Thứ Tư, 23/1/2019
Xây dựng lực lượng công an nhân dân vững mạnh toàn diện, xứng đáng là lực lượng nòng cốt giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội
25/10/2017 21:48' Gửi bài này In bài này
Xây dựng lực lượng công an nhân dân vững mạnh toàn diện, xứng đáng là lực lượng nòng cốt giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội - Nguồn: dienbien.gov.vn

Mỗi thời kỳ cách mạng, Đảng ta đều có chủ trương, nghị quyết chỉ đạo xây dựng lực lượng công an nhân dân phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam, với đặc điểm công tác, chiến đấu của lực lượng công an nhân dân và tình hình, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của đất nước. Trong các văn kiện từ Đại hội VIII đến nay, Đảng ta xác định rất rõ mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân với 4 nội dung cơ bản, xuyên suốt là: Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội” (bổ sung, phát triển năm 2011) cũng chỉ rõ: “Xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, được nhân dân tin yêu”(1). Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tiếp tục khẳng định: “Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng”(2). Thực tiễn xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân nói chung, trong đó có lực lượng công an nhân dân cho thấy, trong từng thời kỳ, các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân luôn được khẳng định, bổ sung, phát triển, vừa bảo đảm tính tất yếu khách quan, vừa khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.

Quán triệt, thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy và lãnh đạo công an các cấp luôn đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân vững mạnh toàn diện, coi đây là nền tảng và là yếu tố quan trọng bảo đảm thắng lợi cho mọi hoạt động của lực lượng công an nhân dân, trong đó công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, công tác xây dựng Đảng là then chốt và công tác cán bộ là khâu đột phá. Từ đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, bảo đảm huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ quốc phòng, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trước những yêu cầu, thách thức hết sức cam go, quyết liệt đặt ra cho công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng và bảo vệ đất nước; quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về xây dựng lực lượng công an nhân dân trong thời kỳ hội nhập quốc tế, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm với chủ đề hành động: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Từ mục tiêu đó, Đảng ủy Công an Trung ương luôn quan tâm chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân vững mạnh toàn diện, làm nòng cốt trong thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Kết quả đạt được nổi bật thời gian qua như sau:

Từ thực tiễn công tác, chiến đấu, lực lượng công an nhân dân đã tích cực, chủ động tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương và cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng lực lượng; đồng thời, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng. Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 25-10-2013, của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 22-6-2015, của Bộ Chính trị, về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”; tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị, về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lòng yêu nước, ý chí chiến đấu, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân; bảo đảm Công an nhân dân luôn là lực lượng tuyệt đối trung thành với Đảng, kiên định mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa, là chỗ dựa tin cậy của nhân dân. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua, nhất là các phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, “Vì an ninh Tổ quốc” và các cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Lực lượng công an nhân dân nghiêm túc nghiên cứu, học tập “Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân” và vận dụng, thực hiện trong từng giai đoạn cách mạng để xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân; sẵn sàng cống hiến, hy sinh tính mạng để bảo vệ Đảng, Nhà nước và cuộc sống bình yên của nhân dân. Ghi nhớ lời Bác Hồ dạy, đại bộ phận cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, lối sống trong sạch, lành mạnh, tiến bộ, văn minh, trung thực và ý thức tổ chức kỷ luật cao; kính trọng, lễ phép với nhân dân; thân ái giúp đỡ đồng chí, đồng đội; tận tụy với công việc; cương quyết đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm để bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Đảng ủy Công an Trung ương luôn quan tâm đặc biệt tới công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Qua các giai đoạn cách mạng, tổ chức đảng trong lực lượng công an nhân dân có sự thay đổi về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ nhưng luôn giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt công tác công an; bám sát và phục vụ đắc lực việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng; xây dựng mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các bộ, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân vào sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự.

Tổ chức bộ máy Bộ Công an được kiện toàn và phát triển phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng thời kỳ, cơ bản đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng công an nhân dân. Từ tổ chức bộ máy ban đầu với chức năng, nhiệm vụ còn sơ khai, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, tổ chức bộ máy công an nhân dân từng bước được xây dựng, củng cố, kiện toàn theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu công tác, chiến đấu của lực lượng vũ trang nhân dân trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Hiện nay, tổ chức bộ máy Bộ Công an đang tiếp tục được nghiên cứu để hoàn thiện theo hướng đủ sức bao quát các yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự của đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế nhưng cũng phải bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, hướng về cơ sở và lực lượng trực tiếp chiến đấu.

Trong công tác cán bộ, lực lượng công an nhân dân thực hiện nghiêm túc các quy định, quy trình thủ tục ở tất cả các khâu, từ tuyển chọn, huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng đến đánh giá, sử dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, kỷ luật, khen thưởng, thực hiện chế độ, chính sách. Thực hiện đồng bộ các nghị quyết, chương trình, kế hoạch lớn và cụ thể về chiến lược cán bộ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; quan tâm xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, trước hết là lực lượng nòng cốt cấp cơ sở có đủ năng lực, kinh nghiệm thực tiễn công tác, chiến đấu. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ công an trong sạch, vững mạnh, có đủ sức đề kháng để đẩy lùi mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Đất nước ta bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động hội nhập quốc tế trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến mau lẹ, phức tạp, khó lường. Các thế lực thù địch, đối tượng phản động tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình” bằng những thủ đoạn mới hết sức thâm độc, hòng làm thay đổi chế độ chính trị, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, trong đó lực lượng công an nhân dân là một trong những mục tiêu để chúng tấn công, lôi kéo, mua chuộc. Các loại tội phạm, trong đó có nhiều loại tội phạm mới, tội phạm phi truyền thống, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm người nước ngoài, tội phạm khủng bố, tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao ngày càng gia tăng, hoạt động mang tính toàn cầu. Tình hình đó đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng nặng nề cho công tác bảo đảm an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, cần phải đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh toàn diện, thực sự là “thanh bảo kiếm” của Đảng, Nhà nước và nhân dân, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, không bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Bởi vậy, hơn bao giờ hết, xây dựng lực lượng công an nhân dân vững mạnh toàn diện là một yêu cầu, nhiệm vụ chính trị đặt ra cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, trực tiếp là Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an. Theo đó, những nhiệm vụ trọng tâm cần được thực hiện tốt trong thời gian tới là:

Thứ nhất, quán triệt, nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng về xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, được thể hiện trong các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Trên cơ sở đó, cụ thể hóa và tập trung xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh toàn diện trên các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, trong đó công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, đề cao trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Công an nhân dân phải là lực lượng tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, kiên định và bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng. Cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân phải là những người hết lòng trung thành với Đảng, với giai cấp, với Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Thứ hai, tiếp tục nghiên cứu đổi mới và hoàn thiện cơ chế, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, bảo đảm không ngừng tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng công an nhân dân. Lực lượng công an nhân dân phải luôn gương mẫu, đi đầu trong hệ thống chính trị đối với việc triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng. Trong đó, đặc biệt coi trọng việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, của Bộ Chính trị, về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Việc triển khai thực hiện này phải đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trên các mặt công tác của toàn lực lượng công an nhân dân, trong việc đổi mới phong cách, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương.

Cấp ủy và lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong lực lượng công an nhân dân phải thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức, rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, tinh thần cách mạng tiến công, hành động theo “Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”, thực hiện tốt khẩu hiệu hành động “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” để cán bộ, chiến sĩ luôn vững vàng trước mọi sự tấn công của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, những cám dỗ, tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế; kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện ngại khó, ngại khổ, lơ là trách nhiệm trong công tác, nhất là tư tưởng trung bình chủ nghĩa ở một bộ phận cán bộ, đảng viên. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng; tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, mệnh lệnh công tác, điều lệnh Công an nhân dân. Xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Thứ ba, chủ động nghiên cứu, sắp xếp và hoàn thiện tổ chức bộ máy Bộ Công an theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả để phù hợp với yêu cầu đổi mới tổ chức và tinh giản biên chế của Chính phủ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giữ gìn an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17-4-2015, của Bộ Chính trị, “Về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”, nhất là Nghị quyết số 06-NQ/ĐUCA, của Đảng ủy Công an Trung ương, về “Chủ trương nghiên cứu, xây dựng Đề án Kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Theo đó, phải xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy Bộ Công an khoa học, hợp lý, chính quy, hiện đại; tăng cường tính chất vũ trang, tính kỷ cương, kỷ luật; bảo đảm thống nhất quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, cải cách tư pháp và đặt trong tổng thể về kiện toàn tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, nhưng không hành chính hóa hoạt động của lực lượng công an; bố trí lực lượng, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ và lãnh đạo, chỉ huy, cơ cấu biên chế trong nội bộ Bộ Công an một cách hợp lý, bảo đảm nguyên tắc “một việc chỉ một đơn vị chủ trì thực hiện”, theo hướng “Bộ tinh gọn, tỉnh vững mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở và chính quy hóa lực lượng công an xã, thị trấn.

Thứ tư, tập trung nâng cao chất lượng công tác tổ chức, cán bộ để tiếp tục phát huy vai trò là khâu đột phá, quyết định hiệu quả công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân. Đảng ta khẳng định: Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Do vậy, cần tập trung tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm có nguồn nhân lực trình độ cao, năng lực toàn diện, tinh thông nghiệp vụ, tư duy chiến lược, chiến thuật sắc sảo, tác phong chuyên nghiệp, khả năng làm chủ và sử dụng thành thạo các loại phương tiện được trang bị; đủ trình độ ngoại ngữ, kiến thức phục vụ công tác công an thời kỳ hội nhập quốc tế. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy công an các cấp, cấp chiến lược có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Vai trò người chỉ huy đơn vị rất quan trọng. Nếu người chỉ huy tốt, gương mẫu sẽ kéo theo đơn vị tốt, gương mẫu; ngược lại, nếu người chỉ huy kém về năng lực, nghiệp vụ, đạo đức, tập thể chỉ huy, cấp ủy yếu trong đấu tranh nội bộ thì sẽ làm cho đơn vị yếu kém. Thực tiễn thời gian qua cho thấy, kết quả, hiệu quả công tác công an đều phụ thuộc vào năng lực, phẩm chất của cấp ủy, thủ trưởng công an đơn vị, địa phương. Do vậy, cần tiếp tục đề cao trách nhiệm của người đứng đầu công an đơn vị, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trên từng lĩnh vực an ninh, trật tự; lựa chọn xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy phải thực sự gương mẫu, tiêu biểu về mọi mặt, đủ tầm trí tuệ, đạo đức, phong cách, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Triển khai quyết liệt các giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; hoàn thiện cơ cấu hệ thống đào tạo, xác định mục tiêu theo từng chuyên ngành, từng bậc học và cấp học, gắn đào tạo với bố trí, sử dụng cán bộ, góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thứ năm, tập trung xây dựng lực lượng công an nhân dân theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới. Điều này đòi hỏi phải tập trung khai thác mọi nguồn lực xây dựng công an nhân dân nhằm đáp ứng cao nhất yêu cầu của nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước; thường xuyên đầu tư phát triển toàn diện về con người, vật lực, phương tiện, hậu cần bảo đảm đồng bộ, toàn diện cho các lực lượng, đáp ứng nhu cầu của tình hình mới, vươn lên kịp sự phát triển tiến bộ của nền khoa học, kỹ thuật hiện đại. Ưu tiên trang bị phương tiện kỹ thuật, vũ khí, công cụ hỗ trợ phục vụ lực lượng trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm, gắn liền với công tác đào tạo, huấn luyện kỹ năng ứng dụng đối với phương tiện được trang bị. Tiếp tục hoàn thiện, bổ sung và thực hiện hiệu quả các chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ, nhất là chế độ phụ cấp đối với lực lượng có tính đặc thù, góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, nỗ lực hết mình cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội./.

------------------------------------------------------------------

(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, tr. 82
(2) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016, tr. 312

Tô LâmThượng tướng, GS, TS, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an

Các tin khác

Video