Thứ Năm, 22/8/2019
Tạp chí Học tập - Tạp chí Cộng sản phải góp phần to lớn vào công tác tư tưởng, lý luận của Đảng *
31/7/2015 14:22' Gửi bài này In bài này

Công tác tư tưởng của Đảng phải được nâng cao lên một bước. Có như thế Đảng mới làm tròn được những nhiệm vụ nặng nề của thời kỳ đấu tranh chính trị gay go, phức tạp này. Không nên quên rằng nơi nào và ở đâu công tác tư tưởng của Đảng bị lơ là, giảm sút thì ở đó ảnh hưởng của những tư tuởng phi vô sản tràn vào trong Đảng, khiến cho Đảng trở nên yếu ớt, dễ phạm sai nhầm lệch lạc, không đảm đương nổi nhiệm vụ lãnh đạo của mình.

Vì vậy, Tạp chí HỌC TẬP phải đóng một vai trò xứng đáng trong công tác tư tưởng và công tác tổ chức của Đảng, trong công tác xây dựng, phát triển và củng cố Đảng.

Tóm lại, muốn làm cho Đảng ta trở thành một Đảng quần chúng, được củng cố về mọi mặt tư tưởng, chính trị và tổ chức, nhiệm vụ của chúng ta là phải nâng cao công tác tư tưởng và lý luận của Đảng, chú trọng hơn nữa công tác giáo dục chính trị và công tác tổ chức của Đảng. Tạp chí HỌC TẬP phải đóng một vai trò tích cực trong việc chấp hành nhiệm vụ đó.

Mong rằng với Tạp chí HỌC TẬP ra đời, Đảng ta sẽ đẩy mạnh phê bình, tự phê bình, đẩy mạnh đấu tranh chống mọi khuynh hướng sai nhầm trong khi chấp hành đường lối, chính sách của Đảng và của Chính phủ, chống mọi sự xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lê-nin và những lệch lạc về tư tưởng đã khá nhiều ở nước ta hiện nay. Đồng thời, Đảng sẽ làm cho tư tưởng lý luận của mình tiến trước và chỉ đường cho công tác thực hành, khắc phục được chủ nghĩa sự vụ hẹp hòi hiện đang phổ biến trong cán bộ đảng viên và cán bộ ngoài Đảng.

Toàn Đảng hãy ra sức ủng hộ Tạp chí HỌC TẬP bằng cách nghiên cứu, phổ biến và phê bình nó, viết bài cho nó, để nó làm trọn nhiệm vụ mà Đảng đã giao cho.

                                                 *
                                              *    *

Ba mươi năm qua, dưới sự lãnh đạo chặt chẽ của Trung ương Đảng, Tạp chí Cộng sản xứng đáng là ngọn cờ lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bác Hồ kính yêu đã dạy: “Thực tiễn không có lý luận hướng dẫn thì thành thực tiễn mù quáng. Lý luận mà không liên hệ với thực tiễn là lý luận suông”. Tôi mong rằng Tạp chí Cộng sản hãy ghi nhớ lời căn dặn của

Bác Hồ, kết hợp nhuần nhuyễn hơn nữa lý luận Mác - Lê-nin với thực tiễn cách mạng Việt Nam để soi sáng các vấn đề của cách mạng nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đặc biệt là trong chặng đường đầu tiên của thời kỳ đó, để tuyên truyền đường lối, chính sách, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta một cách sâu sắc và có hệ thống.

Để làm tròn nhiệm vụ của mình trong giai đoạn cách mạng mới, cán bộ, nhân viên, biên tập viên, cộng tác viên, thông tin viên của Tạp chí Cộng sản phải ra sức học tập chủ nghĩa Mác - Lê-nin và đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, trau dồi phẩm chất và đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ nghiên cứu và biên tập, bám sát thực tế và liên hệ chặt chẽ với quần chúng./.

------------------------------------------

* Trích Bài đăng trên số đầu Tạp chí Học tập (tháng 12-1955) và Thư gửi Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản nhân Tạp chí đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh năm 1985

TRƯỜNG CHINHNguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Học tập

Video