân tộc, có vai trò lãnh đạo, tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp, nhưng quan trọng nhất chính là các nguyên tắc chỉ đạo.

Nhân kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám, suy ngẫm về vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng

TCCSĐT - Năm nay tròn 70 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, cuộc cách mạng đánh dấu sự biến đổi sâu sắc trong tiến trình lịch sử Việt Nam. Lần đầu tiên trong lịch sử nước nhà, vị thế của người dân đã thay đổi về chất. Một giá trị nhân quyền, dân quyền lần đầu xuất hiện ở Việt Nam. Cũng từ đó, Việt Nam có chỗ đứng và tiếng nói trong thế giới hiện đại. Vận hội mới đó có đóng góp quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong thắng lợi lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945

TCCSĐT - Kết quả quá trình bền bỉ chuẩn bị các điều kiện cho tổng khởi nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng cùng với việc chủ động nắm bắt thời cơ, huy động toàn thể các tầng lớp nhân dân đứng lên dành chính quyền đưa đến thành công của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Ý nghĩa lịch sử của nó đã vượt ra khỏi phạm vi quốc gia, dân tộc, mang ý nghĩa thời đại.

Ghi nhận sau Đại hội đảng bộ cơ sở ở Binh chủng Tăng thiết giáp

TCCSĐT - Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở ở Binh chủng Tăng thiết giáp đã thành công tốt đẹp. Theo đó, 100% Đại hội của chi bộ, đảng bộ bộ phận, đảng bộ cơ sở đều diễn ra đúng tiến trình, có chất lượng tốt, đúng nguyên tắc, thủ tục, đây là cơ sở quan trọng góp phần vào thành công của Đại hội Đại biểu Đảng bộ Binh chủng lần thứ X (nhiệm kỳ 2015 - 2020).

Vai trò của báo chí trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng

TCCSĐT - Những năm qua, phòng, chống tham nhũng luôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng ta luôn xác định phải kiên quyết trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng nhằm ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, coi đó là giải pháp giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; củng cố lòng tin của nhân dân; xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh...

Xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo đáp ứng yêu cầu mới

TCCSĐT - Đường lối của Đảng chỉ có thể biến thành hiện thực khi có đội ngũ cán bộ tương xứng để tổ chức, triển khai, thực hiện. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo của Đảng có phẩm chất, năng lực và trình độ, có bản lĩnh và tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng là bài học vô cùng quan trọng trong công tác tuyên giáo của Đảng. Đây là trách nhiệm của Đảng, trong đó Ban Tuyên giáo Trung ương và ban tuyên giáo các cấp cần phải chủ động, tích cực tham mưu giúp cho cấp ủy đảng có các biện pháp hữu hiệu để góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo của Đảng từ Trung ương tới địa phương đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn hiện nay.

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng đạo đức cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

TCCSĐT - Đạo đức bắt nguồn từ lương tâm, lòng trắc ẩn của con người, là cái gốc làm người. Đạo đức cán bộ, công chức, viên chức nhà nước không chỉ bắt nguồn từ lương tâm, lòng trắc ẩn, mà còn được Nhà nước quy định và thể chế hóa bằng pháp luật.

/ / Xem tiếp

Phát huy tinh thần bất diệt của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Sáng 2-9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch Nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 – 19-8-2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2015).

VIDEO