Chủ Nhật, 27/5/2018
Binh chủng Tăng thiết giáp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
10/5/2017 15:57' Gửi bài này In bài này
Tôn vinh các điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” Binh chủng Tăng thiết giáp năm 2017

Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với thực hiện thắng lợi kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội, Binh chủng Tăng thiết giáp lần thứ X, nghị quyết của cấp ủy các cấp, phong trào thi đua Quyết thắng, các cuộc vận động của các cấp, các ngành tạo sức mạnh tổng hợp, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cấp ủy, tổ chức đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa các chỉ thị, kế hoạch của Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị, Đảng ủy Binh chủng về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” vào kế hoạch năm 2017 sát với đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Triển khai thực hiện tích cực, chủ động, sáng tạo đạt hiệu quả thiết thực; đưa việc học tập và làm theo Bác; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thành việc làm tự giác, thường xuyên, là tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng Tăng thiết giáp với Bác Hồ kính yêu; góp phần tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Năm 2017, Đảng ủy Binh chủng Tăng thiết giáp xác định các nội dung đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gồm: Thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc biên soạn tài liệu và tổ chức học tập các chuyên đề về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát động và duy trì trong toàn Binh chủng Tăng thiết giáp “Mỗi ngày học tập 01 lời Bác Hồ dạy”. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, gắn với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động tọa đàm, hội thi về “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Chỉ đạo thực hiện kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai, kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chỉ thị số 788 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong Đảng bộ Quân đội, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của cấp ủy, tổ chức đảng và các tổ chức quần chúng…

Để thực hiện thắng lợi nội dung trên, Đảng ủy Binh chủng Tăng thiết giáp yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, trực tiếp là Ban thường vụ Đảng ủy, đồng chí bí thư cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong cơ quan, đơn vị; Cục Chính trị Binh chủng Tăng thiết giáp - Cơ quan Thường trực tham mưu, giúp Thường vụ Đảng ủy Binh chủng Tăng thiết giáp lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện trong Đảng bộ Binh chủng và các cơ quan, đơn vị; thường xuyên hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch đã xác định.

Các cơ quan, đơn vị trong Binh chủng Tăng thiết giáp tiếp tục rà soát, bổ sung, xây dựng, hoàn thiện, ban hành hệ thống tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lựa chọn khâu đột phá phù hợp với đặc điểm, tình hình, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Duy trì chặt chẽ nền nếp đăng ký phấn đấu học tập và làm theo Bác, gắn với cam kết giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện; nâng cao chất lượng sinh hoạt tự phê bình và phê bình, kiên quyết khắc phục khâu yếu, mặt yếu, tăng cường “tự soi, tự sửa”; lấy kết quả học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là một trong những tiêu chuẩn để bình xét thi đua, khen thưởng, đánh giá, nhận xét, phân loại các tổ chức, cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan, đơn vị hằng năm. Cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, hướng dẫn sát với đặc điểm nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả thiết thực./.


Tin, ảnh: Chí Đáng

Video