Thứ Hai, 25/6/2018
Nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên chuyên trách trong quân đội hiện nay
5/6/2017 16:55' Gửi bài này In bài này
Ảnh minh họa. Nguồn: TGAG online
Công tác tuyên truyền miệng trong quân đội là một trong những kênh thông tin có vị trí, vai trò quan trọng hàng đầu, trực tiếp truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phổ biến, giáo dục, quán triệt các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trước các vấn đề thời sự quan trọng trong nước và quốc tế, góp phần tạo sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin, cổ vũ phong trào cách mạng. Đồng thời, đây là một trong những vũ khí sắc bén, kịp thời đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, phê phán các quan điểm sai trái, lệch lạc, phản động.

Nhận thức rõ vai trò của đội ngũ báo cáo viên, trong những năm vừa qua Quân ủy Trung ương, Tổng Cục Chính trị và cấp ủy các đơn vị trong quân đội đã quan tâm xây dựng đội ngũ báo cáo viên về phẩm chất, năng lực và phương pháp tác phong công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, so với vị trí, vai trò công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền miệng, chất lượng đội ngũ báo cáo viên chuyên trách trong quân đội còn bộc lộ một số hạn chế, yếu kém cả về phẩm chất, năng lực và phương pháp tác phong công tác. Lực lượng báo cáo viên ở các đơn vị tuy được biên chế đủ nhưng chưa mạnh, nhiều lĩnh vực còn thiếu và yếu; chất lượng còn nhiều hạn chế, chưa đủ sức giải đáp có sức thuyết phục những vướng mắc, những vấn đề mới, vấn đề phức tạp, nhạy cảm do thực tiễn cuộc sống và hoạt động quân sự, quốc phòng đặt ra. Các chế độ, chính sách, điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật và tài chính cho công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của báo cáo viên đã lạc hậu nhưng chậm được khắc phục, làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả của công tác tuyên huấn và công tác Đảng, công tác chính trị trong quân đội. Để nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên chuyên trách trong quân đội hiện nay cần tập trung làm tốt một số nội dung, biện pháp sau đây:

Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ chủ trì và cơ quan chuyên môn nghiệp vụ các cấp trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên chuyên trách trong quân đội hiện nay


Chỉ thị số 17 - CT/TW, ngày 15-10-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) chỉ rõ: “Các cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm lãnh đạo xây dựng, quản lý và chỉ đạo hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của ngành, cấp và đơn vị mình”(1). Cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì và cơ quan chuyên môn nghiệp vụ các cấp là chủ thể trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động và tổ chức xây dựng lực lượng báo cáo viên. Vì vậy, nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì và các cơ quan chuyên môn nghiệp vụ ở các đơn vị sẽ quyết định trực tiếp đến nâng cao chất lượng của đội ngũ báo cáo viên chuyên trách trong quân đội. Thực tế cho thấy, ở đâu cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì, cơ quan chuyên môn nghiệp vụ có nhận thức đầy đủ, đề cao trách nhiệm trong nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên thì công tác tuyên truyền miệng ở đó có chất lượng, hiệu quả và ngược lại.

Trong thời gian tới để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ chủ trì và cơ quan chuyên môn nghiệp vụ cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì, cơ quan chuyên môn nghiệp vụ ở các đơn vị có nhận thức đúng về vị trí, vai trò, chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ báo cáo viên chuyên trách đối với công tác tuyên huấn, tuyên truyền miệng trong quân đội; nhận thức đúng đắn về thực tế tình hình mọi mặt của đội ngũ báo cáo viên cả ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, những yếu tố thuận lợi, khó khăn, những yêu cầu đặt ra trong xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên chuyên trách ở các đơn vị trong toàn quân hiện nay để trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát với tình hình nhiệm vụ, mang lại chất lượng và hiệu quả thiết thực.

Hai là, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, tạo nguồn, tuyển chọn đội ngũ báo cáo viên chuyên trách trong quân đội


Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”(2). Công việc của báo cáo viên có nhiều yếu tố mang tính chất đặc thù, ngoài những yêu cầu chung của một cán bộ, sĩ quan, người báo cáo viên còn có những tiêu chí riêng về phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp tác phong công tác theo yêu cầu nhiệm vụ. Vì vậy, nếu làm tốt khâu quy hoạch, tạo nguồn, tuyển chọn sẽ bảo đảm tốt các yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên chuyên trách trong quân đội hiện nay. Để nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, tạo nguồn, tuyển chọn đội ngũ báo cáo viên chuyên trách cần phải xây dựng tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, uy tín của những người làm báo cáo viên, làm cơ sở để tuyển chọn cho đúng yêu cầu; xác định được phương thức tuyển chọn, xây dựng được quy trình tuyển chọn đội ngũ báo cáo viên ở mỗi cấp, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tuyển chọn báo cáo viên...

Ba là, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên chuyên trách trong quân đội

Đào tạo, bồi dưỡng là một khâu đặc biệt quan trọng trong quy trình xây dựng đội ngũ cán bộ, đây là vấn đề có tính nguyên tắc, nhằm không ngừng nâng cao phẩm chất năng lực của đội ngũ cán bộ tuyên huấn nói chung và đội ngũ báo cáo viên chuyên trách nói riêng, bảo đảm cho mỗi báo cáo viên có đủ khả năng hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên chuyên trách là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng, góp phần tích cực trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác, chất lượng và hiệu quả làm việc của đội ngũ báo cáo viên hướng tới mục tiêu là tạo được sự thay đổi về chất trong thực thi nhiệm vụ chuyên môn.

Để thực hiện giải pháp này, cần tăng cường tuyển chọn, bồi dưỡng, rèn luyện cả phẩm chất và năng lực, đặc biệt, chú ý lựa chọn, bồi dưỡng những đồng chí có tính chủ động, nhạy bén trên mặt trận tư tưởng; nắm vững quan điểm, đường lối, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình thời sự, chính trị quốc tế, trong nước và quân đội; có khả năng phân tích, dự báo những vấn đề nảy sinh; luôn bám sát đời sống hoạt động của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Cùng với đó, cấp uỷ, cơ quan tuyên huấn các cấp phải xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hằng năm và cả nhiệm kỳ, thường xuyên tổ chức các hội nghị tập huấn, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm, hội thi báo cáo viên giỏi các cấp, qua đó bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, bồi dưỡng về phương pháp, kỹ năng công tác tuyên truyền, trang bị kiến thức toàn diện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội cho đội ngũ báo cáo viên chuyên trách.

Bốn là, thực hiện tốt chính sách sử dụng, đãi ngộ đối với đội ngũ báo cáo viên chuyên trách trong quân đội


Chính sách đãi ngộ của Đảng, Nhà nước, Quân đội có vai trò rất quan trọng, tác động trực tiếp đến tư tưởng, tình cảm, động cơ, trách nhiệm của các đối tượng chính sách. Đảng ta luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của chính sách đãi ngộ cán bộ, đề ra nhiều giải pháp nhằm khắc phục những bất hợp lý của tiền lương và chính sách khác ngoài lương cho cán bộ, công chức. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 6, khoá X đã đề ra nhiệm vụ cải cách chính sách tiền lương và tiếp tục khẳng định: “Coi việc trả lương đúng cho người lao động là thực hiện đầu tư cho phát triển, tạo động lực để kinh tế phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ công, góp phần làm trong sạch và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước”(3). Chính sách đãi ngộ cán bộ được xác định là động cơ trực tiếp, quan trọng nhất để thu hút cán bộ giỏi vào công tác tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, quân đội, các tổ chức chính trị - xã hội. Trên thực tế hiện nay, chính sách sử dụng, đãi ngộ đội ngũ báo cáo viên chuyên trách có nhiều nội dung không còn phù hợp, nảy sinh nhiều vấn đề bất cập, ảnh hưởng lớn đến tư tưởng, tình cảm, trách nhiệm của đội ngũ báo cáo viên, do vậy cấp ủy, cán bộ chủ trì và cơ quan chức năng các đơn vị cần chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất khẩn trương bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách đãi ngộ về vật chất và tinh thần đối với đội ngũ báo cáo viên nói chung và báo cáo viên chuyên trách nói riêng.

Năm là, phát huy tính tích cực, chủ động trong việc tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao phẩm chất, năng lực, phương pháp công tác của đội ngũ báo cáo viên chuyên trách trong quân đội


Trong sự tiến bộ, trưởng thành của mỗi con người trong xã hội, việc tự học tập, tự tu dưỡng, rèn luyện có vai trò rất quan trọng. Vì vậy, cùng với sự quan tâm đào tạo, bồi dưỡng của tổ chức, cơ quan, đơn vị cần phát huy tính tích cực, chủ động của mỗi người trong tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao phẩm chất, năng lực của mình. Trên thực tế, đội ngũ báo cáo viên trong quân đội hiện nay hầu hết còn trẻ là lớp người hăng hái, tích cực năng động, nhạy bén với cái mới, nhưng lý luận của họ chưa có chiều sâu, kinh nghiệm còn ít do chưa được trải nghiệm nhiều trong hoạt động thực tiễn, nhưng công việc của họ thường gặp những nhiệm vụ, thách thức mới, những vấn đề phức tạp, khó khăn đòi hỏi phải tự giải quyết, nếu không tích cực tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng nâng cao toàn diện cả phẩm chất và năng lực thì sẽ không đủ sức vượt qua để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Để phát huy có hiệu quả tính tích cực, chủ động trong việc tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao phẩm chất, năng lực, phương pháp công tác của đội ngũ báo cáo viên chuyên trách hiện nay cần tăng cường giáo dục động cơ, bồi dưỡng kỹ năng, xây dựng tinh thần tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện cho đội ngũ báo cáo viên nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu, đòi hỏi mới của quân đội và xã hội, sát với chức trách, nhiệm vụ, công việc thực tế, của mỗi báo cáo viên; mặt khác, mỗi báo cáo viên cần phải tự nhận thức rõ về mình và tích cực giải quyết những mâu thuẫn giữa yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng, quân đội, cơ quan, đơn vị với những hạn chế, bất cập của bản thân mình, để xây dựng kế hoạch, xác định ý chí quyết tâm, phấn đấu học tập, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ kiến thức, phẩm chất và năng lực để hoàn thành nhiệm tốt mọi nhiệm vụ được giao; tạo môi trường, điều kiện rèn luyện thực tiễn và phong trào tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện của đội ngũ báo cáo viên gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ báo cáo viên chuyên trách về tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện để noi gương cho đội ngũ báo cáo viên trẻ ở các đơn vị cơ sở./.

--------------------
Tài liệu tham khảo

(1) Bộ Chính trị, Chỉ thị 17, ngày 15-10-2007, Hà Nội 2008, tr. 2

(2) Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t 5, tr.309 - 313

(3) Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa X), Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2008, tr. 49

Xem thêm:

4. Vũ Minh Thực (2010), Đổi mới công tác tuyên truyền miệng ở đơn vị cơ sở Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn hiện nay. Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội

5. Trương Minh Tuấn (2015) “Đội ngũ báo cáo viên - cầu nối Đảng với dân”, đăng trên websie Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình

6. Cục Tuyên huấn - TCCT, Sổ tay báo cáo viên 2011 - 2015, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội.
Nguyễn Văn SúyHọc viện Chính trị/Bộ Quốc phòng

Video